| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 października 2007 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim

Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa przeznaczenie, warunki dopuszczalności, tryb udzielania oraz sposób monitorowania pomocy finansowej dotyczącej branżowych projektów promocyjnych, o której mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanej dalej „pomocą”.

2. Pomoc jest udzielana jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

3. Pomocy nie udziela się przedsiębiorcom w zakresie określonym w art. 1 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2.

§ 2.
1. [1] (uchylony).

2. [2] Termin złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego, zwanego dalej „wnioskiem”, upływa z dniem 31 października 2013 r.

§ 3.
1. Pomoc może być udzielana jako dotacja na pokrycie części kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego mającego na celu promocję produktów i usług lub nawiązanie kontaktów handlowych, realizowanego w ciągu roku kalendarzowego i obejmującego co najmniej dwie oddzielnie zorganizowane przez koordynatora projektu formy działań promocyjnych, takie jak: pokazy, degustacje, wystawy, prezentacje, demonstracje, spotkania branżowe, konferencje prasowe, szkolenia, seminaria oraz warsztaty, zwanego dalej „projektem”.

2. Projekt powinien być realizowany w ramach tej samej lub kilku pokrewnych branż lub grup towarowych przez grupę co najmniej 4 przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
1. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy, jeżeli:

1) najpóźniej na 30 dni przed terminem realizacji projektu, nie później niż do dnia 31 października roku kalendarzowego, w którym realizowany będzie branżowy projekt promocyjny, grupa co najmniej 4 przedsiębiorców złoży, za pośrednictwem koordynatora projektu, wniosek wraz z wymaganymi dokumentami;

2) przedsiębiorca biorący udział w projekcie:

a) nie ma zaległości podatkowych i zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

b) nie otrzymał pomocy publicznej na realizację tego projektu z innych źródeł,

c) w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych nie otrzymał pomocy de minimis, której wartość brutto, łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość 200 tys. euro, a w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro,

d) należycie wypełnia zobowiązania wynikające z innych umów dotyczących przedsięwzięć w zakresie promocji eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim, zawartych z ministrem właściwym do spraw gospodarki.

2. Koordynatorem projektu może być jeden z przedsiębiorców biorących udział w projekcie lub inny podmiot wybrany przez przedsiębiorców.

§ 5.
1. Wniosek sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Każdy z przedsiębiorców biorących udział w projekcie, za pośrednictwem koordynatora projektu, przekazuje:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;

3) informację dotyczącą przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie, sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia.

3. Koordynator projektu, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza do wniosku pisemną opinię właściwego wydziału promocji handlu i inwestycji ambasady lub konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy w ambasadzie lub konsulacie nie został utworzony wydział promocji handlu i inwestycji – właściwego wydziału ekonomicznego ambasady lub konsulatu.

4. Opinia, o której mowa w ust. 3, dotyczy:

1) terminu, czasu trwania i miejsca realizacji projektu;

2) programu projektu;

3) celu realizacji projektu.

§ 6.
1. Koordynator projektu składa wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w jednym egzemplarzu.

2. (uchylony).

3. W przypadku gdy wniosek nie jest kompletny, minister właściwy do spraw gospodarki pisemnie wzywa koordynatora projektu do jego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

3a. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, złożony po pisemnym wezwaniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki nadal nie jest kompletny, minister właściwy do spraw gospodarki powtórnie wzywa pisemnie przedsiębiorcę do jego ostatecznego uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 7 dni.

4. Wniosek, który nie spełnia wymogów określonych w § 5 lub nie został uzupełniony zgodnie z ust. 3 lub 3a, pozostawia się bez rozpatrzenia.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki rozpatruje wniosek w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

§ 7.
Minister właściwy do spraw gospodarki ocenia projekt, biorąc pod uwagę:

1) wybór promowanej branży lub grupy towarowej;

2) dostosowanie formy działań promocyjnych do specyfiki branży i promowanych produktów;

3) zamierzone efekty realizacji projektu;

4) wybór miejsca realizacji projektu oraz jego odbiorców;

5) ilość firm uczestniczących w projekcie;

6) zaangażowanie partnerów zagranicznych w realizację projektu;

7) opinię, o której mowa w § 5 ust. 3;

8) niezbędność uzyskania pomocy dla realizacji projektu;

9) budżet projektu, w szczególności adekwatność wysokości i rodzajów wydatków do proponowanych działań promocyjnych, szczegółowość i przejrzystość, źródła finansowania projektu;

10) doświadczenie i zaplecze organizacyjne podmiotów zaangażowanych w realizację projektu.

§ 8.
1. Podstawą udzielenia pomocy jest umowa zawarta między ministrem właściwym do spraw gospodarki a każdym z przedsiębiorców biorących udział w projekcie.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki może udzielić pomocy na realizację projektów do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

3. O wyczerpaniu środków, o których mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki informuje pisemnie przedsiębiorcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 9.
1. Kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą są koszty poniesione wyłącznie w związku z realizacją danego projektu.

2. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty:

1) transportu eksponatów, ich ubezpieczenia, odprawy celnej i spedycji;

2) wynajmu powierzchni wystawienniczej lub sal;

3) zabudowy powierzchni, montażu, scenografii;

4) obsługi technicznej;

5) przygotowania i wydruku zaproszeń, materiałów informacyjnych i reklamowych;

6) przejazdu i zakwaterowania jednego przedstawiciela przedsiębiorcy uczestniczącego w projekcie;

7) przeprowadzenia badania rynku zagranicznego;

8) niezbędnych zadań zleconych i usług wynikających ze specyfiki projektu.

3. Poniesione koszty należy udokumentować poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami faktur lub rachunków oraz dokumentów potwierdzających dokonanie płatności.

4. Wielkość pomocy na jeden projekt nie może przekroczyć 50 % kosztów netto realizacji projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą.

5. Maksymalna kwota pomocy na jeden projekt wynosi 100 000 zł.

6. Wielkość pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie nie może przekroczyć 50 % kosztów netto poniesionych przez niego w związku z realizacją projektu, kwalifikujących się do objęcia pomocą.

7. Maksymalna kwota pomocy dla jednego przedsiębiorcy biorącego udział w projekcie wynosi 8 000 zł.

§ 10.
Minister właściwy do spraw gospodarki przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdania o udzielonej pomocy de minimis zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 35 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404).
§ 11.
1. Wymogu zachowania terminów złożenia wniosku, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się do wniosków składanych w 2007 r.

2. W 2007 r. wnioski składa się w terminie do dnia 16 listopada.

§ 12.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu (Dz. U. Nr 236, poz. 2357).
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

1) W rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.1994).

Załącznik 1. [WZÓR - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI BRANŻOWEGO PROJEKTU PROMOCYJNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31 października 2007 r. (poz. 1542)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI BRANŻOWEGO PROJEKTU PROMOCYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSIĘBIORCY BIORĄCEGO UDZIAŁ W PROJEKCIE]

Załącznik nr 2

WZÓR – INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEDSIĘBIORCY BIORĄCEGO UDZIAŁ W PROJEKCIE

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] § 2 ust. 1 uchylony przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. poz. 521). Zmiana weszła w życie 25 kwietnia 2014 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. poz. 521) udzielenie pomocy finansowej dotyczącej branżowego projektu promocyjnego może nastąpić do 30 czerwca 2014 r.

[2] Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis na realizację branżowych projektów promocyjnych w zakresie eksportu lub sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim (Dz.U. poz. 521) wniosek o dofinansowanie kosztów realizacji branżowego projektu promocyjnego, może zostać złożony zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 nie później niż do 30 maja 2014 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

United Nations Children’s Fund

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »