| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 20 kwietnia 2004 r.

w sprawie trybu przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych

Na podstawie art. 55 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305 i Nr 64, poz. 593) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb przekazywania dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych, przez:

1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”;

2) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej „Kasą”;

3) inne organy emerytalne lub rentowe oraz inne podmioty wydające decyzje w sprawie świadczeń rodzinnych, zwane dalej „inną jednostką”.

§ 2.
Zakład, Kasa oraz inna jednostka realizujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej „ustawą”, wszczęły postępowanie lub wydały decyzję w sprawach o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, wobec:

1) osób bezrobotnych oraz pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,

2) osób, którym do dnia wejścia w życie ustawy zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne przyznawały i wypłacały ośrodki pomocy społecznej,

3) osób pobierających przed dniem wejścia w życie ustawy zasiłek wychowawczy,

4) osób pobierających przed dniem wejścia w życie ustawy zasiłek stały lub gwarantowany zasiłek okresowy,

5) osób zatrudnionych lub wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej u pracodawcy zatrudniającego w dniu 31 marca 2004 r. nie więcej niż 4 pracowników,

6) osób, którym są wypłacane za okres po ustaniu zatrudnienia zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,

7) osób sprawujących mandat posła i senatora,

8) osób, którym po dniu wejścia w życie ustawy ustalone zostało prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, uposażenia w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

9) osób, o których mowa w art. 50 ust. 4 ustawy,

przekazują dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 czerwca 2004 r.

§ 3.
1. Zakład, Kasa oraz inna jednostka, które przed dniem 1 września 2005 r. wszczęły postępowanie lub wydały decyzje w sprawach o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, przekazują dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 września 2005 r.

2. W przypadku gdy Zakład wszczął postępowanie lub wydał decyzje w sprawach o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wobec osób zatrudnionych u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, Zakład przekazuje dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 września 2006 r.

§ 4.
1. Zakład, Kasa oraz inna jednostka, które przed dniem 1 września 2005 r. wszczęły postępowanie lub wydały decyzje w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, przekazują dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 września 2005 r.

2. W przypadku gdy Zakład wszczął postępowanie lub wydał decyzje w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wobec osób zatrudnionych u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 20 pracowników, Zakład przekazuje dokumentację dotyczącą tych spraw wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby do dnia 30 września 2006 r.

3. W przypadku gdy nastąpiła zmiana podmiotu realizującego świadczenia rodzinne, Zakład, Kasa oraz inna jednostka, które wszczęły postępowanie lub wydały decyzje w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, dokumentację dotyczącą tych spraw przekazują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano wypłaty świadczeń rodzinnych.

§ 5.
1. Przekazywanie dokumentacji w sprawach o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz świadczenia rodzinne następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera w szczególności:

1) wskazanie jednostki przekazującej dokumentację;

2) wskazanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby;

3) numer w ewidencji spraw oraz numer decyzji o nienależnie pobrane zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze albo świadczenia rodzinne;

4) listę osób, które nienależnie pobrały zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze oraz świadczenia rodzinne, w tym: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu;

5) podpisy i pieczęcie przekazującego dokumentację i przyjmującego tę dokumentację.

§ 6.
1. W przypadku gdy nastąpiło przekazanie dokumentacji dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych albo świadczeń rodzinnych, Zakład, Kasa oraz inna jednostka wskazują osobie, której dokumentacja dotyczy, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, do którego dokumentacja została przekazana.

2. W przypadku gdy osoba, wobec której wszczęte zostało postępowanie lub wydana została decyzja w sprawach o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, zmieniła miejsce zamieszkania, wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje dokumentację w sprawach nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

§ 7.
W przypadku gdy Zakład, Kasa oraz inna jednostka realizujące zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze lub świadczenia rodzinne stwierdzą po upływie terminów przekazania dokumentacji, o których mowa w rozporządzeniu, wystąpienie nieprawidłowości we wcześniej przyznanych zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych lub świadczeniach rodzinnych, przekazują dokumentację dotyczącą tych spraw niezwłocznie po wszczęciu postępowania w sprawie o nienależnie pobrane świadczenie.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »