| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 2 lipca 2004 r.

w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1205) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres danych podawanych przez instytucję finansową na dokumencie płatniczym w przypadku przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego oraz sposób i tryb przeliczania kwoty przekazanych składek na podstawę wymiaru świadczenia.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) instytucji finansowej – należy przez to rozumieć instytucję finansową określoną w art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych;

2) oddziale Zakładu – należy przez to rozumieć terenową jednostkę organizacyjną Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwą ze względu na miejsce zamieszkania oszczędzającego;

3) oszczędzającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną określoną w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych;

4) kwocie składki – należy przez to rozumieć 30% sumy składek podstawowych wpłaconych do pracowniczego programu emerytalnego.

§ 3. 1. Instytucja finansowa przekazująca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwotę składki podaje na dokumencie płatniczym „Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa" następujące dane:

1) w polu „nazwa odbiorcy" – nazwę oddziału Zakładu;

2) w polu „nr rachunku odbiorcy" – numer rachunku bankowego wskazany przez oddział Zakładu;

3) w polu „kwota" – kwotę składki;

4) w polu „nr rachunku zleceniodawcy" – numer rachunku bankowego instytucji finansowej;

5) w polu „nazwa zleceniodawcy" – nazwę, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres instytucji finansowej;

6) w polu „tytułem":

a) [1] imię i nazwisko, numer PESEL oszczędzającego, a jeżeli oszczędzającemu nie nadano numeru PESEL, podaje się serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

b) identyfikator płatności – IKE.

2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu płatniczego instytucja finansowa przesyła oszczędzającemu listem poleconym w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o prowadzenie IKE, jeżeli oszczędzający przed upływem tego terminu nie odebrał za potwierdzeniem tak poświadczonej kopii dokumentu płatniczego.

§ 4. 1. Kwotę składki przelicza się przez podzielenie jej przez 19,52%. Uzyskaną kwotę zaokrągla się w górę do pełnych groszy.

2. Kwotę składki podlegającą przeliczeniu ustala się na podstawie dokumentu płatniczego, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołączonego przez oszczędzającego do wniosku o emeryturę w przypadku ubiegania się o przyznanie emerytury, której wysokość zgodnie z odrębnymi przepisami obliczana jest od podstawy wymiaru.

3. Kwotę uzyskaną w wyniku przeliczenia uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury przez doliczenie tej kwoty do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne za miesiąc, w którym kwota składki przekazana została do oddziału Zakładu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2004 r.

 

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1432).

[1] § 3 ust. 1 pkt 6 lit. a) w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 286, poz. 1684). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 2011 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »