| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 1996 r.

w sprawie trybu i terminów przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz zakresu informacji o niektórych z przejmowanych akcji i udziałów

Na podstawie art. 11 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej (Dz. U. Nr 106, poz. 497) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 1997 r. Minister Skarbu Państwa przejmuje zadania i kompetencje w zakresie wykonywania praw z akcji i udziałów w spółkach, należących do Skarbu Państwa, wykonywanych przez ministrów zniesionych, na podstawie odrębnych przepisów, urzędów:

1) Ministra Przemysłu i Handlu,

2) Ministra Przekształceń Własnościowych,

3) Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,

4) Ministra Spraw Wewnętrznych,

5) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

6) Kierownika Centralnego Urzędu Planowania,

7) Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów.

2. Minister Skarbu Państwa przejmuje wykonywanie praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa, wykonywanych przez inne organy administracji rządowej niż wymienione w ust. 1, oraz państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej w trybie i terminach określonych w rozporządzeniu.

§ 2.
1. Likwidatorzy zniesionych urzędów Ministrów:

1) Przemysłu i Handlu,

2) Przekształceń Własnościowych,

3) Współpracy Gospodarczej z Zagranicą,

4) Spraw Wewnętrznych,

5) Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

6) Kierownika Centralnego Urzędu Planowania,

7) Ministra - Szefa Urzędu Rady Ministrów.

- zinwentaryzują w ujęciu chronologicznym wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem przez tych ministrów praw z akcji i udziałów należących do Skarbu Państwa.

2. Dokumentację każdej spółki należy zgromadzić w teczce zawierającej spis dokumentów wyodrębnionych w następujące działy tematyczne:

1) powstanie spółki - statut lub umowa spółki, dokumentacja rejestrowa, regulaminy,

2) wykonywanie praw z akcji lub udziałów - dokumentacja walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników (protokoły, odpisy uchwał, udzielone i zwrócone pełnomocnictwa oraz inne dokumenty),

3) materiały dotyczące spółki rozpatrywane przez władze spółki, w tym zwłaszcza sprawozdania finansowe,

4) skład władz spółki - protokoły posiedzeń rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej,

5) dokumentacja stosunków prawnych łączących Skarb Państwa ze spółką, wynikających z czynności cywilnoprawnych, decyzji administracyjnych oraz uczestnictwa w sporach,

6) zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów - stosowne umowy i korespondencja, dokumentacja dotycząca przetargu lub rokowań,

7) akcje lub odcinki zbiorowe akcji, a w przypadku spółek publicznych - dokument potwierdzający prawa Skarbu Państwa do akcji (świadectwa depozytowe),

8) pozostałe dokumenty, w tym udzielone i wycofane pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji lub udziałów.

3. Minister Skarbu Państwa przejmuje akcje i udziały wraz z pełną dokumentacją, o której mowa w ust. 2.

4. W razie ujawnienia się dodatkowych dokumentów dotyczących spółki po formalnym przejęciu akcji lub udziałów przez Ministra Skarbu Państwa, likwidator niezwłocznie powiadomi Ministra Skarbu Państwa i przekaże dokumenty w terminie wyznaczonym przez Ministra Skarbu Państwa.

§ 3.
1. Likwidator przekazuje jednorazowo akcje i udziały we wszystkich spółkach, z których prawa wykonywał zniesiony urząd ministra.

2. Jeżeli jednak interes Skarbu Państwa wymaga natychmiastowego przejęcia akcji lub udziałów przez Ministra Skarbu Państwa, w szczególności w razie wyznaczenia terminów walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników, likwidator natychmiast powiadomi Ministra Skarbu Państwa o takiej konieczności. W takim wypadku czynności przekazania ogranicza się do przejęcia akcji lub udziałów, statutu spółki i zaświadczeń z rejestru. Pozostałe dokumenty spółki likwidator przekaże niezwłocznie.

§ 4.
1. Niezwłocznie po zakończeniu inwentaryzacji, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia 1997 r., likwidatorzy powiadomią Ministra Skarbu Państwa o gotowości do przekazania akcji i udziałów wraz z dokumentacją. Minister Skarbu Państwa w terminie do dnia 31 marca 1997 r. przejmie akcje i udziały Skarbu Państwa.

2. Likwidatorzy dostarczą akcje i udziały wraz z dokumentacją do miejsca wskazanego przez Ministra Skarbu Państwa.

3. Z czynności przekazania akcji lub udziałów oraz dokumentacji każdej spółki sporządza się protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
Likwidator niezwłocznie powiadomi spółkę o przejęciu przez Ministra Skarbu Państwa akcji lub udziałów wraz z dokumentacją.
§ 6.
Organy i jednostki, o których mowa w § 1 ust. 2, są zobowiązane przekazać Ministrowi Skarbu Państwa następujące informacje o akcjach i udziałach, w stosunku do których wykonują prawa Skarbu Państwa:

1) o sposobie powstania spółki i objęcia w niej akcji lub udziałów przez Skarb Państwa wraz z oznaczeniem spółki, jej firmy, siedziby i adresu oraz wskazaniem sądu rejestrowego i numeru rejestru handlowego,

2) o wysokości kapitału akcyjnego lub zakładowego, jego strukturze oraz o kapitałach własnych spółki,

3) o ilości akcji lub udziałów Skarbu Państwa i ich rodzajach,

4) o przedmiocie przedsiębiorstwa spółki,

5) o składzie osobowym władz zarządzających i nadzorczych, w tym o przedstawicielach Skarbu Państwa,

6) o dacie i podstawie udostępnienia akcji lub udziałów Skarbu Państwa osobom trzecim oraz o stanie realizacji ich zobowiązań z tego tytułu wobec Skarbu Państwa,

7) o toczących się postępowaniach sądowych lub innych postępowaniach oraz o stosunkach umownych mogących mieć wpływ na prawa i obowiązki Skarbu Państwa, w tym zwłaszcza o postępowaniach likwidacyjnych, upadłościowych i układowych,

8) o wyznaczonych terminach walnych zgromadzeń lub zgromadzeń wspólników.

§ 7.
1. Minister Skarbu Państwa przejmuje akcje i udziały wraz z dokumentacją w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. Minister Skarbu Państwa może przejąć akcje i udziały wraz z dokumentacją w terminach wcześniejszych niż określone w załączniku nr 2, jeżeli z informacji, o których mowa w § 6, wynika, że wymaga tego interes Skarbu Państwa.

3. Do przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa akcji i udziałów od organów i jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy § 2-5, z tym że o gotowości do przekazania akcji i udziałów organy i jednostki przekazujące są obowiązane, z zastrzeżeniem ust. 2, powiadomić Ministra Skarbu Państwa nie później niż na 14 dni przed upływem terminów, o których mowa w załączniku nr 2.

4. Organy i jednostki, o których mowa w § 1 ust. 2, cofną, na dzień przekazania, udzielone pełnomocnictwa do wykonywania praw z akcji i udziałów.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów:W. Cimoszewicz

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 1996 r. (poz. 791)

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2. [WYKAZ TERMINÓW PRZEKAZANIA AKCJI I UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W SPÓŁKACH ORAZ DOKUMENTACJI SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI LUB UDZIAŁÓW WYKONYWAŁY NACZELNE I CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST, 2 ROZPORZĄDZENIA]

Załącznik nr 2

WYKAZ TERMINÓW PRZEKAZANIA AKCJI I UDZIAŁÓW SKARBU PAŃSTWA W SPÓŁKACH ORAZ DOKUMENTACJI SPÓŁEK, W KTÓRYCH PRAWA Z AKCJI LUB UDZIAŁÓW WYKONYWAŁY NACZELNE I CENTRALNE ORGANY ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ ORAZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, O KTÓRYCH MOWA W § 1 UST, 2 ROZPORZĄDZENIA

1. Naczelne i centralne organy administracji państwowej, o których mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia, przekażą akcje lub udziały Skarbu Państwa oraz dokumentację spółek w terminie do 30 czerwca 1997 r. z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 rozporządzenia.

2. Państwowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w § 1 ust. 2 rozporządzenia, przekażą akcje lub udziały oraz dokumentację spółek w niżej wymienionych terminach, zgodnie z położeniem siedziby spółki:

 

1.

województwo warszawskie

do 30.03.1997 r.

2.

województwo bialskopodlaskie

3.

województwo białostockie

4.

województwo bielskie

do 30.04.1997 r.

5.

województwo bydgoskie

6.

województwo chełmskie

7.

województwo ciechanowskie

8.

województwo częstochowskie

9.

województwo elbląskie

10.

województwo gdańskie

do 30.05.1997 r.

11.

województwo gorzowskie

12.

województwo jeleniogórskie

13.

województwo kaliskie

14.

województwo katowickie

15.

województwo kieleckie

do 30.06.1997 r

16.

województwo konińskie

17.

województwo koszalińskie

18.

województwo krakowskie

19.

województwo krośnieńskie

20.

województwo legnickie

21.

województwo leszczyńskie

22.

województwo lubelskie

23.

województwo łomżyńskie

do 31.07.1997 r.

24.

województwo łódzkie

25.

województwo nowosądeckie

26.

województwo olsztyńskie

27.

województwo opolskie

28.

województwo ostrołęckie

29.

województwo pilskie

30.

województwo piotrkowskie

31.

województwo płockie

do 31.08.1997 r.

32.

województwo poznańskie

33.

województwo przemyskie

34.

województwo radomskie

35.

województwo rzeszowskie

36.

województwo siedleckie

37.

województwo sieradzkie

38.

województwo skierniewickie

39.

województwo słupskie

40.

województwo suwalskie

41.

województwo szczecińskie

 

 

42.

województwo tarnobrzeskie

do30.09.1997 r.

43.

województwo tarnowskie

44.

województwo toruńskie

45.

województwo wałbrzyskie

46.

województwo włocławskie

47.

województwo wrocławskie

48.

województwo zamojskie

49.

województwo zielonogórskie.

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »