Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną pozycję
Dziennik Ustaw
Tytuł pozycji w Dzienniku Ustaw
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
Pozycja danej publikacji
Monitor Polski
Tytuł pozycji w MP
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
Pozycja danej publikacji
Dzienniki Urzędowe
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
Pozycja danej publikacji
Dzienniki Unii Europejskiej
Tytuł pozycji w dzienniku UE
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
INFOR.pl > Dzienniki Ustaw
Księgowość i Kadry Sektor Publiczny
ZALOGUJ SIĘ


Szukaj w Dziennikach Ustaw:
rok
numer
pozycja

Dziennik Ustaw - najnowsze publikacje

 • Dziennik Ustaw z 16 kwietnia 2014

  • Pozycja Nr 493

   OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, podpisanego w Phenianie dnia 1 lutego 2007 r.

  • Pozycja Nr 492

   PROTOKÓŁ między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie obowiązywania dwustronnych umów międzynarodowych w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną podpisany w Phenianie dnia 1 lutego 2007 r.

  • Pozycja Nr 491

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej

 • Dziennik Ustaw z 15 kwietnia 2014

  • Pozycja Nr 490

   USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

  • Pozycja Nr 489

   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej

  • Pozycja Nr 488

   OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej niektórych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy

  • Pozycja Nr 487

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych oraz sposobu obliczania ilości energii elektrycznej i ciepła z takich źródeł

  • Pozycja Nr 486

   USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw z 14 kwietnia 2014

  • Pozycja Nr 485

   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu lotnisk wojskowych, które mogą być wykorzystane na potrzeby lotnictwa cywilnego

  • Pozycja Nr 484

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej

  • Pozycja Nr 483

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

  • Pozycja Nr 482

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej

  • Pozycja Nr 481

   USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

  • Pozycja Nr 480

   OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

  • Pozycja Nr 479

   UMOWA o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisana w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

  • Pozycja Nr 478

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

  • Pozycja Nr 477

   USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

  • Pozycja Nr 476

   ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia 1 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu oraz ramowego podziału czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie nieodpłatnie audycji wyborczych, trybu postępowania dotyczącego podziału czasu, zakresu rejestracji oraz sposobu przygotowania i emisji audycji wyborczych w programach publicznej radiofonii i telewizji

  • Pozycja Nr 475

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 • Dziennik Ustaw z 10 kwietnia 2014

 • Dziennik Ustaw z 9 kwietnia 2014

 • Dziennik Ustaw z 8 kwietnia 2014

 • Dziennik Ustaw z 7 kwietnia 2014

 • Dziennik Ustaw z 4 kwietnia 2014

 • Dziennik Ustaw z 3 kwietnia 2014

 • Dziennik Ustaw z 2 kwietnia 2014