| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 sierpnia 2008 r.

w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocą”, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanej dalej „ustawą”;

2) zakres informacji o nieudzieleniu pomocy, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy;

3) zakres sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy;

4) okresy sprawozdawcze;

5) terminy składania sprawozdań i informacji, o których mowa w pkt 1–3, w tym terminy składania niektórych zaktualizowanych sprawozdań;

6) wzory formularzy sprawozdań;

7) wzór formularza informacji, o której mowa w pkt 2.

§ 2.
1. W sprawozdaniach o udzielonej pomocy podaje się następujące informacje:

1) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy (NIP);

3) kategorię podmiotu udzielającego pomocy;

4) adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy;

5) [1] (uchylony);

6) podstawę prawną udzielonej pomocy;

7) oznaczenie programu pomocowego w przypadku pomocy udzielanej w ramach programu pomocowego lub oznaczenie pomocy indywidualnej w przypadku, gdy udzielona została pomoc indywidualna;

8) dzień udzielenia pomocy;

9) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

10) formę prawną beneficjenta pomocy;

11) wielkość beneficjenta pomocy;

12) numer identyfikacji podatkowej beneficjenta pomocy (NIP);

13) identyfikator terytorialny gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania;

14) klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc;

15) wartość nominalną pomocy;

16) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

17) formę pomocy;

18) przeznaczenie pomocy;

19) źródło pochodzenia pomocy;

20) [2] dzień realizacji płatności lub dzień zwrotu części pomocy;

21) [3] wartość płatności lub wartość zwróconej części pomocy.

1a. [4] (uchylony).

1b. [5] Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 20 i 21, podaje się wyłącznie w przypadku, gdy pomoc jest udzielana w formie dotacji, refundacji lub rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138) lub ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368).

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.
1. W przypadku pomocy na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy, udzielonej w ramach programu pomocowego, niepodlegającej obowiązkowi notyfikacji, oprócz sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

2) wielkość beneficjenta pomocy;

3) oznaczenie programu pomocowego;

4) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

5) adres siedziby, adres e-mail, numery telefonu i faksu podmiotu udzielającego pomocy;

6) formę pomocy;

7) rodzaj projektu;

8) krótki opis projektu;

9) kwotę zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

10) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

11) intensywność pomocy;

12) warunki, od których uzależniona jest wypłata pomocy, jeżeli zostały określone;

13) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu;

14) dzień udzielenia pomocy;

15) symbol podregionu (NTS 3), w którym realizuje się inwestycje;

16) status pomocy regionalnej;

17) podstawową maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze, na którym realizuje się inwestycje;

18) symbol gminy (NTS 5), w której realizuje się inwestycje;

19) klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w związku z którą beneficjent pomocy otrzymał pomoc.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3a.
1. W przypadku udzielonej w ramach programu pomocowego pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, której wartość przekracza równowartość 3 mln euro, oprócz sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy przekazuje sprawozdanie zawierające następujące informacje:

1) imię i nazwisko albo nazwę beneficjenta pomocy;

2) wielkość beneficjenta pomocy;

3) oznaczenie programu pomocowego;

4) nazwę podmiotu udzielającego pomocy;

5) adres siedziby, adres e-mail, numery telefonu i faksu podmiotu udzielającego pomocy;

6) formę pomocy;

7) rodzaj projektu;

8) krótki opis projektu;

9) kwotę zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

10) wartość pomocy wyrażoną ekwiwalentem dotacji brutto;

11) intensywność pomocy;

12) warunki, od których uzależniona jest wypłata pomocy, jeżeli zostały określone;

13) planowany termin rozpoczęcia i zakończenia projektu;

14) dzień udzielenia pomocy;

15) dzień złożenia przez beneficjenta pomocy wniosku o udzielenie pomocy.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2a do rozporządzenia.

§ 4.
1. W informacji, o której mowa w § 1 pkt 2, podaje się: nazwę, siedzibę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i kategorię podmiotu uprawnionego do udzielania pomocy oraz wskazanie roku kalendarzowego, za który sporządza się informację.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. W sprawozdaniach, o których mowa w § 1 pkt 3, podaje się następujące informacje:

1) nazwę organu właściwego do poboru należności;

2) numer identyfikacji podatkowej organu właściwego do poboru należności (NIP);

3) nazwę i identyfikator terytorialny województwa, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności;

4) wskazanie roku kalendarzowego, za który sporządza się sprawozdanie;

5) rodzaje i wartość zaległości przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych wraz z odsetkami za zwłokę, z wyłączeniem zaległych należności, w stosunku do których organ uprawniony podjął decyzję o odroczeniu płatności lub rozłożeniu jej na raty.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 3, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 6.
1. [6] (uchylony).

2. [7] Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, o pomocy udzielonej w danym dniu, w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy.

2a. [8] Sprawozdania, o których mowa w § 2 ust. 1, dotyczące pomocy udzielanej na podstawie art. 34a ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2012 r. poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 198) sporządza się i przekazuje w terminie 45 dni od dnia udzielenia pomocy.

3. [9] Organ właściwy do poboru należności sporządza sprawozdania, o których mowa w § 1 pkt 3, według stanu na koniec roku kalendarzowego i przekazuje je w terminie 60 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.

4. [10] (uchylony).

§ 7.
Podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje sprawozdania, o których mowa w § 3 i 3a, w terminie 14 dni od dnia udzielenia pomocy.
§ 8.
Podmiot, który nie udzielił żadnej pomocy w danym roku kalendarzowym, sporządza informację o nieudzieleniu pomocy, o której mowa w § 1 pkt 2, za dany rok kalendarzowy i przekazuje ją w terminie 30 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego.
§ 8a.
1. [11] W przypadku zmiany wartości udzielonej pomocy lub wartości zrealizowanych płatności wykazanych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, podmiot udzielający pomocy sporządza i przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, tylko w zakresie wskazywanej zmiany, w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.

2. [12] (uchylony).

3. [13] W przypadku gdy zmiana wartości udzielonej pomocy wynika ze zmiany:

1) harmonogramu realizacji płatności – podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia realizacji ostatniej płatności;

2) harmonogramu spłaty rat – podmiot udzielający pomocy przekazuje zaktualizowane sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia dokonania spłaty ostatniej raty.

4. [14] (uchylony).

5. [15] Podmiot udzielający pomocy, który po upływie terminu przekazania sprawozdania, o którym mowa w § 6, uzyskał informację o udzielonej pomocy, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy, sporządza i przekazuje sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 1, bezzwłocznie.

6. [16] W przypadku gdy zmiana dotyczy wartości udzielonej pomocy de minimis, obowiązek określony w ust. 1 dotyczy pomocy udzielonej w tym samym roku, w którym podmiot udzielający pomocy uzyskał informację o zmianie, lub w ciągu 2 poprzedzających go lat.

§ 9.
W zakresie sprawozdań, o których mowa w § 2, rozporządzenie stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań sporządzanych za trzeci kwartał 2008 r.
§ 10.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 133, poz. 923).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Załącznik 1. [SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 sierpnia 2008 r. (poz. 952)

Załącznik nr 1

WZÓR – SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ POMOCY PUBLICZNEJ [17]

infoRgrafika

Instrukcja sporządzenia sprawozdania

Kolejne pozycje sprawozdania wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

I. Nazwa podmiotu udzielającego pomocy: należy podać pełną nazwę podmiotu udzielającego pomocy.

II. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy.

III. Kategoria podmiotu udzielającego pomocy: należy podać kategorię podmiotu udzielającego pomocy zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

IV. Adres podmiotu udzielającego pomocy: należy podać dokładny adres siedziby podmiotu udzielającego pomocy.

Wszystkie informacje dotyczące beneficjenta pomocy, takie jak: nazwa, forma prawna, wielkość, NIP, identyfikator terytorialny gminy, na terenie której ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, klasa działalności PKD, podaje się według stanu na dzień udzielenia pomocy.

TABELA

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

Podstawa prawna – informacje podstawowe

Podstawa prawna – informacje szczegółowe

2a

2b

2c

3a

3b

3c

kod ustawy

 

przepis ustawy

brak*

brak*

brak*

kod ustawy

 

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

brak*

kod ustawy

 

przepis ustawy

akt wykonawczy

przepis aktu wykonawczego

decyzja/uchwała/umowa
– symbol

kod ustawy

 

przepis ustawy

brak*

brak*

decyzja/uchwała/umowa
– symbol

* W przypadku braku aktu wykonawczego, decyzji, uchwały i umowy należy wpisać określenie „brak”.

 

Kol. 2a – Podstawa prawna – informacje podstawowe – należy wpisać właściwy kod wskazujący odpowiednią ustawę będącą podstawą prawną udzielenia pomocy.

Tytuł ustawy

Kod

1

2

ustawa budżetowa (na kolejne lata)

1.1

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

1.2

ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

1.3

ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

1.4

ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

1.6

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

1.7

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

1.8

ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych

1.10

ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

1.11

ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

1.13

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

1.14

ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

1.15

ustawa z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych

1.18

ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

1.22

ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

1.24

ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

1.25

ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji

1.29

ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

1.30

ustawa z dnia 7 października 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemysłowego potencjału obronnego i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1.31

ustawa z dnia 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki

1.33

ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”

1.34

ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

1.36

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich

1.37

ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

1.40

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

1.42

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

1.43

ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych

1.44

ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa

1.45

ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali

1.51

 

1

2

ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

1.52

ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa

1.53

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

1.54

ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015

1.55

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy

1.56

ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe

1.57

ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

1.58

ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

1.59

ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

1.61

ustawa z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne

1.62

ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

1.64

ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

1.65

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju

1.66

ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

1.67

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

1.68

ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej

1.69

ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

1.70

ustawa z dnia 3 marca 2005 r. o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich

1.71

ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

1.72

ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

1.73

ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

1.74

ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

1.75

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

1.76

ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze

1.77

ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

1.78

ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

1.79

ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

1.80

ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

1.81

ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym

1.82

ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych

1.83

ustawa z dnia 1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa

1.84

ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

1.85

 

1

2

ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych

1.86

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

1.87

ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności

1.88

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

1.89

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

1.90

ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym

1.91

ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii

1.92

ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

1.93

ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

1.94

ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

1.95

ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym

1.96

ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców

1.97

ustawa z dnia 23 października 1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

1.98

ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1.99

ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

2.00

ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

2.01

ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

2.02

ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

2.03

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

2.04

ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2.05

ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji

2.06

ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

2.07

ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

2.08

ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

2.09

ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej

2.10

ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

2.11

ustawa z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r.

2.12

ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

2.13

ustawa z dnia 12 sierpnia 2010 r. o wspieraniu przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi z 2010 r.

2.14

ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego

2.15

 

1

2

ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2.16

ustawa z dnia 9 maja 2009 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

2.17

ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów

2.18

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

2.19

ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2.20

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa

2.21

ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym

2.22

inne ustawy

9.99

 

Kol. 2b – Podstawa prawna – informacje podstawowe – jeżeli pomoc została udzielona na podstawie ustawy, nieoznaczonej kodami od 1.1 do 2.21, i został wybrany kod 9.99, wówczas w kolumnie 2b należy podać w następującej kolejności: datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany.

Kol. 2c – Podstawa prawna – informacje podstawowe – należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3a – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany. Akt powinien być aktem wykonawczym do ustawy wskazanej w kol. 2a. W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”.

Kol. 3b – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – należy podać oznaczenie przepisu aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret). W przypadku braku aktu wykonawczego będącego podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”.

Kol. 3c – Podstawa prawna – informacje szczegółowe – jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji – numer i tytuł decyzji, w przypadku uchwały – numer i tytuł uchwały, w przypadku umowy – przedmiot oraz strony umowy. W przypadku braku decyzji, uchwały lub umowy będącej podstawą prawną udzielenia pomocy należy wstawić określenie „brak”. Ponadto w przypadku gdy dwie lub więcej pozycji sprawozdania danego podmiotu udzielającego pomocy nie różnią się żadną informacją, wówczas w kolumnie 3c należy podać informację charakterystyczną dla danego przypadku pomocy (tak aby można je było odróżnić).

Kol. 4 – Program pomocowy/pomoc indywidualna – należy podać numer programu pomocowego lub numer pomocy indywidualnej zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W przypadku pomocy de minimis nie podaje się numeru.

Kol. 5 – Dzień udzielenia pomocy – należy podać dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc nabył prawo do otrzymania tej pomocy, np. dzień podpisania umowy, wydania decyzji, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej/niższej opłaty następuje na podstawie aktu normatywnego, bez wymogu wydania decyzji:

a) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dzień, w którym zgodnie z odrębnymi przepisami upływa termin złożenia zeznania rocznego – w przypadku udzielenia pomocy w podatku dochodowym,

c) dzień faktycznego przysporzenia korzyści finansowych – w przypadku braku obowiązku złożenia deklaracji albo innego dokumentu określającego wartość pomocy

– chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

W przypadku gdy rozliczenie pomocy w formie niższej opłaty/dotacji następuje w roku kalendarzowym następującym po roku kalendarzowym, którego pomoc dotyczy, należy ją wykazać na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok rozliczenia pomocy.

Kol. 6 – Nazwa beneficjenta pomocy – należy podać pełną nazwę beneficjenta pomocy, któremu udzielono pomocy. W przypadku gdy o pomoc wnioskuje oddział danego przedsiębiorcy, należy podać nazwę tego przedsiębiorcy. W konsekwencji informacje wskazane w kolumnach 7–11 powinny również dotyczyć tego przedsiębiorcy.

Kol. 7 – Forma prawna beneficjenta pomocy – należy wpisać kod odpowiadający formie prawnej beneficjenta pomocy.

Wyszczególnienie

Kod

przedsiębiorstwo państwowe

1.A

jednoosobowa spółka Skarbu Państwa

1.B

jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

1.C

spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.1))

1.D

jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2))

1.E

beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E

2

 

Kol. 8 – Wielkość beneficjenta pomocy – należy podać odpowiedni kod; wpisując kod, należy brać pod uwagę dane na ostatni dzień roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.

Wyszczególnienie*

Kod

mikroprzedsiębiorstwo

0

małe przedsiębiorstwo

1

średnie przedsiębiorstwo

2

przedsiębiorstwo nienależące do kategorii określonych kodem od 0 do 2

3

* W rozumieniu przepisów załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 

Kol. 9 – NIP beneficjenta pomocy – należy podać numer identyfikacji podatkowej.

Kol. 10 – Identyfikator terytorialny gminy – należy podać pełne, siedmiocyfrowe oznaczenie gminy, na obszarze której beneficjent pomocy ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.3)). W przypadku gdy pomoc udzielana jest beneficjentowi pomocy mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą, należy wpisać identyfikator gminy, na obszarze której prowadzi działalność, w związku z którą otrzymał pomoc. Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Przykład:

Jeżeli przedsiębiorstwo znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie Bolesławiec, należy wpisać numer 0201011.

Kol. 11 – Klasa PKD – należy podać klasę działalności (4 pierwsze znaki), w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489), oraz dodatkowo skrótowe oznaczenie stosowanej klasyfikacji „/07”. Jeżeli brak jest możliwości ustalenia działalności, w związku z którą beneficjent otrzymał pomoc, należy podać klasę PKD tej działalności, która generuje największy przychód.

Przykład: W przypadku produkcji aluminium oznaczonej według klasyfikacji PKD 2007 należy podać: 24.42/07.

Kol. 12 – Wartość nominalna pomocy – całkowita wielkość środków finansowych będących podstawą obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota dotacji, refundacji, kwota podatku/opłaty, z której beneficjent pomocy został zwolniony, kwota udzielonego kredytu/pożyczki, kwota poręczanego zobowiązania, kwota odroczonego lub rozłożonego na raty podatku/zaległości podatkowej (wraz z odsetkami)/opłaty/zaległej opłaty.

Kol. 13 – Wartość pomocy brutto – należy ją przedstawić jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z 2006 r. Nr 183, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 122, poz. 1008). Wartość nominalna pomocy jest równa wartości pomocy brutto, np. w przypadku jednorazowej dotacji, zwolnienia z podatku. Natomiast wartość nominalna pomocy znacząco przewyższa wartość pomocy brutto, np. w przypadku pożyczki preferencyjnej, odroczenia zapłaty podatku czy udzielenia gwarancji. Wartość nominalna pomocy nigdy nie jest niższa od wartości pomocy brutto.

Kol. 14 – Forma pomocy – należy podać wyłącznie kod oznaczający właściwą formę pomocy.

Forma pomocy

Kod

1

2

dotacja

A1.1

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (bezpośrednio dla przedsiębiorców)

A1.2

inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych lub realizacją ich zadań statutowych

A1.3

refundacja

A1.4

rekompensata

A1.5

zwolnienie z podatku

A2.1

odliczenie od podatku

A2.2

obniżka lub zmniejszenie, powodujące obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku

A2.3

obniżenie wysokości opłaty

A2.4

zwolnienie z opłaty

A2.5

zaniechanie poboru podatku

A2.6

zaniechanie poboru opłaty

A2.7

umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami

A2.8

umorzenie odsetek od zaległości podatkowej

A2.9

umorzenie opłaty (składki, wpłaty)

A2.10

umorzenie odsetek za zwłokę z tytułu opłaty (składki, wpłaty)

A2.11

umorzenie kar

A2.12

oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych dla przedsiębiorcy od oferowanych na rynku

A2.13

zbycie mienia będącego własnością Skarbu Państwa albo jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku

A2.14

umorzenie kosztów egzekucyjnych

A2.15

jednorazowa amortyzacja

A2.16

 

1

2

umorzenie kosztów procesu sądowego

A2.17

wniesienie kapitału

B1.1

konwersja wierzytelności na akcje lub udziały

B2.1

pożyczka preferencyjna

C1.1

kredyt preferencyjny

C1.2

dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych (dla banków)

C1.3

pożyczki warunkowo umorzone

C1.4

odroczenie terminu płatności podatku

C2.1

odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.1.2

rozłożenie na raty płatności podatku

C2.2

rozłożenie na raty płatności zaległości podatkowej lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami

C2.3.1

odroczenie terminu płatności opłaty (składki, wpłaty)

C2.4

odroczenie terminu płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami

C2.4.1

rozłożenie na raty opłaty (składki, wpłaty)

C2.5

rozłożenie na raty płatności zaległej opłaty (składki, wpłaty) lub zaległej opłaty (składki, wpłaty) wraz z odsetkami

C2.5.1

odroczenie terminu płatności kary

C2.6

rozłożenie na raty kary

C2.7

rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

C2.8

rozłożenie na raty odsetek

C2.9

odroczenie terminu płatności kosztów egzekucyjnych

C2.10

odroczenie terminu płatności odsetek

C2.11

odroczenie terminu płatności kosztów procesu sądowego

C2.12

rozłożenie na raty kosztów procesu sądowego

C2.13

poręczenie

D1.1

gwarancja

D1.2

inne

E

 

W przypadku gdy występują dwie (lub więcej) formy pomocy udzielonej zgodnie z tą samą podstawą prawną, należy informację o pomocy dla danego beneficjenta pomocy wykazać w dwóch (lub więcej) wierszach, dzieląc odpowiednio wartość pomocy.

Kol. 15 – Przeznaczenie pomocy – należy podać kod wskazujący przeznaczenie pomocy.

Wyszczególnienie

Kod

1

2

A. POMOC HORYZONTALNA

Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania podstawowe

a1.1.1

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: badania przemysłowe

a1.1.2

pomoc na projekty badawczo-rozwojowe: eksperymentalne prace rozwojowe

a1.1.3

 

1

2

pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw

a1.2

pomoc na techniczne studia wykonalności

a1.3

pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług

a1.4

pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji

a1.5

pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu

a1.6

pomoc na klastry innowacyjne

a1.7

pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw

a1.8

Pomoc na ochronę środowiska

pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

a2.1

pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych

a2.2

pomoc na wcześniejsze dostosowanie przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych

a2.3

pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii, w tym pomoc operacyjna

a2.4

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności, w tym pomoc operacyjna

a2.5

pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, w tym pomoc operacyjna

a2.6

pomoc na badania środowiska

a2.7

pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych

a2.8

pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne

a2.9

pomoc na gospodarowanie odpadami

a2.10

pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów

a2.11

pomoc na relokację przedsiębiorstw

a2.12

pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami

a2.13

Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw

pomoc inwestycyjna

a3

pomoc na zatrudnienie

a4

Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach

pomoc na usługi doradcze

a5

pomoc na udział w targach

a6

Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych

pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji

a11

pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych

a12

pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

a13

 

1

2

Pomoc szkoleniowa

szkolenia specjalistyczne

a14.1

szkolenia ogólne

a14.2

Pomoc na ratowanie

a15

Pomoc na restrukturyzację

a16

Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia

a17

Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym

a18

Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim

a19

Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

a20

Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów

a21

Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka

a22

Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym

a23

Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety

a24

B. POMOC REGIONALNA

pomoc inwestycyjna

b1

pomoc na zatrudnienie

b2

regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne

b3

pomoc operacyjna

b4

pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw

b5

C. INNE PRZEZNACZENIE

pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

c5

pomoc de minimis

e1

pomoc de minimis w sektorze transportu drogowego

e1t

pomoc de minimis stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym

e1c

D. POMOC W SEKTORACH – przeznaczenia szczególne

SEKTOR BUDOWNICTWA OKRĘTOWEGO

pomoc na przedsięwzięcia innowacyjne

d2.1

pomoc związana z kredytami eksportowymi

d2.2

pomoc na rozwój

d2.3

całkowite zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę

d2.4

częściowe zaprzestanie prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę

d2.5

SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA

pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych

d3.1

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji

d3.2

 

1

2

pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla

d3.3

pomoc na inwestycje początkowe

d3.4

SEKTOR TRANSPORTU

ŻEGLUGA MORSKA

pomoc inwestycyjna

d4.1

pomoc na poprawę konkurencyjności

d4.2

pomoc na repatriację marynarzy

d4.3

pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu

d4.4

LOTNICTWO

pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego

d5.1

pomoc na usługi portu lotniczego

d5.2

pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności

d5.3

SEKTOR KOLEJOWY

pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru

d6.1

pomoc w celu anulowania długów

d6.2

pomoc na koordynację transportu

d6.3

TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY

d7

INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU

t

SEKTOR ENERGETYKI

pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej

d8

SEKTOR KINEMATOGRAFII

pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych

d9

SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY

d10

 

W przypadku gdy występują dwa (lub więcej) przeznaczenia pomocy udzielonej zgodnie z tą samą podstawą prawną, należy informację o pomocy dla danego beneficjenta pomocy wykazać w dwóch (lub więcej) wierszach, dzieląc odpowiednio wartość pomocy.

Kol. 16 – Źródło pochodzenia pomocy: należy podać kod wskazujący pochodzenie środków pomocowych, zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Kol. 17 – Dzień realizacji płatności/Dzień zwrotu części pomocy – należy podać dzień złożenia zlecenia przekazania środków finansowych na rzecz beneficjenta pomocy lub dzień wpływu na rachunek bankowy organu udzielającego pomocy zwróconej części pomocy.

Kol. 18 – Wartość płatności/Wartość zwróconej części pomocy – należy podać wielkość środków finansowych przekazanych beneficjentowi pomocy na podstawie umowy lub decyzji w pojedynczej transzy lub wartość zwróconej części pomocy (bez odsetek) wpisanej ze znakiem minus.

Za każdym razem, kiedy występuje płatność lub zwrot części pomocy, sprawozdanie o udzielonej pomocy publicznej uzupełnia się, wpisując odpowiednie informacje w kolumnie 17 i 18 (dodaje się kolejne informacje, a nie zastępuje poprzednie).

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz. 1706, z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577, z 2007 r. Nr 192, poz. 1386, z 2008 r. Nr 215, poz. 1358, z 2009 r. Nr 202, poz. 1559, z 2010 r. Nr 257, poz. 1727 oraz z 2012 r. poz. 403 i 1389.

Załącznik 2. [SPRAWOZDANIE O POMOCY NA REALIZACJĘ DUŻEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO, UDZIELONEJ W RAMACH PROGRAMU POMOCOWEGO, NIEPODLEGAJĄCEJ OBOWIĄZKOWI NOTYFIKACJI]

Załącznik nr 2

WZÓR – SPRAWOZDANIE O POMOCY NA REALIZACJĘ DUŻEGO PROJEKTU INWESTYCYJNEGO, UDZIELONEJ W RAMACH PROGRAMU POMOCOWEGO, NIEPODLEGAJĄCEJ OBOWIĄZKOWI NOTYFIKACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia:

1 Wielkość beneficjenta pomocy należy ustalić zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

2 Środek fiskalny to na przykład zwolnienie, umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku.

3 Ekwiwalent dotacji brutto należy obliczyć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z 2006 r. Nr 183, poz.1355 oraz z 2009 r. Nr 122, poz. 1008).

4Intensywność pomocy to stosunek procentowy ekwiwalentu dotacji brutto do kwoty zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. W przypadku kilku środków pomocy należy podać intensywność dla każdego środka.

5 Należy podać oznaczenie podregionu na poziomie 3, nadane w sposób określony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z 2008 r. Nr 215, poz. 1359 oraz z 2009 r. Nr 202, poz. 1558).

6 Należy podać podstawową maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze, na którym realizuje się inwestycje, określoną zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

7 Należy podać oznaczenie gminy na poziomie 5, nadane w sposób określony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS).

8 Należy podać klasę rodzaju działalności, określoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489).

9 W przypadku przedstawienia dodatkowych informacji w formie załączników należy wymienić te załączniki.

Załącznik 2a. [SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ W RAMACH PROGRAMU POMOCOWEGO POMOCY NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ 3 MLN EURO]

Załącznik nr 2a

WZÓR – SPRAWOZDANIE O UDZIELONEJ W RAMACH PROGRAMU POMOCOWEGO POMOCY NA PROJEKTY BADAWCZO-ROZWOJOWE, KTÓREJ WARTOŚĆ PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚĆ 3 MLN EURO

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia:

1 Wielkość beneficjenta pomocy należy ustalić zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

2 Środek fiskalny to na przykład zwolnienie, umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku.

3 Ekwiwalent dotacji brutto należy obliczyć zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z 2006 r. Nr 183, poz. 1355 oraz z 2009 r. Nr 122, poz. 1008).

4Intensywność pomocy to stosunek procentowy ekwiwalentu dotacji brutto do kwoty zdyskontowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. W przypadku kilku środków pomocy należy podać intensywność dla każdego środka.

5 W przypadku przedstawienia dodatkowych informacji w formie załączników należy wymienić te załączniki.

Załącznik 3. [INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJW DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM]

Załącznik nr 3

WZÓR – INFORMACJA O NIEUDZIELENIU POMOCY PUBLICZNEJ W DANYM OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

infoRgrafika

Załącznik 4. [SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH]

Załącznik nr 4

WZÓR – SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW WE WPŁATACH ŚWIADCZEŃ NALEŻNYCH NA RZECZ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH [18]

infoRgrafika

Instrukcja określająca sposób sporządzenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych

Kolejne pozycje wypełnia się według poniższych wyjaśnień:

Bezpośrednio pod tytułem sprawozdania należy w rubryce „Sprawozdanie” wstawić znak X – w przypadku gdy sprawozdanie za rok, którego dotyczy, przekazywane jest po raz pierwszy, a w przypadku korygowania przekazanego sprawozdania – znak X należy wstawić w rubryce „Korekta”.

I. Należy podać rok (w formacie czterech cyfr arabskich), którego sprawozdanie dotyczy.

II. Nazwa organu właściwego do poboru należności – należy podać pełną nazwę organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie.

III. NIP organu właściwego do poboru należności – należy podać NIP organu właściwego do poboru należności, który sporządza sprawozdanie.

IV. Identyfikator terytorialny województwa siedziby organu – należy podać oznaczenie terytorialne województwa, na którego obszar rozciąga się właściwość terytorialna organu właściwego do poboru należności.

Oznaczenie terytorialne województwa:

02 województwo dolnośląskie

04 województwo kujawsko-pomorskie

06 województwo lubelskie

08 województwo lubuskie

10 województwo łódzkie

12 województwo małopolskie

14 województwo mazowieckie

16 województwo opolskie

18 województwo podkarpackie

20 województwo podlaskie

22 województwo pomorskie

24 województwo śląskie

26 województwo świętokrzyskie

28 województwo warmińsko-mazurskie

30 województwo wielkopolskie

32 województwo zachodniopomorskie

V. Kwota zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę – należy podać kwotę zaległych należności przedsiębiorców oraz odpowiednio odsetki za zwłokę, tych przedsiębiorców, co do których organ właściwy do poboru należności posiada informację, iż na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, prowadzili czynnie działalność gospodarczą.

Pkt 1 – należy podać zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Pkt 1.1 – należy podać zaległości wskazane w pkt 1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 5 lat wstecz). W przypadku braku zaległości należy wpisać „0”.

Pkt 1.1.1 – należy podać zaległości wskazane w pkt 1.1, biorąc pod uwagę termin płatności zaległości (co najmniej 10 lat wstecz). W przypadku braku zaległości należy wpisać „0”.

Uwagi:

1. Kwoty zaległości oraz kwoty odsetek należy podawać w pełnych złotych, zgodnie z ogólnymi zasadami zaokrąglania.

2. Sprawozdanie nie obejmuje zaległości i/lub odsetek, które są objęte pomocą publiczną.

3. Sprawozdania należy wypełniać w rachunku narastającym.

[1] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 2 ust. 1 pkt 5 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[2] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 2 ust. 1 pkt 20 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[3] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 2 ust. 1 pkt 21 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[4] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 2 ust. 1a ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[5] Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) obowiązek, o którym mowa w § 2 ust. 1b w odniesieniu do pomocy udzielanej na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228, poz. 1368) nie dotyczy pomocy udzielonej przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.), również jeżeli płatność lub zwrot części pomocy nastąpi po 1 lutego 2013 r.

[6] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 6 ust. 1 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[7] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 6 ust. 2 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[8] § 6 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 277). Zmiana weszła w życie 15 marca 2013 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 277), § 6 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia obowiązuje do 31 grudnia 2014 r.

[9] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 6 ust. 3 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[10] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 6 ust. 4 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[11] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 8a ust. 1 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[12] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 8a ust. 2 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[13] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 8a ust. 3 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[14] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 8a ust. 4 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[15] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 8a ust. 5 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[16] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) § 8a ust. 6 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[17] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 277). Zmiana weszła w życie 15 marca 2013 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) załącznik nr 1 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

[18] Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz.U. poz. 113) załącznik nr 4 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań zawierających informacje o pomocy publicznej udzielonej od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia (tj. 1 lutego 2013 r.) oraz sprawozdań zawierających informacje o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych według stanu na koniec 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »