| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 1 lutego 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002 (Dz. U. Nr 97, poz. 1052 i Nr 146, poz. 1641) w załączniku do rozporządzenia „Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2002” wprowadza się następujące zmiany:

1) w poz. 1.21.04(025) Migracje zagraniczne ludności w rubryce 3 wyrazy „Ministerstwo Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu”;

2) poz. 1.23.15(047) Zezwolenia na zatrudnienie i zgody na pracę wydawane cudzoziemcom w Polsce otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.23.15(047) Przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydawane cudzoziemcom w Polsce

Badanie stałe

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Prezes GUS

Urzędy wojewódzkie: w zakresie liczby przyrzeczeń i zezwoleń na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z uwzględnieniem kraju pochodzenia cudzoziemców, ich płci, wykształcenia, grup pracowniczych (zawodowych), sekcji PKD, typu i wielkości przedsiębiorstw zatrudniających, okresu ważności zezwoleń w podziale na zezwolenia na pracę u pracodawców polskich oraz zezwolenia dla pracowników firm zagranicznych, realizujących w Polsce usługi eksportowe.

Źródła danych: sprawozdanie MPiPS-04.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

urzędy wojewódzkie

MPiPS-04 –sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce (w formie elektronicznej)

dwa razy w roku do 10 dnia roboczego w lipcu 2002 r. z danymi za 1 półrocze i do 10 dnia roboczego w styczniu 2003 r. z danymi za II półrocze 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom zatrudnionym u polskich pracodawców oraz w firmach zagranicznych, realizujących w Polsce usługi w ramach umów z polskimi podmiotami, według kraju pochodzenia, płci, wybranych grup zawodów, rodzaju działalności według PKD, okresu ważności zezwoleń, województwa, podregiony (NTS 3).

– Tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – lipiec 2002 r. i styczeń 2003 r.,

–„Zezwolenia na pracę udzielone cudzoziemcom” – wrzesień 2002 r., marzec
2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

31 814 zł – budżet GUS

– budżety urzędów wojewódzkich

 

3) poz. 1.23.16(048) Kontrola legalności zatrudnienia otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.23.16(048)

Kontrola legalności zatrudnienia

Badanie stałe

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Urzędy wojewódzkie i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w zakresie: liczby i rodzaju kontroli przeprowadzonych przez służby kontroli legalności zatrudnienia, na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, z uwzględnieniem wielkości jednostek kontrolowanych, przypadków nielegalnego zatrudnienia bezrobotnych, spraw skierowanych do sądów rejonowych, ZUS, PIP, izb skarbowych, liczby osób zatrudnionych przy kontrolach.

Źródła danych: sprawozdanie MPiPS-05.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość
 i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

urzędy wojewódzkie

MPiPS-05 –sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia (w formie elektronicznej)

raz w roku do dnia 31 marca 2003 r. z danymi za rok
2002 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Liczba kontroli przeprowadzonych przez służby kontroli legalności zatrudnienia oraz ich efekty (m.in. liczba spraw skierowanych do sądów rejonowych, liczba kontroli wspólnych z ZUS, PIP, izb skarbowych, nielegalne pośrednictwo pracy); województwa.

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – tablice wynikowe (wydruk) – kwiecień 2003 r.

– „Kontrola legalności zatrudnienia” – maj 2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

– budżet MPiPS

– budżety urzędów wojewódzkich

 

4) poz. 1.27.01(066) Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży oraz działające w starym systemie szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.27.01(066)

Szkoły podsta­wowe, gimnazja i szkoły ponad­gimnazjalne dla dzieci i mło­dzieży oraz działające w starym systemie szkoly ponad­podstawowe dla dzieci i mło­dzieży

Badanie stałe

Prezes GUS

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, policealne i pomaturalne oraz szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone przez jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, wyznaniowe oraz inne organizacje, osoby prawne i fizyczne. Badaniem objęte są szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły niepubliczne w zakresie:

– organów prowadzących szkoły,

– uczniów i absolwentów (według wieku i płci, typów szkół, klas i oddziałów oraz zawodów w szkolnictwie zawodowym),

– uczniów korzystających z zajęć dodatkowych,

– uczniów korzystających z dożywiania w szkole,

– uczniów dowożonych do szkół,

– uczniów według klas i odległości zamieszkania od szkoły,

– uczniów-cudzoziemców, w tym posiadających kartę pobytu,

– spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w wieku 16–18 lat,

– wyników klasyfikacji uczniów,

– nauczycieli realizujących obowiązujące zadania dydaktyczne,

– nauczania języków obcych oraz języka ojczystego mniejszości narodowych i grup etnicznych,

– pomieszczeń do nauczania, pływalni,

– pracowni komputerowych, komputerów przeznaczonych dla uczniów oraz komputerów z dostępem do Internetu,

– liczby książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych

Źródła danych: sprawozdania roczne GUS o symbolach: S-02, S-05, S-07, S-09, S-15.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

szkoły podstawowe i gimnazja dla dzieci i młodzieży

S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum

raz w roku do dnia 15 października 2002 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

licea ogólnokształcące dla młodzieży –ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne

S-05 – sprawozdanie liceum i oddziału liceum ogólnokształcą­cego dla młodzieży

raz w roku do dnia 15 października 2002 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

szkoły zawodowe dla młodzieży

S-07 – sprawozdanie szkoły zawodowej

raz w roku do dnia 15 października 2002 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży

S-09 – sprawozdanie dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży

raz w roku do dnia 13 stycznia 2003 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych

S-15 – sprawozdanie o nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach i w szkołach dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i grup etnicznych

raz w roku do dnia 15 października 2002 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Informacje opracowywane są w układzie wojewódzkim i powiatowym, w podziale na miasto i wieś. Wybrane informacje są także opracowywane na poziomie podregionów (NTS 3) i w układzie miast, gmin.

– Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – marzec/kwiecień 2003 r.,

– „Informacja o sytuacji gospodarczej kraju” – lipiec 2003 r.,

– „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2002/2003” – sierpień 2003 r.,

– „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003”– czerwiec 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003”– listopad 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Województw 2003” – listopad 2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

748 334 zł – budżet GUS

 

5) poz. 1.27.02(067) Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dorosłych oraz działające w starym systemie szkoły ponadpodstawowe dla dorosłych otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.27.02(067) Szkoły podsta­wowe, gimnazja i szkoły ponad­podstawowe oraz oddziały szkół ponad­gimnazjałnych dla dorosłych

Badanie stałe

Prezes GUS

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, policealne i pomaturalne oraz oddziały szkół ponadgimnazjalnych, prowadzone przez jednostki administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, wyznaniowe oraz inne organizacje, osoby prawne i fizyczne. Badaniem objęte są szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły niepubliczne w zakresie:

– organów prowadzących szkoły,

– uczniów i absolwentów (według wieku i płci, typów szkół, klas i oddziałów oraz zawodów w szkolnictwie zawodowym),

– uczniów-cudzoziemców, w tym posiadających kartę pobytu,

– wyników klasyfikacji uczniów,

– nauczycieli realizujących obowiązujące zadania dydaktyczne,

– pomieszczeń do nauczania, pływalni,

– pracowni komputerowych, komputerów przeznaczonych dla uczniów oraz komputerów z dostępem do Internetu,

– liczby książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych.

Źródła danych: sprawozdania roczne GUS o symbolach: S-02, S-06, S-07.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

szkoły podstawowe i gimnazja dla dorosłych

S-02 – sprawozdanie szkoły podstawowej i gimnazjum

raz w roku do dnia 15 października 2002 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

licea ogólnokształcące dla dorosłych

S-06 – sprawozdanie liceum ogólnokształcą­cego oraz oddziału liceum ogólnokształcą­cego ponadgimnazjal­nego dla dorosłych

raz w roku do dnia 15 października 2002 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

szkoły zawodowe dla dorosłych

S-07 – sprawozdanie szkoły zawodowej

raz w roku do dnia 15 października 2002 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Informacje opracowywane są w układzie wojewódzkim i powiatowym, w podziale na miasto i wieś. Wybrane informacje są także opracowywane na poziomie podregionów (NTS 3) i w układzie miast, gmin.

– Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – marzec/kwiecień 2003 r.,

– „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2002/2003” – sierpień 2003 r.,

– „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003”– czerwiec 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003”– listopad 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Województw 2003” – listopad 2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

119 956 zł – budżet GUS

 

6) poz. 1.27.03(068) Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.27.03(068)

Edukacja dzieci i młodzieży z niepełnospra–wnością i spe­cjalnymi po­trzebami edu­kacyjnymi

Badania stałe

Prezes GUS

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, policealne i pomaturalne, szkoły ponadgimnazjalne, w tym specjalne, oraz inne placówki prowadzące opiekę i kształcenie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w zakresie:

– organów prowadzących placówki,

– rodzaju niepełnosprawności dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– uczniów i absolwentów według wieku, płci i klas oraz zawodów (w szkołach zawodowych),

– uczniów-cudzoziemców, w tym posiadających kartę pobytu,

– wyników klasyfikacji uczniów,

– nauczycieli realizujących obowiązujące zadania dydaktyczne,

– pomieszczeń do nauczania, pływalni,

– pracowni komputerowych, komputerów przeznaczonych dla uczniów oraz komputerów z dostępem do Internetu,

– liczby książek w woluminach (tomach) w bibliotekach szkolnych.

Źródła danych: wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS o symbolach: S-01 (zebrane w badaniu „Opieka nad dziećmi i młodzieżą”), S-02, S-05, S-07 (zebrane w badaniu „Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży oraz działające w starym systemie szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży”), S-14 (zebrane w badaniu „Opieka nad dziećmi i młodzieżą”).

Podmioty zobowiązane danych

Forma przekazania

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Informacje opracowywane są w układzie wojewódzkim i powiatowym, w podziale na miasto i wieś. Wybrane informacje są także opracowywane na poziomie podregionów (NTS 3) i w układzie miast, gmin.

– Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – marzec/kwiecień 2003 r.,

– „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2002/2003” – sierpień 2003 r.,

– „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003”– czerwiec 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003”– listopad 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Województw 2003” – listopad 2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

131 040 zł – budżet GUS

 

7) poz. 1.27.04(069) Opieka nad dziećmi i młodzieżą otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.27.04(069)

Opieka nad dziećmi i młodzieżą

Badanie stałe

Prezes GUS

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Przedszkola, w tym specjalne, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, wyższe szkoły państwowe i niepaństwowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, placówki wychowania pozaszkolnego – pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki o podobnym charakterze działania; formy opieki szkolnej i pozaszkolnej: domy wczasów dziecięcych, świetlice, koła i zespoły zainteresowań w szkołach, internaty, bursy, stancje, stołówki szkolne, domy studenckie w zakresie:

– dzieci i młodzieży według płci,

– uczniów korzystających z dożywiania w szkole,

– nauczycieli realizujących wyłącznie obowiązujące zadania dydaktyczne,

– pracowników zatrudnionych w poradniach,

– poszczególnych form działalności opiekuńczej i wychowawczej,

– stypendiów i zasiłków.

Źródła danych: sprawozdania roczne GUS o symbolach: S-01, S-08, S-09, S-11, S-14, S-16, S-17, sprawozdanie roczne MENiS o symbolu EN-5.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość
i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

przedszkola i szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży

S-01 – sprawozdanie przedszkola i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej

raz w roku do dnia 15 października 2002 r. z danymi według stanu w dniu 30 września 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

internaty i bursy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i szkół ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży

S-08 – sprawozdanie internatu (bursy)

raz w roku do dnia 15 listopada 2002 r. z danymi według stanu w dniu 10 listopada 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i szkoły ponadgimna­zjalne dla dzieci i młodzieży

S-09 – sprawozda­nie dotyczące sty­pendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązko­wych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawo­wych, gimnazjach i w szkołach ponad- gimnazjalnych dla dzieci i młodzieży

raz w roku do dnia 13 stycznia 2003 r. z danymi według stanu w dniu 31 grudnia 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

szkoły wyższe państwowe i niepaństwowe

S-11 – sprawozdanie o pomocy materialnej i socjalnej dla studentów w 2002 r.

raz w roku do dnia 20 grudnia 2002 r. z danymi według stanu w dniu 30 listopada 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjno- wychowawcze

S-14 – sprawozdanie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego oraz ośrodka rehabilitacyjno- wychowawczego

raz w roku do dnia 13 listopada 2002 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

placówki wychowania pozaszkolnego, pałace młodzieży, młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej, ogrody jordanowskie i inne placówki

S-16 – sprawozdanie placówki wychowania pozaszkolnego

raz w roku do dnia 6 listopada 2002 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

domy wczasów dziecięcych

S-17 – sprawozdanie domu wczasów dziecięcych

raz w roku do dnia 6 listopada 2002 r. z danymi według stanu w dniu 31 października 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym specjalistyczne

EN-5–sprawozdanie poradni psychologiczno-pedagogicznej za rok szkolny

raz w roku do dnia 30 września 2002 r. z danymi za rok szkolny 2001/2002

organ prowadzący, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Informacje opracowywane w układzie wojewódzkim. Wybrane dane dotyczące wychowania przedszkolnego są opracowywane według powiatów w układzie miast, gmin oraz według miejscowości. Wybrane informacje dostępne są również na poziomie podregionów (NTS 3). Pracownicy zatrudnieni w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, działalność diagnostyczna poradni. Formy pomocy udzielanej dzieciom i młodzieży, nauczycielom i wychowawcom oraz rodzicom w poradniach psychologiczno-pedagogicznych według województw.

– Tablice wynikowe (MENiS) – styczeń/luty 2003 r.,

– Tablice wynikowe (wydruk, nośnik magnetyczny) – marzec/kwiecień 2003 r.,

– „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2002/2003” – sierpień 2003 r.,

– „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003”– czerwiec 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003” – listopad 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Województw 2003” – listopad 2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

227 965 zł – budżet GUS

5 200 zł – budżet MENiS

 

8) w poz. 1.27.05(070) Szkoły wyższe:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „Minister Edukacji Narodowej i Sportu”,

b) w rubryce 2 wyraz „MEN” zastępuje się wyrazem „MENiS”,

c) w rubryce 6 użyte dwukrotnie wyrazy „Ministerstwo Edukacji Narodowej” zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu”,

d) w rubryce 7 i 8 wyraz „MEN” zastępuje się wyrazem „MENiS”;

9) poz. 1.27.09(073) Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy

Źródła danych

1

2

1.27.09(073)

Zatrudnienie, wypadki uczniów, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej, liczba uczniów w szkołach

Badanie stałe

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, w tym specjalne, dla dorosłych, z oddziałami integracyjnymi, sportowe, mistrzostwa sportowego oraz artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym ogniska artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, bursy, internaty, domy wczasów dziecięcych, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej – wsparcia dziennego, interwencyjne, rodzinne, socjalizacyjne, resocjalizacyjne), poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne. Badanie EN–3 dotyczy szkolnictwa publicznego, badania EN-6 i EN-7 dotyczą szkolnictwa publicznego, niepublicznego o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznego.

Badanie obejmuje:

– nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych według poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego,

– nauczycieli, z którymi rozwiązano stosunek pracy, przeniesiono w stan nieczynny bądź do innej szkoły (placówki),

– nauczycieli realizujących podwyższone pensum,

– nauczycieli uprawnionych do dodatku funkcyjnego,

– nauczycieli uprawnionych do otrzymywania dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wsi lub miasta do 5 tys. mieszkańców,

– pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w danej szkole (placówce),

– uczniów i wychowanków, którzy ulegli wypadkom,

– uczniów korzystających z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych,

– liczbę uczniów w szkołach.

Źródła danych: sprawozdania roczne MENiS o symbolach: EN-3, EN-6, EN-7, meldunek EN-8.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, szkoły ponadgimnazjalne, w tym specjalne, dla dorosłych, z oddziałami integracyjnymi, sportowe, mistrzostwa sportowego oraz artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym ogniska artystyczne, placówki kształcenia ustawicznego i placówki kształcenia praktycznego, bursy, internaty, domy wczasów dziecięcych, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej – wsparcia dziennego, interwencyjne, rodzinne, socjalizacyjne, resocjalizacyjne), poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne

EN-3 –sprawozdanie o stanie zatrudnienia w dniu 10.09....... r.

raz w roku do dnia 12 września 2002 r. za rok szkolny 2002/2003

organ prowadzący szkołę (placówkę)

 

przedszkola, szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, w tym specjalne, z oddziałami integracyjnymi, sportowe, mistrzostwa sportowego oraz artystyczne, internaty, bursy szkolne, domy wczasów dziecięcych, placówki oświatowo-wychowawcze, w tym ogniska artystyczne, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej – wsparcia dziennego, interwencyjne, rodzinne, socjalizacyjne, resocjalizacyjne)

EN-6 –sprawozdanie z wypadków uczniów w roku szkolnym 2001/2002

raz w roku do dnia 30 września 2002 r. z danymi za rok szkolny 2001/2002

organ prowadzący szkołę (placówkę)

szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, w tym specjalne, sportowe, mistrzostwa sportowego oraz artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej – wsparcia dziennego, interwencyjne, rodzinne, socjalizacyjne, resocjalizacyjne)

EN-7 –uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym 2001/2002 w okresie ferii

raz w roku za okres ferii zimowych – do dnia 10 marca 2002 r., za okres ferii letnich – do dnia 22 września 2002 r. z danymi za rok szkolny 2001/2002

organ prowadzący szkołę (placówkę)

szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadpodstawowe, w tym specjalne

EN-8 – meldunek o liczbie uczniów w szkołach

raz w roku do dnia 13 września z danymi według stanu na 10 września 2002 r.

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Liczba nauczycieli i wychowawców według wykształcenia, stopnia awansu zawodowego, typów szkół, placówek i zakładów kształcenia nauczycieli według województw, powiatów i gmin.

Liczba uczniów i wychowanków, którzy ulegli wypadkom śmiertelnym, ciężkim i innym według typów szkół i rodzaju placówek oświatowo- i opiekuńczo-wychowawczych według województw.

Liczba uczniów w szkołach dla młodzieży i wychowanków w placówkach oświatowo- i opiekuńczo-wychowawczych, którzy korzystali z wypoczynku w formie wyjazdowej w kraju i za granicą, w tym mieszkających na wsi, z wypoczynku w miejscu zamieszkania, w tym mieszkających na wsi, oraz innej formy wypoczynku według województw.

Tablice wynikowe dotyczące:

– stanu zatrudnionych – październik 2002 r.,

– wypadków uczniów – grudzień 2002 r.,

– wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej:

a) za okres ferii zimowych – kwiecień 2002 r.,

b) za okres ferii letnich – listopad 2002 r.

Liczba uczniów według typów szkół – do 4 października 2002 r. – nośnik magnetyczny.

Koszty i sposób finansowania

8

127 000 zł – budżet MENiS

 

10) w poz. 1.28.05(077) Działalność archiwalna:

a) w rubryce 1 wyrazy „Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego" zastępuje się wyrazami „Minister Kultury",

b) w rubryce 7 i 8 wyraz „MKiDN" zastępuje się wyrazem „MK";

11) poz. 1.44.01(113) Bilanse paliw, energii otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

1

2

1.44.01(113)

Bilanse paliw, energii

Badanie stale

Prezes GUS

Minister Gospodarki

Podmioty wybrane metodą doboru celowego zaklasyfikowane według PKD do działów 01, 02, 05, 10–37, 40, 41, 45, 50–52, 55, 60–64, 70, 74, 75, 80, 85, 90, 92, 93.

Zakres przedmiotowy obejmuje: zapasy (początkowy i końcowy), produkcję, zakup, sprzedaż, zużycie, zużycie na przemiany (wsad), zużycie bezpośrednie, zużycie na wyrób lub kierunek użytkowania; wytwarzanie i dystrybucję paliw stałych, ciekłych, gazowych, energii elektrycznej i ciepła, infrastrukturę techniczną, koszty, ceny, zanieczyszczenie środowiska dotyczące poszczególnych podsektorów sektora energii.

Źródła danych: sprawozdania GUS: G-02a, G-02b, G-03; wtórne wykorzystanie danych ze sprawozdań GUS: P-01, DG-1 – omówione przy badaniach: 1.46.04, 1.61.04; sprawozdań Min. Gospodarki: GAZ-1, GAZ-2, GAZ-3, RAF-1, RAF-2 – omówione przy badaniu 1.44.11; G-09.1, G-09.3, G-10.1, G-10.2, G-10.4, G-10.6, G-10.9, G-10.8 – omówione przy badaniu 1.44.02; z Systemu Informacyjnego SAD opartego na Jednolitym Dokumencie Administracyjnym SAD – omówionego przy badaniu 1.51.01; wewnętrznych systemów informacyjnych w zakresie paliw stałych: Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.; w zakresie paliw ciekłych: Nafta Polska S.A., Polska Izba Paliw Płynnych; w zakresie paliw gazowych: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.; w zakresie energii elektrycznej: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

 

3

4

5

6

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemąjące osobowości prawnej i ich samodzielnie bilansujące jednostki lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wybrane metodą doboru celowego, zaklasyfikowane według PKD do działów: 01, 02, 05, 10–37, 40, 41, 45, 50–52, 60–63, 90

G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii

raz w kwartale do 15 dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale z danymi od dnia 1 stycznia do końca każdego kwartału

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe S.A. i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (w rozbiciu na jednostki lokalne)

G-02a – sprawozdanie bilansowe nośników energii

do 25 dnia kalendarzowego po I, II i III kwartale z danymi od dnia 1 stycznia do końca każdego kwartału

urząd statystyczny w Warszawie

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i ich samodzielnie bilansujące jednostki lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wybrane metodą doboru celowego, zaklasyfikowane według PKD do działów: 01, 02, 05, 10–37, 40, 41, 45, 50–52, 60–63, 90

Ci-03 – sprawozdanie o zużyciu paliw i energii

raz w roku do 7 lutego2003 r. z danymi za rok 2002

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i ich samodzielnie bilansujące jednostki lokalne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą wybrane metodą doboru celowego, zaklasyfikowane według PKD do działów: 01, 02, 05, 10–37, 40, 41, 45, 50–52, 55, 60–64, 70, 74, 75, 80, 85, 90, 92, 93

G-02b – sprawozdanie bilansowe nośników energii i infrastruktury ciepłowniczej

raz w roku do dnia 7 lutego 2003 r. z danych za rok 2002

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.

dane z systemu informacyjnego o obrocie węglem oraz mechanicznej przeróbce węgla

co kwartał, 30 dni po kwartale

GUS

Nafta Polska S.A.

dane z systemu informacyjnego o produkcji i obrocie produktów przerobu ropy naftowej

co kwartał, 30 dni po kwartale

GUS

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

dane z systemu informacyjnego o przesyle i zużyciu gazu w układzie regionalnym

raz w roku do dnia 7 lutego 2003 r. z danymi za rok 2002

GUS

Polskie Sieci Elektroenerge­tyczne S.A.

dane z systemu informacyjnego o zakupach, przesyle i eksporcie energii elektrycznej

co kwartał, 30 dni po kwartale

GUS

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Nośniki energii: ogółem kraj, według sekcji, podsekcji, działów i grup PKD, według układu w zestawieniach międzynarodowych (EUROSTAT, OECD, ONZ).

– Tablice wynikowe (nośnik magnetyczny) – czerwiec 2003 r.,

– „Biuletyn Statystyczny" – miesiąc,

– „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003" – czerwiec 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003" – listopad 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Województw 2003" – listopad 2003 r.,

– „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2001 – 2002" – październik 2003 r.,

– „Ochrona Środowiska 2003" – listopad 2003 r.,

– „Infrastruktura komunalna w 2002 r." – lipiec 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2003 r." – grudzień 2003 r.,

– „Poland Ouarterly Statistics" – lipiec, październik 2002 r., kwiecień 2003 r., Wydawnictwa ARE S.A.:

– „Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii" – kwartał,

– „Biuletyn ciepłownictwa" – kwartał,

– „Statystyka ciepłownictwa polskiego" – listopad 2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

1 426 853 zł – budżet GUS

1 100 000 zł – budżet MG

 

12) poz. 1.44.02(114) Górnictwo, elektroenergetyka i ciepłownictwo otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

1

2

1.44.02(114)

Górnictwo, elektroenerge­tyka i ciepłownictwo

Badanie stałe Minister Gospodarki,

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki

Podmioty zaklasyfikowane według PKD do grup 10.1 oraz inne prowadzące działalność w zakresie wzbogacania węgla kamiennego, 10.2, 40.1 oraz jednostki prowadzące działalność w innym zakresie, jeżeli wytwarzają, przesyłają lub prowadzą obrót energią elektryczną, 40.3 oraz jednostki prowadzące działalność w innym zakresie, jeżeli wytwarzają, przesyłają lub prowadzą obrót ciepłem.

Wytwarzanie i dystrybucja paliw stałych, wytwarzanie, przesył, dystrybucja i obrót energią elektryczną i ciepłem, infrastruktura techniczna elektroenergetyki, koszty, taryfy i ceny, zużycie paliw oraz zanieczyszczenie i ochrona środowiska naturalnego, sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Źródła danych: sprawozdania: G-09.1, G-09.2, G-09.3, G-10.1m, G-10.1k, G-10.1(w)m, G-10.1(w)k, G-10.2, G-10.3, G-10.4m, G-10.4k, G-10.4(P)m, G-10.4(P)k, G-10.4(Ob), G-10.5, G-10.6, G-10.6m, G-10.7, G- 10.7(P), G-10.8, G-10.9 oraz bazy danych Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S. A., Agencji Rynku Energii S.A.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

kopalnie węgla kamiennego

G-09.1 – sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym

Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.

kopalnie węgla kamiennego oraz jednostki prowadzące działalność w zakresie wzbogacania węgla kamiennego

G-09.2. – sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla

raz w miesiącu do 6 dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym

Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego S.A.

kopalnie węgla brunatnego

G-09.3 – sprawozdanie o wydobyciu i obrocie węglem brunatnym

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym

Agencja Rynku Energii S.A.

 

elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej dla swoich jednostek lokalnych)

G-10.1 m – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej

raz w miesiącu do 10 dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym, do dnia 20 stycznia 2003 r. za grudzień 2002 r., do dnia 28 lutego 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

 

 

G-10.1k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do dnia 7 lutego 2003 r. za IV kwartał 2002 r.

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.2 - sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni cieplnej zawodowej

raz w roku do dnia 31 marca 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

elektrownie przemysłowe

G-10.3 – sprawozdanie o mocy i energii elektrycznej elektrowni przemysłowej

raz w kwartale do 8 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału

Agencja Rynku Energii S.A.

elektrownie wodne

G-10.1(w)m – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej

raz w miesiącu do 10 dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym, do dnia 5 lutego 2003 r. za grudzień 2002 r.

Agencja Rynku Energii S.A.

 

G-10.1(w)k – sprawozdanie o działalności podstawowej elektrowni wodnej

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do dnia 5 lutego 2003 r. za IV kwartał 2002 r.

Agencja Rynku Energii S.A.

 

G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych

raz w roku do dnia 20 stycznia 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

producenci energii elektrycznej o łącznej mocy zainstalowanej ≥ 1MW posiadający odnawialne źródła wytwórcze

G-10.6m – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego każdego miesiąca

Agencja Rynku Energii S.A.

przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i obrotem energią elektryczną

G-10.4m – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym, do dnia 5 lutego 2003 r. za grudzień 2002 r., do dnia 31 marca 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

 

G-10.4k – sprawozdanie o działalności przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i obrotem energią elektryczną

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do dnia 5 lutego 2003 r. za IV kwartał 2002 r. i do dnia 31 marca 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

 

 

G-10.7 – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci przedsiębiorstw dystrybucyjnych

raz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii SA.

G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

raz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.8 – sprawozdanie o sprzedaży i zużyciu energii elektrycznej według jednostek podziału administracyjnego

raz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.6 – sprawozdanie o mocy i produkcji elektrowni wodnych i źródeł odnawialnych

raz w roku do dnia 20 stycznia 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.6m – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego każdego miesiąca

Agencja Rynku Energii S.A.

przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłem energii elektrycznej sieciami najwyższych napięć i obrotem energią elektryczną

G-10.4(P)m – sprawozdanie o działalności przesyłowej energii elektrycznej

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego po każdym miesiącu sprawozdawczym, do dnia 5 lutego 2003 r. za grudzień 2002 r., do dnia 31 marca 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

 

G-10.4(P)k – sprawozdanie o działalności przesyłowej i obrocie energią elektryczną

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do dnia 5 lutego 2003 r. za IV kwartał 2002 r.. i do dnia 31 marca 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.6m – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych

raz w miesiącu do 20 dnia kalendarzowego każdego miesiąca

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.5 – sprawozdanie o stanie urządzeń elektrycznych

raz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

G-10.7(P) – sprawozdanie o przepływie energii elektrycznej (według napięć) w sieci najwyższych napięć

raz w roku do dnia 20 lutego 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

 

przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem energią elektryczną (bez wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej)

G-10.4(Ob) – sprawozdanie przedsiębiorstwa prowadzącego obrót energią elektryczną

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału, do dnia 5 lutego 2003 r. za IV kwartał 2002 r., do dnia 31 marca 2003 r. za rok 2002

Agencja Rynku Energii S.A.

jednostki zajmujące się wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją lub obrotem ciepła o sprzedaży ciepła powyżej 100 TJ rocznie

G-10.9 – sprawozdanie o działalności ciepłowni, dystrybutorów i przedsiębiorstw obrotu ciepłem

raz w kwartale do 20 dnia kalendarzowego miesiąca po zakończeniu kwartału i do dnia 20 lutego 2003 r. za IV kwartał 2002 r.

Agencja Rynku Energii S.A.

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Wydobycie, sprzedaż, parametry jakościowe węgla kamiennego w podziale na rodzaje i sortymenty. Wydobycie, sprzedaż, parametry jakościowe węgla brunatnego. Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła według producentów oraz zużycie paliw w podziale na elektrownie zawodowe, elektrociepłownie zawodowe i przemysłowe oraz ciepłownie. Sprzedaż, przepływy energii elektrycznej w jednostkach dystrybucyjnych. Sprzedaż energii elektrycznej i ciepła w przekrojach administracyjnych. Koszty wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

Wielkość emisji zanieczyszczeń środowiska naturalnego ze źródeł energetycznych.

Bilans energii elektrycznej i dane do bilansu ciepła.

– Tablice wynikowe (wydruk) PARGWK S.A., ARE S.A. – miesiąc,

– „Biuletyn PARGWK S.A." – miesiąc,

– „Biuletyn Statystyczny" – miesiąc,

– „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003" – czerwiec 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003" – listopad 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Województw 2003" – listopad 2003 r.,

– „Informacja statystyczna o energii elektrycznej" – miesiąc,

– „Sytuacja ekonomiczno-finansowa elektroenergetyki" – kwartał,

– „Sytuacja w elektroenergetyce" – kwartał,

– „Statystyka elektroenergetyki polskiej" – listopad 2003 r.,

– „Emitor – emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych" – listopad 2003 r.,

– „Biuletyn ciepłownictwa" – kwartał,

– „Statystyka ciepłownictwa polskiego" – listopad 2003 r.,

– „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2001–2002" – październik 2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

3 189 000 zł – budżety MG i URE, MR i RW

 

13) w poz. 1.44.05(116) Bilanse materiałów oraz główne kierunki zużycia:

a) w rubryce 3 po wyrazach „jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej" dodaje się wyrazy „oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą",

b) w rubryce Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania:

– wyrazy „Tablice wynikowe – maj 2003 r.," zastępuje się wyrazami „Tablice wynikowe – czerwiec 2003 r.,"

– wyrazy „«Gospodarka materiałowa w 2002 r.» – sierpień 2003 r.," zastępuje się wyrazami „«Gospodarka materiałowa w 2002 r.» – wrzesień 2003 r.,";

14) w poz. 1.45.09(132) Pogłowie i produkcja bydła oraz innych gatunków zwierząt gospodarskich (bez trzody chlewnej) w rubryce 3 wyrazy „osoby prawne i osoby fizyczne za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia buhajów" zastępuje się wyrazami „osoby prawne i osoby fizyczne oraz ich jednostki lokalne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia buhajów";

15) w poz. 1.45.10(133) Pogłowie i produkcja trzody chlewnej:

a) w rubryce 3 wyrazy „osoby prawne i osoby fizyczne za swoje jednostki lokalne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia knurów" zastępuje się wyrazami „osoby prawne i osoby fizyczne oraz ich jednostki lokalne prowadzące działalność w zakresie pozyskiwania, konfekcjonowania, przechowywania i dostarczania nasienia knurów",

b) w rubryce 6:

– dla sprawozdania R-09U – wyrazy „urząd wojewódzki" zastępuje się wyrazami „urząd statystyczny",

– dla sprawozdania RRW-18 – wyrazy „urząd statystyczny" zastępuje się wyrazami „urząd wojewódzki";

16) w poz. 1.47.01(164) Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana na terenie kraju w rubryce 2 skreśla się wyrazy „B-02 mutacja,";

17) w poz. 1.47.02(165) Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana poza granicami kraju w rubryce 2 skreśla się wyrazy „ , B-02 mutacja";

18) poz. 1.47.05(168) Obiekty budowlane przekazane do użytkowania otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

1

2

1.47.05(168)

Obiekty budowlane przekazane do użytkowania

Badanie stałe

Minister Infrastruktury

Organy administracji architektoniczno-budowlanej lub jednostki samorządu terytorialnego, realizujące powierzone im zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej określone w ustawie – Prawo budowlane. Wydane decyzje ostateczne o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych oraz zgłoszenia zamiaru użytkowania obiektów budowlanych, według rodzajów tych obiektów.

Źródła danych: sprawozdanie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego –
GUNB-1.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

starostwa i urzędy wojewódzkie realizujące powierzone im zadania z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, określone w ustawie – Prawo budowlane

GUNB-1 – obiekty budowlane przekazane do użytkowania

dwa razy w roku, do 15 dnia kalendarzowego po półroczu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Liczba wydanych pozwoleń na użytkowanie obiektów budowlanych oraz zgłoszeń zamiaru użytkowania według rodzajów tych obiektów w poszczególnych województwach oraz w skali kraju. Wyniki w podziale na:

– pozwolenia na użytkowanie w poszczególnych kategoriach,

– obiekty przekazane do użytkowania w poszczególnych kategoriach.

Tablice wynikowe (wydruk, Internet) – sierpień 2002 r., luty 2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

55 000 zł – budżet GUNB

 

19) poz. 1.47.06(169) Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

1

2

1.47.06(169)

Nakazy rozbiórki obiektów budowlanych

Badanie stałe

Minister Infrastruktury

Terenowe organy administracji rządowej realizujące zadania z zakresu nadzoru budowlanego. Wydane nakazy rozbiórki obiektów budowlanych (tylko decyzje ostateczne, na podstawie art.48, 50 i 51, art. 66 i 67 ustawy – Prawo budowlane) – ogółem i z wyodrębnieniem budynków mieszkalnych.

Wszczęte postępowania w sprawach dotyczących orzeczonych rozbiórek. Rozbiórki wykonane przez zobowiązanego i w drodze wykonania zastępczego – ogółem i z wyodrębnieniem budynków mieszkalnych.

Źródła danych: sprawozdanie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego –
GUNB-2.

Podmioty zobowiązane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

wojewódzkie i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

GUNB-2 – nakazy rozbiórki obiektów budowlanych

dwa razy w roku do 15 dnia kalendarzowego po półroczu

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

Liczba wydanych decyzji ostatecznych, dotyczących rozbiórki obiektów budowlanych oraz przebieg (stopień) wykonania tych decyzji, a także odpowiednich procedur postępowania według rodzajów tych obiektów w poszczególnych województwach oraz w skali kraju. Wyniki w podziale na: nakazy rozbiórki, wszczęte postępowania egzekucyjne, rozbiórki wykonane.

 

– Tablice wynikowe (wydruk, Internet) – sierpień 2002 r., luty 2003 r.

Koszty i sposób finansowania

8

55 000 zł – budżet GUNB

 

20) w poz. 1.47.07(170) Efekty działalności budowlanej w rubryce 4 po wyrazach „B-08 – sprawozdanie o budynkach" dodaje się wyraz „niemieszkalnych";

21) poz. 1.48.02(172) Sieć drogowa i pojazdy samochodowe otrzymuje brzmienie:

Symbol i temat badania Prowadzący

Zakres podmiotowy i przedmiotowy
Źródła danych

1

2

1.48.02(172)

Sieć drogowa i pojazdy samochodowe

Badanie stałe Prezes GUS

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, organy rejestrujące pojazdy.

Zakres przedmiotowy obejmuje:

– sieć drogową – długość (oraz powierzchnię) dróg miejskich i zamiejskich według kategorii dróg (krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne) oraz rodzajów nawierzchni, z wydzieleniem dróg dwu- i więcej jezdniowych, ekspresowych i autostrad, liczbę, długość i powierzchnię obiektów mostowych według rodzajów, budowę, przebudowę i remonty dróg i obiektów mostowych (odpowiednio w km, m, m2), wydatki na drogi i obiekty mostowe według zakresów rzeczowych; dane o sieci dla dróg krajowych i wojewódzkich – według województw, dla dróg powiatowych – według powiatów, dla. dróg gminnych – według gmin,

– pojazdy samochodowe, ciągniki rolnicze, przyczepy i naczepy zarejestrowane – pojazdy wg stanu w dniu 31 grudnia, pojazdy zarejestrowane w roku sprawozdawczym po raz pierwszy na terytorium Polski w podziale na: samochody osobowe (liczba pojazdów wg grup dopuszczalnej masy całkowitej, wg pojemności silnika), autobusy (liczba autobusów, pojemność autobusów), trolejbusy (liczba i pojemność), samochody ciężarowe (liczba pojazdów wg grup ładowności, ładowność pojazdów w podziale na grupy ładowności, dopuszczalna masa całkowita), motorowery (liczba pojazdów), motocykle (liczba pojazdów, z wydzieleniem motocykli o pojemności silnika 125 cm3 i mniejszej), ciągniki siodłowe (liczba ciągników), ciągniki balastowe (liczba ciągników), samochody specjalne (liczba pojazdów), ciągniki rolnicze (liczba ciągników z wydzieleniem kołowych), naczepy ciężarowe (liczba i ładowność pojazdów w podziale na grupy ładowności, dopuszczalna masa całkowita), naczepy specjalne (liczba naczep), przyczepy ciężarowe (liczba i ładowność pojazdów w podziale na grupy ładowności, dopuszczalna masa całkowita), przyczepy specjalne (liczba pojazdów), przyczepy ciężarowe rolnicze (liczba pojazdów, ładowność i dopuszczalna masa całkowita); liczba pojazdów wg stanu w dniu 31 grudnia w podziale na grupy wiekowe (samochody osobowe, samochody ciężarowe, autobusy, trolejbusy, ciągniki siodłowe, ciągniki balastowe), liczba pojazdów nowych zarejestrowanych po raz pierwszy na terytorium Polski w poszczególnych kwartałach w podziale na miesiące (samochody osobowe, samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, autobusy i trolejbusy),

– wyciąg z informatycznej bazy danych o pojazdach według stanu w dniu 31 grudnia 2002 r. (w formie dbf) dot. samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz autobusów (dane imienne) zawierający: cechy adresowe właściciela (posiadacza) pojazdu, numer identyfikacyjny REGON, numer rejestracyjny, ładowność (dla autobusów liczba miejsc), dopuszczalną masę całkowitą, liczbę osi oraz rok produkcji.

Źródła danvch: administracyjny system informacyjny o sieci dróg publicznych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, sprawozdania GUS: T-03, T-03 r.

Podmioty zobowią­zane

Forma przekazania danych

Częstotliwość i termin

Miejsce przekazania danych

3

4

5

6

Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych

administracyjny system informacyjny o sieci dróg publicznych

raz w roku do dnia 28 czerwca 2003 r., z danymi za rok 2002

GUS

organy rejestrujące pojazdy

T- 03 – sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych i przyczepach

raz w kwartale do 50 dni kalendarzowych po kwartale sprawozdawczym

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

organy rejestrujące pojazdy

T-03 r – sprawozdanie o zarejestrowanych pojazdach samochodowych, ciągnikach rolniczych, przyczepach i naczepach

raz w roku do dnia 28 lutego 2003 r., z danymi za rok 2002

urząd statystyczny w województwie, na którego terenie ma siedzibę podmiot zobowiązany

 

organy rejestrujące pojazdy

wyciąg z informatycznej bazy danych o pojazdach według stanu w dniu 31 grudnia 2002 r.

do dnia 29 stycznia 2003 r.

GUS

Rodzaje wynikowych informacji statystycznych i terminy ich udostępniania

7

 

Sieć drogowa: drogi według województw, kategorii dróg, rodzajów nawierzchni w podziale na drogi miejskie i zamiejskie, obiekty mostowe według rodzajów konstrukcji, województw, kategorii dróg, budowa, remonty oraz wydatki na drogi i mosty według województw i kategorii dróg, wskaźnik gęstości dróg na 100 km2.

Pojazdy samochodowe: rodzaje pojazdów według województw, autobusy według grup pojemności; samochody ciężarowe, przyczepy i naczepy według grup ładowności, pojazdy samochodowe według grup wiekowych, liczba samochodów osobowych, autobusów, samochodów ciężarowych przypadających na 1 000 mieszkańców według województw.

– „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2003" – czerwiec 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2003" – listopad 2003 r.,

– „Rocznik Statystyczny Województw 2003” – listopad 2003 r.,

– „Transport – wyniki działalności w 2002 r." – sierpień 2003 r.,

– „CESTAT Statistical Bulletin" – lipiec, październik 2002 r.; styczeń, kwiecień 2003 r.,

– Dane dla organizacji międzynarodowych,

– Roczny kwestionariusz transportowy EKG ONZ, EUROSTAT-u i EKMT (Europejska Konferencja Ministrów Transportu).

Koszty i sposób finansowania

8

54 672 zł – budżet GUS

 

22) w poz. 1.66.01(230) Środki trwałe w gospodarce narodowej w rubryce 3 wyrazy „Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej" zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Infrastruktury";

23) w poz. 1.67.02(234) Rachunek finansowy według sektorów instytucjonalnych oraz rachunek pozostałych zmian w aktywach w rubryce 3:

a) wyrazy „Ministerstwo Edukacji" zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu",

b) wyrazy „Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego" zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Kultury",

c) wyrazy „Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej" zastępuje się wyrazami „Ministerstwo Infrastruktury".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »