| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 sierpnia 2013 r.

w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014

Na podstawie art. 291 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) ogłasza się:

1) górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 1 do obwieszczenia;

2) jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, zawarte w załączniku nr 2 do obwieszczenia.

Minister Środowiska: M. Korolec

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, 951, 1342 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21, 139, 165 i 888.

Załącznik 1. [GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2014]

Załączniki do obwieszczenia Ministra Środowiska
z dnia 13 sierpnia 2013 r. (poz. 729)

Załącznik nr 1

GÓRNE JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2014

Lp.

Przedmiot opłaty

Górna jednostkowa
stawka opłaty

1

2

3

1

Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

385,17 zł/kg

2

Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi

246,95 zł/kg

3

Wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi

28,21 zł/dam3

4

Umieszczenie odpadów na składowisku

282,17 zł/Mg

5

Pobór wody podziemnej

4,19 zł/m3

6

Pobór wody powierzchniowej śródlądowej

2,18 zł/m3

7

Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

4,19 zł/m2

8

Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

26,99 zł

 

Załącznik 2. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2014]

Załącznik nr 2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA ROK 2014

Tabela A

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik

Lp.

Wskaźnik

Jednostkowa
stawka opłaty
w zł/kg

1

2

3

1

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

4,24

2

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową (ChZTCr)

1,69

3

Zawiesina ogólna

0,52

4

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

0,050

5

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

0,0141

 

Tabela B

Jednostkowe stawki opłat za 1 kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi

Lp.

Substancja

Jednostkowa
stawka opłaty
w zł/kg

1

2

3

1

Fenole lotne

45,14

2

Heksachlorocykloheksan (HCH), tetrachlorometan (czterochlorek węgla – CCl4), pentachlorofenol (PCP), aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, heksachlorobenzen (HCB), heksachlorobutadien (HCBD), trichlorometan (chloroform – CHCl3), 1,2-dichloroetan (EDC), trichloroetylen (TRI), tetrachloroetylen (nadchloroetylen – PER), trichlorobenzen (TCB), rtęć, kadm, cynk, miedź, nikiel, chrom, ołów, arsen, wanad i srebro

123,45

 

Tabela C

Jednostkowe stawki opłat za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1000 m3) wód chłodniczych

Lp.

Wody chłodnicze

Jednostkowa
stawka opłaty
w zł/dam3

1

2

3

1

Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26°C, a nie przekracza +32°C

0,67

2

Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32°C, a nie przekracza +35°C

1,35

3

Temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35°C

4,20

 

Tabela D

Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej

Lp.

Typ powierzchni

Jednostkowa
stawka opłaty
w zł/m2

1

2

3

1

Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,29

2

Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.1)), portów morskich i lotnisk

0,069

3

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,056

4

Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych

0,085

5

Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km2

0,041

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 168, poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367 oraz z 2013 r. poz. 829 i 1014.

Tabela E

Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych

Przedmiot opłaty

Jednostkowa
stawka opłaty
w zł

1

2

Każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu

0,270

 

Tabela F

Jednostkowe stawki opłat za pobór 1 m3 wody podziemnej i 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej

Lp.

Rodzaj pobranej wody

Jednostkowa
stawka opłaty
w zł/m3

1

2

3

1

Woda podziemna

0,114

 

Woda podziemna wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

0,067

 

Woda podziemna wykorzystana na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania

0,096

2

Woda powierzchniowa śródlądowa

0,056

 

Woda powierzchniowa śródlądowa wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe

0,040

 

Tabela G

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa
stawka
zł/kg

1

2

3

1

Akrylonitryl (aerozol)

43,22

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,27

3

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,27

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1,27

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,27

6

Aminy i ich pochodne

1,27

7

Amoniak

0,44

8

Arsen

377,96

9

Azbest

377,96

10

Benzen

8,63

11

Benzo/a/piren

377,96

12

Bizmut

18,01

13

Cer

134,99

14

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

21,61

15

Chlorowcopochodne węglowodorów:
CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

188,98

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

59,83

17

Chrom

54,02

18

Cyna

5,67

19

Cynk

5,67

20

Tetrachlorek węgla

191,49

21

Dwusiarczek węgla

2,08

22

Dwutlenek siarki

0,53

23

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,29

24

Etery i ich pochodne

1,27

25

Halony: 1211, 1301, 2402

188,98

26

Halony

1,27

27

Heksafluorek siarki

29,92

28

Kadm

188,98

 

1

2

3

29

Ketony i ich pochodne

1,27

30

Kobalt

54,02

31

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

1,27

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne

1,27

33

Mangan

21,61

34

Metan (stawka w zł/Mg)

0,29

35

Molibden

12,72

36

Nikiel

377,96

37

Oleje (mgła olejowa)

1,27

38

Ołów

43,22

39

Organiczne pochodne związków siarki

1,27

40

Perfluorowęglowodory

29,92

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki

1,27

42

Pierwiastki niemetaliczne

1,27

43

Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)

85,32

44

Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany

377,96

45

Polichlorowane bifenyle

188,98

46

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

0,35

47

Pyły krzemowe (powyżej 30% wolnej krzemionki)

1,46

48

Pyły nawozów sztucznych

1,46

49

Pyły polimerów

0,57

50

Pyły środków powierzchniowo czynnych

1,46

51

Pyły węgla brunatnego

0,57

52

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

1,46

53

Pyły ze spalania paliw

0,35

54

Pyły pozostałe

0,57

55

Rtęć

188,98

56

Sole niemetali

1,27

57

Substancje organiczne

6,33

58

Tlenek węgla

0,11

59

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,53

60

Tlenki niemetali

1,27

61

1,1,1-trójchloroetan

188,98

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne

0,11

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,43

64

Wodorofluorowęglowodory

29,92

65

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

1,27

66

Związki heterocykliczne

1,27

67

Związki izocykliczne

1,27

 

Tabela H

Jednostkowe stawki opłat za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych

Lp.

Rodzaj operacji technicznej

Jednostkowa
stawka w zł
za gazy
wprowadzane
do powietrza
przy przeładunku
jednostki benzyny
silnikowej

1

2

3

1

Napełnianie zbiorników z dachem stałym

5,90

2

Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym

0,35

3

Napełnianie zbiorników podziemnych

3,13

4

Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw

3,13

5

Napełnianie cystern kolejowych

2,42

6

Napełnianie cystern samochodowych

1,70

7

Napełnianie zbiorników pojazdów

3,49

 

Tabela I

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane

Lp.

Rodzaje kotłów

Nominalna
moc cieplna
kotła w MW

Jednostkowa stawka za gazy
lub pyły
wprowadzane
do powietrza
z jednostki
spalonego paliwa

1

2

3

4

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 3

17,64 zł/Mg

 

 

> 3 i ≤ 5

16,51 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

27,34 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

≤ 5

30,61 zł/Mg

4

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 5

23,24 zł/Mg

5

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

34,20 zł/Mg

II

Kotły opalane koksem

1

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

≤ 5

23,47 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 5

18,80 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

26,98 zł/Mg

 

1

2

3

4

III

Kotły opalane drewnem

≤ 5

4,51 zł/Mg

IV

Kotły opalane olejem

1

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)

≤ 5

9,33 zł/Mg

2

Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1%)

≤ 5

11,47 zł/Mg

3

Olej opałowy (zawartość siarki od 1% do 1,5%)

≤ 5

18,17 zł/Mg

4

Olej napędowy

≤ 5

8,99 zł/Mg

V

Kotły opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

≤ 1,4

1333,81 zł/106 m3

 

 

> 1,4 i ≤ 5

1666,48 zł/106 m3

2

Gaz ziemny zaazotowany

≤ 1,4

932,62 zł/106 m3

 

 

> 1,4 i ≤ 5

1168,02 zł/106 m3

3

Gaz płynny propan-butan

≤ 5

1,79 zł/Mg

 


Tabela J

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych

Lp.

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa

 

benzyny silnikowej BS

gazu płynnego propan-butan LPG

sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)

sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane)

oleju napędowego ON

biodiesla BD

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

76,06

48,78

20,76

16,94

2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.–31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO1

28,88

42,05

12,04

10,76

3

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.–31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

19,32

27,64

12,04

10,76

4

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.–31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

12,58

17,90

11,27

13,35

9,28

8,25

5

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4

6,54

8,99

5,70

6,77

5,30

4,39

6

Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

5,79

8,13

4,96

5,74

3,75

3,03

7

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

70,57

46,81

24,57

20,82

 

1

2

3

4

5

6

7

8

8

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.–30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

37,28

41,44

15,07

13,60

9

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.–30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

22,27

24,45

15,07

13,60

10

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r.–30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

14,40

15,86

12,54

14,84

11,38

10,31

11

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4

7,56

8,14

6,38

7,58

6,51

5,55

12

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

7,02

7,38

5,87

6,88

4,45

3,72

13

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

95,37

49,55

45,81

14

Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

57,50

52,03

15

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.–30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1

15,20

20,77

15,67

 

1

2

3

4

5

6

7

8

16

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.–30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2

12,29

16,23

12,15

17

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.–30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3

7,13

10,13

11,88

8,50

18

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.–30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4

5,95

7,73

8,62

5,87

19

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5

4,36

5,09

5,99

4,00

20

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.

51,49

48,59

21

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.–31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I

40,94

37,26

22

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.–31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II

27,90

25,72

23

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu III A

15,80

14,20

24

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.

268,09

44,91

52,04

48,24

 

1

2

3

4

5

6

7

8

25

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000–2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I

268,09

44,91

40,94

37,27

26

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004–2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II

197,48

44,91

27,92

25,72

27

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

15,83

14,20

28

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r.

48,46

44,88

29

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

18,10

17,77

30

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r.

48,43

44,80

31

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA

21,92

20,01

32

Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach

76,06

48,78

20,76

16,94

 


Tabela K

Jednostkowe stawki opłat za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu

Lp.

System chowu lub hodowli drobiu

Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu
(zł/100 stanowisk i rok)

1

2

3

I

Stada reprodukcyjne

1

System bezklatkowy, ściółkowy

kury nieśne

15,80

kury mięsne

24,37

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

kury nieśne

10,49

kury mięsne

17,54

II

Kury nieśne

1

System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody

zbiornik nienapowietrzany

11,84

zbiornik napowietrzany

17,50

2

System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów

8,88

3

System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów

7,02

4

System bezklatkowy, ściółkowy

16,69

5

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

10,49

III

Brojlery kurze

1

System bezklatkowy, ściółkowy

12,24

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

5,69

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

4,88

IV

Kurczęta (odchowanie)

1

System bezklatkowy, ściółkowy

15,07

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

7,85

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

6,01

V

Indyki

System bezklatkowy, ściółkowy

38,10

VI

Perlice

System bezklatkowy, ściółkowy

40,81

VII

Gęsi, kaczki

System bezklatkowy, ściółkowy

19,65

 

Tabela L

Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku

Lp.

Kod odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg

1

2

3

4

1

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

 

2

01 01

Odpady z wydobywania kopalin

 

3

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

19,46

4

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

12,56

5

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

12,56

6

01 03

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

 

7

01 03 04*

Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

62,47

8

01 03 05*

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

62,47

9

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

19,45

10

01 03 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

62,47

11

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

19,46

12

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07

19,46

13

01 03 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

57,43

14

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

11,09

15

01 03 99

Inne niewymienione odpady

12,56

16

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

 

17

01 04 07*

Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

62,47

18

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

12,56

19

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

12,56

20

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

62,47

21

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

12,56

22

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

11,57

23

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

12,56

24

01 04 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

57,43

 

1

2

3

4

25

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

11,57

26

01 04 82*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

57,43

27

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

11,57

28

01 04 84*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

57,43

29

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

11,57

30

01 04 99

Inne niewymienione odpady

12,56

31

01 05

Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

 

32

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

12,56

33

01 05 05*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

62,47

34

01 05 06*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

62,47

35

01 05 07

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

12,56

36

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

19,46

37

01 05 99

Inne niewymienione odpady

12,56

38

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

 

39

02 01

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

 

40

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

19,46

41

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

164,06

42

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

119,68

43

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

19,46

44

02 01 06

Odchody zwierzęce

62,47

45

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

119,68

46

02 01 08*

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

164,06

47

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

62,47

48

02 01 10

Odpady metalowe

12,56

49

02 01 80*

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

164,06

50

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

164,06

51

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

164,06

52

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

19,46

53

02 01 99

Inne niewymienione odpady

12,56

 

1

2

3

4

54

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 

55

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

19,46

56

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

62,47

57

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

62,47

58

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

62,47

59

02 02 80*

Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

164,06

60

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

164,06

61

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

164,06

62

02 02 99

Inne niewymienione odpady

19,46

63

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

 

64

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

12,56

65

02 03 02

Odpady konserwantów

19,46

66

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

19,46

67

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

19,46

68

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

19,46

69

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

12,56

70

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

12,56

71

02 03 82

Odpady tytoniowe

19,46

72

02 03 99

Inne niewymienione odpady

12,56

73

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

 

74

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

12,56

75

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

12,56

76

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

12,56

77

02 04 80

Wysłodki

12,56

78

02 04 99

Inne niewymienione odpady

12,56

79

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

 

80

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

19,46

81

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

19,46

82

02 05 80

Odpadowa serwatka

19,46

83

02 05 99

Inne niewymienione odpady

19,46

 

1

2

3

4

84

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

 

85

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

19,46

86

02 06 02

Odpady konserwantów

19,46

87

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

19,46

88

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

19,46

89

02 06 99

Inne niewymienione odpady

19,46

90

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

 

91

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

12,56

92

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

62,47

93

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

62,47

94

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

19,46

95

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

62,47

96

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

19,46

97

02 07 99

Inne niewymienione odpady

12,56

98

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

 

99

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

 

100

03 01 01

Odpady kory i korka

62,47

101

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

62,47

102

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

62,47

103

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

62,47

104

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

62,47

105

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

62,47

106

03 01 99

Inne niewymienione odpady

62,47

107

03 02

Odpady powstające przy konserwacji drewna

 

108

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

62,47

109

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

164,06

110

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

62,47

111

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

62,47

112

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

62,47

113

03 02 99

Inne niewymienione odpady

62,47

114

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

 

115

03 03 01

Odpady z kory i drewna

62,47

 

1

2

3

4

116

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

62,47

117

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

62,47

118

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

12,56

119

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

62,47

120

03 03 09

Odpady szlamów defekosaturacyjnych

62,47

121

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

12,56

122

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione
w 03 03 10

62,47

123

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

62,47

124

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

62,47

125

03 03 99

Inne niewymienione odpady

12,56

126

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

 

127

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

 

128

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

62,47

129

04 01 02

Odpady z wapnienia

62,47

130

04 01 03*

Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

164,06

131

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

62,47

132

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

19,46

133

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

62,47

134

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

19,46

135

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

62,47

136

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

12,56

137

04 01 99

Inne niewymienione odpady

12,56

138

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

 

139

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

19,46

140

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

19,46

141

04 02 14*

Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

62,47

142

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

19,46

143

04 02 16*

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

62,47

144

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

19,46

145

04 02 19*

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

62,47

146

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

19,46

147

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

12,56

148

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

12,56

 

1

2

3

4

149

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

19,46

150

04 02 99

Inne niewymienione odpady

12,56

151

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

 

152

05 01

Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

 

153

05 01 02*

Osady z odsalania

62,47

154

05 01 03*

Osady z dna zbiorników

164,06

155

05 01 04*

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

164,06

156

05 01 05*

Wycieki ropy naftowej

164,06

157

05 01 06*

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

62,47

158

05 01 07*

Kwaśne smoły

164,06

159

05 01 08*

Inne smoły

62,47

160

05 01 09*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

164,06

161

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

62,47

162

05 01 11*

Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

164,06

163

05 01 12*

Ropa naftowa zawierająca kwasy

164,06

164

05 01 13

Osady z uzdatniania wody kotłowej

19,46

165

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

19,46

166

05 01 15*

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

62,47

167

05 01 16

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

19,46

168

05 01 17

Bitum

19,46

169

05 01 99

Inne niewymienione odpady

19,46

170

05 06

Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

 

171

05 06 01*

Kwaśne smoły

164,06

172

05 06 03*

Inne smoły

62,47

173

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

19,46

174

05 06 80*

Odpady ciekłe zawierające fenole

164,06

175

05 06 99

Inne niewymienione odpady

19,46

176

05 07

Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego

 

177

05 07 01*

Osady zawierające rtęć

164,06

178

05 07 02

Odpady zawierające siarkę

62,47

179

05 07 99

Inne niewymienione odpady

62,47

180

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

 

181

06 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

 

182

06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

62,47

 

1

2

3

4

183

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

62,47

184

06 01 03*

Kwas fluorowodorowy

62,47

185

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy

19,46

186

06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy

62,47

187

06 01 06*

Inne kwasy

62,47

188

06 01 99

Inne niewymienione odpady

19,46

189

06 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

 

190

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

62,47

191

06 02 03*

Wodorotlenek amonowy

62,47

192

06 02 04*

Wodorotlenek sodowy i potasowy

62,47

193

06 02 05*

Inne wodorotlenki

62,47

194

06 02 99

Inne niewymienione odpady

62,47

195

06 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

 

196

06 03 11*

Sole i roztwory zawierające cyjanki

164,06

197

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

164,06

198

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

62,47

199

06 03 15*

Tlenki metali zawierające metale ciężkie

164,06

200

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

62,47

201

06 03 99

Inne niewymienione odpady

62,47

202

06 04

Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

 

203

06 04 03*

Odpady zawierające arsen

150,52

204

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

164,06

205

06 04 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie

164,06

206

06 04 99

Inne niewymienione odpady

62,47

207

06 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

208

06 05 02*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

164,06

209

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

62,47

210

06 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

 

211

06 06 02*

Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

164,06

212

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

62,47

213

06 06 99

Inne niewymienione odpady

62,47

214

06 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

 

215

06 07 01*

Odpady azbestowe z elektrolizy

54,94

 

1

2

3

4

216

06 07 02*

Węgiel aktywny z produkcji chloru

62,47

217

06 07 03*

Osady siarczanu baru zawierające rtęć

164,06

218

06 07 04*

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

164,06

219

06 07 99

Inne niewymienione odpady

62,47

220

06 08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu

 

221

06 08 02*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

62,47

222

06 08 99

Inne niewymienione odpady

62,47

223

06 09

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

 

224

06 09 02

Żużel fosforowy

62,47

225

06 09 03*

Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

150,52

226

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

17,93

227

06 09 80

Fosfogipsy

11,57

228

06 09 81

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

11,57

229

06 09 99

Inne niewymienione odpady

12,56

230

06 10

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych

 

231

06 10 02*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne

62,47

232

06 10 99

Inne niewymienione odpady

62,47

233

06 11

Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

 

234

06 11 01

Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

19,46

235

06 11 80

Odpady z produkcji związków cyrkonu

19,46

236

06 11 81

Odpady z produkcji związków chromu

57,43

237

06 11 82

Odpady z produkcji związków kobaltu

62,47

238

06 11 83

Odpadowy siarczan żelazowy

19,46

239

06 11 99

Inne niewymienione odpady

19,46

240

06 13

Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

 

241

06 13 01*

Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

164,06

242

06 13 02*

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

62,47

243

06 13 03

Czysta sadza

12,56

244

06 13 04*

Odpady z przetwarzania azbestu

54,94

245

06 13 05*

Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

62,47

246

06 13 99

Inne niewymienione odpady

12,56

 

1

2

3

4

247

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

 

248

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

 

249

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

164,06

250

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

251

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

252

07 01 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

164,06

253

07 01 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

164,06

254

07 01 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

164,06

255

07 01 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

164,06

256

07 01 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

164,06

257

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

62,47

258

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

62,47

259

07 01 99

Inne niewymienione odpady

62,47

260

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

 

261

07 02 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

164,06

262

07 02 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

263

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

264

07 02 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

164,06

265

07 02 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

164,06

266

07 02 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

164,06

267

07 02 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

164,06

268

07 02 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

164,06

269

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

62,47

270

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

119,68

271

07 02 14*

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

62,47

272

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

19,46

273

07 02 16*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

62,47

274

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

19,46

 

1

2

3

4

275

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

62,47

276

07 02 99

Inne niewymienione odpady

19,46

277

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

 

278

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

164,06

279

07 03 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

280

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

281

07 03 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

164,06

282

07 03 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

164,06

283

07 03 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

164,06

284

07 03 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

164,06

285

07 03 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

164,06

286

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

62,47

287

07 03 99

Inne niewymienione odpady

62,47

288

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

 

289

07 04 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

164,06

290

07 04 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

291

07 04 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

292

07 04 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

164,06

293

07 04 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

164,06

294

07 04 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

164,06

295

07 04 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

164,06

296

07 04 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

164,06

297

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

62,47

298

07 04 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

164,06

299

07 04 80*

Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

164,06

300

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

62,47

301

07 04 99

Inne niewymienione odpady

62,47

 

1

2

3

4

302

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

 

303

07 05 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

164,06

304

07 05 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

305

07 05 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

306

07 05 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

164,06

307

07 05 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

164,06

308

07 05 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

164,06

309

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

164,06

310

07 05 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

164,06

311

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

62,47

312

07 05 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

164,06

313

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

62,47

314

07 05 80*

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

164,06

315

07 05 81

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

62,47

316

07 05 99

Inne niewymienione odpady

62,47

317

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

 

318

07 06 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

164,06

319

07 06 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

320

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

321

07 06 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

164,06

322

07 06 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

164,06

323

07 06 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

164,06

324

07 06 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

164,06

325

07 06 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

164,06

326

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

62,47

327

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

62,47

328

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

19,46

329

07 06 99

Inne niewymienione odpady

19,46

 

1

2

3

4

330

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

 

331

07 07 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

164,06

332

07 07 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

333

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

164,06

334

07 07 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

164,06

335

07 07 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

164,06

336

07 07 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

164,06

337

07 07 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

164,06

338

07 07 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

164,06

339

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

62,47

340

07 07 99

Inne niewymienione odpady

62,47

341

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

 

342

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

 

343

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

164,06

344

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

62,47

345

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

164,06

346

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

62,47

347

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

62,47

348

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

19,46

349

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

62,47

350

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

19,46

351

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

62,47

352

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

19,46

353

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

62,47

354

08 01 99

Inne niewymienione odpady

19,46

355

08 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

 

356

08 02 01

Odpady proszków powlekających

19,46

357

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

12,56

 

1

2

3

4

358

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

12,56

359

08 02 99

Inne niewymienione odpady

12,56

360

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

 

361

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

19,46

362

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

19,46

363

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

62,47

364

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

19,46

365

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

62,47

366

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

19,46

367

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

62,47

368

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

164,06

369

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

62,47

370

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

164,06

371

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

62,47

372

08 03 99

Inne niewymienione odpady

19,46

373

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

 

374

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

164,06

375

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

62,47

376

08 04 11*

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

164,06

377

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

62,47

378

08 04 13*

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

62,47

379

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

19,46

380

08 04 15*

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

164,06

381

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

62,47

382

08 04 17*

Olej żywiczny

164,06

383

08 04 99

Inne niewymienione odpady

19,46

384

08 05

Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08

 

385

08 05 01*

Odpady izocyjanianów

164,06

386

09

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

 

387

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

 

388

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

164,06

389

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

164,06

390

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

164,06

391

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

164,06

 

1

2

3

4

392

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

164,06

393

09 01 06*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

164,06

394

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

19,46

395

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

19,46

396

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

12,56

397

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

19,46

398

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

12,56

399

09 01 13*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

164,06

400

09 01 80*

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

164,06

401

09 01 99

Inne niewymienione odpady

12,56

402

10

Odpady z procesów termicznych

 

403

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

 

404

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

19,46

405

10 01 02

Popioły lotne z węgla

19,46

406

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

17,93

407

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

62,47

408

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

11,57

409

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

11,57

410

10 01 09*

Kwas siarkowy

62,47

411

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

62,47

412

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

62,47

413

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14