| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 10 marca 2010 r.

w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych

Na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, o których mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Szczegółową klasyfikację wydatków strukturalnych, w sposób określony rozporządzeniem, stosuje się do wydatków poniesionych od dnia 1 stycznia 2010 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706).

Załącznik 1. [KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 10 marca 2010 r. (poz. 255)

KLASYFIKACJA WYDATKÓW STRUKTURALNYCH

Obszary tematyczne wydatków strukturalnych

I. Badania i rozwój technologiczny (B+RT), innowacje i przedsiębiorczość

01. Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój działalności B+RT w ośrodkach badawczych obejmujące:

1) prace związane z identyfikacją kierunków badań naukowych i prac rozwojowych m.in. poprzez zastosowanie metody foresight,

2) prowadzenie projektów badawczych i aplikacyjnych.

02. Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt, oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu działalności B+RT (w tym w ośrodkach dydaktycznych na poziomie wyższym) oraz wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z:

1) infrastrukturą naukowo-badawczą i dydaktyczną,

2) infrastrukturą techniczną,

3) infrastrukturą technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK),

4) infrastrukturą szkół wyższych służącą prowadzeniu działalności dydaktycznej lub działalności badawczej powiązanej z dydaktyką na kierunkach związanych z nowoczesnymi technologiami.

03. Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między małymi a średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), między MŚP a innymi przedsiębiorstwami, uczelniami, wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego, władzami regionalnymi, ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i technologicznymi, technopoliami itp.) Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy w ramach trójkąta innowacji obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z:

1) tworzeniem i rozwojem powiązań kooperacyjnych (w tym przygotowanie, nawiązywanie i prowadzenie współpracy w ramach sieci przedsiębiorstw, wspólne projekty realizowane we współpracy przedsiębiorstw i instytucji prowadzących działalność B+RT oraz promujących transfer technologii do przedsiębiorstw, w szczególności MŚP),

2) nawiązywaniem współpracy, wymianą doświadczeń oraz tworzeniem zintegrowanych usług świadczonych przez różne typy instrumentów wspierania badań, innowacji i przedsiębiorczości (struktury wsparcia na rzecz inkubacji i rozwoju naukowo-technologicznego: inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe oraz podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej itp.).

3) przygotowaniem strategii rozwoju ośrodków badawczych ukierunkowanych na potrzeby przedsiębiorców w zakresie wysoko specjalistycznych usług B+RT,

4) zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych w przedsiębiorstwach.

04. Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu wsparcie na rzecz B+RT w przedsiębiorstwach, w szczególności MŚP, oraz obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z:

1) badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi realizowanymi przez przedsiębiorstwa (oraz ich grupy, sieci współpracy itp.) oraz przez ośrodki badawcze na rzecz przedsiębiorstw,

2) badaniami stosowanymi i pracami rozwojowymi realizowanymi przez ośrodki badawcze na rzecz przedsiębiorstw.

Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: małe, średnie i duże (w tym grupy przedsiębiorstw).

05. Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę jakości oraz dostępu do usług związanych z zaawansowanym wsparciem dla przedsiębiorstw obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z:

1) systemem współpracy sieciowej między instytucjami otoczenia biznesu (IOB),

2) usługami świadczonymi przez IOB (w tym ośrodki usług wspólnych oraz usługi z zakresu „obsługi inwestora”, internacjonalizacji przedsiębiorstw itp.),

3) usługami świadczonymi przez podmioty zarządzające instrumentami inżynierii finansowej (w tym dokapitalizowanie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka: fundusze pożyczkowe, kredytowe, poręczeń kredytowych, gwarancyjne, kapitału zalążkowego itp.).

Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: mikro-, matę, średnie i duże (w tym grupy przedsiębiorstw).

06. Wsparcie na rzecz MŚP w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska (wdrożenie efektywnych systemów zarządzania środowiskiem, wdrożenie, stosowanie i użytkowanie technologii zapobiegania zanieczyszczeniom, wdrożenie czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu szerokie wykorzystanie rozwiązańprzyjaznych dla środowiska przez MŚP oraz przyczyniających siędo zrównoważonego wykorzystania zasobów obejmujące wyposażenie w środki i zasoby związane z:

1) zastosowaniem nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych w produkcji i świadczeniu usług prowadzących do zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz do poprawy produktywności i efektywności.

2) zastosowaniem efektywnych systemów zarządzania środowiskiem,

3) wdrożeniem technologii zapobiegania zanieczyszczeniom.

Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: małe i średnie (w tym grupy przedsiębiorstw).

07. Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie, tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie, istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z dziedziną badań i innowacji obejmujące wyposażenie w środki i zasoby niezbędne do:

1) inkubacji przedsiębiorstw innowacyjnych tworzonych przez przedsiębiorstwa, placówki szkolnictwa pomaturalnego i wyższego oraz ośrodki B+RT (w tym przekształcenia przedsiębiorstw w centra badawczo-rozwojowe),

2) wdrożenia wyników prac B+RT (w tym opracowania wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych),

3) przeprowadzenia inwestycji o charakterze innowacyjnym (innowacyjne technologie lub innowacyjne produkty, współpraca z ośrodkami naukowo-badawczymi),

4) wyposażenia w kredyty technologiczne.

Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: mikro-, matę, średnie i duże (w tym grupy przedsiębiorstw).

08. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

Wydatki związane z realizacjąoperacji mających na celu rozwój przedsiębiorstw gdzie indziej nie-wymienione (w tym produkcja urządzeńdo wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej oraz produkcja urządzeńdo wytwarzania biokomponentów lub biopaliw).

09. Inne działania mające na celu pobudzanie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP

Wydatki związane z realizacjąoperacji mających na celu pobudzenie badań, innowacji i przedsiębiorczości w MŚP gdzie indziej niewymienione i obejmujące:

1) upowszechnianie informacji na temat usług i korzyści oferowanych przez różne typy instrumentów wspierania badań, innowacji i przedsiębiorczości,

2) wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu praw własności intelektualnej i przemysłowej (w tym patenty, certyfikacja, uzyskanie, utrzymanie i wykonanie praw).

Typy przedsiębiorstw objętych kategorią: małe i średnie (w tym grupy przedsiębiorstw).

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego.

(c) realizacją projektów pilotażowych,

(d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

II. Społeczeństwo informacyjne

10. Infrastruktura telekomunikacyjna (w tym sieci szerokopasmowe)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej służącej prowadzeniu działalności o funkcjach społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i gospodarczych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu tworzenia szerokopasmowych i bezpiecznych sieci współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi.

11. Technologie informacyjne i komunikacyjne – TIK (dostęp, bezpieczeństwo, interoperacyjność, zapobieganie zagrożeniom, badania, innowacje, treści cyfrowe itp.)

Wydatki związane z realizacjąoperacji mających na celu efektywne wykorzystanie TIK obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) dostępu, interoperacyjności systemów informatycznych (w tym wymiana danych pomiędzy dziedzinowymi e-platformami, rejestrami elektronicznymi i urzędami, centralne archiwum elektronicznego obiegu spraw i dokumentów w administracji publicznej itp.),

2) bezpieczeństwa, zapobiegania zagrożeniom systemów informatycznych (w tym wdrożenie rozwiązań z zakresu podpisu elektronicznego),

3) badań, innowacji w zakresie TIK,

4) treści cyfrowych udostępnianych on-line przez instytucje sektora publicznego.

12. Technologie informacyjne i komunikacyjne (sieci TEN-ICT)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu efektywne wykorzystanie TIK w ramach sieci TEN-ICT obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 11.

13. Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie, e-ad-ministracja, e-edukacja, e-integracja itp.) Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę dostępu do TIK poprzez rozwój e-usług i aplikacji dla obywateli obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby związane z: e-zdrowiem, e-administracją, e-edukacją, e-integracją itp.

14. Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel, e-kształcenie i e-szkolenie, tworzenie sieci itp.)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawędostępu do TIK poprzez rozwój e-usług i aplikacji dla MSP obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z:

1) e-handlem, e-kształceniem, e-szkoleniem itp.,

2) tworzeniem sieci powiązań MŚP z innymi branżami itp.,

3) wspieraniem trójkątów (biegunów) innowacji.

15. Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich efektywne użytkowanie Wydatki związane z realizacja, operacji mających na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich efektywne wykorzystanie gdzie indziej niewymienione.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wymienionych wydatków obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

(c) realizacją projektów pilotażowych,

(d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

III. Transport

16. Kolej

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę jakości infrastruktury kolejowej (poza siecią TEN-T), obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z:

1) liniami kolejowymi,

2) pozostałą infrastrukturą kolejową.

17. Kolej (sieci TEN-T)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę jakości infrastruktury kolejowej w ramach sieci TEN-T, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 16.

18. Tabor kolejowy

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę jakości taboru w transporcie kolejowym poza sieciami TEN-T obejmujące roboty, wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) składów całopociągowych, wagonów pasażerskich (w tym dostosowanych do przewozów osób o ograniczonej mobilności), lokomotyw dla przewozów pasażerskich,

2) elektrycznych zespołów trakcyjnych.

19. Tabor kolejowy (sieci TEN-T)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę jakości taboru w transporcie kolejowym w ramach sieci TEN-T obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 18.

20. Autostrady i drogi ekspresowe

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę połączeń komunikacyjnych w ramach autostrad i dróg ekspresowych (poza siecią TEN-T), obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) dróg, obwodnic i infrastruktury technicznej oraz techniczno-informatycznej w ciągu autostrad i dróg ekspresowych,

2) płynności ruchu i przejezdności,

3) bezpieczeństwa.

21. Autostrady i drogi ekspresowe (sieci TEN-T) Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę połączeń komunikacyjnych w ramach autostrad i dróg ekspresowych należących do sieci TEN-T, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 20.

22. Drogi krajowe

Wydatki związane z realizacjąoperacji mających na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawępołączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg krajowych, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) dróg, obwodnic i infrastruktury technicznej oraz techniczno-informatycznej w ciągu dróg krajowych,

2) płynności ruchu i przejezdności,

3) bezpieczeństwa.

23. Drogi regionalne, lokalne

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zwiększenie spójności transportowej kraju oraz polepszenie dostępności przestrzennej Rzeczypospolitej Polskiej w układzie UE, w tym poprawę połączeń komunikacyjnych w ramach sieci dróg regionalnych i lokalnych, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) dróg, obwodnic i infrastruktury technicznej oraz techniczno-informatycznej w ciągu dróg regionalnych i lokalnych,

2) płynności ruchu i przejezdności,

3) bezpieczeństwa.

24. Ścieżki rowerowe

Wydatki związane z realizacją operacji obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu ścieżek rowerowych.

25. Transport miejski

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój transportu miejskiego obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu transportu zbiorowego, w tym:

1) infrastruktury liniowej (w tym torowiska, trakcje, pasy dla autobusów itp.),

2) infrastruktury punktowej (w tym przystanki, centra przesiadkowe, terminale, systemy parkingowe typu park and ride itp.).

3) telematyki,

4) taboru w transporcie miejskim.

26. Transport multimodalny

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu stworzenie systemu przewozu ładunków i osób wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu poza siecią TEN-T obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) centrów logistycznych i terminali transportu kombinowanego,

2) zaplecza technicznego i infrastruktury terminali kontenerowych oraz centrów logistycznych,

3) robót oraz wyposażenia w środki i zasoby związane ze świadczeniem usług transportu multimodalnego, w tym związane z systemami z zakresu telematyki (w tym systemów sygnalizacji akustycznej i akomodacyjnej, systemów dystrybucji i identyfikacji biletów, systemów nawigacji satelitarnej, systemów informacji dla podróżnych, systemów bezpieczeństwa itp.).

27. Transport multimodalny (sieci TEN-T)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu stworzenie systemu przewozu ładunków i osób wykorzystującego więcej niż jedną gałąź transportu w ramach sieci TEN-T obejmujące roboty i wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 26.

28. Inteligentne systemy transportu

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój inteligentnych systemów transportowych w transporcie drogowym, morskim, wodnym śródlądowym, miejskim, intermodalnym i logistyce obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) systemów zarządzania ruchem,

2) informacji i obsługi podróżnych,

3) poboru opłat,

4) zarządzania flotą pojazdów zarządzania kryzysowego w transporcie,

5) bezpieczeństwa ruchu,

6) logistyki,

7) gromadzenia i przetwarzania danych.

29. Porty lotnicze

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu:

1) poprawę jakości usług portów i transportu lotniczego ukierunkowanych na:

a) zwiększenie przepustowości obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeńnaziemnych,

infrastruktury nawigacyjnej,

infrastruktury łączności oraz dozorowania.

b) poprawę stanu bezpieczeństwa obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu systemów ochrony i kontroli bezpieczeństwa:

– portów lotniczych (infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych),

– osób,

– bagażu i ładunków,

– poczty,

2) rozwój sieci regionalnych portów lotniczych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

– infrastruktury lotniskowej oraz urządzeń i pojazdów,

– infrastruktury technicznej, operacyjnej lub towarzyszącej,

– infrastruktury portowej,

– systemów ochrony i kontroli bezpieczeństwa – w zakresie wskazanym w pkt 1 lit. b.

30. Porty i przystanie morskie

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę jakości usług i stanu bezpieczeństwa portów i przystani morskich obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury portowej oraz infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich, a także autostrad morskich, w tym:

1) nabrzeży, falochronów, wejść do portów i przystani morskich, torów wodnych, basenów, kanałów, terminali portowych, dróg kołowych i linii kolejowych,

2) systemów łączności operacyjnej i śledzenia jednostek ratowniczych, systemów teleinformatycznych, monitorowania ruchu statków, oznakowania nawigacyjnego.

31. Śródlądowe drogi wodne (regionalne i lokalne)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę warunków i stanu bezpieczeństwa regionalnej i lokalnej żeglugi śródlądowej obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) zabudowy regulacyjnej, kanałów żeglugowych oraz przejść żeglownych,

2) oznakowania nawigacyjnego,

3) monitorowania ruchu statków,

4) infrastruktury portowej.

32. Śródlądowe drogi wodne (sieci TEN-T)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę warunków żeglugi śródlądowej w ramach sieci TEN-T obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 31.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego.

(c) realizacją projektów pilotażowych,

(d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

IV. Energia

33. Energia elektryczna

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę zdolności wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dywersyfikację źródeł energii elektrycznej poza sieciami TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) infrastruktury wytwarzania,

2) infrastruktury przesyłu,

3) infrastruktury dystrybucji.

34. Energia elektryczna (sieci TEN-E)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę zdolności wytwórczych, przesyłowych i dystrybucyjnych oraz dywersyfikację źródeł energii elektrycznej w ramach sieci TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 33.

35. Gaz ziemny

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę zdolności przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych gazu ziemnego (w tym skroplonego – LNG i sprężonego – CNG) poza sieciami TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) infrastruktury przesyłu,

2) infrastruktury magazynowania i odbioru,

3) infrastruktury dystrybucji.

36. Gaz ziemny (sieci TEN-E)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę zdolności przesyłowych, dystrybucyjnych i magazynowych gazu ziemnego w ramach sieci TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 35.

37. Produkty ropopochodne

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę zdolności przesyłowych i magazynowych ropy naftowej i produktów ropopochodnych poza siecią TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) infrastruktury przesyłu,

2) infrastruktury przeładunku, magazynowania i odbioru.

38. Produkty ropopochodne (sieci TEN-E)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę zdolności przesyłowych i magazynowych ropy naftowej i produktów ropopochodnych w ramach sieci TEN-E obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby wymienione w kategorii 37.

39. Energia odnawialna: wiatrowa

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wiatrowej obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń niezbędnych do wytwarzania, przyłączenia, przesytu i dystrybucji energii elektrycznej.

40. Energia odnawialna: słoneczna

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń służących do wytwarzania, przyłączenia, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej.

41. Energia odnawialna: biomasa

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii z biomasy obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń służących do:

1) wytwarzania, przyłączenia, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej,

2) produkcji i wytwarzania biokomponentów lub biopaliw.

42. Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermalna i pozostałe

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój i zwiększenie wykorzystania energii wodnej, geotermalnej i innych alternatywnych źródeł energii (np. gaz koksowniczy) gdzie indziej niewymienionych, obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń służących do wytwarzania, przyłączenia do sieci i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej.

43. Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zwiększenie efektywności wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i wykorzystania energii (ograniczenie strat energii oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego, zmniejszenie przerw w zasilaniu odbiorców, przyłączenie rozproszonych źródeł wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych) obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury i urządzeń służących do:

1) wytwarzania, przyłączenia, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej lub cieplnej,

2) wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu,

3) termomodernizacji obiektów,

4) przekształcenia istniejących systemów ogrzewania obiektów (w szczególności ograniczenie „niskiej emisji”).

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji.

(b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

(c) realizacją projektów pilotażowych,

(d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

V. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

44. Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój gospodarki odpadami (w tym komunalnymi i przemysłowymi) przyjaznej dla środowiska oraz dostosowanej do obowiązujących przepisów obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) systemów, infrastruktury i urządzeń służących: składowaniu, unieszkodliwianiu, utylizacji i zagospodarowaniu, odzyskiwaniu (w tym recykling), ewidencjonowaniu odpadów (w tym poużytkowych i niebezpiecznych) oraz osadów pościekowych, usuwaniu odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych,

2) systemów, infrastruktury i urządzeń służących ograniczaniu ilości wytwarzanych odpadów, ograniczeniu zużycia zasobów naturalnych (w tym źródeł energii) i materiałów,

3) zmian technologii służących zmniejszeniu zapotrzebowania na energię, wodę oraz surowce naturalne, zastępowaniu surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów.

45. Gospodarka i zaopatrzenie w wodę pitną

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój racjonalnej gospodarki i zaopatrzenia w wodę pitną obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu: systemów, infrastruktury i urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody (w tym sieci wodociągowe, gromadzenie, przechowywanie i uzdatnianie wody, regulacja ciśnienia wody, pozyskiwanie wody, ochrona ujęć i źródeł wody itp.).

46. Oczyszczanie ścieków

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i gleb obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych (w tym oczyszczalnie i podoczyszczalnie, systemy kanalizacji zbiorczych, kanalizacji deszczowych itp.),

2) technologii służących ograniczeniu ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami.

47. Jakość powietrza

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę jakości powietrza obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służących do:

1) zmniejszania emisji zanieczyszczeń (w tym gazowych i pyłowych),

2) spełnienia standardów emisyjnych lub granicznych wielkości emisji określonych w krajowych i wspólnotowych przepisach oraz w dokumentach referencyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT).

48. Zintegrowany system zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu upowszechnienie stosowania zintegrowanych systemów zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) systemów, infrastruktury, urządzeń i technologii służących do:

a) eliminacji szkodliwych oddziaływań i uciążliwości dla środowiska oraz zapobiegania im,

b) optymalizacji wykorzystania zasobów (energia, woda, surowce),

c) eliminacji wytwarzania odpadów, ograniczania emisji zanieczyszczeń do środowiska (tzw. inwestycje „końca rury”),

d) spełnienia wymogów określonych w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych najlepszych dostępnych technik (BAT),

2) działań towarzyszących związanych z certyfikacją:

a) działań audytowych,

b) działań dostosowawczych,

c) działań związanych z ekoznakami i ekoetykietami.

49. Dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu dostosowanie do zmian klimatu i łagodzenie ich skutków obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby w tym zakresie.

50. Rewaloryzacja obszarów przemysłowych i rekultywacja skażonych gruntów

Kategoria ta obejmuje obszary: przemysłowe, poprzemysłowe, powojskowe oraz grunty skażone. Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rewaloryzację i rekultywację ww. obszarów obejmujące roboty z zakresu:

1) likwidacji składowisk, wyrobisk i hałd górniczych,

2) usuwania zanieczyszczeń gruntowych,

3) uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, neutralizacji zanieczyszczonych wód, regulacji stosunków wodnych, zabezpieczenia głównych zbiorników wód podziemnych,

4) rekultywacji obszarów powojskowych (w tym rozminowanie).

51. Promowanie bioróżnorodności i ochrony przyrody (w tym NATURA 2000)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój bioróżnorodności i ochrony przyrody obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) i ostoi gatunków na obszarach chronionych z zachowaniem zagrożonych wyginięciem gatunków oraz różnorodności genetycznej,

2) zahamowania strat różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji,

3) wzbogacania składu gatunkowego drzewostanów (w tym eliminacji monokultur),

4) odbudowy i przywracania drożności korytarzy ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji,

5) opracowania planów ochrony i planów zadań dla obszarów chronionych,

6) zwiększania świadomości w zakresie potrzeby i właściwych metod ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,

7) prowadzenia monitoringu zasobów przyrodniczych,

8) wykonywania oznaczeń informujących o nazwie form ochrony przyrody oraz o zakazach obowiązujących na tych obszarach,

9) tworzenia przyrodniczych baz danych.

52. Promowanie czystego transportu miejskiego

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zwiększenie udziału ekologicznego transportu publicznego obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby o wysokich normach ekologicznych z zakresu:

1) infrastruktury sieci transportu kołowego, szynowego i trolejbusowego oraz infrastruktury towarzyszącej,

2) systemów przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych oraz towarzyszącej infrastruktury obsługi pasażerów,

3) taboru autobusowego, szynowego i trolejbusowego (w tym dostosowanego do przewozów osób o ograniczonej mobilności),

4) telematyki.

53. Zapobieganie zagrożeniom naturalnym i technologicznym (w tym opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami)

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych i technologicznych obejmujące:

1) opracowanie i wdrażanie planów i instrumentów zapobiegania i zarządzania zagrożeniami naturalnymi i technologicznymi (w tym opracowanie planów i map zagrożenia powodziowego, planów gospodarowania wodami, planów zagospodarowania przestrzennego obszarów lądowych i morskich).

2) przedsięwzięcia na rzecz ratowania i ochrony brzegów (w tym zapobieganie zanikowi plaż i stabilizacja linii brzegowej, zabezpieczenie osuwisk, prace z zakresu monitoringu strefy brzegowej itp.),

3) retencjonowanie wody i zapewnienie bezpiecznego przejścia wód powodziowych i lodów,

4) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz poprawę stanu bezpieczeństwa technicznego istniejących urządzeń wodnych itp.

54. Inne działania na rzecz ochrony środowiska i zapobiegania zagrożeniom

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie zagrożeniom gdzie indziej niewymienione.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

(c) realizacją projektów pilotażowych,

(d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

VI. Turystyka

55. Promowanie walorów przyrodniczych

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu promowanie walorów przyrodniczych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z ochroną, rewaloryzacją, udostępnianiem obszarów chronionych (w tym parków narodowych, parków krajobrazowych, obszarów NATURA 2000).

56. Ochrona i waloryzacja dziedzictwa przyrodniczego

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu ochronę i waloryzację dziedzictwa przyrodniczego obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury towarzyszącej turystyce kwalifikowanej.

57. Inne wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój sektora usług turystycznych obejmujące:

1) roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu infrastruktury:

a) turystyki rekreacyjnej, aktywnej, specjalistycznej, agroturystyki, ekoturystyki, turystyki wypoczynkowo-uzdrowiskowej, miejskiej, kulturowej, biznesowej,

b) zagospodarowania obiektów turystycznych,

2) wyposażenie w środki i zasoby z zakresu usług:

a) jednolitych systemów rezerwacji i informacji turystycznej,

b) systemów identyfikacji wizualnej i promocji turystycznej,

3) kampanie promujące produkt turystyczny.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

(c) realizacją projektów pilotażowych,

(d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

VII. Kultura

58. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu ochronę i zachowanie dziedzictwa i dóbr kultury obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby ściśle związane z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków i zespołami tych obiektów (w tym z prowadzeniem działalności kulturalnej):

1) zabytkami nieruchomymi,

2) zabytkami ruchomymi (w tym z konserwacją i digitalizacją zbiorów, zabezpieczeniem przed nielegalnym wywozem, kradzieżą lub zniszczeniem itp.).

59. Rozwój infrastruktury kultury

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury kultury obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby ściśle związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, w tym w zakresie:

1) instytucji kultury, ośrodków kultury, punktów informacyjnych w zakresie kultury itp.,

2) wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, filmotek, cyfrowych bibliotek, czytelni itp.

60. Inne wsparcie dla poprawy usług w zakresie kultury

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój sektora usług w zakresie kultury obejmujące wyposażenie w środki i zasoby, w tym:

1) tworzenie kompleksowych systemów informacji w zakresie kultury,

2) przedsięwzięcia na rzecz promocji w zakresie kultury.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

(c) realizacją projektów pilotażowych,

(d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

VIII. Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

61. Zintegrowane projekty na rzecz rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu realizację zintegrowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich i wiejskich obejmujące roboty, wyposażenie w środki i zasoby, zagospodarowanie terenów pod nowe inwestycje oraz zagospodarowanie obiektów:

1) pełniących funkcje lub którym zostaną nadane funkcje: społeczne, kulturalne, edukacyjne, turystyczne i agroturystyczne, sportowe, gospodarcze,

2) zabytkowych (w tym pomników historii),

3) charakterystycznych dla tradycji budownictwa regionu.

Kategoria oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

(c) realizacją projektów pilotażowych,

(d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

IX. Zwiększanie zdolności adaptacyjnych pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców

62. Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu:

1) rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach,

2) realizację szkoleń i usług na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian,

3) promowanie przedsiębiorczości i innowacji.

63. Opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu opracowywanie i upowszechnianie innowacyjnych i bardziej wydajnych form organizacji pracy.

64. Rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw, rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia oraz zapotrzebowania na kwalifikacje i przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu:

1) rozwój specjalistycznych usług w zakresie zatrudnienia, szkolenia i wsparcia w związku z restrukturyzacją sektorów i przedsiębiorstw.

2) rozwój systemów przewidywania zmian w sferze zatrudnienia i zapotrzebowania na kwalifikacje oraz przyszłych wymogów w zakresie zatrudnienia i kwalifikacji.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) realizacją projektów pilotażowych,

(c) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

X. Poprawa dostępu do zatrudnienia i jego trwałości

65. Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu modernizację i wzmacnianie instytucji rynku pracy.

66. Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy.

67. Działania na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu realizację działań na rzecz aktywnego starzenia się oraz wydłużania życia zawodowego.

68. Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu realizację działań na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej.

69. Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu realizację działań na rzecz trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie:

1) zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy,

2) lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym,

3) większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi.

70. Działania na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej.

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu realizację działań na rzecz zwiększenia udziału migrantów w zatrudnieniu w perspektywie wzmocnienia ich integracji społecznej.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) realizacją projektów pilotażowych,

(c) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

XI. Poprawa integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji życiowej

71. Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu:

1) tworzenie ścieżek integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu,

2) zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej,

3) promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy.

Kategoria oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) realizacją projektów pilotażowych,

(c) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

XII. Poprawa jakości kapitału ludzkiego

72. Opracowywanie, uruchomienie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w celu zwiększenia zdolności do zatrudnienia, zwiększenia stopnia dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy oraz systematycznego podnoszenia kwalifikacji kadry systemu oświaty w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy

Wydatki związane z realizacją działań mających na celu opracowywanie, inicjowanie i wdrożenie reform systemów kształcenia i szkolenia w perspektywie:

1) zwiększenia zdolności do zatrudnienia,

2) zwiększenia stopnia dostosowania systemu kształcenia i szkolenia (w tym zawodowego) do potrzeb rynku pracy,

3) systematycznego podnoszenia i aktualizacji kwalifikacji kadry systemu oświaty (w tym systemów szkolenia) w perspektywie gospodarki opartej na innowacji i wiedzy.

73. Działania na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnej rezygnacji z dalszej nauki w szkole, minimalizowania dyskryminacji ze względu na płeć oraz poprawy jakości i dostępu do kształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz kształcenia i szkoleń na poziomie wyższym

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu realizację działań na rzecz zwiększenia udziału w kształceniu i szkoleniu przez całe życie, w szczególności poprzez:

1) przedsięwzięcia na rzecz ograniczenia przedwczesnego porzucania skolaryzacji,

2) minimalizowanie dyskryminacji ze względu na płeć,

3) poprawę jakości i dostępu do kształcenia i szkoleń na poziomie podstawowym, zawodowym i wyższym.

74. Rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez studia podyplomowe i szkolenia naukowców oraz poprzez współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój potencjału ludzkiego w zakresie badań i innowacji, w szczególności poprzez:

1) doskonalenie kompetencji pracowników (w tym naukowo-badawczych), a zwłaszcza szkolenia, studia podyplomowe, międzynarodowe i krajowe studia doktoranckie, w szczególności na kierunkach nauk ścisłych i technicznych,

2) współpracę sieciową między uczelniami, ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) realizacją projektów pilotażowych,

(c) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

XIII. Inwestycje w infrastrukturę społeczną

75. Infrastruktura edukacji

Wydatki związane z realizacją działań mających na celu rozwój infrastruktury edukacyjnej i oświaty obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby związane z działaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i kulturalnymi prowadzonymi na wszystkich poziomach i we wszystkich profilach kształcenia.

76. Infrastruktura ochrony zdrowia

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, a zwłaszcza poprawę jakości wykonywanych usług medycznych, zwiększenie dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, obniżenie poziomu śmiertelności i skutków powikłań powstających w wyniku wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) infrastruktury ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego,

2) sprzętu medycznego,

3) środków transportu sanitarnego,

4) systemów powiadamiania ratunkowego.

77. Infrastruktura opiekuńczo-wychowawcza

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu poprawę stanu infrastruktury i jakości usług oraz zwiększenie dostępności ośrodków opiekuńczo-wychowawczych obejmujące roboty oraz wyposażenie w niezbędne środki i zasoby.

78. Infrastruktura mieszkalnictwa

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury mieszkalnictwa w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych obejmujące roboty oraz wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) renowacji głównych elementów konstrukcji oraz instalacji technicznych budynku,

2) efektywności energetycznej budynku,

3) przygotowania do użytkowania socjalnych budynków mieszkalnych (w tym renowację i adaptację budynków istniejących).

79. Pozostała infrastruktura społeczna

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu rozwój infrastruktury społecznej gdzie indziej niewymienione.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) zagospodarowaniem otoczenia przyległego,

(c) realizacją projektów pilotażowych,

(d) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

XIV. Stymulowanie reform w zakresie zatrudnienia oraz integracji społecznej

80. Promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu promowanie partnerstw, porozumień i inicjatyw poprzez tworzenie sieci współpracy zainteresowanych podmiotów.

Kategoria oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) realizacją projektów pilotażowych.

(c) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

XV. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

81. Rozwiązania na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu wdrożenie rozwiązań (mechanizmów) na rzecz podniesienia jakości opracowania, monitorowania, ewaluacji polityk i programów na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym oraz wzmocnienie zdolności w zakresie realizacji polityk i programów.

Kategoria oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) realizacją projektów pilotażowych,

(c) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

XVI. Rekompensata za podniesione koszty rozwoju regionów peryferyjnych

82. Rekompensata podniesionych kosztów związanych z utrudnionym dostępem oraz rozproszeniem terytorialnym

83. Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów wynikających z wielkości rynku

84. Szczególne działania na rzecz zrekompensowania podniesionych kosztów związanych z warunkami klimatycznymi i ukształtowaniem terenu

XVII. Pomoc techniczna

85. Przygotowanie, realizacja, monitorowanie i kontrola

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zapewnienie sprawnego przebiegu i ciągłości procesów związanych z programowaniem, zarządzaniem, wdrażaniem, monitorowaniem, zamknięciem pomocy, audytem, kontrolą i oceną w odniesieniu do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), Podstaw Wsparcia Wspólnoty (PWW) oraz programów operacyjnych (PO) krajowych i regionalnych obejmujące m.in.:

1) zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich, stałe podnoszenie ich jakości oraz budowanie zdolności administracyjnej jednostek uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu NSRO, PWW i PO,

2) zapewnienie środków i narzędzi dla sprawnego procesu zarządzania i wdrażania NSRO, PWW i PO,

3) zapewnienie pomieszczeń służących podmiotom zaangażowanym w zarządzanie i wdrażanie NSRO, PWW i PO,

4) wyposażenie biurowe, komputerowe, informatyczne, audiowizualne i urządzenia telekomunikacyjne,

5) wsparcie w zakresie budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych,

6) prowadzenie badań, opracowywanie ekspertyz, analiz i studiów,

7) wsparcie dla procesu zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach PWW,

8) projekty związane z zapewnieniem ciągłości programowania.

86. Ocena, badania, ekspertyzy, informacja i komunikacja

Wydatki związane z realizacją operacji mających na celu zapewnienie sprawnych systemów oceny (ewaluacji), informacji i komunikacji w związku z realizacją NSRO, PWW i PO oraz z zapewnieniem ciągłości programowania obejmujące wyposażenie w środki i zasoby z zakresu:

1) niezbędnych badań, ekspertyz, analiz, studiów, ocen,

2) działań informacyjno-promocyjnych.

Każda z kategorii oprócz właściwych tematycznie wydatków wymienionych powyżej obejmuje, stosownie do zakresu operacji, wydatki związane z:

(a) przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia operacji,

(b) realizacją projektów pilotażowych,

(c) przeprowadzeniem standardowych działań informacyjno-promocyjnych oraz operacji mainstreaming.

 

Objaśnienia zastosowanych pojęć

Dokumentacja związana z operacją

Dokumenty planistyczne wspierające przygotowanie i realizację operacji, takie jak: projekt budowlany, studium wykonalności, dokumentacja techniczna, dokumentacja ekonomiczna, ocena oddziaływania na środowisko, analiza kosztów i korzyści, analizy ekonomiczne, kosztorysy, zaświadczenia, pozwolenia itp.

Operacja

Projekt lub grupa projektów pozwalających na realizację celów określonych dla danej kategorii. W przypadku realizacji projektów współfinansowanych środkami UE – pojęciu „operacja” nadaje się definicję zgodną z art. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/20061).

Operacje mainstreaming

Projekty informacyjno-promocyjne (w tym kampanie edukacyjne, prewencyjne, wzmacniania świadomości społecznej, wymiana doświadczeń, współpraca sieciowa) mające na celu upowszechnienie rozwiązań wygenerowanych w ramach najlepszych i innowacyjnych projektów.

Projekt pilotażowy

Projekt mający na celu rozpoznanie podstawowych barier wdrożeniowych oraz zebranie know-how niezbędnego do realizacji przyszłych projektów w tej samej lub pokrewnej dziedzinie.

Roboty

– budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja, termomodernizacja, adaptacja, remont, odnawianie (w tym prace konserwatorskie i restauratorskie) lub konserwacja (w tym badania konserwatorskie i archeologiczne).

 

– rozbiórka obiektów zdewastowanych, jeżeli ich odnowienie i dalsze użytkowanie nie jest możliwe.

 

– rozbiórka lub przeniesienie wraz z infrastrukturą obiektów uniemożliwiających osiągnięcie celów operacji.

Trójkąt (biegun) innowacji

Sieć współpracy, w której głównymi podmiotami są:

 

– przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP),

 

– placówki szkolnictwa pomaturalnego i wyższego,

 

– ośrodki badawcze i podmioty naukowo-technologiczne itp.,

 

– władze regionalne – w określonych przypadkach.

 

Wyposażenie w środki, zasoby

Zakup i dostawa towarów, usług niezbędnych do pełnienia funkcji i prowadzenia działalności bezpośrednio związanych z operacją lub do osiągnięcia celów operacji.

 

Przykład:

 

towary:

 

– sprzęt teleinformatyczny i multimedialny wraz z oprogramowaniem,

 

– maszyny, urządzenia, aparatura, inny sprzęt itp.,

 

– środki transportu,

 

– grunty itp.;

 

usługi:

 

– doradztwo (badania rynków, poszukiwanie rynków zbytu, ekspertyzy, studium wykonalności, coaching, kojarzenie partnerów itp.),

 

– wartości niematerialne i prawne (prawa własności intelektualnej i przemysłowej, takie jak: patenty, certyfikacja),

 

– szkolenia, seminaria, konferencje,

 

– administrowanie infrastrukturą (serwis, prowadzenie baz danych itp.),

 

– dostęp do Internetu itp.

Zagospodarowanie otoczenia przyległego

Racjonalne zagospodarowanie przestrzeni pozwalające na pełnienie funkcji i prowadzenie działalności bezpośrednio związanych z operacją lub z osiągnięciem celu operacji. Przykład: roboty oraz dostawa towarów lub usług związanych z następującymi obiektami:

 

– place, tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku i rekreacji,

 

– drogi ruchu pieszego, dojazdowe drogi ruchu kołowego, parkingi,

 

– oświetlenie zewnętrzne itp.

 

 

1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PORTA KMI POLAND

jest liderem wśród producentów skrzydeł i ościeżnic drzwiowych w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »