| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2010 r.

w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną2)

Na podstawie art. 99 ust. 12 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa termin, formę przekazywania oraz zakres informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia, znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, oznaczonych maksymalną ceną detaliczną, sporządzanych i przekazywanych przez producentów, importerów oraz podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego papierosów lub tytoniu do palenia.
§ 2.
1. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się w terminach:

1) do dnia 8 listopada roku, którego informacja dotyczy – w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

2) do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy – w przypadku, o którym mowa w art. 99 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się w formie papierowej, po ich uprzednim podpisaniu, oraz w formie elektronicznej w postaci arkusza kalkulacyjnego, na adres wskazany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych (www.mf.gov.pl).

3. Informacje, o których mowa w § 1, zawierają imię i nazwisko lub nazwę podmiotu przekazującego informację, oraz w podziale na papierosy lub tytoń do palenia:

1) markę papierosów lub tytoniu do palenia;

2) [1] wskazanie odpowiednio urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego, w którym w okresie pierwszych 10 albo 12 miesięcy danego roku kalendarzowego złożono odpowiednio deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia;

3) liczbę papierosów w jednostkowym opakowaniu, a w przypadku tytoniu do palenia – jego ilość zawartą w opakowaniu jednostkowym wyrażoną w jednostce masy;

4) maksymalną cenę detaliczną w PLN wydrukowaną na jednostkowym opakowaniu papierosów lub tytoniu do palenia;

5) liczbę papierosów w tysiącach sztuk lub ilości tytoniu do palenia w kilogramach, z wyjątkiem liczby papierosów lub ilości tytoniu do palenia, które zostały ujęte w informacjach przekazanych w latach poprzednich.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 styczna 2011 r.4)

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2010/12/UE Rady z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE (Dz. Urz. UE L 50 z 27.02.2010, str. 1).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323 i Nr 215, poz. 1667 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 151, poz. 1013, Nr 226, poz. 1477 i Nr 238, poz. 1578.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie informacji o wielkości sprzedaży papierosów oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz. U. Nr 32, poz. 244), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 226, poz. 1477).

[1] § 2 ust. 3 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz.U. poz. 325). Zmiana weszła w życie 1 marca 2017 r.

Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji o liczbie papierosów poszczególnych marek i ilości tytoniu do palenia oznaczonych maksymalną ceną detaliczną (Dz.U. poz. 325), informacje przekazywane zgodnie z § 2 dotyczące roku 2017, powinny zawierać wskazanie urzędu celnego, w którym w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2017 r. złożono deklarację podatkową lub zgłoszenie celne dotyczące papierosów lub tytoniu do palenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »