| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 sierpnia 2008 r.

w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa warunki ramowe udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.), w formie zwolnień od: [1]

1) podatku od nieruchomości lub

2) podatku od środków transportowych

– wprowadzanych, w drodze uchwał rad gmin, na podstawie art. 7 ust. 3 lub art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zwanej dalej „pomocą”.

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, przewidujące udzielanie pomocy zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, z zastrzeżeniem § 3, nie podlegają notyfikacji Komisji Europejskiej, jak również nie wymagają uzyskania opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji nr 361/2003/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 124 z 20.05.2003, str. 36);

2) utworzeniu miejsc pracy – należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników, wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy; roczne jednostki robocze (RJR) oznaczają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku – w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz do pracy sezonowej;

3) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte przez przedsiębiorcę niezależnego w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji, o którym mowa w pkt 1, od właściciela nabywanego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa;

4) intensywności pomocy – należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

5) dużym projekcie inwestycyjnym – należy przez to rozumieć nową inwestycję, podjętą w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców, w przypadku której środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 mln euro.

§ 3.
Notyfikacji Komisji Europejskiej podlegają:

1) uchwały, o których mowa w § 1 ust. 1, przewidujące udzielanie pomocy dla konkretnych sektorów, z wyjątkiem sektora turystyki, innych niż wymienione w § 4;

2) pomoc przyznawana na podstawie uchwał, o których mowa w § 1 ust. 1, dotycząca dużych projektów inwestycyjnych, gdy całkowita kwota pomocy ze wszystkich źródeł przekracza 75 % maksymalnej kwoty pomocy, jaką można przeznaczyć na inwestycję o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości równowartości 100 mln euro przy zastosowaniu intensywności pomocy określonej w § 8 ust. 1.

§ 4.
Rozporządzenia nie stosuje się do pomocy:

1) udzielanej w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych;

2) udzielanej w sektorze rolnictwa związanej z produkcją pierwotną produktów wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską;

3) związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 03.07.1987, str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247, z późn. zm.);

4) udzielanej dla działalności związanej z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;

5) uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych.

§ 5.
Udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do:

1) kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji, lub

2) kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji.

§ 6.
1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 5 pkt 1, zalicza się:

1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;

2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki, oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:

a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,

b) środki transportu,

c) narzędzia, przyrządy i aparaturę,

d) wyposażenie techniczne do prac biurowych,

e) urządzenia:

– infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)),

– infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.3));

3) cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym jest realizowana inwestycja,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4)),

c) będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, w którym jest zlokalizowana inwestycja, i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, zwanych dalej „MŚP”, co najmniej 3 lat;

4) koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji;

5) cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle, objętych najmem lub dzierżawą z obowiązkiem ich nabycia z upływem okresu najmu lub dzierżawy.

2. W przypadku przedsiębiorców innych niż MŚP koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia pomocą do wysokości 50 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

3. Aktywa nabywane przez przedsiębiorców powinny być nowe. Warunek ten nie dotyczy MŚP oraz nabycia przedsiębiorstwa.

4. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.

5. W przypadku gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

§ 7.
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 5 pkt 2, zalicza się dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenia społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.
§ 8.
1. Intensywność pomocy udzielanej w danym regionie na realizację inwestycji niebędącej dużym projektem inwestycyjnym nie może przekroczyć wielkości określonych dla tego regionu w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402).

2. Intensywność pomocy udzielanej MŚP, z wyjątkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu, podwyższa się o:

1) 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców;

2) 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

3. Intensywność pomocy na nowe inwestycje w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i obrotu tymi produktami nie może przekroczyć:

1) 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla MŚP;

2) 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – dla przedsiębiorcy zatrudniającego mniej niż 750 osób, którego obroty obliczone zgodnie z zaleceniem Komisji nr 2003/361/WE wynoszą mniej niż 200 mln euro oraz spełniającego wszystkie inne warunki tego zalecenia.

§ 9.
Maksymalną wartość pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem określonym w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej.
§ 10.
1. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) dokonanie, przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy, w trybie i formie określonych uchwałą rady gminy, o której mowa w § 1 ust. 1, zwanego dalej „zgłoszeniem”;

2) zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub z zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych – w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 pkt 1;

3) utrzymanie inwestycji w danym regionie przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MSP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji;

4) utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymanie zatrudnienia na poziomie nie niższym niż średnia z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy oraz utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia – w przypadku pomocy, o której mowa w § 5 pkt 2.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.

§ 11.
1. Pomoc przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;

2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.

2. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 8 lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z § 9.

3. Rada gminy w uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1, może skrócić okres korzystania z pomocy wynikający z terminów określonych w ust. 1 i 2.

§ 12.
1. Pomoc obliczana na podstawie kosztów, o których mowa w § 5 pkt 1, może być udzielana wraz z pomocą obliczaną na podstawie kosztów, o których mowa w § 5 pkt 2, pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 9, przy czym przy ustaleniu maksymalnej wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższą kwotę kwalifikujących się do objęcia pomocą kosztów, o których mowa w § 5 pkt 1, albo kosztów, o których mowa w § 5 pkt 2.

2. Łączna wielkość udzielonej, zgodnie z rozporządzeniem, pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości z pomocą w formie zwolnienia od podatku od środków transportowych nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 9.


3. Pomoc udzielana zgodnie z rozporządzeniem podlega sumowaniu z:

1) każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub utworzenie miejsc pracy związanych z tą samą inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz

2) pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego

– i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 albo wartości pomocy ustalonej zgodnie z § 9.

§ 13.
[2] Pomoc na warunkach określonych w rozporządzeniu może być udzielana do dnia określonego w art. 44 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.5)

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 369.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393.

5) Niniejsze rozporządzenie byto poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969), które na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 93, poz. 585) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

[1] § 1 ust. 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. poz. 1648). Zmiana weszła w życie 28 grudnia 2013 r.

[2] § 13 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.U. poz. 1648). Zmiana weszła w życie 28 grudnia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »