| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 11 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

Art. 1.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) urzędnicy służby cywilnej;”,

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

„5) osoby posiadające stopień naukowy doktora.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przynależność do państwowego zasobu kadrowego osób, o których mowa w ust. 1, trwa przez okres dziesięciu lat od dnia wejścia do państwowego zasobu kadrowego.”;

2) w art. 7 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) posiada co najmniej trzyletni staż pracy;”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego – w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;”,

b) uchyla się ust. 2,

c) w ust. 6 uchyla się pkt 2.

Art. 3.
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162) w art. 27 uchyla się ust. 5.
Art. 4.
Osobom należącym do państwowego zasobu kadrowego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wlicza się dotychczasowy okres przynależności do państwowego zasobu kadrowego.
Art. 5.
1. Osoby zajmujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wysokie stanowisko państwowe w Centrum Doradztwa Rolniczego wchodzą w skład państwowego zasobu kadrowego, jeżeli posiadają co najmniej trzyletni staż pracy.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza się również osoby, którym powierzono pełnienie obowiązków na wysokich stanowiskach państwowych w Centrum Doradztwa Rolniczego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, powołuje się na wysokie stanowisko państwowe na zasadach określonych w ustawie zmienianej w art. 1 albo przenosi się na stanowisko odpowiadające wiedzy i kwalifikacjom przenoszonej osoby w ciągu trzydziestu dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają wpisowi do ewidencji osób należących do państwowego zasobu kadrowego prowadzonej przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 6.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego oraz ustawę z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »