REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2011 nr 278 poz. 1635

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 7 grudnia 2011 r.

w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzory wykazów i wniosków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej „ustawą”;

2) tryb:

a) składania wykazów i wniosków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2, art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2 ustawy,

b) przekazywania środków finansowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”,

c) dokonywania wypłat świadczeń z Funduszu.

§ 2.
Ustala się wzory:

1) zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, zwanego dalej „wykazem”,

2) wykazu uzupełniającego, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy,

3) wniosku zgłaszanego przez osobę, o której mowa w art. 16 ust. 1 i art. 17 ust. 2 ustawy, zwanego dalej „wnioskiem indywidualnym”

– stanowiące załączniki nr 1–3 do rozporządzenia.

§ 3.
1. Wykaz jest przygotowywany w formie pisemnej przez pracodawcę, syndyka, likwidatora lub inną osobę sprawującą zarząd majątkiem pracodawcy, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, zwanych dalej odpowiednio „podmiotem składającym”, i jest składany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.

2. Do wykazu dołącza się:

1) kopię aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, lub informację z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”, albo kopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

2) uwierzytelnioną kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON zawierającą aktualne dane pracodawcy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP lub uwierzytelnioną kopię aktualnego potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, o ile zostały nadane;

3) aktualne zaświadczenie instytucji, w której jest prowadzony rachunek bankowy dla podmiotu składającego wykaz, o numerze tego rachunku;

4) uwierzytelnioną kopię postanowienia sądu stwierdzającego jedną z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 3 ust. 1 lub art. 6 ust. 1 pkt 3, lub art. 8 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, lub uwierzytelnione kopie dokumentów stwierdzających zaistnienie jednej z przesłanek niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 4–6 ustawy;

5) uwierzytelnioną kopię dokumentu określającego dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lub art. 6 ust. 2, lub art. 8 ust. 2 ustawy;

6) oświadczenie podmiotu składającego o przysługiwaniu zwalnianym pracownikom odpraw pieniężnych, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.3)), oraz o ich wysokości;

7) oświadczenie podmiotu składającego stwierdzające:

a) że pracownicy ujęci w wykazie, którym od wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu świadczeń naliczono składki na ubezpieczenia społeczne, w roku, w którym jest dokonywana wypłata świadczeń, nie osiągnęli kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na dany rok kalendarzowy, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.4)),

b) w przypadku gdy pracownicy, o których mowa w lit. a, osiągnęli w tym roku kwotę ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, że naliczone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykazane w wykazie, zawierają składki w ograniczonym, wskazanym w oświadczeniu, wymiarze lub że nie zawierają składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;

8) oświadczenie podmiotu składającego o obowiązującej go stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustalonej zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.5));

9) uwierzytelnione kopie świadectw pracy osób, z którymi rozwiązano stosunek pracy.

§ 4.
1. Do wykazów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepis § 3.

2. W przypadku gdy podmiot składający nie złożył wykazu, do składanego pierwszego wykazu uzupełniającego dołącza się dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1–6 i 9.

3. W przypadku gdy podmiot składający złożył wykaz albo składa kolejny wykaz uzupełniający, nie dołącza do niego załączników, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 6, oraz dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9.

§ 5.
1. Marszałek województwa przekazuje dwa egzemplarze zaakceptowanego wykazu podmiotowi składającemu, a następnie przekazuje środki finansowe, o których mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3.

2. Podmiot składający, niezwłocznie po otrzymaniu zaakceptowanego wykazu i środków finansowych, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania, wypłaca świadczenia osobom uprawnionym, na podstawie wykazu zaakceptowanego przez marszałka województwa.

3. Podmiot składający nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków finansowych:

1) przekazuje na rachunek bankowy, z którego je otrzymał, różnicę między kwotą otrzymanych środków finansowych a kwotą wypłaconą osobom uprawnionym;

2) zwraca marszałkowi województwa jeden egzemplarz wykazu zawierający potwierdzenia własnoręcznym podpisem otrzymania świadczeń przez osoby uprawnione lub kopie potwierdzeń dokonania wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem;

3) przekazuje do marszałka województwa uwierzytelnione kopie potwierdzeń odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne oraz przekazania należności alimentacyjnych.

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się w przypadku wykazów uzupełniających.

§ 6.
1. Wniosek indywidualny składa się w formie pisemnej marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

2. Do wniosku indywidualnego dołącza się:

1) w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba będąca pracownikiem, byłym pracownikiem, osobą zatrudnioną lub osobą, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy – oświadczenie wnioskodawcy, że w okresie, za który zostały niezaspokojone roszczenia pracownicze objęte wnioskiem indywidualnym, osoba ta nie była małżonkiem pracodawcy, a także jego dzieckiem własnym, dzieckiem drugiego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, rodzicem, macochą lub ojczymem czy osobą przysposabiającą, a także rodzeństwem, wnukiem, dziadkiem, zięciem czy synową, bratową, szwagierką lub szwagrem oraz osobą wykonującą pracę zarobkową w gospodarstwie domowym, o których mowa w art. 10 ustawy;

2) w przypadku gdy wnioskodawcą jest uprawniony do renty rodzinnej członek rodziny zmarłego pracownika, zmarłego byłego pracownika, zmarłej osoby, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, oświadczenie wnioskodawcy, że zmarła osoba nie była małżonkiem pracodawcy, a także jego dzieckiem własnym, dzieckiem drugiego małżonka lub dzieckiem przysposobionym, rodzicem, macochą lub ojczymem czy osobą przysposabiającą, a także rodzeństwem, wnukiem, dziadkiem, zięciem lub synową, bratową, szwagierką lub szwagrem oraz osobą wykonującą pracę zarobkową w gospodarstwie domowym, o których mowa w art. 10 ustawy;

3) dowody potwierdzające uprawnienie do skorzystania przez wnioskodawcę ze świadczeń określonych w ustawie.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, do wniosku indywidualnego dołącza się również dokumenty potwierdzające śmierć osoby, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz uprawnienie wnioskodawcy do renty rodzinnej.

§ 7.
Marszałek województwa, do którego został złożony wniosek indywidualny, występuje do podmiotu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, lub do osoby upoważnionej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale albo w przedstawicielstwie, lub odpowiednio osoby reprezentującej instytucję kredytową albo zagraniczny zakład ubezpieczeń, wskazanego we wniosku indywidualnym, z żądaniem o przekazanie w terminie 7 dni:

1) dokumentów dotyczących podmiotu, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i 2;

2) dokumentów dotyczących daty i okoliczności wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4 i 5;

3) oświadczeń dotyczących pracownika lub byłego pracownika, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 i 7;

4) dokumentu, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 9;

5) oświadczenia o łącznej kwocie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych pracownika, byłego pracownika, osoby zatrudnionej lub osoby, która była zatrudniona na innej podstawie niż stosunek pracy, o której mowa w art. 10 ustawy, której dotyczy wniosek indywidualny, z wyszczególnieniem kwot, tytułów wypłat i okresów niewypłacania tych roszczeń osobie do nich uprawnionej;

6) informacji dotyczących potrąceń należności alimentacyjnych z wynagrodzenia osoby, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, dokonywanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.6)).

§ 8.
1. Marszałek województwa zawiadamia osobę uprawnioną oraz podmiot lub osobę upoważnioną, o których mowa w § 7, o terminie i wysokości zatwierdzonych do wypłaty z Funduszu świadczeń, dokonuje wypłaty świadczeń z Funduszu na rzecz osoby uprawnionej do świadczenia: przelewem na rachunek bankowy wskazany przez osobę uprawnioną lub przekazem pocztowym.

2. W przypadku gdy osobą uprawnioną jest wnioskodawca, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 1, marszałek województwa dokonuje wpłat składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dokonuje potrąceń i przekazuje należności alimentacyjne.

3. W przypadku gdy osobą uprawnioną jest wnioskodawca, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, marszałek województwa dokonuje wpłat zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

§ 9.
1. W przypadku gdy marszałek województwa stwierdzi, że w okresie między dniem złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego a dniem przekazania środków finansowych na rachunek bankowy, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, i przekazania zaakceptowanego wykazu lub wykazu uzupełniającego podmiotowi składającemu nastąpiła zmiana wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, marszałek województwa niezwłocznie powiadamia podmiot składający o konieczności ponownego złożenia wykazu lub wykazu uzupełniającego, o którym mowa w § 3 ust. 1, w którym uwzględnia się aktualną wysokość tego wynagrodzenia.

2. W przypadku wniosku indywidualnego marszałek województwa zatwierdza do wypłaty świadczenia, uwzględniając wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującą w dniu wypłaty, o której mowa w § 8 ust. 1.

§ 10.
Podmiot składający lub osoba upoważniona, o których mowa w § 7, oraz osoby uprawnione zawiadamiają marszałka województwa o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na uprawnienie do świadczeń ze środków Funduszu.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.7)

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 125, poz. 1035 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 18, poz. 100 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 197, poz. 1170.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 62, poz. 551, z 2006 r. Nr 79, poz. 550 i Nr 149, poz. 1077 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 525 i Nr 237, poz. 1654.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, poz. 1170, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 122, poz. 696 i Nr 138, poz. 808.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704, z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.

7) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 53, poz. 356), które traci moc z dniem 1 stycznia 2012 r. na podstawie art. 70 pkt 2 i art. 123 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170).

Załącznik 1. [WZÓR - ZBIORCZY WYKAZ NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 7 grudnia 2011 r. (poz. 1635)


Załącznik nr 1

WZÓR – ZBIORCZY WYKAZ NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W OKRESIE POPRZEDZAJĄCYM DZIEŃ NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik A do zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych

WYKAZ NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH WEDŁUG TYTUŁÓW OKREŚLONYCH W ART. 12 UST. 2 USTAWY Z OKRESÓW POPRZEDZAJĄCYCH DZIEŃ WYSTĄPIENIA NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY

infoRgrafika


 

Objaśnienia do zbiorczego wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie poprzedzającym dzień niewypłacalności pracodawcy (wykazu):

1) Podmiotem składającym zbiorczy wykaz jest pracodawca, likwidator, syndyk lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy, której oznaczenie należy podać.

Przy wypełnianiu wykazu pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne uwzględniają składki na ubezpieczenia społeczne tych osób tylko w przypadku, gdy przepisy dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych nakładają na płatnika i ubezpieczonego obowiązek opłacania składek z ich środków własnych.

2) Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.

3) Wskazać właściwą przesłankę niewypłacalności pracodawcy spośród określonych w art. 3 ust. 1 lub w art. 6 ust. 1 pkt 3, lub w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

4) Obowiązuje zachowanie zgodności danych w kolumnach 1 i 2 zbiorczego wykazu z załącznikiem A – Wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych według tytułów określonych w art. 12 ust. 2 ustawy z okresów poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. W kolumnie 2 numer PESEL może być zastąpiony numerem dokumentu stwierdzającego tożsamość. Kolumny od 1 do 19 zbiorczego wykazu oraz kolumny od 1 do 35 załącznika A – wypełnia podmiot określony w pkt 1 objaśnień. Zbiorczy wykaz oraz załącznik A należy sporządzić, ujmując, począwszy od nr 1 liczby porządkowej, osoby pozostające w stosunku pracy w dniu niewypłacalności pracodawcy; następnie osoby, z którymi rozwiązano stosunek pracy:

– w dniu niewypłacalności pracodawcy,

– w kolejnych dniach poprzedzających dzień niewypłacalności pracodawcy (im data rozwiązania stosunku pracy jest bardziej odległa od dnia niewypłacalności pracodawcy, tym na dalszym miejscu w wykazie powinien być ujęty były pracownik).

Przed złożeniem zbiorczego wykazu podmiot zasięga informacji u marszałka województwa o obowiązującej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, o którym mowa w pkt 7 objaśnień.

Zgodnie z przepisem art. 13 ustawy, w przypadku gdy zbiorczy wykaz jest składany w związku z niewypłacalnością pracodawcy, która wystąpiła w odniesieniu do niego ponownie, przepisy dotyczące zaspokajania roszczeń ze środków Funduszu nie mogą mieć powtórnie zastosowania do tych samych pracowników w zakresie tych samych roszczeń, przy czym roszczenia z tytułów wymienionych w art. 12 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a–c i lit. g oraz pkt 3 ustawy podlegają zaspokojeniu łącznie za okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Zatem gdy zbiorczy wykaz jest składany w związku z ponowną niewypłacalnością pracodawcy – w wykazie zbiorczym i w załączniku A należy ujmować wyłącznie osoby, których:

1) roszczenia nie były zaspokajane w przypadku poprzedniej niewypłacalności lub

2) osoby, których łącznie roszczenia z tytułu:

a) wynagrodzenia za pracę,

b) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy) i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

c) wynagrodzenia za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy,

d) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego,

e) dodatku wyrównawczego, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy, oraz

f) składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców

– zostały zaspokojone za okres krótszy niż trzy miesiące.

W przypadku osób, o których mowa wyżej w pkt 2, należy w załączniku A stosować numer łamany: liczba porządkowa/liczbę porządkową z wykazu zbiorczego złożonego i zrealizowanego przy poprzedniej niewypłacalności.

5) Uwzględnia się osoby objęte definicją pracownika, o której mowa w art. 10 ustawy (z wyłączeniem osób z tej definicji wyłączonych), i osoby, o których mowa w art. 11 ustawy. W wykazie zbiorczym i załączniku A nie uwzględnia się byłych pracowników, z którymi stosunek pracy ustał w okresie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy. W kolumnie 4 załącznika A należy wskazać datę ustania stosunku pracy pracownika, którego roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone, jeżeli z tą datą wiąże się uprawnienie do otrzymania świadczenia z Funduszu, z uwagi na to, że ustanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w dniu stanowiącym datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

6) Podać stosunek pracy, inną podstawę prawną świadczenia pracy, z tytułu której powstaje obowiązek ubezpieczenia społecznego.

7) Kolumny od 5 do 7 należy wypełniać z uwzględnieniem art. 14 ust. 1 ustawy, stanowiącego, że łączna kwota świadczenia za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).

W przypadku ponownego wystąpienia pracodawcy, w odniesieniu do osób, których roszczenia – przy pierwszej niewypłacalności – zostały zaspokojone za okres krótszy niż 3 miesiące, to w kolumnach od 5 do 7 należy wykazywać roszczenia za okres stanowiący dopełnienie do okresu trzymiesięcznego. Należy uwzględniać aktualnie obowiązujące przeciętne wynagrodzenie miesięczne. W przypadku gdy okres dopełnienia nie obejmuje pełnego miesiąca, przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy uwzględnić w ułamkowej części tej kwoty, proporcjonalnej do okresu niepełnego miesiąca, za który roszczenia podlegają zaspokojeniu.

W przypadku gdy w załączniku A wystąpią dane dotyczące czterech miesięcy kalendarzowych – w kolumnie 5 (I-miesiąc) należy wpisać dane stanowiące sumę danych z dwu okresów ujętych w dwu osobnych miesiącach kalendarzowych („I miesiącu kalendarzowym” i „IV miesiącu kalendarzowym”) stanowiącą łącznie dane za jeden pełny miesiąc kalendarzowy.

8) Kolumnę 8 należy wypełniać z uwzględnieniem art. 14 ust. 2 ustawy, stanowiącego, że kwota świadczenia z tytułu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należnego za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy, nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7 objaśnień.

9) Kolumny 9 i 10 należy wypełnić z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że wypłata świadczenia z tytułu odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy, nie może przekraczać kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7 objaśnień, lub jego wielokrotności, w przypadku gdy wymiar świadczenia stanowi wielokrotność wynagrodzenia stanowiącego podstawę do jego ustalenia.

10) Kolumny od 9 do 13 wykazu zbiorczego oraz kolumny od 30 do 34 załącznika A wypełnić z uwzględnieniem postanowień art. 12 ust. 5 ustawy, że świadczenia z tytułu niewypłaconych odpraw, a także odszkodowań, są zaspokajane ze środków Funduszu, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w dniu stanowiącym datę wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

11) W kolumnie 15 należy wpisać kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ustaloną odpowiednio od kwot wykazanych w kolumnach 5–8, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106, z późn. zm.) stanowią podstawę wymiaru tych składek. W kolumnach od 16 do 19 wpisać kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 3 tej ustawy, finansowanych ze środków pracodawcy. Należy też uwzględnić obowiązującą pracodawcę stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zgodnej z ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.).

12) Kolumny od 20 do 22 zbiorczego wykazu wypełnia marszałek województwa, po stwierdzeniu, że łączna kwota należnych świadczeń z Funduszu wykazana w kolumnie 14 została ustalona zgodnie z postanowieniami ustawy, a kwoty składek wykazane w kolumnach od 16 do 19 nie budzą zastrzeżeń:

– w kolumnie 20 wpisać kwotę z kolumny 14,

– w kolumnie 21 wpisać kwotę z kolumny 16.

W kolumnie 22 wpisać sumę kwot z kolumn 20 i 21.

13) Kolumny od 23 do 30 wykazu wypełnia podmiot określony w pkt 1 objaśnień, po otrzymaniu dwóch egzemplarzy wykazu, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.

Zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oblicza się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.), w tym po odliczeniu kwot składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe – wykazanych w kolumnach od 26 do 28 – finansowanych ze środków ubezpieczonego, ustalonych odpowiednio od kwot wykazanych w kolumnie 20. Kwoty składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, analogicznie jak zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne – z kwoty zatwierdzonej do wypłaty, wykazanej w kolumnie 20 pobiera i odprowadza do odpowiednich instytucji podmiot, na konto którego zostały przekazane środki z Funduszu.

Przy ustalaniu składek, wykazywanych w kolumnach od 26 do 28, nalicza się je od kwot wykazanych w kolumnie 20 odpowiednio, tj. po uwzględnieniu:

– zasady określonej w art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, że składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wnioskowanych do zaspokojenia ze środków Funduszu świadczeń nalicza się tym pracownikom, którzy nie osiągnęli w bieżącym roku kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na dany rok kalendarzowy,

– postanowień ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek.

W kolumnie 23 należy wpisać kwotę zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, obliczoną odpowiednio (tj. po odliczeniu kwot składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych ze środków ubezpieczonego/pracownika) od kwoty świadczeń wykazanej w kolumnie 20, po odliczeniu, zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) – wykazanej w kolumnie 23 – kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Odliczeniu od podatku podlega kwota nieprzekraczająca stopy procentowej tej składki określonej w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.).

W kolumnie 25 wpisać kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, finansowanej przez ubezpieczonego – stanowiącą różnicę pomiędzy obowiązującą wysokością składki na ubezpieczenie zdrowotne, odpowiadającą stopie procentowej tej składki określonej w art. 79 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a wysokością składki odpowiadającą stopie procentowej tej składki określonej w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

14) W kolumnie 24 wpisać kwotę obliczoną według stopy procentowej określonej w art. 27b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

15) W kolumnie 30 wpisać kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą z kolumny 20 a sumą kwot potrąceń z kolumn: od 23 do 29. Potrącenia wykazane w kolumnach od 23 do 29 pobiera i odprowadza do odpowiednich instytucji podmiot, na konto którego zostały przekazane środki z Funduszu.

16) Reprezentacja podmiotu składającego zgodna z zasadami obowiązującymi przy zaciąganiu zobowiązań cywilnoprawnych.

17) Wynagrodzenia, określone w art. 12 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b i c ustawy, oraz dodatki wyrównawcze, określone w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. g ustawy, oraz odprawy pieniężne, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy, przysługujące na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.), a także ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy, i odszkodowania, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. f ustawy, wykazuje się w załączniku A do zbiorczego wykazu w kwotach brutto należnych, a niewypłaconych pracownikom.

Załącznik A stanowi wyciąg z dokumentów źródłowych dotyczących niezaspokojonych roszczeń pracowniczych według tytułów określonych w art. 12 ust. 2 ustawy, a wynagrodzenia wykazywane w załączniku A w kolumnach od 5 do 9, od 11 do 15 i od 17 do 21 obejmują:

w – wynagrodzenie za pracę,

wp – wynagrodzenie za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, o którym mowa w art. 81 § 2 Kodeksu pracy, wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy (zwolnienia od pracy), o którym mowa w art. 81 § 1 Kodeksu pracy, oraz wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – przysługujące pracownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy,

z – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy i w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

wu – wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, przypadającego w okresie, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy,

dw – dodatek wyrównawczy, o którym mowa w art. 230 i 231 Kodeksu pracy.

W przypadku ponownego wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, w odniesieniu do osób, których roszczenia – przy pierwszej niewypłacalności – zostały zaspokojone za okres krótszy niż 3 miesiące, w załączniku A należy wykazywać wyłącznie roszczenia za okres stanowiący dopełnienie do okresu trzymiesięcznego.

Ekwiwalent za urlop, wykazywany w załączniku A, w kolumnie 29 obejmuje ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, o którym mowa w art. 171 § 1 Kodeksu pracy, należny za rok kalendarzowy, w którym ustał stosunek pracy.

Roszczenie wykazywane w załączniku A, w kolumnach 30 i 31 obejmuje odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa w art. 361 § 1 Kodeksu pracy.

18) Uzupełnić o nazwę miesiąca, w przypadku gdy należności obejmują okres pełnego miesiąca kalendarzowego; w przeciwnym przypadku podać również przedział czasu w danym miesiącu kalendarzowym, który obejmują wykazywane należności. Wypełnić z uwzględnieniem postanowień art. 12 ust. 3 ustawy, że wynagrodzenia, określone w art. 12 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a, b i c ustawy, oraz dodatki, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 2 lit. G ustawy, są zaspokajane ze środków Funduszu za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy albo za okres nie dłuższy niż 3 miesiące poprzedzające dzień ustania stosunku pracy, jeżeli ustanie stosunku pracy przypada w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy poprzedzających dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy lub w tym dniu.

Przez „okres nie dłuższy niż 3 miesiące” należy rozumieć nie więcej niż trzy pełne miesiące kalendarzowe lub dwa pełne miesiące kalendarzowe i sumę dwu okresów w dwu osobnych miesiącach kalendarzowych stanowiącą łącznie jeden (trzeci) miesiąc kalendarzowy.

Przez „I miesiąc kalendarzowy” należy rozumieć miesiąc kalendarzowy, w którym wystąpił dzień niewypłacalności pracodawcy (w przypadku osób pozostających w zatrudnieniu w tym dniu), lub miesiąc kalendarzowy, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

Przez „II miesiąc kalendarzowy” należy rozumieć miesiąc poprzedzający „I miesiąc kalendarzowy”.

Przez „III miesiąc kalendarzowy” należy rozumieć miesiąc poprzedzający „II miesiąc kalendarzowy”.

Przez „IV miesiąc kalendarzowy” należy rozumieć miesiąc poprzedzający „III miesiąc kalendarzowy”, który wystąpi tylko w przypadku, gdy dzień niewypłacalności pracodawcy lub dzień rozwiązania stosunku pracy – wystąpi w innym dniu niż ostatni dzień „I miesiąca kalendarzowego”.


Załącznik 2. [WZÓR - WYKAZ UZUPEŁNIAJĄCY NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W OKRESIE PO DNIU NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY]

Załącznik nr 2

WZÓR WYKAZ UZUPEŁNIAJĄCY NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W OKRESIE PO DNIU NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

Objaśnienia do wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w okresie po dniu niewypłacalności pracodawcy (wykazu uzupełniającego):

1) Podmiotem składającym jest pracodawca, likwidator, syndyk lub inna osoba sprawująca zarząd majątkiem pracodawcy, której oznaczenie należy podać.

2) Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.

3) Wskazać właściwą przesłankę niewypłacalności pracodawcy spośród określonych w art. 3 ust. 1 lub w art. 6 ust. 1 pkt 3, lub w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

4) Jeżeli w wykazie uzupełniającym zostaje ujęta – w związku z rozwiązaniem stosunku pracy po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy – osoba, która była uprzednio objęta zbiorczym wykazem (z tytułu wynagrodzeń za okres nie dłuższy niż trzy ostatnie miesiące poprzedzające dzień wystąpienia niewypłacalności pracodawcy), należy w wykazie uzupełniającym stosować numer łamany: liczba porządkowa/pozycję wykazu zbiorczego. W kolumnie 2 numer PESEL może być zastąpiony numerem dokumentu stwierdzającego tożsamość.

5) Uwzględnia się osoby objęte definicją pracownika, o której mowa w art. 10 ustawy (nie należy uwzględniać osób wyłączonych z tej definicji), i osoby, o których mowa w art. 11 ustawy. W kolumnie 4 należy wskazać datę ustania stosunku pracy pracownika, którego roszczenia pracownicze nie zostały zaspokojone.

6) Stosunek pracy, inna podstawa prawna świadczenia pracy, z tytułu której powstaje obowiązek ubezpieczenia społecznego.

7) Kolumny od 12 do 16 należy wypełniać z uwzględnieniem art. 14 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że kwota świadczenia za okres jednego miesiąca nie może przekraczać przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, od dnia jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.). W przypadku gdy wymiar świadczenia stanowi wielokrotność jednomiesięcznego wynagrodzenia, stanowiącego podstawę do jego ustalenia (odprawa dwu- lub trzymiesięczna; odszkodowanie dwumiesięczne), kwota świadczenia nie może przekroczyć odpowiedniej wielokrotności powyższego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

8) Wypełnić z uwzględnieniem art. 12 ust. 5 ustawy, stanowiącym, że świadczenia z tytułu niewypłaconych odpraw i odszkodowań są zaspokajane ze środków Funduszu, gdy rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące następujące po dniu wystąpienia niewypłacalności pracodawcy.

9) Kolumny od 1 do 17 wykazu uzupełniającego wypełnia podmiot określony w pkt 1 objaśnień. Przed złożeniem wykazu uzupełniającego podmiot zasięga informacji u marszałka województwa o obowiązującej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, o którym mowa w pkt 7 objaśnień.

10) Kolumnę 18 wykazu uzupełniającego wypełnia marszałek województwa, po stwierdzeniu, że łączna kwota należnych świadczeń z Funduszu wykazana w kolumnie 17 została ustalona zgodnie z postanowieniami ustawy.

11) Kolumny od 19 do 21 wykazu uzupełniającego wypełnia podmiot określony w pkt 1 objaśnień, po otrzymaniu dwóch egzemplarzy wykazu, o którym mowa w § 5 rozporządzenia.

12) W kolumnie 21 wpisać kwotę stanowiącą różnicę między kwotą z kolumny 18 i kwotą stanowiącą sumę potrąceń z kolumn 19 i 20.

13) Reprezentacja podmiotu składającego zgodna z zasadami obowiązującymi do zaciągania zobowiązań cywilnoprawnych.


Załącznik 3. [WZÓR - WNIOSEK INDZWIDUALNY O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICYZCH Z TYTUŁU NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK INDZWIDUALNY O WYPŁATĘ ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICYZCH Z TYTUŁU NIEZASPOKOJONYCH ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-23
  • Data wejścia w życie: 2012-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA