| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego2)

Na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób wydawania oraz cofania zezwoleń:

a) na prowadzenie składu podatkowego,

b) na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

c) na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,

d) na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego,

e) na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący,

f) na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający,

g) wyprowadzenia;

2) wzory wniosków o wydanie zezwoleń, o których mowa w pkt 1, a także sposób dokumentowania spełnienia warunków, od których uzależnione jest wydanie danego zezwolenia.

§ 2.
1. Podmiot ubiegający się o wydanie zezwoleń, o których mowa w § 1 pkt 1, składa do właściwego naczelnika urzędu celnego odpowiednio wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Wzór wniosku o wydanie rolnikowi zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, w którym zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.4)), zwaną dalej „ustawą o biokomponentach i biopaliwach ciekłych”, będą wykonywane wyłącznie czynności polegające na wytwarzaniu na własny użytek estru lub czystego oleju roślinnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. c tej ustawy, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

5. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

6. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

7. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

8. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

9. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.

10. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku o wydanie zezwolenia.

11. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, nie mogą być sporządzone wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku.

12. Dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. b oraz § 4 ust. 1 pkt 1, nie mogą być sporządzone wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Rozdział 2

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

§ 3. [Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego]

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT);

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy;

3) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON;

4) potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego;

5) zaświadczenie wydane przez:

a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

6) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;

7) oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu;

8) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

9) oświadczenie wnioskodawcy, że w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, nie jest prowadzony inny skład podatkowy oraz że miejsce to lub pomieszczenie spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy;

10) inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego;

11) szczegółowy plan składu podatkowego z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym; w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, należy również wskazać pojemność magazynową;

12) projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego;

13) oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.5)), w zakresie wyrobów akcyzowych;

14) w przypadkach, o których mowa w art. 48 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy, oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi, a w przypadku wnioskodawcy rozpoczynającego działalność oświadczenie, w którym, zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy, zadeklaruje on osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie innego składu podatkowego dokumenty określone w ust. 1 pkt 2, 4–7 i 9–14.

§ 4.
1. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 3, należy dołączyć:

1) zaświadczenie wydane przez właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

2) oświadczenie wnioskodawcy, że nie został wykreślony z rejestru rolników w ciągu ostatnich trzech lat ze względu na naruszenie przepisów ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych;

3) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 2–4, pkt 5 lit. a, pkt 6, 7 i 9 oraz 11–13; dokument, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dołącza się, jeżeli rolnikowi został nadany statystyczny numer identyfikacyjny REGON.

2. Jeżeli z wnioskiem występuje grupa producentów rolnych, o której mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, do wniosku należy również dołączyć decyzję marszałka województwa, na podstawie której grupa ta została wpisana do rejestru grup producentów rolnych, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.6)).

§ 5.
Właściwy naczelnik urzędu celnego, po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku i dołączonych do niego dokumentów, dokonuje w obecności wnioskodawcy lub osoby reprezentującej wnioskodawcę oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie składu podatkowego. Z czynności tej sporządza się protokół zawierający w szczególności ustalenia dotyczące lokalizacji, powierzchni, sposobu odgrodzenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym od innych powierzchni i terenów, sposobu zabezpieczenia tego miejsca oraz opis wyposażenia systemu zabezpieczenia technicznego i biurowego.
§ 6.
1. Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu celnego wzywa wnioskodawcę do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że wnioskodawca został zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy.

2. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, właściwy naczelnik urzędu celnego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

§ 7.
1. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia.

2. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego. Przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5–7 i 13, a w przypadku zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3, dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5 lit. a, pkt 6 i 7 oraz § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 8.
1. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed podjęciem z urzędu decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, wzywa prowadzącego skład podatkowy do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym terminie, o ile charakter stwierdzonych uchybień pozwala na ich usunięcie.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego, przed wydaniem decyzji o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, przeprowadza kontrolę składu podatkowego w zakresie rozliczeń z tytułu podatku akcyzowego oraz aktualnego stanu ilościowego i jakościowego wyrobów akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym.

Rozdział 3

Zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego, na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający oraz zezwolenie wyprowadzenia

§ 9. [Wniosek o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca]

1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć:

1) plan miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

2) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

3) oświadczenie, że w miejscu lub pomieszczeniu proponowanym przez wnioskodawcę jako miejsce odbioru wyrobów akcyzowych nie znajduje się miejsce odbioru wyrobów akcyzowych innego podmiotu;

4) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

2. Podmiot posiadający już zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca do wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca dołącza dokumenty określone w ust. 1 pkt 1–3 i § 3 ust. 1 pkt 4–7 i 13.

3. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5–7 i 13.

4. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 1 pkt 1–3 oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

5. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca stosuje się odpowiednio § 5, 6 i 8.

§ 10.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13. Przepisy § 6 i 8 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§ 11.
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego należy dołączyć:

1) oświadczenie, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy;

2) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 5–7 i 13.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1.

§ 12.
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5–7 i 13.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1.

§ 13.
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 5–7 i 13.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia na wysyłanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany wysyłający stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1.

§ 14.
1. Do wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia należy dołączyć:

1) pisemną zgodę, o której mowa w art. 54 ust. 3 ustawy;

2) dokumenty określone w § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

2. W przypadku zezwolenia wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres należy złożyć nie później niż na 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia, dołączając dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 5–7 i 13.

3. Wniosek złożony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, traktuje się jako wniosek o wydanie nowego zezwolenia wyprowadzenia. Do wniosku takiego należy dołączyć dokumenty określone w ust. 1 pkt 1 i § 3 ust. 1 pkt 1, 4–7 i 13.

4. Do wydawania oraz cofania zezwolenia wyprowadzenia stosuje się odpowiednio § 6 i § 8 ust. 1.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 15. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 32, poz. 241).
§ 16.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r.

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG (Dz. Urz. UE L 9 z 14.01.2009, str. 12, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 151, poz. 1013.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666, z 2009 r. Nr 3, poz. 11 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056 i Nr 216, poz. 1367, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 107, poz. 679.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2273, z 2004 r. Nr 162, poz. 1694, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634.

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 30 sierpnia 2010 r. (poz. 1071)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO [1]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ROLNIKOWI ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO, W KTÓRYM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 R. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKŁYCH (DZ. U. NR 169, POZ. 1199, Z PÓŹN. ZM.) BĘDĄ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCE NA WYTWARZANIU NA WŁASNY UŻYTEK ESTRU LUB CZYSTEGO OLEJU ROŚLINNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 11 LIT. C TEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ROLNIKOWI ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO, W KTÓRYM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 25 SIERPNIA 2006 R. O BIOKOMPONENTACH I BIOPALIWACH CIEKŁYCH (DZ. U. NR 169, POZ. 1199, Z PÓŹN. ZM.) BĘDĄ WYKONYWANE WYŁĄCZNIE CZYNNOŚCI POLEGAJĄCE NA WYTWARZANIU NA WŁASNY UŻYTEK ESTRU LUB CZYSTEGO OLEJU ROŚLINNEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 11 LIT. C TEJ USTAWY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYWANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY ODBIORCA]

Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA NABYWANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY ODBIORCA [2]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWE NABYCIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY ODBIORCA]

Załącznik nr 4

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA JEDNORAZOWE NABYCIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY ODBIORCA [3]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE CZYNNOŚCI W CHARAKTERZE PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI JAKO PODMIOT POŚREDNICZĄCY]

Załącznik nr 6

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI JAKO PODMIOT POŚREDNICZĄCY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYSYŁANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY]

Załącznik nr 7

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYSYŁANIE WYROBÓW AKCYZOWYCH JAKO ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY [4]

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA WYPROWADZENIA]

Załącznik nr 8

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA WYPROWADZENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1524). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

[2] Załącznik nr 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1524). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

[3] Załącznik nr 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1524). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

[4] Załącznik nr 7 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. poz. 1524). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »