| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 10 kwietnia 2003 r.

w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie

Na podstawie art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673 i Nr 241, poz. 2074) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób dokonywania rozliczeń kosztów badań, na które został skierowany ubezpieczony przez płatnika składek w celu ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie w związku z uzasadnionym przypuszczeniem, że ubezpieczony znajdował się w chwili wypadku pod ich wpływem, tryb postępowania, rodzaje dokumentacji niezbędnej do tych rozliczeń oraz termin ich dokonania.
§ 2.
1. Rozliczenie kosztów badań ubezpieczonego niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie, poniesionych przez płatnika składek następuje na podstawie jego wniosku złożonego w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek składa się w przypadku negatywnego wyniku badania, o którym mowa w ust. 1, lub dodatniego wyniku badania, jeżeli ubezpieczony nie przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.

§ 3.
1. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię lub odpis protokołu powypadkowego albo karty wypadku;

2) kserokopię wyników badań ubezpieczonego, na które ubezpieczony został skierowany przez płatnika składek;

3) oryginał dowodu stwierdzającego wysokość poniesionych kosztów badań.

2. Kserokopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez płatnika składek.

§ 4.
1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca płatnikowi składek poniesione przez niego koszty badań nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku wraz z dokumentami.

2. W przypadku gdy wniosek lub dokumenty, o których mowa w § 3, dotknięte są brakami formalnymi lub merytorycznymi, Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kosztów badań nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej wątpliwości.

3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje zwrotu kosztów badań na rachunek bankowy wskazany we wniosku przez płatnika składek.

§ 5.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do rozliczania kosztów badań, na które ubezpieczony został skierowany po dniu 31 grudnia 2002 r.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Załącznik 1. [WZÓR - Wniosek z zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. (poz. 646)

WZÓR – Wniosek z zwrot kosztów poniesionych w związku ze skierowaniem ubezpieczonego na badania niezbędne do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie [1]

infoRgrafika

infoRgrafika

[1] Załącznik w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokonywania rozliczeń kosztów badań niezbędnych do ustalenia zawartości alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych w organizmie (Dz.U. poz. 1511). Zmiana weszła w życie 29 grudnia 2012 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »