reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres działania Komitetu Standardów Rachunkowości, zwanego dalej „Komitetem”;

2) liczbę członków Komitetu i podmioty uprawnione do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kandydatów na członków Komitetu;

3) sposób organizacji Komitetu.

§ 2. [Zakres działania Komitetu]

Do zakresu działania Komitetu należy:

1) wydawanie krajowych standardów rachunkowości, zwanych dalej „standardami”, oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów;

2) wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości;

4) analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian;

5) współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości;

6) podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

§ 3. [Skład Komitetu]

1. Komitet działa przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, który zapewnia środki finansowe na pokrycie kosztów działania Komitetu.

2. Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia sekretarz Komitetu powoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową.

3. W skład Komitetu wchodzi 18 członków powołanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych:

1) 7 przedstawicieli ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w tym co najmniej 3 będących pracownikami Ministerstwa Finansów;

2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

3) przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

4) przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

5) przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

6) 4 przedstawicieli Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w tym co najmniej 2 z tytułem lub stopniem naukowym;

7) 3 przedstawicieli Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, będących biegłymi rewidentami wykonującymi zawód.

4. Kandydaci na członków Komitetu są zgłaszani przez podmioty wskazane w ust. 3, nie później niż 60 dni przed upływem kadencji Komitetu.

5. (uchylony).

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa wysokość wynagrodzenia członków Komitetu oraz sekretarza Komitetu za udział w posiedzeniach, które nie może przekroczyć 1,5-krotności minimalnego wynagrodzenia pracowników za pracę, obowiązującego w dniu powołania Komitetu.

§ 4. [Kadencja Komitetu]

1. Kadencja Komitetu trwa 3 lata.

2. Przed upływem kadencji członkostwo w Komitecie wygasa z powodu:

1) pisemnej rezygnacji członka;

2) śmierci członka;

3) rozwiązania stosunku pracy – w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1, powołanych w skład Komitetu jako pracownicy Ministerstwa Finansów;

4) zaprzestania wykonywania zawodu biegłego rewidenta – w przypadku członków Komitetu, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 7.

2a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może odwołać, przed upływem kadencji, członka Komitetu na wniosek właściwego podmiotu, który zgłosił jego kandydaturę.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 2a, minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje na nowego członka Komitetu kandydata zgłoszonego przez właściwy podmiot wskazany w § 3 ust. 3. Kandydat na nowego członka Komitetu jest zgłaszany w terminie 30 dni od dnia odwołania członka Komitetu albo wygaśnięcia członkostwa w Komitecie.

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania członka przed upływem kadencji Komitetu nowi członkowie są powoływani do końca kadencji Komitetu.

§ 5. [Posiedzenia Komitetu]

1. Przewodniczącego Komitetu, zwanego dalej „Przewodniczącym”, i zastępcę Przewodniczącego wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych spośród członków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 1.

2. [1] Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Przewodniczący może zarządzić rozpatrywanie spraw należących do właściwości Komitetu:

1) w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy);

2) na posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, którego transmisja odbywa się z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, w czasie rzeczywistym, przy zachowaniu wielostronnej komunikacji, w ramach której uczestnicy posiedzenia mogą wypowiadać się w toku posiedzenia.

2a. Zastępca Przewodniczącego wykonuje zadania, o których mowa w ust. 2, w czasie nieobecności Przewodniczącego.

3. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący nie później niż w terminie 30 dni od dnia powołania składu Komitetu.

4. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście.

§ 6. [Realizacja zadań]

1. Dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie swojego działania Komitet może:

1) powoływać zespoły z grona członków Komitetu dla rozpatrzenia poszczególnych spraw należących do właściwości Komitetu;

2) wnioskować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zlecenie osobom spoza grona członków Komitetu wykonania ekspertyz oraz przygotowanie opracowań w sprawach należących do właściwości Komitetu;

3) przekazywać projekty standardów do szerokiej konsultacji, także poprzez publikację na łamach wydawnictw specjalistycznych z zakresu rachunkowości;

4) występować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o delegowanie członka Komitetu do udziału w zagranicznych konferencjach i seminariach dotyczących standaryzacji rachunkowości, na zasadach określonych dla pracowników Ministerstwa Finansów.

2. W zakresie swego działania Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 3.

2a. [2] Uchwały są podejmowane na posiedzeniach albo w trybie obiegowym.

2b. [3] Uchwały podpisuje Przewodniczący. W czasie nieobecności Przewodniczącego uchwały podpisuje zastępca Przewodniczącego.

3. [4] Do ważności uchwał Komitetu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Komitetu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 10 członków Komitetu, a w przypadku uchwał podejmowanych w trybie obiegowym – zawiadomienie wszystkich członków Komitetu o treści projektu uchwały, terminie i sposobie oddania głosu oraz udział w głosowaniu co najmniej 10 członków Komitetu. Standard uważa się za przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem głosowało co najmniej 10 członków Komitetu.

4. Komitet przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

§ 7. [Wewnętrzny regulamin działania]

Komitet na pierwszym posiedzeniu przyjmuje wewnętrzny regulamin działania, który podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

1) Obecnie działem administracji rządowej - finanse publiczne kieruje Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 1841).

[1] § 5 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 1201). Zmiana weszła w życie 7 lipca 2020 r.

[2] § 6 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 1201). Zmiana weszła w życie 7 lipca 2020 r.

[3] § 6 ust. 2b dodany przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 1201). Zmiana weszła w życie 7 lipca 2020 r.

[4] § 6 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 1201). Zmiana weszła w życie 7 lipca 2020 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama