Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Unii Europejskiej

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2328 z dnia 16 sierpnia 2022 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających egzotyczne instrumenty bazowe oraz instrumenty obciążone ryzykiem rezydualnym do celów obliczania wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rezydualnego

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2329 z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające załącznik IV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Egiptu i Turcji w wykazie państw trzecich, terytoriów lub ich stref, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek niektórych koniowatych

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2330 z dnia 28 listopada 2022 r. udzielające pozwolenia unijnego na pojedynczy produkt biobójczy „Christiansen LD Bednet” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/2331 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie mianowania przewodniczącego i zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu członka Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2022/2332 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia naruszenia unijnych środków ograniczających jedną z dziedzin przestępczości spełniającą kryteria określone w art. 83 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2333 z dnia 23 listopada 2022 r. dotycząca niektórych środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ospy owiec i ospy kóz w Hiszpanii oraz uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2022/1913 (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8629)

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

między Unią Europejską, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony, w sprawie uczestnictwa Republiki Tunezyjskiej w unijnym programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa”

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2022/2309 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Haiti

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2310 z dnia 18 października 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 149/2013 w odniesieniu do wartości progu wiążącego się z obowiązkiem rozliczania dla pozycji utrzymywanych w towarowych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i innych kontraktach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/2311 z dnia 21 października 2022 r. zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniu delegowanym (UE) nr 153/2013 w odniesieniu do tymczasowych środków nadzwyczajnych związanych z wymogami dotyczącymi zabezpieczenia

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2312 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiennych przekazywanych co 8 lat w dziedzinie „zasoby pracy” dotyczących tematów „osoby młode na rynku pracy”, „poziom wykształcenia – informacje szczegółowe, z uwzględnieniem przypadków przerwania lub porzucenia nauki” oraz „praca a obowiązki rodzinne” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700

Strony 34 - 34 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2313 z dnia 25 listopada 2022 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [„Pizza Napoletana” (GTS)]

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2314 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej Pythium oligandrum szczep M1, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 47 - 47 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2315 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie odnowienia zatwierdzenia substancji czynnej niskiego ryzyka heptamaloksyloglukan, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011

Strony 52 - 52 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2316 z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniające załączniki V i XIV do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/404 w odniesieniu do pozycji dotyczących Kanady, Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych w wykazach państw trzecich, z których dozwolone jest wprowadzanie do Unii przesyłek drobiu, materiału biologicznego drobiu oraz świeżego mięsa drobiu i ptaków łownych

Strony 57 - 57 Pobierz pdf

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2022/2317 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie potwierdzenia upoważnienia do prowadzenia operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI) (EUNAVFOR MED IRINI/5/2022)

Strony 132 - 132 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2318 z dnia 25 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2010/452/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

Strony 133 - 133 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZIB) 2022/2319 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Haiti

Strony 135 - 135 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2320 z dnia 25 listopada 2022 r. dotycząca unijnego wsparcia dla realizacji projektu „Odblokowanie potencjału innowacyjności: technologie prorozwojowe i bezpieczeństwo międzynarodowe”

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

Decyzja Rady (WPZiB) 2022/2321 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wsparcia Centrum Kontroli Broni Strzeleckiej i Lekkiej dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) w realizacji regionalnego planu działania w sprawie zwalczania nielegalnego handlu bronią na Bałkanach Zachodnich oraz wsparcia działań w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej i Wschodniej

Strony 149 - 149 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2322 z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2021/641 dotyczącej środków nadzwyczajnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8542)

Strony 164 - 164 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2323 z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie wniosku o rejestrację europejskiej inicjatywy obywatelskiej zatytułowanej „„Europejski Dzień pod hasłem »Wszystko, co w naszej mocy«” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/788

Strony 259 - 259 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2324 z dnia 23 listopada 2022 r. zmieniająca decyzję 2008/294/WE w celu uwzględnienia dodatkowych technologii dostępu i środków na potrzeby wykonywania usług łączności ruchomej na pokładach statków powietrznych (usługi MCA) w Unii (notyfikowana jako dokument nr C(2022) 8321)

Strony 262 - 262 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2325 z dnia 24 listopada 2022 r. niezatwierdzająca 1,2-benzyloizotiazol-3(2H)-onu (BIT) jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 10 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 267 - 267 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2022/2326 z dnia 24 listopada 2022 r. niezatwierdzająca epsilon-metoflutryny jako substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 19 zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012

Strony 269 - 269 Pobierz pdf