Kategorie

Dzienniki Unii Europejskiej

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1713 z dnia 24 września 2021 r. przedłużające odstępstwo od rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w zakresie minimalnych odległości od brzegu i minimalnej głębokości morza przy połowach dobijakowatych (Gymnammodytes cicerelus i G. semisquamatus) oraz babkowatych (Aphia minuta i Crystalogobius linearis) niewodami pełnomorskimi na niektórych wodach terytorialnych Hiszpanii (Katalonia)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1714 z dnia 24 września 2021 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1715 z dnia 24 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Strony 43 - 43 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1716 z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE w odniesieniu do zmian w oznaczeniach kategorii pojazdów wynikających ze zmian w prawodawstwie dotyczącym homologacji typu

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Dyrektywa delegowana Komisji (UE) 2021/1717 z dnia 9 lipca 2021 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w odniesieniu do aktualizacji niektórych oznaczeń kategorii pojazdów i dodania systemu eCall do wykazu badanych elementów, metod, kryteriów uznania stanu technicznego za niezadowalający i oceny usterek w załącznikach I i III do tej dyrektywy

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Zalecenie Rady (UE) 2021/1712 z dnia 23 września 2021 r. zmieniające zalecenie (UE) 2020/912 w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1535 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1536 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (obecnie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury) za rok budżetowy 2019

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1537 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (obecnie Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Innowacji i ds. MŚP) za rok budżetowy 2019

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1538 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności za rok budżetowy 2019

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1539 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych za rok budżetowy 2019

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1540 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (obecnie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych) za rok budżetowy 2019

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1541 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (obecnie Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska) za rok budżetowy 2019

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1542 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków w odniesieniu do wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1543 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1544 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski

Strony 81 - 81 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1545 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja I – Parlament Europejski

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1546 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 114 - 114 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1547 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja II – Rada Europejska i Rada

Strony 115 - 115 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1548 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Strony 122 - 122 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1549 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja IV – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Strony 123 - 123 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1550 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

Strony 131 - 131 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1551 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja V – Trybunał Obrachunkowy

Strony 132 - 132 Pobierz pdf

Decyzja Parlamentu Europejskiego (UE, Euratom) 2021/1552 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Strony 140 - 140 Pobierz pdf

Rezolucja Parlamentu Europejskiego (UE) 2021/1553 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zawierająca uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019, sekcja VI – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Strony 141 - 141 Pobierz pdf