| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 28 listopada 2001 r.

w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) zakres działania Komitetu Standardów Rachunkowości, zwanego dalej „Komitetem”,

2) liczbę członków Komitetu i podmioty uprawnione do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kandydatów na członków Komitetu,

3) sposób organizacji Komitetu.

§ 2.
Do zakresu działania Komitetu należy:

1) wydawanie krajowych standardów rachunkowości, zwanych dalej „standardami”, oraz przegląd i aktualizacja istniejących standardów,

2) wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości,

3) opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie rachunkowości,

4) analiza i opiniowanie projektów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz projektów ich zmian,

5) współpraca z międzynarodowymi organizacjami do spraw standaryzacji rachunkowości,

6) podejmowanie innych działań mających na celu harmonizację i standaryzację zasad rachunkowości.

§ 3.
1. Komitet działa przy ministrze właściwym do spraw finansów publicznych, który zapewnia środki finansowe na pokrycie kosztów działania Komitetu.

2. Obsługę administracyjno-techniczną Komitetu zapewnia sekretarz Komitetu powoływany przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych spośród pracowników komórki organizacyjnej Ministerstwa Finansów odpowiedzialnej za rachunkowość i rewizję finansową.

3. Komitet składa się z 18 członków.

4. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kandydatów na członków Komitetu są:

1) [1] minister właściwy do spraw gospodarki – 1 osoba,

2) [2] Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – 1 osoba,

3) [3] Prezes Narodowego Banku Polskiego – 1 osoba,

4) Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – 5 osób, w tym co najmniej 2 z tytułem naukowym,

5) [4] Polska Izba Biegłych Rewidentów – 5 biegłych rewidentów, w tym co najmniej 3 biegłych rewidentów wykonujących zawód.

5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zgłasza na członków Komitetu 5 kandydatów, w tym co najmniej 3 spośród pracowników Ministerstwa Finansów.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje na członków Komitetu osoby zgłoszone przez podmioty, o których mowa w ust. 4 i 5, określając wysokość wynagrodzenia dla członków oraz sekretarza za udział w posiedzeniach, które nie może przekroczyć 1,5-krotności najniższego wynagrodzenia pracowników za pracę, obowiązującego w dniu powołania Komitetu.

§ 4.
1. Kadencja Komitetu trwa 2 lata.

2. Przed upływem kadencji członkostwo w Komitecie wygasa z powodu:

1) pisemnej rezygnacji członka,

2) śmierci członka,

3) [5] rozwiązania stosunku pracy – w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 5,

4) [6] zaprzestania wykonywania zawodu biegłego rewidenta – w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 5.

2a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może odwołać, przed upływem kadencji, członka Komitetu na wniosek właściwego podmiotu, który zgłosił jego kandydaturę.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 2a, minister właściwy do spraw finansów publicznych powołuje na nowego członka Komitetu osobę zgłoszoną przez właściwy podmiot, zgodnie z § 3 ust. 4 i 5.

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania członka przed upływem kadencji Komitetu nowi członkowie są powoływani do końca kadencji Komitetu.

§ 5.
1. Przewodniczącego Komitetu wyznacza minister właściwy do spraw finansów publicznych spośród członków Komitetu.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje i prowadzi Przewodniczący. Przewodniczący może zarządzić rozpatrywanie spraw należących do właściwości Komitetu w trybie korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy), z tym że podejmowanie uchwał następuje na posiedzeniach.

3. Pierwsze posiedzenie Komitetu zwołuje Przewodniczący nie później niż w terminie 30 dni od dnia powołania składu Komitetu.

4. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Członkowie Komitetu uczestniczą w jego posiedzeniach osobiście.

§ 6.
1. Dla zapewnienia realizacji zadań w zakresie swojego działania Komitet może:

1) powoływać zespoły z grona członków Komitetu dla rozpatrzenia poszczególnych spraw należących do właściwości Komitetu,

2) wnioskować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zlecenie osobom spoza grona członków komitetu wykonania ekspertyz oraz przygotowanie opracowań w sprawach należących do właściwości Komitetu,

3) przekazywać projekty standardów do szerokiej konsultacji, także poprzez publikację na łamach wydawnictw specjalistycznych z zakresu rachunkowości,

4) występować do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o delegowanie członka Komitetu do udziału w zagranicznych konferencjach i seminariach dotyczących standaryzacji rachunkowości, na zasadach określonych dla pracowników Ministerstwa Finansów.

2. W zakresie swego działania Komitet podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do ważności uchwał Komitetu wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Komitetu oraz obecność na posiedzeniu co najmniej 10 członków Komitetu. Standard uważa się za przyjęty, jeżeli za jego przyjęciem głosowało co najmniej 10 członków Komitetu.

4. Komitet przedstawia sprawozdanie z rocznej działalności ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku.

§ 7.
Komitet na pierwszym posiedzeniu przyjmuje wewnętrzny regulamin działania, który podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.

[1] § 3 ust. 4 pkt 1 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 2050). Zmiana weszła w życie 21 listopada 2017 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do osób zgłaszanych na członków Komitetu Standardów Rachunkowości, których kadencja rozpoczyna się po 21 listopada 2017 r.

[2] § 3 ust. 4 pkt 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 2050). Zmiana weszła w życie 21 listopada 2017 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do osób zgłaszanych na członków Komitetu Standardów Rachunkowości, których kadencja rozpoczyna się po 21 listopada 2017 r.

[3] § 3 ust. 4 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 2050). Zmiana weszła w życie 21 listopada 2017 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do osób zgłaszanych na członków Komitetu Standardów Rachunkowości, których kadencja rozpoczyna się po 21 listopada 2017 r.

[4] § 3 ust. 4 pkt 5 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 2050). Zmiana weszła w życie 21 listopada 2017 r. i ma zastosowanie po raz pierwszy do osób zgłaszanych na członków Komitetu Standardów Rachunkowości, których kadencja rozpoczyna się po 21 listopada 2017 r.

[5] § 4 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 2050). Zmiana weszła w życie 21 listopada 2017 r.

[6] § 4 ust. 2 pkt 4 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz.U. poz. 2050). Zmiana weszła w życie 21 listopada 2017 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »