| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Rozporządzenie określa zakres półrocznej i rocznej informacji:

1) sporządzanej przez instytucje finansowe o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej „IKE”, oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanych dalej „IKZE”, oraz tryb przekazywania tych informacji organowi nadzoru;

2) zbiorczej, sporządzanej przez organ nadzoru – o IKE oraz o IKZE prowadzonych przez nadzorowane przez ten organ instytucje finansowe – oraz tryb przekazywania tych informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 2.
 Instytucje finansowe prowadzące IKE sporządzają półroczne i roczne informacje o IKE w zakresie:

1) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, zwanego dalej „okresem sprawozdawczym”, i wartości środków zgromadzonych na tych IKE;

2) liczby IKE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy:

a) założyli IKE po raz pierwszy,

b) dokonali wypłaty transferowej – z podziałem na wypłaty transferowe z IKE i z programu emerytalnego;

3) liczby i wartości dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym:

a) wypłat jednorazowych,

b) wypłat w ratach;

4) liczby i wartości dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym:

a) zwrotów,

b) częściowych zwrotów;

5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKE i z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

6) liczby i wartości wypłat transferowych dokonanych na IKE i do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

7) liczby IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKE dokonywanych w okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKE podzielona przez liczbę IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

8) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach:

a) do 30 lat,

b) 31–40 lat,

c) 41–50 lat,

d) 51–60 lat,

e) ponad 60 lat.

§ 3.
 Instytucje finansowe prowadzące IKZE sporządzają półroczne i roczne informacje o IKZE w zakresie:

1) liczby IKZE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, i wartości środków zgromadzonych na tych IKZE;

2) liczby IKZE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy:

a) założyli IKZE po raz pierwszy,

b) dokonali wypłaty transferowej z IKZE;

3) liczby i wartości dokonanych z IKZE w okresie sprawozdawczym:

a) wypłat jednorazowych,

b) wypłat w ratach;

4) liczby i wartości zwrotów dokonanych z IKZE w okresie sprawozdawczym;

5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKZE w okresie sprawozdawczym;

6) liczby i wartości wypłat transferowych dokonanych na IKZE w okresie sprawozdawczym;

7) liczby IKZE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKZE dokonywanych w okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKZE w okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKZE podzielona przez liczbę IKZE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

8) liczby IKZE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach:

a) do 30 lat,

b) 31–40 lat,

c) 41–50 lat,

d) 51–60 lat,

e) 61–65 lat,

f) ponad 65 lat.

§ 4.
 1. Półroczna informacja o IKE oraz półroczna informacja o IKZE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane za pierwsze sześć miesięcy roku kalendarzowego i jest sporządzana na dzień 30 czerwca.

2. Roczna informacja o IKE oraz roczna informacja o IKZE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane za rok kalendarzowy i jest sporządzana na dzień 31 grudnia.

3. W przypadku określonym w art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, fundusze inwestycyjne prowadzące IKE lub IKZE tego samego oszczędzającego upoważniają zarządzające nimi towarzystwo funduszy inwestycyjnych do sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa odpowiednio w § 2 lub w § 3. W takim przypadku informacje, o których mowa w § 2 lub w § 3, są przedstawiane łącznie przez to towarzystwo, przy czym umowy różnych funduszy z tym samym oszczędzającym są ujmowane w sporządzanej informacji jako jedno IKE albo jedno IKZE.

4. Dobrowolny fundusz emerytalny upoważnia zarządzające nim powszechne towarzystwo emerytalne do sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w § 2 oraz w § 3.

§ 5.
 Organ nadzoru sporządza zbiorcze półroczne i roczne informacje w zakresie, o którym mowa odpowiednio w § 2 lub w § 3, na podstawie półrocznych i rocznych informacji otrzymanych od nadzorowanych przez ten organ instytucji finansowych.
§ 6.
 Informacje, o których mowa w § 2 oraz w § 3, instytucje finansowe przekazują organowi nadzoru w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z organem nadzoru.
§ 7.
 Informacje, o których mowa w § 5, organ nadzoru przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w formie pisemnej przesyłką poleconą oraz w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z ministrem.
§ 8.
 1. Informacje, o których mowa w § 2, sporządzane za pierwsze półrocze 2012 r. i za 2012 r. obejmują również dane:

1) o liczbie IKE, z których w okresie sprawozdawczym przeniesiono na IKZE środki zgromadzone na IKE;

2) o wartości środków przeniesionych w okresie sprawozdawczym z IKE na IKZE.

2. Informacje, o których mowa w § 3, sporządzane za pierwsze półrocze 2012 r. i za 2012 r. obejmują również dane:

1) o liczbie IKZE, na które w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki zgromadzone na IKE;

2) o liczbie IKZE otwartych w związku z przeniesieniem w okresie sprawozdawczym środków zgromadzonych na IKE;

3) o wartości środków przyjętych w okresie sprawozdawczym z IKE na IKZE.

§ 9.
 Informację półroczną o prowadzonych IKZE sporządza się po raz pierwszy za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., a informację roczną o prowadzonych IKZE za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
§ 10.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 171, poz. 1016.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1805 oraz z 2008 r. Nr 237, poz. 1658), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 75, poz. 398 i Nr 199, poz. 1175).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »