Regulamin

REGULAMIN UDZIELANIA LICENCJI na materiały redakcyjne

§ 1
Zakres zastosowania
 1. Regulamin stosuje się do udzielania licencji na materiały redakcyjne, przy czym usługodawcą oraz licencjodawcą jest INFOR, a licencjobiorcą - Klient.
 2. Przez materiały redakcyjne należy rozumieć wszelkie utwory zamieszczone w tytułach INFOR, w stosunku do których przysługują INFOR bezpośrednio lub na podstawie zawartych umów licencyjnych wszelkie prawa w zakresie niezbędnym do udzielenia licencji, a niemające charakteru materiałów reklamowych. W szczególności chodzi o spełniające powyższe warunki: artykuły, grafiki, wideoszkolenia.
 3. Regulamin stosuje się do zamówień złożonych począwszy od 14.08.2020 r.
§ 2
Strony
 1. Przez INFOR należy rozumieć jednego z dwóch wydawców, którym przysługują majątkowe prawa autorskie do danego materiału redakcyjnego w zakresie umożliwiającym udzielenie licencji, tj.:
  1. Infor Biznes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 307225, NIP 527-25-75-823, kapitał zakładowy 29.421.550 zł, wydawcę m.in. tytułu „Dziennik Gazeta Prawna” oraz serwisów www. dziennik.pl, www. forsal.pl, www.gazetaprawna.pl;
  2. INFOR PL S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Okopowej 58/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225279, REGON 011617580, NIP 118-00-93-066, kapitał zakładowy 4.700.000 zł, w całości opłacony.
 2. Usługobiorcą może być wyłącznie podmiot niebędący konsumentem, tj. niebędący osobą fizyczną zamawiającą licencję bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej: Klient). Umowy licencyjne z konsumentami zawierane są w drodze indywidualnych negocjacji
§ 3
Licencja
 1. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z materiału redakcyjnego uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii materiału redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. wytworzenia cyfrowych kopii materiału redakcyjnego,
  3. publicznego udostępniania materiału redakcyjnego na swoich stronach internetowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 2. Licencjobiorca nabywający licencję na zamieszczenie materiału redakcyjnego w wydawanym przez siebie dzienniku lub czasopiśmie uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii materiału redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. wytworzenia egzemplarzy materiału redakcyjnego techniką drukarską,
  3. jednorazowego wprowadzenia do obrotu wytworzonych egzemplarzy materiału redakcyjnego.
 3. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z materiału redakcyjnego w obrębie wewnętrznej sieci intranet uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii materiału redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. wytworzenia cyfrowych kopii materiału redakcyjnego,
  3. udostępniania materiału redakcyjnego w zamkniętej wewnętrznej sieci intranet, dostępnej dla ograniczonej liczby odbiorców, pozostających w stałej organizacyjnej relacji z licencjobiorcą.
 4. Licencjobiorca nabywający licencję na korzystanie z materiału redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego swojej jednostki organizacyjnej uprawniony jest do:
  1. wprowadzenia kopii materiału redakcyjnego do pamięci komputera,
  2. udostępniania materiału redakcyjnego osobom zatrudnionym u licencjobiorcy wyłącznie w celu określonym w zamówieniu, o którym mowa w § 4.
 5. Korzystanie z materiałów redakcyjnych poza warunkami licencyjnymi nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych. Niedozwolone jest w szczególności:
  1. dokonywanie, bez uzyskania uprzedniej zgody INFOR, jakichkolwiek zmian w materiałach redakcyjnych, w tym dokonywania skrótów, zmian tytułów lub śródtytułów;
  2. kopiowanie lub transmitowanie materiałów redakcyjnych lub ich części,
  3. rozpowszechnianie materiałów redakcyjnych (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w prasie, radiu, telewizji oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie),
  4. pobieranie zawartości baz danych i wtórne wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.
 6. Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z materiałów redakcyjnych jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu (zakaz sublicencji).
 7. Korzystając z materiałów redakcyjnych, licencjobiorca jest zobowiązany do oznaczenia źródła pochodzenia tych materiałów oraz imienia i nazwiska każdego z autorów, zgodnie z informacją otrzymaną od INFOR.
 8. Licencja lub, odpowiednio, sublicencja jest udzielana niewyłącznie oraz tylko w zakresie pól eksplantacji wskazanych w niniejszym regulaminie lub indywidualnie ustalonych przez strony w drodze odrębnej umowy.
§ 4
Procedura udzielenia licencji
 1. W celu nabycia licencji na korzystanie z materiału redakcyjnego podmiot zainteresowany nabyciem licencji wysyła INFOR zamówienie, w którym określa cel lub sposób wykorzystania, w tym okres lub datę publikacji lub innego wykorzystania, a także dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadkach określonych w § 3 ust. 1 i 2 należy wskazać adres stron internetowych, na których materiał redakcyjny będzie rozpowszechniany, lub tytuł czasopisma, w którym zostanie zamieszczony. Zamówienie powinno wskazywać także dane licencjobiorcy potrzebne do wystawienia faktury. Zamówienie może być zgłoszone pocztą elektroniczną pod adresem licencje@infor.pl.
 2. INFOR udzieli odpowiedzi na zamówienie pod wskazanym adresem e-mail, w ciągu dwóch dni roboczych, przesyłając Klientowi potwierdzony formularz zamówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta, a licencja udzielona w chwili, w której spełnione są obydwa warunki: (i) Klient wyśle INFOR formularz zamówienia otrzymany zgodnie z ust. 1; (ii) INFOR otrzyma opłatę licencyjną.
 4. Cennik zawierający informacje o wysokości opłat licencyjnych za jeden materiał redakcyjny znajduje się pod adresem www.infor.pl/licencje
 5. Opłatę licencyjną należy wnosić na konto wskazane na fakturze.
§ 5
Komunikacja i reklamacje
 1. Do współpracy z systemem teleinformatycznym usługodawcy niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Oświadczenie woli INFOR zawarte w liście elektronicznym wysłanym pod adresem Klienta wskazanym przez niego przy zawarciu umowy uważa się za doręczone z chwilą wysłania.
 3. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia INFOR o zmianie swego adresu e-mail. W przypadku niepoinformowania INFOR o zmianie adresu e-mail, przyjmuje się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez INFOR do Klienta pod adresem e-mail podanym przez Klienta przy złożeniu zamówienia zostały skutecznie doręczone.
 4. W sprawach związanych z zamówieniem Klient może się kontaktować z Biurem Opiekunów Klienta INFOR PL S.A., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa, czynnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 pod numerami telefonu 801 626 666, 22 761 31 27 lub pod adresem e-mail: bok@infor.pl (dalej: Biuro Opiekunów Klienta).
 5. INFOR może poprosić Klienta o uzupełnienie ewentualnych braków reklamacji. INFOR jest zobowiązany do ustosunkowania się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.
§ 6
Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO), jest:

  I. W przypadku treści wydawanych przez INFOR Biznes – INFOR Biznes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 58/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307225 (REGON 141442680, NIP 5272575823).

  II. W przypadku treści wydawanych przez INFOR PL – INFOR PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-042) przy ul. Okopowej 58/72, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000225279 (REGON 011617580, NIP 1180093066).
 2. Kontakt z INFOR możliwy jest:
  1. za pomocą adresu korespondencyjnego: ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa (z dopiskiem „Dane osobowe”);
  2. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta:
   i. adres e-mail: bok@infor.pl,
   ii. numer telefonu: 801 626 666 lub 22 761 30 99;
  3. za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych, na adres e-mail: iod@infor.pl.
 3. INFOR będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w następujących celach:
  1. jeżeli Klient jest osobą fizyczną nabywającą we własnym imieniu (w tym również jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą):
   i. umożliwienia złożenia i realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez cały okres realizacji usług;
   ii. realizacji ciążących na nim obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa,
   iii. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową świadczenia usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu INFOR w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
  2. jeżeli Klient jest osobą fizyczną nabywającą w imieniu firmy (osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej):
   i. w celu realizacji umowy, której stroną jest firma, którą Klient reprezentuje (dokonuje odbioru zamówienia), a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu INFOR jako strony umowy zawieranej z firmą, którą Klient reprezentuje (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   ii. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z zamówieniem lub zawartą umową sprzedaży – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu INFOR w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy o świadczenie usług z INFOR PL S.A. lub INFOR Biznes Sp. z o.o. w zależności od podmiotu, który udziela licencji do zamówionego materiału redakcyjnego. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością świadczenia usług przez INFOR.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być ujawniane podmiotom z Grupy INFOR PL (INFOR PL S.A. KRS 0000225279, INFOR Biznes Sp. z o.o., KRS 0000307225; INFOR IT Sp. z o.o., KRS 0000331240; IDEORIA Sp. z o.o., KRS 0000625850) oraz mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz INFOR (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, firmom kurierskim i pocztowym, kancelariom prawnym) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 7. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Dane i informacje udostępniane w treści materiałów redakcyjnych służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które INFOR uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą INFOR, INFOR nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w materiałach redakcyjnych informacji, a także za ich przydatność dla działań licencjobiorców. INFOR nie ponosi odpowiedzialności wobec licencjobiorców lub osób trzecich z tytułu szkód związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych w materiałach redakcyjnych.
 2. Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 3. Do rozwiązania umowy może dojść za porozumieniem stron.
 4. Miejscem spełnienia świadczenia jest siedziba INFOR.
 5. Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.infor.pl/licencje.
Regulamin archiwalny