REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2009 nr 207 poz. 1600

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 listopada 2009 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Kontrola legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „kontrolą”, jest przeprowadzana przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji lub Służby Celnej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, lub co najmniej dwóch upoważnionych pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego.

2. Kontrola może być przeprowadzana także wspólnie przez funkcjonariuszy różnych służb lub pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego, zwanych dalej „pracownikami”.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kontrola jest przeprowadzana przez co najmniej dwie osoby.

4. Kontrola przeprowadzana w siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców albo urzędu wojewódzkiego może zostać przeprowadzona przez jednego pracownika.

5. Kontrola może zostać przeprowadzona przez jednego funkcjonariusza, jeżeli w toku innych czynności służbowych wykonywanych przez jednego funkcjonariusza ujawniono okoliczności uzasadniające jej przeprowadzenie.

§ 2.
1. W przypadku gdy kontrola, o której mowa w § 1 ust. 2, wymaga koordynacji działań różnych służb lub urzędów przeprowadza się ją zgodnie z planem kontroli.

2. Plan kontroli przygotowuje się na polecenie organu inicjującego kontrolę, na podstawie uzgodnień dokonanych przez wyznaczonych funkcjonariuszy lub pracowników służb lub urzędów, których przedstawiciele będą uczestniczyć w planowanej kontroli.

3. Plan kontroli zawiera w szczególności:

1) określenie miejsca planowanej kontroli;

2) oznaczenie organu inicjującego kontrolę oraz organów, których przedstawiciele uczestniczą w kontroli realizowanej wspólnie;

3) proponowaną datę i godzinę rozpoczęcia kontroli;

4) imię i nazwisko kierującego czynnościami kontrolnymi;

5) założenia organizacyjne.

4. Plan kontroli zatwierdzają organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2.

§ 3.
1. Przed rozpoczęciem kontroli funkcjonariusz podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób umożliwiający kontrolowanemu odnotowanie tych danych, a także podstawę prawną kontroli, a w przypadku kontroli, przeprowadzanej w toku wykonywania innych czynności służbowych – podstawę prawną przeprowadzenia kontroli.

2. Funkcjonariusz nieumundurowany przed rozpoczęciem kontroli okazuje ponadto legitymację służbową, a na żądanie osoby, wobec której podjęto czynności, umożliwia odnotowanie numeru legitymacji, organu, który ją wydał, oraz nazwiska funkcjonariusza.

3. Przed rozpoczęciem kontroli pracownik podaje imię i nazwisko oraz okazuje upoważnienie do przeprowadzania kontroli, w sposób umożliwiający kontrolowanemu odczytanie i zanotowanie organu kontroli, daty i miejsca wystawienia oraz numeru upoważnienia i nazwiska pracownika upoważnionego do przeprowadzania kontroli.

4. W przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 4, pracownik przeprowadza kontrolę bez upoważnienia do przeprowadzania kontroli.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera wskazanie podstawy prawnej kontroli, oznaczenie organu kontroli, datę i miejsce wystawienia, imię i nazwisko pracownika uprawnionego do przeprowadzania kontroli, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty ważności upoważnienia i podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska.

6. W przypadku gdy podczas kontroli zachodzi konieczność skorzystania z pomocy tłumacza funkcjonariusze lub pracownicy zapewniają jego udział w czynnościach kontrolnych.

§ 4.
W toku kontroli cudzoziemca wzywa się do okazania:

1) dokumentów uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

a) dokumentu podróży,

b) przepustki, o której mowa w art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”,

c) wizy, jeżeli jest wymagana,

d) karty pobytu,

e) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

f) zezwolenia na osiedlenie się,

g) polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

h) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca,

i) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca,

j) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca,

k) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516),

I) zaświadczenia, o którym mowa w art. 80 ust. 3 ustawy,

m) zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,

n) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,

o) dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych przez inne państwa obszaru Schengen, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederację Szwajcarską,

p) dokumentu potwierdzającego, że wjazd i pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z wykonywaniem czynności zawodowych;

2) dokumentów uprawniających do wykonywania pracy przez cudzoziemca, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemca lub potwierdzających fakt powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:

a) zezwolenia na pracę wydanego przez właściwy organ,

b) oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowanego we właściwym powiatowym urzędzie pracy,

c) umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,

d) dokumentów potwierdzających uzyskanie przez cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

3) środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa pochodzenia lub na tranzyt, w walucie polskiej lub walutach obcych, lub dokumentów mogących potwierdzić możliwość uzyskania środków utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem, takich jak:

a) czek podróżny.

b) karta kredytowa wraz z zaświadczeniem o wysokości limitu na karcie kredytowej lub karta płatnicza wraz z zaświadczeniem o aktualnym stanie konta lub aktualnym wyciągiem z historii rachunku,

c) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

d) oryginał zaproszenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy,

e) dokument potwierdzający przyznanie stypendium.

§ 5.
1. Niezwłocznie po przeprowadzeniu kontroli:

1) w przypadku stwierdzenia nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – funkcjonariusz lub pracownik sporządza protokół kontroli;

2) w przypadku stwierdzenia legalności pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) pracownik sporządza notatkę,

b) funkcjonariusz odnotowuje fakt przeprowadzenia kontroli w notatniku służbowym albo sporządza notatkę.

2. Funkcjonariusz sporządza notatkę w szczególności w przypadku, gdy w przeprowadzeniu kontroli bierze udział tłumacz.

3. W przypadku gdy kontrolą objęto więcej niż jednego cudzoziemca, można sporządzić jedną notatkę obejmującą wszystkich kontrolowanych cudzoziemców.

4. Protokół kontroli zawiera:

1) numer legitymacji służbowej funkcjonariusza, jego stopień, imię i nazwisko lub imię i nazwisko pracownika oraz numer i datę wystawienia upoważnienia, o ile jest ono niezbędne do przeprowadzenia kontroli, oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;

2) datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli;

3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4) miejsce przeprowadzenia kontroli;

5) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca;

6) adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) opis skontrolowanych dokumentów z podaniem ich numeru, okresu ważności oraz nazwy organu, który wydał dokument;

8) wynik kontroli;

9) potwierdzenie przez cudzoziemca, że zapoznał się z treścią protokołu;

10) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporządzającego protokół kontroli;

11) podpis cudzoziemca lub adnotację o przyczynach jego braku.

5. Odmowa podpisania protokołu przez cudzoziemca nie stanowi przeszkody do podpisania go przez funkcjonariusza lub pracownika oraz pozostawienia cudzoziemcowi kopii protokołu.

6. Notatka zawiera:

1) numer legitymacji służbowej funkcjonariusza, jego stopień, imię i nazwisko lub imię i nazwisko pracownika oraz numer i datę wystawienia upoważnienia, o ile jest ono niezbędne do przeprowadzenia kontroli, oraz nazwę organu, który wydał ten dokument;

2) datę i miejsce sporządzenia notatki;

3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

4) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz obywatelstwo kontrolowanego cudzoziemca;

5) adres zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) wynik kontroli;

7) podpis funkcjonariusza lub pracownika sporządzającego notatkę.

7. W przypadku gdy w przeprowadzaniu kontroli bierze udział tłumacz, protokół kontroli lub notatka powinny zawierać imię i nazwisko oraz podpis tłumacza.

§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 146, poz. 1426).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-12-08
  • Data wejścia w życie: 2009-12-23
  • Data obowiązywania: 2009-12-23
  • Dokument traci ważność: 2014-05-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA