| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 11 maja 2001 r.

o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres regulacji]

[1] 1. Ustawa określa:

1) obowiązki przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty,

2) zasady postępowania z odpadami powstałymi z produktów,

3) zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej

– w celu zapobiegania powstawaniu odpadów powstałych z produktów, ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz zapewnienia wysokiego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów.

2. W sprawach dotyczących postępowania z odpadami powstałymi z produktów w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy o odpadach.

3. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień działu II w tytule I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

Art. 2. [Definicje]
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) (uchylony);

2) [2] eksporcie produktów – rozumie się przez to wywóz produktów z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;

3) [3] imporcie produktów – rozumie się przez to przywóz produktów z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju;

3a) [4] (uchylony);

4) Narodowym Funduszu – rozumie się przez to Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

5) [5] (uchylony);

6) [6] (uchylony);

7) odzysku – rozumie się przez to odzysk w rozumieniu przepisów o odpadach;

7a) [7] (uchylony);

8) (uchylony);

9) [8] opłacie produktowej – rozumie się przez to opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku i recyklingu;

9a) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to posiadacza odpadów w rozumieniu przepisów o odpadach;

9b) [9] przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 i 675), dokonującego importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, w tym na potrzeby własne, oraz wytwórcę wprowadzającego produkty na terytorium kraju;

9c) [10] produktach – rozumie się przez to produkty zaliczone do rodzaju produktów wymienionych w załączniku nr 4a do ustawy, w tym te z nich, które stanowią część składową lub przynależność produktów stanowiących przedmiot importu produktów lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów;

10) recyklingu – rozumie się przez to recykling w rozumieniu przepisów o odpadach;

11) regeneracji olejów odpadowych – rozumie się przez to regenerację w rozumieniu przepisów o odpadach;

11a) terytorium kraju – rozumie się przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11b) [11] (uchylony);

11c) [12] (uchylony);

11d) [13] (uchylony);

11e) [14] wewnątrzwspólnotowej dostawie produktów – rozumie się przez to wywóz produktów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

11f) [15] wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów – rozumie się przez to przywóz produktów z terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wprowadzenia na terytorium kraju;

11g) [16] (uchylony);

12) wojewódzkich funduszach – rozumie się przez to wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska;

12a) wprowadzenie na rynek krajowy – rozumie się przez to wprowadzenie na terytorium kraju;

13) (uchylony).

Rozdział 2

Obowiązki przedsiębiorców

Art. 3. [Obowiązki przedsiębiorców]

1. [17] Przedsiębiorca jest obowiązany zapewnić odzysk, a w szczególności recykling, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowadzonych przez niego na terytorium kraju.

2. [18] Przedsiębiorca jest obowiązany osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy.

2a. [19] (uchylony).

2b. [20] Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, wprowadzający na terytorium kraju produkty wymienione w załączniku nr 4a w poz. 2, jest obowiązany osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tego rodzaju produktów co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 4a do ustawy.

3. [21] Poziom odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów powstałych z produktów poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy produktów wprowadzonych na rynek w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność w danym roku kalendarzowym – w stosunku do masy produktów wprowadzonych na rynek w tym roku.

3a. (uchylony).

3b. (uchylony).

4. [22] Masę produktów wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o ewidencję prowadzoną zgodnie z art. 11.

5. [23] Wprowadzenie na rynek krajowy produktów następuje, z zastrzeżeniem ust. 6 i 6a, w dniu ich wydania z magazynu w celu ostatecznego wprowadzenia na terytorium kraju.

6. [24] W przypadku importu produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu ich dopuszczenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.

6a. [25] W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów uważa się, że przedsiębiorca wprowadza na terytorium kraju produkty w dniu wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów.

7. [26] Produkt uważa się za wprowadzony na terytorium kraju tylko raz.

8. [27] Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów wymienionych w poz. 2 w załączniku nr 4a do ustawy, w poszczególnych latach do końca 2020 r., kierując się:

1) potrzebą stopniowego tworzenia krajowego systemu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów oraz zwiększania jego efektywności;

2) działaniem na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki.

9. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy odpadów powstałych z produktów poddanych odzyskowi dodaje się: [28]

1) (uchylony);

2) masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) na terytorium kraju;

3) masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13.

9a. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku dla odpadów opakowaniowych i poużytkowych do odzysku zalicza się procesy R1–R9 i R13 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

9b. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych do recyklingu zalicza się procesy R2–R9 wymienione w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

10. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu przez danego przedsiębiorcę do masy olejów odpadowych poddanych recyklingowi dodaje się masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji zebranych na terytorium kraju olejów odpadowych, zużytych do wytworzenia wprowadzonych na terytorium kraju olejów smarowych, z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w ust. 12 i 13.

11. Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu nie uwzględnia się produktów, które są częściami składowymi lub przynależnościami towarów wyeksportowanych lub wywiezionych z terytorium kraju w drodze wewnątrzwspólnotowej dostawy.

11a. [29] Przy obliczaniu poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów do masy wprowadzonych na rynek produktów nie wlicza się produktów, które zostały wywiezione z terytorium kraju w drodze eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, dokonanej przez przedsiębiorcę innego niż wytwórca tych produktów, na podstawie dokumentów potwierdzających eksport produktów lub wewnątrzwspólnotową dostawę produktów.

11b. [30] Do rzeczywiście osiągniętego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów nie wlicza się importu oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia odpadów powstałych z produktów, które poddaje się odzyskowi i recyklingowi na terytorium kraju.

11c. Przy obliczaniu poziomu recyklingu olejów odpadowych wlicza się wyłącznie masę olejów odpadowych poddanych regeneracji w instalacjach wpisanych do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

12. Przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji może je włączyć do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, jeżeli:

1) posiada specjalistyczną instalację umożliwiającą prowadzenie procesu regeneracji;

2) posiada zezwolenie wymagane przepisami o ochronie środowiska;

3) uzyskane produkty spełniają normy określone w przepisach odrębnych.

13. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu, uwzględniając w nim:

1) potrzebę bezpiecznego dla środowiska wykorzystania olejów odpadowych;

2) wymagane instalacje służące regeneracji olejów odpadowych;

3) spełnienie wymagań wynikających z przepisów o odpadach.

Art. 3a.
[31] (uchylony).
Art. 4. [Formy realizacji obowiązku zapewnienia odzysku]
1. Obowiązek, o którym mowa w art. 3 ust. 1, może być realizowany przez przedsiębiorcę:

1) samodzielnie albo

2) za pośrednictwem organizacji odzysku, zwanej dalej „organizacją”.

1a. [32] (uchylony).

1b. [33] (uchylony).

2. Organizacja przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy.

3 Przedsiębiorca lub organizacja może zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem posiadaczowi odpadów spełniającemu wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

4. [34] W przypadku otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości organizacji odzysku, przejęty przez nią obowiązek ponownie staje się, z dniem otwarcia likwidacji albo ogłoszenia upadłości, obowiązkiem wprowadzającego produkty, od którego został on przejęty, w odniesieniu do masy produktów wprowadzonych przez niego do obrotu od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości organizacji odzysku.

5. (uchylony).

Art. 5. [Organizacja odzysku]
1. Organizacja może prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki akcyjnej.

2. Przedmiotem działania organizacji może być wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna.

3. Firma organizacji zawiera oznaczenie „organizacja odzysku”.

4. Do używania oznaczenia wskazanego w ust. 3 są uprawnione wyłącznie organizacje utworzone zgodnie z niniejszą ustawą.

Art. 6. [Kapitał zakładowy organizacji]
1. Kapitał zakładowy organizacji powinien wynosić co najmniej 1 000 000 złotych, a ponadto nie może być zebrany w drodze publicznej subskrypcji, z zastrzeżeniem art. 43.

2. Kapitał zakładowy organizacji powinien być pokryty w całości wkładem pieniężnym i wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie organizacji.

3. Kapitał zakładowy organizacji nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób.

4. Organizacja ma obowiązek utrzymywania kapitałów własnych w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego określonego w ust. 1.

4a. Organizacja odzysku jest obowiązana, w terminie do dnia 15 marca każdego roku, przedstawić marszałkowi województwa właściwemu ze względu na siedzibę tej organizacji, zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek bankowy tej organizacji stwierdzające, że w ciągu całego poprzedniego roku kalendarzowego utrzymywała na odrębnym rachunku bankowym kapitał własny w wysokości co najmniej połowy minimalnego kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1.

5. Akcje organizacji mogą być wyłącznie akcjami imiennymi i nie mogą być zamienione na akcje na okaziciela.

6. Organizacja nie może wydawać akcji o szczególnych uprawnieniach.

Art. 7. [Odpis statutu i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru sądowego]
Organizacja jest obowiązana złożyć marszałkowi województwa, w terminie dwóch tygodni od dnia jej zarejestrowania, odpis statutu i zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru sądowego oraz w tym samym terminie odpis wszelkich zmian dokonanych w statucie lub zaświadczenie albo oświadczenie o zmianach w rejestrze sądowym.
Art. 7a. [Obowiązki składającego oświadczenie]
Oświadczenia, o których mowa w art. 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Art. 8. [Obowiązek zachowania tajemnicy]
Organizacja jest zobowiązana do zachowania w tajemnicy wszelkich danych przekazanych jej przez przedsiębiorców. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązków informacyjnych wynikających z niniejszej ustawy oraz przypadków, w których przepisy prawa nakazują ujawnienie tajemnicy.
Art. 9. [Rozpoczęcie działalności]
1. [35] Przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów, przedsiębiorca prowadzący odzysk lub recykling odpadów powstałych z produktów, a także przedsiębiorca dokonujący eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi oraz organizacja odzysku, podlegają, w zakresie tej działalności, wpisowi do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany umieszczać numer rejestrowy na dokumentach sporządzanych w związku z wykonywaniem działalności w zakresie objętym wpisem do rejestru, o którym mowa w ust. 1.

Art. 10. [Sprawozdanie roczne]
Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, i organizacja odzysku są obowiązani do sporządzania sprawozdań zawierających informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. a–d i lit. f oraz pkt 3 lit. a–c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.
Art. 11. [Dodatkowa ewidencja]
1. [36] Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji, obejmującej informacje o:

1) masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku przedsiębiorcy;

2) wykazie przedsiębiorców, w imieniu których działa organizacja oraz masie wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji.

2. [37] Informacje o:

1) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,

2) masie poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów powstałych z produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje – w przypadku organizacji

– są ustalane na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling.

3. [38] Masę odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, które prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany wydać na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji, przekazujących odpady do odzysku lub recyklingu, w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku.

4. Prowadzący odzysk lub recykling sporządza dokumenty potwierdzające odrębnie odzysk i odrębnie recykling w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz jest przeznaczony dla przekazującego odpad do odzysku i recyklingu, drugi egzemplarz dla przyjmującego odpad do odzysku i recyklingu, natomiast trzeci egzemplarz dla wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

5. W przypadku gdy przedsiębiorca lub organizacja korzysta z usług innego posiadacza odpadów w przekazaniu odpadów do odzysku i recyklingu, wniosek o wydanie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorca lub organizacja przekazuje temu posiadaczowi odpadów, który w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji przedkłada go prowadzącemu odzysk lub recykling.

6. Egzemplarze dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, wystawionych na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji przekazujących odpady do odzysku i recyklingu, prowadzący odzysk lub recykling jest obowiązany przekazać do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego dla swojej siedziby lub miejsca zamieszkania, a w przypadku braku siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w terminie 30 dni od dnia wpływu tego wniosku.

7. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling, o których mowa w ust. 3, oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów, kierując się potrzebą ujednolicenia tych dokumentów oraz zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania obowiązku, o którym mowa w art. 3 ust. 1.

8. W przypadku eksportu odpadów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów w celu poddania odzyskowi lub recyklingowi, masę lub ilość odpadów ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego ten eksport lub faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów.

8a. W przypadku eksportu odpadów w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi przedsiębiorca jest obowiązany przedstawić również oświadczenie, że odzysk lub recykling odbywa się w instalacjach spełniających takie same wymagania jak określone dla instalacji eksploatowanych na terytorium kraju.

9. W przypadku gdy przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu odpadów, masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.

10. Przedsiębiorca i organizacja są obowiązani do przechowywania dodatkowej ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz dokumentów, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą.

Art. 11a.
[39] (uchylony).

Rozdział 3

Opłata produktowa

Art. 12. [Opłata produktowa]

1. Rozliczenie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 3, następuje na koniec roku kalendarzowego.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, albo organizacja, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2, którzy nie wykonali obowiązku, o którym mowa w art. 3, są obowiązani do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu:

1) odzysku;

2) recyklingu.

2a. [40] Do ponoszenia opłaty produktowej jest obowiązany również przedsiębiorca, który nie wykonuje obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów w sposób określony w art. 4 ust. 1.

3. [41] Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów.

3a. [42] (uchylony).

4. [43] Opłatę produktową oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju produktu.

5. [44] Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna roczna wysokość dla wszystkich produktów nie przekracza 100 zł.

Art. 13. [Podstawa obliczenia opłaty produktowej]
[45] Podstawę obliczenia opłaty produktowej stanowi masa produktów w kilogramach.
Art. 14. [Maksymalna stawka opłaty produktowej]
1. [46] Maksymalna stawka opłaty produktowej wynosi:

1) [47] (uchylony);

2) (uchylony);

3) (uchylony);

4) [48] (uchylony);

5) (uchylony);

6) [49] (uchylony);

7) (uchylony);

8) [50] dla produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy – 2,57 zł za 1 kg;

9) [51] dla produktów wymienionych w poz. 3 i 4 w załączniku nr 4a do ustawy – 5,50 zł za 1 kg;

10) [52] dla produktów wymienionych w poz. 5 w załączniku nr 4a do ustawy – 10,26 zł za 1 kg.

2. Stawki opłat, określone w ust. 1, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjętemu w ustawie budżetowej za rok poprzedni.

3. Minister właściwy do spraw środowiska, nie później niż w terminie do dnia 30 września każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość maksymalnych stawek opłat produktowych na następny rok.

4. [53] Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych produktów, o których mowa w ust. 1, kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów powstałych z produktów, kosztami ich zagospodarowania.

Art. 15. [Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej]
Przedsiębiorca i organizacja, o których mowa w art. 12 ust. 2 i 2a, są obowiązani do sporządzenia rocznego sprawozdania, zawierającego informacje, o których mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1, pkt 2 lit. e oraz pkt 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie.
Art. 16. [Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej]
1. Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej, obliczonej w sposób określony w art. 12, powstaje na koniec roku kalendarzowego.

2. Opłata produktowa jest wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy.

Art. 17. [Dodatkowa opłata produktowa]
1. W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca lub organizacja, pomimo ciążącego obowiązku, nie dokonała wpłaty opłaty produktowej lub dokonała wpłaty w wysokości niższej od należnej, marszałek województwa wydaje decyzję, w której określa wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej.

2. W przypadku niewykonania decyzji określonej w ust. 1 marszałek województwa ustala, w drodze decyzji, dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50 % kwoty niewpłaconej opłaty produktowej.

3. Termin płatności opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca wysokość opłaty stała się ostateczna.

Art. 18.
[54] (uchylony).
Art. 19. [Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej]
[55] Do opłat produktowych w zakresie nieuregulowanym w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Rozdział 4

(uchylony)

Art. 20.

(uchylony).

Art. 21.

(uchylony).

Art. 22.

(uchylony).

Art. 23.

(uchylony).

Rozdział 5

Obowiązki organów administracji publicznej

Art. 24.

(uchylony).
Art. 25. [Marszałek województwa oraz urząd marszałkowski w rozumieniu ustawy]
[56] Przez marszałka województwa oraz urząd marszałkowski rozumie się marszałka województwa lub urząd marszałkowski właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub organizacji, a w przypadku braku siedziby albo miejsca zamieszkania na terytorium kraju – Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Art. 26.
(uchylony).

Rozdział 6

Zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej

Art. 27. [Prowadzenie odrębnych rachunków bankowych]

1. Urzędy marszałkowskie prowadzą odrębne rachunki bankowe w celu gromadzenia i odpowiedniego przekazywania wpływów z opłaty produktowej.

2. Wpływy z tytułu opłaty produktowej oraz dodatkowej opłaty produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 2, powiększone o przychody z oprocentowania z rachunków bankowych i pomniejszone o dochody urzędów marszałkowskich, o których mowa w ust. 3, urzędy marszałkowskie przekazują w terminie 30 dni po upływie każdego kwartału na rachunek bankowy Narodowego Funduszu.

3. Wpływy z opłat produktowych w wysokości 2 % stanowią dochody budżetu województwa samorządowego z przeznaczeniem na koszty egzekucji należności z tytułu opłat produktowych i obsługę administracyjną systemu opłat produktowych.

Art. 28.
(uchylony).
Art. 29.
[57] (uchylony).
Art. 30.
(uchylony).
Art. 31.
(uchylony).
Art. 32. [Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek produktów wymienionych w poz. 3–5 w załączniku nr 4a]
[58] Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 3–5 w załączniku nr 4a do ustawy są gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu.
Art. 33. [Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a]
[59] Wpływy z tytułu opłaty produktowej od wprowadzenia na rynek krajowy produktów wymienionych w poz. 1 i 2 w załączniku nr 4a do ustawy są gromadzone na rachunku bankowym Narodowego Funduszu.
Art. 34.
(uchylony).
Art. 34a.
(uchylony).
Art. 35.
[60] (uchylony).
Art. 36.
(uchylony).

Rozdział 7

Przepisy karne

Art. 37.

[61] (uchylony).
Art. 37a. [Odpowiedzialność karna prowadzącego odzysk lub recykling]
Kto, prowadząc odzysk lub recykling:

1) odmawia wydania dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling przedsiębiorcy lub organizacji lub wydaje dokument zawierający informacje nierzetelne, lub nie wydaje tego dokumentu w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 3, lub

2) nie przekazuje egzemplarza dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, lub nie przekazuje go w terminie, o którym mowa w art. 11 ust. 6,

podlega karze grzywny.

Art. 37b. [Odpowiedzialność karna za nie przekazanie wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling]
Kto będąc posiadaczem odpadów, wykonującym usługę polegającą na przekazywaniu odpadów do odzysku lub recyklingu, w imieniu przedsiębiorcy lub organizacji, nie przekazuje wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk i odrębnie recykling prowadzącemu odzysk lub recykling

podlega karze grzywny.

Art. 38.
(uchylony).
Art. 39.
(uchylony).
Art. 40. [Orzekanie w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia]
Orzekanie w sprawach o czyny określone w art. 37a i art. 37b następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.).

Rozdział 8

Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

Art. 41.

(pominięty).
Art. 42.
(pominięty).
Art. 43. [Kapitał zakładowy spółek akcyjnych-organizacji odzysku]
Do dnia 1 stycznia 2003 r. kapitał zakładowy spółek akcyjnych-organizacji odzysku może wynosić 500 tys. zł.
Art. 44.
(pominięty).
Art. 45.
(pominięty).
Art. 46. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

 

 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie unieszkodliwiania olejów odpadowych (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 23, L 42 z 12.02.1987, str. 43, L 377 z 31.12.1991, str. 48, L 243 z 24.09.1996, str. 31 i L 332 z 28.12.2000, str. 91),

2) dyrektywy Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (Dz. Urz. WE L 194 z 25.07.1975, str. 39, L 78 z 26.03.1991, str. 32 i L 377 z 23.12.1991, str. 48),

3) dyrektywy Komisji 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów zawierających niektóre substancje niebezpieczne (Dz. Urz. WE L 78 z 26.03.1991, str. 38, L 264 z 04.10.1993, str. 51 i L 1 z 05.01.1999, str. 1),

4) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, L 284 z 31.10.2003, str. 1, L 47 z 18.02.2004, str. 26 i L 70 z 16.03.2005, str. 17).

Dane dotyczące aktów prawa Unii Europejskiej ogłoszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej ustawie, dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Załącznik 1. [(uchylony)]

Załączniki do ustawy z dnia 11 maja 2001 r.

Załącznik nr 1

(uchylony) [62]

Załącznik 2. [(uchylony)]

Załącznik nr 2

(uchylony)

Załącznik 3. [(uchylony)]

Załącznik nr 3

(uchylony) [63]

Załącznik 4. [(uchylony)]

Załącznik nr 4

(uchylony) [64]

Załącznik 4a. [POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRODUKTÓW]

Załącznik nr 4a

POZIOM ODZYSKU I RECYKLINGU ODPADÓW POWSTAŁYCH Z PRODUKTÓW [65]

Poz.

Odpady powstałe z

Poziom w %

rodzaj produktów

symbol PKWiU

odzysk

recykling

1

2

3

4

5

1

Oleje smarowe otrzymane z ropy naftowej, preparaty z ciężkich frakcji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

19.20.29.0

50

35

 

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

 

 

 

Oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny

19.20.29.0

 

 

 

Parafina ciekła

19.20.29.0

 

 

 

Mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne

19.20.29.0

 

 

 

Oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, jeżeli są przeznaczone do produkcji olejów smarowych lub preparatów smarowych

19.20.29.0

 

 

2

Preparaty smarowe, dodatki, środki zapobiegające zamarzaniu,

20.59.4

50

35

 

z wyłączeniem:

z wyłączeniem:

 

 

 

Środki przeciwstukowe, dodatki do olejów mineralnych i produkty podobne

20.59.42.0

 

 

 

Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe

20.59.43.0

 

 

3

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych

22.11.11.0

75

15

 

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach

22.11.12.0

 

 

 

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach

22.11.13.0

 

 

 

Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy

22.11.20.0

 

 

4

Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy

22.11.14.0

75

15

5

Opony pneumatyczne, używane

38.11.53.0

75

15

 

Załącznik 5. [(uchylony)]

Załącznik nr 5

(uchylony) [66]

[1] Tytuł ustawy w brzmieniu ustalonym przez art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. Nr 79, poz. 666). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2010 r.

Art. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[2] Art. 2 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[3] Art. 2 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[4] Art. 2 pkt 3a uchylony przez art. 68 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[5] Art. 2 pkt 5 uchylony przez art. 68 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[6] Art. 2 pkt 6 uchylony przez art. 68 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[7] Art. 2 pkt 7a uchylony przez art. 68 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[8] Art. 2 pkt 9 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 2 lit. e) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[9] Art. 2 pkt 9b w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[10] Art. 2 pkt 9c dodany przez art. 68 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[11] Art. 2 pkt 11b uchylony przez art. 68 pkt 2 lit. h) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[12] Art. 2 pkt 11c uchylony przez art. 68 pkt 2 lit. h) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[13] Art. 2 pkt 11d uchylony przez art. 68 pkt 2 lit. h) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[14] Art. 2 pkt 11e w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 2 lit. i) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[15] Art. 2 pkt 11f w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 2 lit. i) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[16] Art. 2 pkt 11g uchylony przez art. 68 pkt 2 lit. j) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[17] Art. 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[18] Art. 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[19] Art. 3 ust. 2a uchylony przez art. 68 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[20] Art. 3 ust. 2b w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[21] Art. 3 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[22] Art. 3 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[23] Art. 3 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[24] Art. 3 ust. 6 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[25] Art. 3 ust. 6a w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[26] Art. 3 ust. 7 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[27] Art. 3 ust. 8 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. d) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[28] Art. 3 ust. 9 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. e) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[29] Art. 3 ust. 11a w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[30] Art. 3 ust. 11b w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[31] Art. 3a uchylony przez art. 68 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[32] Art. 4 ust. 1a uchylony przez art. 68 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[33] Art. 4 ust. 1b uchylony przez art. 68 pkt 5 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[34] Art. 4 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[35] Art. 9 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[36] Art. 11 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[37] Art. 11 ust. 2 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[38] Art. 11 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[39] Art. 11a uchylony przez art. 209 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[40] Art. 12 ust. 2a w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[41] Art. 12 ust. 3 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[42] Art. 12 ust. 3a uchylony przez art. 68 pkt 8 lit. b) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[43] Art. 12 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[44] Art. 12 ust. 5 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 8 lit. c) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[45] Art. 13 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[46] Podane w ustawie stawki opłat produktowych są nieaktualne.

W 2014 r. obowiązują stawki opłat produktowych opublikowane w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 3 września 2013 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2014 (M.P. poz. 775).

W 2015 r. obowiązują stawki opłat produktowych opublikowane w obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2015 (M.P. poz. 711).

[47] Art. 14 ust. 1 pkt 1 uchylony przez art. 68 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[48] Art. 14 ust. 1 pkt 4 uchylony przez art. 68 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[49] Art. 14 ust. 1 pkt 6 uchylony przez art. 68 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[50] Art. 14 ust. 1 pkt 8 dodany przez art. 68 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[51] Art. 14 ust. 1 pkt 9 dodany przez art. 68 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[52] Art. 14 ust. 1 pkt 10 dodany przez art. 68 pkt 10 lit. a) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[53] Art. 14 ust. 4 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 10 lit. b) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[54] Art. 18 uchylony przez art. 68 pkt 11 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[55] Art. 19 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[56] Art. 25 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[57] Art. 29 uchylony przez art. 68 pkt 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[58] Art. 32 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[59] Art. 33 w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[60] Art. 35 uchylony przez art. 68 pkt 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[61] Na podstawie art. 234 ust. 10 w związku z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) art. 37 pkt 1 ma zastosowanie do czasu utworzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, zwanego „rejestrem”, czyli najpóźniej do 24 stycznia 2016 r.

Art. 37. 1. Kto, będąc przedsiębiorcą prowadzącym organizację odzysku lub działalność polegającą na wytwarzaniu, imporcie lub wewnątrzwspólnotowym nabyciu produktów w opakowaniach lub produktów określonych w załącznikach nr 1 i 3 do ustawy:

1) nie składa zawiadomienia o rozpoczęciu lub likwidacji tej działalności marszałkowi województwa, lub nie zawiadamia o zmianach w działalności, lub składa zawiadomienia nierzetelne, lub

2) nie składa sprawozdań o opakowaniach lub produktach, osiągniętych poziomach odzysku lub recyklingu oraz o należnej opłacie produktowej lub składa sprawozdania nierzetelne,

podlega karze grzywny.

[62] Załącznik nr 1 uchylony przez art. 68 pkt 17 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[63] Załącznik nr 3 uchylony przez art. 68 pkt 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[64] Załącznik nr 4 uchylony przez art. 68 pkt 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[65] Załącznik nr 4a w brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

[66] Załącznik nr 5 uchylony przez art. 68 pkt 20 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. poz. 888). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2014 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »