| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI

z dnia 16 maja 2002 r.

w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Na podstawie art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U, Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W postępowaniu kwalifikacyjnym, zwanym dalej „postępowaniem”, ustala się przydatność i predyspozycje kandydata na funkcjonariusza Straży Granicznej ubiegającego się o przyjęcie do służby, zwanego dalej „kandydatem”.

2. Postępowaniem obejmuje się kandydatów posiadających co najmniej wykształcenie średnie.

3. Postępowaniem można objąć kandydatów nieposiadających wykształcenia średniego, jeżeli dysponują cechami preferencyjnymi do pełnienia służby w Straży Granicznej, o których mowa w ust. 4, nie ukończyli 30 roku życia i brak jest kandydatów spełniających wymóg określony w ust. 2.

4. Za cechy preferencyjne kandydatów określonych w ust. 3, szczególnie przydatne do pełnienia służby w Straży Granicznej na stanowiskach w bezpośredniej ochronie granicy państwowej, uważa się:

1) posiadanie umiejętności w szczególności takich jak strzelanie, alpinisty, spadochroniarza, nurka i płetwonurka udokumentowanych posiadaniem uprawnień instruktorskich,

2) udokumentowane posiadanie kwalifikacji niezbędnych na proponowanym stanowisku służbowym, potwierdzone co najmniej pięcioletnią praktyką zawodową,

5. Wobec poborowych skierowanych do służby kandydackiej w Straży Granicznej postępowanie przeprowadza się w zakresie:

1) uzyskania orzeczenia komisji lekarskiej ustalającego zdolności psychiczne i fizyczne,

2) sprawdzenia w Krajowym Rejestrze Karnym,

3) postępowania sprawdzającego,

4) sprawdzenia niezbędnego do uzyskania dostępu do informacji niejawnych.

§ 2.
1. Postępowanie rozpoczyna się od przeprowadzenia z kandydatem wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej na poznanie jego predyspozycji do służby oraz motywacji do jej podjęcia.

2. Postępowanie prowadzi jednostka organizacyjna Komendy Głównej Straży Granicznej właściwa w sprawach osobowych oraz komórki organizacyjne właściwe w tych sprawach w oddziałach lub ośrodkach szkolenia Straży Granicznej.

§ 3.
1. Kandydat składa:

1) pisemne podanie o przyjęcie do służby,

2) wypełniony kwestionariusz osobowy,

3) dwie aktualne fotografie,

4) świadectwa pracy (służby) z poprzednich miejsc pracy (służby),

5) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6) inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

2. Kandydat może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe, a także opinie polecające.

3. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Postępowanie prowadzone jest w dwóch etapach.

2. Etap pierwszy postępowania kończy się wystawieniem opinii w przedmiocie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania.

3. Etap drugi kończy się sporządzeniem list kandydatów spełniających wymogi przyjęcia do służby w Straży Granicznej, którzy osiągnęli minimum 15 punktów, w kolejności uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym ogólnych ocen punktowych od oceny najwyższej do najniższej,

4. Oceny punktowej dokonuje się w karcie kwalifikacyjnej kandydata, wypełnianej na każdym etapie postępowania.

5. Wzór karty kwalifikacyjnej kandydata, o której mowa w ust. 4, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Etap pierwszy postępowania składa się z:

1) rozmów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez funkcjonariusza komórki kadrowej z wytypowanym kandydatem, mających na celu określenie jego przydatności do służby oraz ustalenie motywów jej podjęcia,

2) badań psychofizjologicznych określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe wytypowanego kandydata,

3) testu sprawności fizycznej,

4) przeprowadzenia odpowiedniego postępowania sprawdzającego w zakresie dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę służbową i państwową w stosunku do wytypowanego kandydata,

5) sprawdzenia prawdziwości danych osobowych wytypowanego kandydata zawartych w kwestionariuszu osobowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,

6) skierowania wytypowanego kandydata do właściwej komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej.

2. Test sprawności fizycznej, o którym mowa w ust. 1 w pkt 3, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Etap drugi postępowania składa się z testów, które mają na celu określenie stopnia posiadanej wiedzy ogólnej, sprawności fizycznej i znajomości języków obcych kandydata, rozmowy kwalifikacyjnej oraz z analizy przydatności i predyspozycji kandydata do służby w Straży Granicznej, na podstawie danych uzyskanych w trakcie pierwszego etapu postępowania z karty kwalifikacyjnej kandydata, karty sprawności fizycznej kandydata i wypełnionego kwestionariusza osobowego.

2. Testy, rozmowę kwalifikacyjną oraz analizę, o których mowa w ust. 1, przeprowadza komisja powołana przez Komendanta Głównego Straży Granicznej.

§ 7.
Do służby w Straży Granicznej przyjmuje się zakwalifikowanych w trakcie postępowania kandydatów zgodnie z kolejnością na listach, o których mowa w § 4 ust. 3, z uwzględnieniem kwalifikacji kandydata, wolnych etatów i aktualnych potrzeb służbowych jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz ma pełnić służbę.
§ 8.
1. Negatywne wyniki testów, postępowania sprawdzającego lub negatywne orzeczenie komisji lekarskiej, o których mowa w § 5 i 6, powodują odstąpienie od dalszego postępowania.

2. Przełożony właściwy w sprawach osobowych może przerwać postępowanie w każdym czasie, informując kandydata pisemnie o jego przyczynie.

3. Kandydata zawiadamia się pisemnie o zakończeniu postępowania i o jego wyniku.

§ 9.
1. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej posiadających kwalifikacje zawodowe szczególnie przydatne do służby na przewidywanym stanowisku służbowym na podstawie decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej, można odstąpić od czynności podejmowanych w postępowaniu określonych w § 4 ust. 3, § 6 ust. 1 oraz w § 7.

2. Wykaz kwalifikacji zawodowych, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 grudnia 1996 r. w sprawie zasad przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby w Straży Granicznej niemających wykształcenia średniego (Dz. U. Nr 146, poz. 684).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Załącznik 1. [WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 maja 2002 r. (poz. 673)

Załącznik nr 1

WZÓR KWESTIONARIUSZA OSOBOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 3

TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

I. Zasady przeprowadzania testu:

1) normy sprawności fizycznej dla l i II etapu postępowania kwalifikacyjnego, przeprowadzanego w jednostkach SG i w ośrodkach szkolenia SG, określają tabele norm sprawnościowych kwalifikacji kandydatów do służby w Straży Granicznej;

2) kandydat zgłaszający się na test do instruktora sportowego w l i II etapie postępowania kwalifikacyjnego musi posiadać kartę sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej, ze stosownym wpisem lekarza dopuszczającym do udziału w teście;

3) karta, o której mowa w ust. 2, po wypełnieniu dołączana jest do pozostałych dokumentów kandydata do służby w SG;

4) test sprawności fizycznej przeprowadzony jest w hali sportowej oraz na stadionie;

5) test wykonuje się wyłącznie w stroju sportowym;

6) kolejność wykonywanych elementów testu jest ściśle określona w tabelach norm sprawnościowych kandydatów do służby w Straży Granicznej;

7) rozpoczęcie testu poprzedza kilkuminutowa rozgrzewka;

8) wyniki testu wpisywane są do karty sprawności fizycznej kandydata do służby w Straży Granicznej.

II. Opis ćwiczeń

1. Skrętoskłony:

– z pozycji leżąc tyłem, dłonie splecione palcami za głową, nogi w lekkim rozkroku zgięte w stawach kolanowych oparte stopami o dolny szczebel drabinek gimnastycznych, ćwiczący dynamicznie unosi tułów z jego jednoczesnym skrętem i dotyka prawym łokciem lewego kolana, wraca do leżenia i kolejno unosi się dotykając lewym łokciem prawego kolana. Liczona jest ilość pełnych powtórzeń ćwiczenia w określonym czasie.

2. Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem:

– z podporu leżąc przodem, ćwiczący ugina ręce w stawach łokciowych i barkowych tak, aby stawy barkowe znalazły się co najmniej na wysokości łokci (tułów wyprostowany), po czym dokonuje wyprostu w ww. stawach aż do uzyskania pozycji wyjściowej. Liczona jest ilość prawidłowo wykonanych powtórzeń ćwiczenia. W trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych.

3. Skok w dal z miejsca obunóż:

– ćwiczący staje w odległości 50 cm od materaca na specjalnie oznaczonej linii, wykonuje zamach rękami i, odbijając się jednocześnie obiema stopami od podłoża, skacze w przód. Próbę powtarza się trzykrotnie. Oceniany jest najdłuższy skok mierzony od linii wyznaczającej miejsce odbicia do najbliższego miejsca kontaktu ciała z materacem.

4. Koperta:;

– na prostokącie o wymiarach 300 x 500 cm umieszczamy pięć chorągiewek o wysokości 150 cm (po jednej w narożnikach oraz na przecięciu przekątnych). Ćwiczący, zaczynając od chorągiewki umieszczonej w narożniku krótszego boku prostokąta, przebiega do chorągiewki umieszczonej na przecięciu przekątnych, skręca w prawo, obiega chorągiewkę ustawioną w narożniku dłuższego boku prostokąta, następnie po krótszym boku obiega chorągiewkę narożną, kierując się do umieszczonej na przecięciu przekątnych, skręca w prawo, obiega chorągiewkę ustawioną na narożniku dłuższego boku, kierując się do chorągiewki, od której rozpoczynał bieg, obiega ją i pokonuje całą trasę jeszcze dwukrotnie.

5. Uginanie i prostowanie ramion w podporze tyłem na ławeczkach:

– ćwicząca wykonuje podpór zwieszony tyłem w oparciu o ławeczkę gimnastyczną, nogi wyprostowane w stawach kolanowych opiera o drugą ławeczkę. Na komendę wykonuje rytmiczne pionowe ugięcia ramion. Podczas wykonywania ćwiczenia nogi w stawach kolanowych muszą być wyprostowane, a pośladki każdorazowo dotykać podłoża. W trakcie ćwiczenia nie wolno wykonywać przerw odpoczynkowych.

6. Uginanie i prostowanie ramion na poręczach:

– ćwiczący wskakuje na poręcze do podpór, ramiona wzdłuż tułowia, tułów wyprostowany. Na komendę „ćwicz” ugina ręce tak, aby łokcie znalazły się na wysokości linii barków, następnie powraca do pozycji wyjściowej. Liczona jest ilość pełnych ugięć.

7. „Delfin” w ciągu 1 minuty:

–z pozycji na baczność ćwiczący poprzez skłon i ugięcie nóg w stawach kolanowych przechodzi do podporu leżąc przodem, następnie szybko podnosi się do pozycji na baczność. Liczona jest ilość pełnych powtórzeń ćwiczenia w czasie 1 minuty.

III. KARTA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KANDYDATA DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ
I i II ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Imię i nazwisko: ....................................................... ........................

2. Data urodzenia: ....................................................... .........................

3. Data sprawdzianu: ....................................................... ....................

 

Lp.

Wynik

Ocena

Suma ocen

Liczba punktów

Podpis
instruktora

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

Opinia lekarska: ....................................................... ....................................................... .........................

Uwaga: W rubryce ocena, w przypadku uzyskania wyniku niższego od normy na ocenę dst, należy wpisać 0.

IV. TABELE NORM SPRAWNOŚCIOWYCH l i II ETAPU KWALIFIKACJI KANDYDATEK DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

TABELA NORM SPRAWNOŚCIOWYCH I ETAPU KWALIFIKACJI KANDYDATEK DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

NAZWA ĆWICZENIA

GRUPA WIEKOWA

JEDN. MIARY

OCENY

bdb

db

dst

 

 

 

 

 

 

 

 

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem

do - 30 lat

ilość

16

14

10

1.

31-40 lat

-

15

13

9

 

41-50 lat

-

14

12

8

 

 

 

 

 

 

 

Bieg koperta

do - 30 lat

sek.

26.9

27.6

28.3

2.

31-40 lat

-

27.5

28.2

28.9

 

41-50 lat

-

28.5

29.2

29.9

 

 

 

 

 

 

 

Skok w dal z miejsca obunóż

do - 30 lat

odległość

185

170

155

3.

31-40 lat

-

175

160

145

 

41-50 lat

-

165

150

135

 

 

 

 

 

 

 

Skrętoskłony
60 sek.

do - 30 lat

ilość

41

36

32

4.

31-40 lat

-

38

34

29

 

41-50 lat

-

34

30

25

 

 

 

 

 

 

 

Uginanie i prostowanie ramion w podporze tyłem na ławeczkach

do - 30 lat

ilość

30

24

20

5.

31-40 lat

-

28

22

18

 

41-50 lat

-

26

20

16

 

 

 

 

 

 

 

„Delfin”
1 min.

do - 30 lat

ilość

26

23

20

6.

31 - 40 lat

-

24

21

18

 

41-50 lat

-

22

19

16

 

 

 

 

 

 

 

1 pkt -suma ocen 15

2 pkt - suma ocen 16 -18

3 pkt - suma ocen 19-21

4 pkt - suma ocen 22 - 24

5 pkt - suma ocen 25 - 27

6 pkt - suma ocen 28 - 30

TABELA NORM SPRAWNOŚCIOWYCH I ETAPU KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

NAZWA ĆWICZENIA

GRUPA WIEKOWA

JEDN.
MIARY

OCENY

bdb

db

dst

 

 

 

 

 

 

 

 

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem

do - 30 lat

ilość

43

38

30

1.

31-40 lat

-

38

33

25

 

41-50 lat

-

30

26

20

 

Bieg koperta

 

 

 

 

 

 

do - 30 lat

sek.

24.3

25.1

25.7

2.

31-40 lat

..

24.8

25.6

26.2

 

41-50 lat

..

25.6

26.4

27.0

 

Skok w dal z miejsca obunóż

 

 

 

 

 

 

do - 30 lat

odległość

250

230

210

3.

31-40 lat

-

240

220

200

 

41-50 lat

-

230

210

190

 

Skrętoskłony
60 sek.

 

 

 

 

 

 

do - 30 lat

ilość

45

40

36

4.

31-40 lat

-

42

38

34

 

41-50 lat

-

38

34

30

 

 

 

 

 

 

 

Uginanie i prostowanie ramion na poręczach

do - 30 lat

ilość

10

8

6

5.

31-40 lat

-

9

7

5

 

41-50 lat

-

8

6

4

 

 

 

 

 

 

 

„Delfin” 1 min.

do - 30 lat

ilość

35

30

28

6.

31-40 lat

-

33

28

26

 

41-50 lat

-

30

25

23

 

 

 

 

 

 

 

1 pkt -suma ocen 15

2 pkt- suma ocen 16 -18

3 pkt - suma ocen 19-21

4 pkt - suma ocen 22-24

5 pkt - suma ocen 25 - 27

6 pkt - suma ocen 28 - 30

TABELA NORM SPRAWNOŚCIOWYCH II ETAPU KWALIFIKACJI KANDYDATEK DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

NAZWA ĆWICZENIA

GRUPA WIEKOWA

JEDN. MIARY

OCENY

bdb

db

dst

 

 

 

 

 

 

 

 

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem

do - 30 lat

ilość

16

14

10

1.

31-40 lat

-

15

13

9

 

41-50 lat

-

14

12

8

 

 

 

 

 

 

 

Bieg koperta

do - 30 lat

sek.

26.9

27.6

28.3

2.

31-40 lat

-

27.5

28.2

28.9

 

41-50 lat

-

28.5

29.2

29.9

 

 

 

 

 

 

 

Skok w dal z miejsca obunóż

do - 30 lat

odległość

185

170

155

3.

31-40 lat

-

175

160

145

 

41-50 lat

-

165

150

135

 

 

 

 

 

 

 

Skrętoskłony
60 sek.

do - 30 lat

ilość

41

36

32

4.

31-40 lat

-

38

34

29

 

41-50 lat

-

34

30

25

 

 

 

 

 

 

 

Uginanie i prostowanie ramion w podporze tyłem na ławeczkach

do - 30 lat

ilość

30

24

20

5.

31-40 lat

-

28

22

18

 

41 - 50 lat

-

26

20

16

 

 

 

 

 

 

 

Bieg 600 m

do - 30 lat

czas

lato zima

2.30 2.35

2.45 2.50

2.55
3.00

6.

31-40 lat

czas

lato zima

2.35 2.40

2.50 2.55

3.00
3.05

 

41-50 lat

czas

lato zima

2.40 2.45

2.55 3.00

3.05
3.10

 

1 pkt - suma ocen 15

2 pkt - suma ocen 16 - 18

3 pkt - suma ocen 19-21

4 pkt - suma ocen 22 - 24

5 pkt - suma ocen 25 - 27

6 pkt - suma ocen 28 - 30

TABELA NORM SPRAWNOŚCIOWYCH II ETAPU KWALIFIKACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

Lp.

NAZWA ĆWICZENIA

GRUPA WIEKOWA

JEDN. MIARY

OCENY

bdb

db

dst

 

 

 

 

 

 

 

 

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem

do - 30 lat

ilość

43

38

30

1.

31-40 lat

-

38

33

25

 

41-50 lat

-

30

26

20

 

Bieg koperta

 

 

 

 

 

 

do - 30 lat

sek.

24.3

25.1

25.7

2.

31-40 lat

-

24.8

25.6

26.2

 

41-50 lat

-

25.6

26.4

27.0

 

Skok w dal z miejsca obunóż

 

 

 

 

 

 

do - 30 lat

odległość

250

230

210

3.

31-40 lat

-

240

220

200

 

41-50 lat

-

230

210

190

 

Skrętoskłony 60 sek.

 

 

 

 

 

 

do - 30 lat

ilość

45

40

36

4.

31-40 lat

-

42

38

34

 

41-50 lat

-

38

34

30

 

 

 

 

 

 

 

Uginanie i prostowanie ramion na poręczach

do - 30 lat

ilość

10

8

6

5.

31-40 lat

-

9

7

5

 

41-50 lat

-

8

6

4

 

 

 

 

 

 

 

Bieg
1000m

do - 30 lat

czas

lato zima

3.40 3.50

3.55 4.05

4.10
4.20

6.

31-40 lat

czas

lato zima

3.50 4.00

4.05 4.15

4.20
4.30

 

41-50 lat

czas

lato zima

4.00 4.10

4.15 4.25

4.30
4.40

 

1 pkt - suma ocen 15

2 pkt - suma ocen 16 - 18

3 pkt - suma ocen 19 - 21

4 pkt - suma ocen 22 - 24

5 pkt - suma ocen 25 - 27

6 pkt - suma ocen 28 -30

Załącznik 4. [WYKAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 4

WYKAZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH SZCZEGÓLNIE PRZYDATNYCH DO PEŁNIENIA SŁUŻBY W STRAŻY GRANICZNEJ

1. Piloci samolotów lub śmigłowców posiadający wykształcenie wyższe oraz aktualną licencję pilota zawodowego.

2. Mechanicy lotniczy posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe mechanika lotniczego i aktualną licencję mechanika obsługi lub mechanika pokładowego.

3. Marynarze i oficerowie marynarki przeznaczeni do pełnienia służby bezpośrednio na jednostkach pływających Straży Granicznej.

4. Oficerowie marynarki posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe planowani do przyjęcia do służby w komendzie oddziału Straży Granicznej.

5. Kandydaci posiadający wykształcenie wyższe – informatyczne, elektroniczne, łączności, optoelektroniki, teletransmisji lub telekomunikacji.

6. Kandydaci legitymujący się co najmniej wykształceniem wyższym magisterskim, posiadający w zakresie swojej specjalności dodatkowe uprawnienia zawodowe udokumentowane dyplomem (np. aplikacją sądową, prokuratorską, adwokacką lub radcowską, inżynierowie z uprawnieniami nadzoru budowlanego, osoby z wykształceniem filozoficznym z uprawnieniami tłumacza przysięgłego).

7. Kandydaci posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy/służbie w Policji, Ministerstwie Obrony Narodowej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »