| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 2 lutego 2001 r.

w sprawie określenia wzoru informacji o zasiłkach, świadczeniach lub wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, oraz sposobu jej sporządzania, przekazywania i korygowania

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się wzór informacji o zasiłkach z ubezpieczeń społecznych oraz zasiłkach i innych świadczeniach finansowanych z budżetu państwa, podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, a także o wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy, wypłaconych przez płatników składek, sporządzanej na formularzu o symbolu ZUS IRB, zwanej dalej „informacją”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Dla formularza, o którym mowa w ust. 1, ustala się kolor pantone nr 204.

3. W informacji wpisuje się kod terytorialny terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 2.
1. Informację sporządza się na podstawie danych, które powinny być wykazane w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesięcznych, zwanych dalej „dokumentami rozliczeniowymi”, składanych za miesiące:

1) od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia 30 listopada 2000 r. – w przypadku informacji składanej do dnia 28 lutego 2001 r.,

2) od dnia 1 grudnia 2000 r. do dnia 30 listopada 2001 r. – w przypadku informacji składanej do dnia 31 stycznia 2002 r.

lub za niektóre z tych miesięcy oraz na podstawie posiadanej dokumentacji o wypłaconych zasiłkach, świadczeniach i wynagrodzeniach, o których mowa w § 1 ust. 1.

2. W przypadku gdy za miesiące, o których mowa w ust. 1, były przekazane dokumenty rozliczeniowe korygujące, informację sporządza się na podstawie danych wykazanych w dokumentach oznaczonych na formularzu najwyższym numerem identyfikatora.

3. W przypadku gdy płatnik składek w miesiącach wymienionych w ust. 1;

1) został postawiony w stan upadłości – składa jedną informację obejmującą okres do dnia i po dniu ogłoszenia upadłości,

2) uzyskał albo utracił status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej – składa jedną informację za cały okres przed i po uzyskaniu lub utracie tego statusu.

4. Płatnik składek, który w miesiącach wymienionych w ust. 1 wstąpił w prawa i obowiązki dotychczasowego płatnika składek, w informacji składanej za tego płatnika jako dane identyfikacyjne płatnika składek podaje dane płatnika, którego prawa i obowiązki przejął.

5. Płatnik składek, o którym mowa w art. 4 pkt 2 lit. t) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, składa odrębną informację za bezrobotnych oraz osoby pobierające zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne.

6. Jeżeli po złożeniu informacji nastąpi zmiana w stosunku do danych w niej wykazanych, płatnik składek dokonuje jej korekty w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia tej niezgodności.

7. Korektę informacji składa się na formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

8. Zakład może zwolnić płatnika składek z dokonywania korekty złożonych informacji.

§ 3.
1. Informację składa się w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek przekazującego informację.

2. W przypadku przekazywania informacji w formie przesyłki, na opakowaniu należy umieścić napis „ZUS IRB”.

§ 4.
1. W celu wyjaśnienia błędów stwierdzonych w informacji Zakład może wezwać płatnika składek do stawienia się w miejscu i terminie wskazanym przez Zakład.

2. Zakład może korygować błędy stwierdzone w informacji, jeżeli uzna, że jest to możliwe bez udziału płatnika składek.

3. O dokonanej korekcie, o której mowa w ust. 2, Zakład zawiadamia płatnika składek, przesyłając mu poprawioną informację.

4. Jeżeli płatnik składek nie zgadza się z korektą zawartą w poprawionej przez Zakład informacji, powinien, w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania, złożyć informację na formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

5. Jeżeli Zakład nie jest w stanie poprawić błędów stwierdzonych w informacji we własnym zakresie, wzywa płatnika składek do jej skorygowania w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Korektę informacji składa się na formularzu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2001 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. E. Lewicka


Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lutego 2001 r. (poz. 81)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Lech

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »