| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania

Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się wzór informacji półrocznej INF-W sporządzanej przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej, dotyczącej spełniania warunków określonych odpowiednio w art. 28 lub art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Informację półroczną, o której mowa w § 1, przesyła się do wojewody właściwego dla siedziby zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej w terminach:

1) do dnia 20 lipca – za I półrocze;

2) do dnia 20 stycznia – za II półrocze roku sprawozdawczego.

§ 3.
Określa się wzór informacji INF-WZ sporządzanej przez pracodawców prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej o zmianach dotyczących spełniania warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 4.
1. Informacje, o których mowa w § 1 i 3, mogą być przedstawiane w formie pisemnej lub elektronicznej.

2. W przypadku przedstawiania informacji w formie elektronicznej struktura rekordu szczegółowego odpowiada strukturze informacji przedstawianej w formie pisemnej. Rekord informacji INF-W składa się z 294 pól. Rekord informacji INF-WZ składa się ze 135 pól.

3. Sporządzający informację w formie elektronicznej zachowuje kopie tej informacji na dowolnym nośniku elektronicznym lub w formie wydruku.

§ 5.
Wzory informacji półrocznej INF-W w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem stosuje się, począwszy od informacji przedstawianych za pierwsze półrocze 2011 r.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 104, poz. 968).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726.

Załącznik 1. [WZÓR - INF-W]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 22 lutego 2011 r. (poz. 232)

Załącznik nr 1

WZÓRINF-W

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - INF-WZ]

Załącznik nr 2

WZÓRINF-WZ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Mosiej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »