| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 23 sierpnia 2006 r.

w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, sposób rozliczania dotacji oraz zakres i tryb składania sprawozdań w tym zakresie.
§ 2.
1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody wniosek o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę, zwanej dalej „dotacją”.

2. Wniosek o przekazanie gminie dotacji zawiera:

1) nazwę gminy oraz nazwę i adres urzędu gminy lub miasta;

2) kwotę dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „zwrotem podatku”, oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę;

3) powierzchnię użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku;

4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikającą ze złożonych przez producentów rolnych wniosków o zwrot podatku;

5) łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy, ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanej dalej „ustawą”;

6) łączną kwotę limitu zwrotu podatku przysługującego producentom rolnym będącym w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych położonych na obszarze danej gminy do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznego limitu, o którym mowa w pkt 5;

7) numer rachunku bankowego urzędu gminy lub miasta, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

8) pieczęć i podpis wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

3. Wniosek o przekazanie gminie dotacji składa się w terminie:

1) do dnia 18 marca danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego danego roku;

2) do dnia 18 września danego roku – w przypadku wniosków o zwrot podatku złożonych przez producentów rolnych w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.

§ 3.
1. Wojewoda na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z zapotrzebowaniem na dotację. Kopię zapotrzebowania wojewoda przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

2. Zapotrzebowanie na dotację zawiera:

1) wskazanie wojewody oraz nazwę i adres urzędu wojewódzkiego;

2) kwotę dotacji wynikającą ze złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków o przekazanie gminie dotacji, z wyszczególnieniem kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów poszczególnych gmin związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku oraz kwoty przeznaczonej na jego wypłatę w poszczególnych gminach;

3) powierzchnię użytków rolnych w poszczególnych gminach określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie gminie dotacji;

4) ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej określoną w złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wnioskach o przekazanie dotacji;

5) łączną kwotę rocznych limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach;

6) łączną kwotę limitów zwrotu podatku przysługujących w poszczególnych gminach do wykorzystania w okresie, za który zostały złożone wnioski o zwrot podatku w ramach rocznych limitów, o których mowa w pkt 5;

7) numer rachunku bankowego urzędu wojewódzkiego, na który mają zostać przekazane środki z tytułu dotacji;

8) pieczęć i podpis wojewody.

3. Zapotrzebowanie na dotację składa się nie później niż 5 dni roboczych przed terminem przekazania dotacji na rachunek urzędu wojewódzkiego.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania na dotację, występuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o przekazanie dotacji wojewodom.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na rachunki bankowe urzędów wojewódzkich środki z tytułu dotacji w terminie umożliwiającym terminową wypłatę zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych.

6. Wojewoda, w terminie 2 dni od dnia otrzymania środków z tytułu dotacji, przekazuje je na rachunki bankowe urzędów gmin lub miast w wysokości określonej we wnioskach o przekazanie dotacji.

§ 4.
1. W przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia, w którym decyzja przyznająca zwrot podatku wydana odpowiednio w wyniku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, stała się ostateczna.

2. Wojewoda, na podstawie złożonych przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) wniosków, o których mowa w ust. 1, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania, występuje do ministra właściwego do spraw rozwoju wsi z dodatkowym zapotrzebowaniem na dotację. Kopię dodatkowego zapotrzebowania wojewoda przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

3. Do dodatkowego wniosku oraz dodatkowego zapotrzebowania stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 2 i § 3 ust. 2.

§ 5.
1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) zwraca wojewodzie, w terminie przewidzianym odpowiednio do złożenia okresowego i rocznego rozliczenia dotacji oraz sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, kwotę dotacji przekraczającą wysokość:

1) należnych zwrotów podatku;

2) kosztów gminy związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku i jego wypłatą.

2. Od kwoty dotacji niezwróconej w terminie wskazanym w ust. 1 wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje odsetki za zwłokę w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

3. Niewykorzystane w danym roku budżetowym kwoty dotacji podlegają zwrotowi na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych.

§ 6.
1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta) przekazuje właściwemu wojewodzie:

1) okresowe rozliczenie dotacji oraz okresowe sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do dnia 31 maja danego roku,

b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w terminie do dnia 30 listopada danego roku;

2) roczne rozliczenie dotacji oraz roczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku – w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych:

1) okresowe zbiorcze rozliczenie dotacji oraz okresowe zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w okresie:

a) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia danego roku – w terminie do dnia 15 lipca danego roku,

b) od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku – w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku;

2) roczne zbiorcze rozliczenie dotacji oraz roczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku dokonanych w danym roku – w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.

3. W przypadku gdy terminy, o których mowa w ust. 1 i 2, są dniami wolnymi od pracy, rozliczenie dotacji oraz sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji wypłat zwrotu podatku przekazuje się w pierwszym dniu roboczym po upływie tych terminów.

§ 7.
Określa się wzór:

1) okresowego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) okresowego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) rocznego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) rocznego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) okresowego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) okresowego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) rocznego zbiorczego rozliczenia dotacji z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) rocznego zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji wypłat zwrotu podatku, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

Załącznik 1. [WZÓR - OKRESOWE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 23 sierpnia 2006 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - OKRESOWE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - OKRESOWE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - OKRESOWE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR - ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR - ROCZNE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR - ROCZNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 4

WZÓR - ROCZNE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT ZWROTU PRODUCENTOM ROLNYM PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR - OKRESOWE ZBIORCZE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR - OKRESOWE ZBIORCZE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR - OKRESOWE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR - OKRESOWE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR - ROCZNE ZBIORCZE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 7

WZÓR - ROCZNE ZBIORCZE ROZLICZENIE DOTACJI CELOWEJ Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR - ROCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ]

Załącznik nr 8

WZÓR - ROCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »