| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, sposób rozliczania dotacji oraz zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie.
§ 2.
1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, zwanej dalej „dotacją”.

2. Wniosek o przekazanie gminie dotacji zawiera:

1) nazwę gminy oraz nazwę i adres urzędu gminy lub miasta;

2) kwotę dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „zwrotem podatku”, oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę;

3) powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikającą ze złożonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku;

5) łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanej dalej „ustawą”;

6) łączną kwotę limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznego limitu, o którym mowa w pkt 5;

7) numer rachunku bankowego urzędu gminy lub miasta, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

8) pieczęć i podpis wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

3. Wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie:

1) do dnia 18 marca danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

2) do dnia 18 września danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

§ 3.
1. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z zapotrzebowaniem na dotację. Kopię zapotrzebowania wojewoda przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Zapotrzebowanie na dotację zawiera:

1) wskazanie wojewody oraz nazwę i adres urzędu wojewódzkiego;

2) kwotę dotacji wynikającą ze złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów poszczególnych gmin związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę w poszczególnych gminach;

3) powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie dotacji;

5) łączną kwotę rocznych limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach;

6) łączną kwotę limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznych limitów, o których mowa w pkt 5;

7) numer rachunku bankowego urzędu wojewódzkiego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

8) pieczęć i podpis wojewody.

3. Zapotrzebowanie na dotację składa się nie później niż 5 dni roboczych przed terminem przekazania dotacji na rachunek urzędu wojewódzkiego.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania na dotację, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przekazanie dotacji wojewodom.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z tytułu dotacji w terminie umożliwiającym terminową wypłatę zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych.

6. Wojewoda, w terminie 2 dni od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji, przekazuje je na rachunki bankowe urzędów gmin lub miast w wysokości określonej we wnioskach o przekazanie dotacji.

§ 4.
1. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna.

2. Wojewoda, na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z dodatkowym zapotrzebowaniem na dotację. Kopię dodatkowego zapotrzebowania wojewoda przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

3. Do dodatkowego wniosku oraz dodatkowego zapotrzebowania stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.

§ 5.
1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) zwraca wojewodzie, w terminie przewidzianym odpowiednio do złożenia okresowego i rocznego rozliczenia dotacji oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, kwotę dotacji przekraczającą wysokość:

1) należnych zwrotów podatku;

2) kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą.

2. Od kwoty dotacji niezwróconej w terminie wskazanym w ust. 1 wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym kwoty dotacji podlegają zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 6.
1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie:

1) okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do dnia 31 maja danego roku,

b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

2) roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku – w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

1) okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji oraz okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do dnia 15 lipca danego roku,

b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku;

2) roczne zbiorcze rozliczenie dotacji oraz roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w danym roku – w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

3. W przypadku gdy terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, są dniami wolnymi od pracy, rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku przekazuje się w pierwszym dniu roboczym po upływie tych terminów.

§ 7.
Określa się wzór:

1) okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) okresowego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) rocznego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Załącznik 1. [WZÓR - OKRESOWE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - OKRESOWE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - OKRESOWE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - OKRESOWE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - ROCZNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR - ROCZNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - OKRESOWE ZBIORCZE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR - OKRESOWE ZBIORCZE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - OKRESOWE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR - OKRESOWE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - ROCZNE ZBIORCZE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR - ROCZNE ZBIORCZE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - ROCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR - ROCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »