| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 8 grudnia 2010 r.

w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 i Nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, zwanej dalej „pomocą na szkolenia”, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”.
§ 2.
1. Rozporządzenie stosuje się do pomocy na szkolenia udzielanej przedsiębiorcom otrzymującym pomoc na realizację projektów w województwie objętym danym regionalnym programem operacyjnym, do których zastosowanie mają przepisy art. 21 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

2. Pomoc na szkolenia ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionu przez poprawę kwalifikacji pracowników mającą wpływ na wzrost konkurencyjności regionu.

3. Pomoc na szkolenia może być udzielana na szkolenie pracowników w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektów, o których mowa w ust. 1.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) mikroprzedsiębiorcy, małym lub średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć odpowiednio mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) pracowniku znajdującym się w szczególnie niekorzystnej sytuacji – należy przez to rozumieć osobę szkoloną, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

a) jest bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy,

b) nie posiada wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego lub równoważnego odpowiadającego poziomowi ISCED 3 określonemu zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacją Edukacji (ISCED) ani wykształcenia powyżej poziomu ISCED 3,

c) najpóźniej w dniu poprzedzającym szkolenie ukończyła 50 lat,

d) jest osobą dorosłą:

– samotnie wychowującą dzieci, będącą panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, lub

– samotnie mającą na utrzymaniu osobę zależną,

e) pracuje w sektorze lub zawodzie, w których różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25 % wyższa niż przeciętna różnica w poziomie zatrudnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich sektorach gospodarki narodowej, oraz należy do grupy będącej w mniejszości w danym sektorze lub zawodzie,

f) jest członkiem mniejszości narodowej lub etnicznej w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 62, poz. 550 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 157, poz. 1241), który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe;

3) pracowniku niepełnosprawnym – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

4) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

5) szkoleniu – należy przez to rozumieć szkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 38 pkt 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 4.
1. Do wydatków kwaIifikowalnych zalicza się niezbędne do realizacji szkolenia wydatki poniesione na:

1) koszty zatrudnienia wykładowców;

2) podróże oraz zakwaterowanie wykładowców i szkolonych pracowników;

3) inne wydatki bieżące, w tym na materiały i dostawy bezpośrednio związane ze szkoleniem;

4) amortyzację narzędzi i wyposażenia, w zakresie, w jakim są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji szkolenia;

5) koszty usług konsultacyjnych i doradczych związanych ze szkoleniem;

6) wynagrodzenia szkolonych pracowników, obliczone za czas ich faktycznego uczestnictwa w szkoleniu, do wysokości sumy kwot pozostałych wydatków kwalifikowalnych określonych w pkt 1 –5.

2. Naliczony podatek od towarów i usług zalicza się do wydatków kwalifikowalnych, jeśli przedsiębiorcy nie przysługuje prawo zwrotu lub odliczenia tego podatku.

§ 5.
1. Maksymalna intensywność pomocy na szkolenia, obliczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do wydatków kwalifikowalnych, wynosi 25 %.

2. Intensywność pomocy, o której mowa w ust. 1, ulega zwiększeniu o:

1) 20 punktów procentowych – w przypadku pomocy udzielanej na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

2) 10 punktów procentowych – w przypadku pomocy udzielanej na rzecz średniego przedsiębiorcy;

3) 10 punktów procentowych – w przypadku gdy pomoc jest udzielana na szkolenie przeznaczone dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub pracowników niepełnosprawnych.

3. Pomoc na szkolenia udzielana w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą publiczną oraz pomocą de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5, z późn. zm.), oraz pomocą z budżetu Unii Europejskiej, udzieloną przedsiębiorcy, niezależnie od jej formy i źródła.

4. Łączna wartość pomocy, o której mowa w ust. 3, nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w ust. 1 i 2.

§ 6.
1. Przedsiębiorca może otrzymać pomoc na szkolenia, jeżeli zostaną spełnione warunki:

1) o których mowa w § 2;

2) odnoszące się do wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w § 4;

3) odnoszące się do maksymalnej intensywności pomocy na szkolenia, o której mowa w § 5.

2. Pomoc na szkolenia jest udzielana w trybie udzielania pomocy na projekty, o których mowa w § 2 ust. 1.

3. Pomoc na szkolenia może być udzielona na szkolenie realizowane po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

§ 7.
Jeżeli wartość brutto pomocy na szkolenia przekracza na szkolenie 2 000 000 euro, pomoc podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.
§ 8.
Pomoc na szkolenia jest udzielana do dnia 30 czerwca 2014 r.
§ 9.
1. Do wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie pomocy przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych składanych w ramach konkursów rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do wniosków o dofinansowanie projektów indywidualnych w zakresie pomocy przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1318 oraz z 2008 r. Nr 111, poz. 711 i Nr 224, poz. 1482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. Nr 216, poz. 1370).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »