REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Akty ujednolicone - rok 2007 nr 123 poz. 847

USTAWA

z dnia 11 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) urzędnicy służby cywilnej;”,

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

„5) osoby posiadające stopień naukowy doktora.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przynależność do państwowego zasobu kadrowego osób, o których mowa w ust. 1, trwa przez okres dziesięciu lat od dnia wejścia do państwowego zasobu kadrowego.”;

2) w art. 7 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) posiada co najmniej trzyletni staż pracy;”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego – w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 6 uchyla się pkt 2.

Art. 3.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) w art. 27 uchyla się ust. 5.
Art. 4.
Osobom należącym do państwowego zasobu kadrowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wlicza się dotychczasowy okres przynależności do państwowego zasobu kadrowego.
Art. 5.
1. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wysokie stanowisko państwowe w Centrum Doradztwa Rolniczego wchodzą w skład państwowego zasobu kadrowego, jeżeli posiadają co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się również osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków na wysokich stanowiskach państwowych w Centrum Doradztwa Rolniczego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, powołuje się na wysokie stanowisko państwowe na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 albo przenosi się na stanowisko odpowiadające wiedzy i kwalifikacjom przenoszonej osoby w ciągu trzydziestu dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają wpisowi do ewidencji osób należących do państwowego zasobu kadrowego prowadzonej przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660.

REKLAMA

Akty ujednolicone

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA