REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2010 nr 258 poz. 1750

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie przekazywania informacji, udostępniania dokumentów oraz udzielania pomocy służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz postępowań bezpieczeństwa przemysłowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, warunki, sposób i tryb:

1) przekazywania przez kierowników jednostek organizacyjnych służbom i instytucjom uprawnionym do prowadzenia poszerzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających albo postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, zwanym dalej „uprawnionymi służbami”, informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”, oraz udostępniania im dokumentów niezbędnych do stwierdzenia, czy osoba objęta postępowaniem sprawdzającym, zwana dalej „osobą sprawdzaną”, daje rękojmię zachowania tajemnicy, albo do potwierdzenia zdolności przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych;

2) udzielania przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową oraz organy kontroli skarbowej, zwane dalej „służbami współdziałającymi”, niezbędnej pomocy uprawnionym służbom przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonych postępowań sprawdzających, kontrolnych postępowań sprawdzających albo postępowań bezpieczeństwa przemysłowego, zwanych dalej „postępowaniami”.

§ 2.
Uprawniona służba zwraca się z pisemnym wnioskiem do kierownika jednostki organizacyjnej o przekazanie informacji oraz udostępnienie niezbędnych dokumentów w celu weryfikacji danych zawartych w ankiecie bezpieczeństwa osobowego, kwestionariuszu bezpieczeństwa przemysłowego albo innych danych uzyskanych w toku prowadzonego postępowania.
§ 3.
Wniosek, o którym mowa w § 2, powinien zawierać:

1) określenie uprawnionej służby prowadzącej postępowanie;

2) miejsce i datę sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby sprawdzanej lub przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy:

a) imię, nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby sprawdzanej albo nazwę przedsiębiorcy,

b) datę i miejsce urodzenia osoby sprawdzanej,

c) numer PESEL lub Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) osoby sprawdzanej, a w przypadku przedsiębiorcy – numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON) albo Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

5) w zależności od potrzeb, dane dotyczące:

a) adresu zamieszkania osoby sprawdzanej albo adresu siedziby przedsiębiorcy,

b) numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu, na podstawie którego można ustalić tożsamość osoby sprawdzanej,

c) obywatelstwa osoby sprawdzanej;

6) określenie dokumentów lub informacji potwierdzających dane, o których mowa w § 2;

7) imię, nazwisko i podpis funkcjonariusza, pracownika albo żołnierza upoważnionego przez szefa uprawnionej służby.

§ 4.
1. Przekazanie informacji oraz udostępnianie dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 6, polega na:

1) niezwłocznym przesłaniu, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania wniosku, odpisu, wypisu, wyciągu lub uwierzytelnionych kopii dokumentów albo informacji określonych we wniosku;

2) udostępnieniu do wglądu upoważnionemu funkcjonariuszowi, pracownikowi albo żołnierzowi uprawnionej służby dokumentów w siedzibie jednostki organizacyjnej.

2. W celu uzyskania dostępu do dokumentów, o których mowa w § 3 pkt 6, upoważniony funkcjonariusz, pracownik albo żołnierz uprawnionej służby jest obowiązany okazać:

1) imienne upoważnienie;

2) legitymację służbową;

3) odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa – w przypadku dokumentów o klauzuli tajności „poufne” lub wyższej.

3. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 5.
Upoważnienie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kierownikowi jednostki organizacyjnej, drugi włącza się do akt postępowania.
§ 6.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnione służby mogą zwrócić się, w ramach prowadzonego postępowania, do służb współdziałających z pisemnym wnioskiem o udzielenie niezbędnej pomocy przy wykonywaniu czynności określonych w art. 25 ust. 1 pkt 2 oraz art. 26 ust. 1 i 5 ustawy.
§ 7.
Wniosek, o którym mowa w § 6, powinien zawierać:

1) określenie uprawnionej służby prowadzącej postępowanie i występującej z wnioskiem;

2) miejsce i datę sporządzenia wniosku;

3) podstawę prawną;

4) niezbędne dane identyfikacyjne osoby, której wniosek dotyczy;

5) określenie rodzaju i zakresu pomocy;

6) imienną pieczęć i podpis funkcjonariusza, pracownika albo żołnierza upoważnionego przez szefa uprawnionej służby.

§ 8.
Służba współdziałająca, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 6, udziela pisemnej odpowiedzi uprawnionej służbie w zakresie, którego wniosek dotyczy.
§ 9.
Do przekazywania wniosków, udzielania informacji i udostępniania dokumentów, w zakresie i trybie określonych w rozporządzeniu, mogą być wykorzystywane systemy teleinformatyczne.
§ 10.
Dokumentację uzyskaną przez uprawnione służby od kierowników jednostek organizacyjnych oraz służb współdziałających w toku postępowania włącza się do akt tego postępowania.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu, warunków i trybu współdziałania organów, służb i jednostek organizacyjnych ze służbami ochrony państwa w toku prowadzonych postępowań sprawdzających (Dz. U. Nr 221, poz. 1437), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

Załącznik 1. [UPOWAŻNIENIE]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2010 r. (poz. 1750)

UPOWAŻNIENIE

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2011-01-02
  • Data obowiązywania: 2011-01-02
  • Dokument traci ważność: 2017-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA