REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zostań ekspertem portalu!

Dołącz do grona ekspertów portalu Infor.pl i zaprezentuj swoją wiedzę milionom użytkowników. Zapraszamy do współpracy wszystkich specjalistów, którzy chcieliby szerzej zaistnieć w świecie Internetu i promować swoją działalność.

Jeśli jesteś specjalistą w swojej dziedzinie i potrafisz w jasny i przejrzysty sposób przedstawić zagadnienia swojej specjalizacji – zapraszamy cię do współpracy. Zostań ekspertem portalu infor.pl i zamieszczaj porady i opinie na stronie oraz na forum.

Zobacz przykładowy profil eksperta »

Twoja obecność w gronie ekspertów infor.pl to doskonały sposób na bezpłatną promocję Twojego nazwiska i działalności Twojej firmy. Dzięki prezentacji swojej fachowej wiedzy milionom użytkowników możesz zyskać nowych klientów i zostać zauważonym przez nowych partnerów biznesowych.

Każdy ekspert portalu otrzymuje dedykowany profil, w którym obok zdjęcia i notki biograficznej może zamieścić:

 • informacje na temat własnych dokonań,
 • opis ścieżki kariery,
 • bezpośredni kontakt oraz informację o swojej stronie www.

Dodatkowo, każdy artykuł eksperta umożliwia bezpośredni kontakt w formie preferowanej przez autora (telefon, e-mail, formularz www).

Zobacz przykładowy artykuł eksperta »

Skontaktuj się z nami!

Dane kontaktowe

Regulamin

 1. Postanowienia wstępne
  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu Infor.pl. Każdy Użytkownik serwisu Infor.pl zobowiązany jest – w chwili podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu – do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • Serwis Infor.pl jest wyłączną własnością spółki INFOR PL SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Burakowskiej 14, 01-066 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy pod numerem KRS 0000225279, kapitał zakładowy: 5.600.000 złotych wpłacony w całości, NIP 118 00 93 066.
  • Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:
   1. Użytkownik - każda osoba fizyczna, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu Infor.pl;
   2. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany w Portalu Infor.pl;
   3. Treści – samodzielnie wykonane przez użytkownika teksty informacyjne bądź poradnicze, komentarze, opracowania, statystyki, wykresy, fotografie, filmy oraz inne treści;
   4. Konto Użytkownika – konto określone Nickiem Użytkownika i zabezpieczone hasłem, które pozwala Zarejestrowanemu Użytkownikowi na pełne korzystnie z serwisu Infor.pl
   5. Redakcja - osoby zatrudnione w INFOR PL SA prowadzące bieżącą obsługę merytoryczną i techniczną serwisów Infor.pl
 2. Postanowienia ogólne
  • Użytkownik nie ponosi żadnych opłat za korzystanie z serwisu Infor.pl oraz nie przysługuje mu wynagrodzenie za uczestnictwo w serwisie Infor.pl, w szczególności za umieszczone tam treści i późniejsze ich wykorzystanie przez Portal Infor.pl, na polach eksploatacji wskazanych w części III regulaminu.
  • Z prawa publikacji treści na serwisie Infor.pl może korzystać osoba pełnoletnia; osoby małoletnie mogą być dopuszczone przez INFOR PL SA do korzystania z serwisu Infor.pl po uzgodnieniu tego z ich przedstawicielami ustawowymi.
  • Tylko Użytkownik zarejestrowany na Portalu Infor.pl może w pełni korzystać z serwisu Infor.pl. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z serwisu Infor.pl oraz zlikwidować swoje Konto w Portalu.
 3. Prawa i obowiązki Użytkownika
  • Po założeniu Konta i akceptacji niniejszego Regulaminu Użytkownik ma możliwość zamieszczania w serwisie Infor.pl treści po ich uprzednim zaakceptowaniu przez Redakcję.
  • Użytkownik oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do przekazywanych INFOR PL SA treści. Użytkownik oświadcza, iż ma prawo rozporządzania tymi prawami i prawo to nie jest niczym ograniczone.
  • Użytkownik udziela INFOR PL SA licencji do korzystania z treści. Licencja obejmuje w szczególności:
   1. prawo publicznego odtwarzania, wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania treści w Internecie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   2. prawo utrwalania treści dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, optyczną, magnetyczną drukiem oraz na kliszy fotograficznej;
   3. prawo wprowadzania treści do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;
   4. prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania treści w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego oraz na kliszy fotograficznej i drukiem;
   5. prawo do tworzenia papierowych wersji treści;
   6. prawo wykorzystania treści w celu promocji i reklamy;
   7. prawo do wprowadzania treści do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy fotograficznej;
   8. prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji treści, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, portalu mobilnego, radia internetowego, w tym przetworzenie do udostępnienia fonogramowego, telewizji, w tym przetworzenie do udostępnienia audiowizualnego;
   9. prawo do wykorzystywania treści w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania treści (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);
   10. prawo do wyświetlania i wystawiania treści;
   11. prawo dostosowania treści do formatu urządzeń mobilnych.
  • Licencja, o której mowa w ust. 3 jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danej treści w momencie umieszczenia jej w serwisie Infor.pl. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji. Licencja niniejsza zostaje udzielona na okres pięciu lat; po upływie tego terminu ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony.
  • W przypadku zgłoszenia roszczeń w stosunku do INFOR PL SA przez jakąkolwiek osobę, której prawa zostały naruszone przez zamieszczenie w serwisie Infor.pl jakichkolwiek treści przez Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
  • INORINFOR PL SA niezwłocznie zawiadomi o roszczeniach, o których mowa w ust. 5.
  • Użytkownik oświadcza, iż posiada zgody osób, które zostały uwidocznione na zdjęciach zamieszczonych w serwisie Infor.pl na publikację swojego wizerunku w Internecie. W razie potrzeby Użytkownik zobowiązuje się do przedstawienia odpowiednich dokumentów zawierających ww. zgody na każde żądanie INFOR PL SA.
  • Użytkownik nie może bez zgody INFOR PL SA lub innego uprawnionego podmiotu korzystać w celach komercyjnych z zamieszczonych w serwisie Infor.pl treści, w zakresie w jakim nie dysponuje w stosunku do nich praw skutecznych erga omnes lub wobec osoby będącej autorem publikacji lub innej osoby posiadającej wobec nich majątkowe prawa autorskie na gruncie ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach serwisu Infor.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc oraz naruszających dobra osobiste innych osób i gróźb lub innych treści stanowiących znamiona przestępstwa.
  • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników w serwisie Infor.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety, jak również podawanie się za inną osobę.
  • Niedopuszczalne jest celowe wprowadzanie w błąd innych Użytkowników Portalu Infor.pl co do przepisów obowiązującego prawa i procedur jego stosowania, oraz inne celowe działanie w ramach udzielania porad, które może skutkować powstaniem szkody w stosunku do pozostałych Użytkowników Portalu.
  • Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników w serwisie bez zgody INFOR PL SA. Infor.pl i materiałów reklamowych lub mających charakter komercyjny.
  • Treści użytkownika opublikowane na serwisach Infor.pl mogą być na jego wniosek zmienione, po uprzedniej akceptacji zmian przed Redakcję.
 4. Prawa i obowiązki INFOR PL SA
  • Z uwagi na ust. 9-12 rozdziału III Regulaminu INFOR PL SA zastrzega sobie prawo do moderacji (poprzez tryb: „akceptuj/odrzuć”) treści wprowadzanych przez Użytkowników do serwisu Infor.pl. Decyzja o odrzuceniu treści zostanie udostępniona na żądanie Użytkownika.
  • Ponadto INFOR PL SA zastrzega sobie prawo do:
   1. okresowego wyłączania serwisu Infor.pl w celu jego rozbudowy lub konserwacji bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;
   2. natychmiastowego skasowania treści naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, o czym Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany przez INFOR PL SA;
   3. natychmiastowego zablokowania profilu Użytkownika i usunięcia wszystkich zamieszczonych przez niego treści w razie naruszenia Regulaminu lub przepisów prawa;
   4. blokowania adresu IP w stosunku do Użytkowników naruszających w sposób notoryczny postanowienia niniejszego Regulaminu;
   5. zakończenia świadczenia usługi serwisu Infor.pl po uprzednim opublikowaniu na stronach ww. serwisu odpowiedniej informacji;
   6. uprzywilejowania niektórych Użytkowników poprzez przyznanie szczególnych uprawnień w dostępie i korzystaniu z serwisu Infor.pl bądź przyznanie statusu eksperta Portalu Infor.pl ;
   7. zmiany Regulaminu w dowolnym czasie, o czym niezwłocznie powiadomi Użytkowników serwisu Infor.pl;
   8. prowadzenia na serwisie Infor.pl działalności komercyjnej, reklamowej i ogłoszeniowej.
  • INFOR PL SA dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu Infor.pl
  • INFOR PL SA nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. sposób w jaki Użytkownicy korzystają z serwisu Infor.pl;
   2. treści przekazywane i publikowane w serwisie Infor.pl oraz za autentyczność tych treści, w szczególności za treść porad, opinii oraz norm prawnych;
   3. treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników;
   4. niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu narzędzi i usług udostępnianych Użytkownikom na serwisie Infor.pl;
   5. szkody powstałe w wyniku udostępnienia przez Użytkownika hasła do profilu osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała;
   6. skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji, które uzyskał z treści zamieszczonych na serwisie Infor.pl.
 5. Zasady współpracy merytorycznej
  • W celu opublikowania treści na serwisie Infor.pl Autor musi przesłać je drogą mailową na wskazany ze względu na tematykę publikacji adres e-mailowy. Tematyczne skrzynki mailowe zostają wskazane w zgłoszeniu potwierdzającym rejestrację Autora w bazie danych INFOR PL SA.
  • Artykuły i inne zasoby merytoryczne wymagają akceptacji przez Redakcję.
  • Do akceptacji wymagane jest spełnienie następujących warunków:
   1. brak elementów auto promocji – wyraźne oddzielenie danych merytorycznych od informacji o działalności;
   2. możliwość jednoznacznego dopasowania do jednego z serwisów Infor.pl;
   3. brak błędów merytorycznych;
   4. odpowiednia forma i język zastosowany w publikacji, spełniająca warunki poradniczości i dostosowana do możliwości odbiorcy nieprofesjonalnego;
   5. logiczna struktura tekstu.
  • Redakcja pozostawia sobie prawo do ingerencji w tekst, prowadzonej pod kątem poprawności stylistycznej i wizualnej, a także umożliwiającym poprawne pozycjonowanie treści, w szczególności poprzez:
   1. zmianę tytułu i leadu- pod kątem słów kluczowych;
   2. wprowadzenie śródtytułów;
   3. korektę artykułu- pod względem ortograficznym, interpunkcyjnym i stylistycznym (bez ingerencji w zawartość merytoryczną);
   4. rozwinięcie lub zmianę skrótów;
   5. poprawę oczywistych błędów pisarskich i merytorycznych o ile te ostatnie nie stanowią przesłanki do odrzucenia artykułu.
  • Redakcja pozostawia sobie prawo do moderacji treści poprzez odrzucenie tekstu przesłanego do publikacji. Dotyczy to sytuacji, w których publikacja nie spełnia warunków wskazanych w ustępie poprzedzającym a jej usprawnienie przez Redakcje jest niecelowe. O odrzuceniu publikacji i jej przyczynach, a także warunkach na jakich może być przyjęta ponownie do publikacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową przez Redakcję.
 6. Poufność danych osobowych
  • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże konieczne jeśli Użytkownik chce zamieszczać treści w serwisie Infor.pl.
  • Zarejestrowany Użytkownik, podając dane osobowe w formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
  • INFOR PL SA nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza ani w żaden sposób nie udostępnia zgromadzonych danych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, którego dane dotyczą, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
  • Zarejestrowany Użytkownik może zgłosić INFOR PL SA wniosek o usunięcie jego danych podanych w formularzu rejestracyjnym, co spowoduje usunięcie konta tego Użytkownika i brak możliwości publikowania treści w serwisie Infor.pl.
  • W przypadku usunięcia konta Użytkownika INFOR PL SA ma prawo do dalszego korzystania z udzielonej przez Użytkownika licencji i tym samym do pozostawienia w serwisie Infor.pl zamieszczonych przez niego treści.
  • Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR BIZNES Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa, i INFOR PL S.A. z siedzibą ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa.
  • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@infor.pl.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
   • prowadzenie działań marketingowych i promocyjnych, w tym realizowanie konkursów przez spółki Grupy INFOR;
   • sprzedaż produktów i usług oferowanych przez spółki Grupy INFOR;
   • cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk;
   • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
   • prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa;
   • archiwizacje.
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
   • udzielona zgoda;
   • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
  • Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
   • procesorom w związku ze zleconymi przez spółki Grupy INFOR działaniami realizowanymi w imieniu spółek;
   • spółkom Grupy INFOR i podmiotom współpracującym oraz kontrahentom;
   • tym, którym dane zostały udostępnione na podstawie udzielonej zgody;
  • Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z:
  • działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+);
  • wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics, Gemius Traffic, Chartbeat;
  • wykorzystaniem platform reklamowych służących pozyskaniu środków na utrzymanie serwisów internetowych (w szczególności: Google adsense).
  • Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od czasu, na jaki została udzielona zgoda do czasu jej wycofania.
  • Ponadto informujemy, że ma Pani/Pana prawo do:
   • żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych
   • sprostowania danych,
   • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
   • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
   • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
   • przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.
  • Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystają z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od Spółek Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
  • W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Spółki Grupy INFOR mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Spółki Grupy INFOR korzystają z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowny - profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie, jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, które będą Państwo otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).
  • Przez Spółki Grupy INFOR rozumiemy spółki powiązane kapitałowo z INFOR PL S.A., szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://holding.infor.pl/.
  • Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę bok@infor.pl.
  • Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia, po uprzednim kontakcie z Biurem Obsługi Klienta.
  • W przypadku Płatności PayU, administratorem danych osobowych jest równocześnie PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000274399, ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
  • Niezależnie od poprzednich postanowień, przy składaniu zamówienia Usługobiorca ma możliwość wyrażenia zgód na przetwarzanie swoich danych.
  • Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jednakże może stanowić warunek świadczenia usługi nieodpłatnej.
  • Usługobiorca może w każdym czasie odwołać swoją zgodę przesyłając wiadomość na adres e-mail usługodawcy: bok@infor.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
  • Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.
  • Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od spółek z Grupy INFOR i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.
 7. Reklamacje
  • Użytkownikom serwisu Infor.pl przysługuje prawo złożenia reklamacji w sprawach funkcjonowania serwisu.
  • Reklamacje należy przesłać na adres: INFOR PL SA ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa podając dane Użytkownika (w tym adres mailowy, Nick), rodzaj reklamowanej usługi oraz zarzuty.
  • Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. INFOR PL SA może przedłużyć ten termin w przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności oraz napotkania przeszkód z przyczyn niezależnych od INFOR PL SA.
 8. Postanowienia końcowe
  • Uwagi i pytania związane funkcjonowaniem serwisu Infor.pl oraz informacje o naruszeniach Regulaminu i przepisów prawa należy kierować na adres: INFOR PL SA ul. Burakowska 14, 01-066 Warszawa.
  • W sprawach związanych z funkcjonowaniem serwisu Infor.pl bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie.
* pola oznaczone gwiazdką są wymagane

REKLAMA