| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 września 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2001 r. Nr 149, poz. 1673) wprowadza się następujące zmiany;

1) w § 25:

a) w ust. 2 w pkt 1 w lit. a po wyrazach „jako normalne” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 3,”,

b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „w tym” dodaje się wyrazy „dyskonta oraz”

2) w § 26 w ust. 1:

a) w zdaniu wstępnym po wyrazach „dokonywana jest” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem
§ 32a,”,

b) w pkt 4 wyrazy „odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych” zastępuje się wyrazami „na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny”,

c) w pkt 9 po wyrazach „zamortyzowanego kosztu” dodaje się wyrazy „ , z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej”

3) tytuł rozdziału 7 otrzymuje brzmienie „Przepisy przejściowe i końcowe”

4) w rozdziale 7 dodaje się § 32a i 32b w brzmieniu:

„§ 32a. Do dnia 31 grudnia 2003 r. wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy może być dokonywana według zasad określonych w ustawie, z uwzględnieniem odpowiednio przepisów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, przepisów rachunkowości zabezpieczeń, o których mowa w rozdziale 5, oraz następujących zasad:

1) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu wycenia się według wartości rynkowej, a aktywa finansowe, dla których nie istnieje aktywny rynek – według określonej w inny sposób wartości godziwej. Różnicę wartości rynkowej lub wartości godziwej zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych,

2) aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się według ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto i premię, z uwzględnieniem odpisów z tytułu rezerw celowych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

3) udzielone kredyty i pożyczki oraz inne należności własne banku, które nie są przeznaczone do obrotu, wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, która obejmuje również odsetki od należności,

4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się według wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej odnosi się odpowiednio na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny,

5) akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy, natomiast pozostałe akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości,

6) aktywa finansowe, których wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, wycenia się według zamortyzowanego kosztu,

7) aktywa przejęte za długi wycenia się według wartości godziwej. Na różnicę pomiędzy kwotą długu a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów tworzy się rezerwę celową lub dokonuje się odpisu aktualizującego wartość tych aktywów. W przypadku gdy wartość godziwa przejętych aktywów jest wyższa od kwoty długu, różnica stanowi zobowiązanie wobec kredytobiorcy,

8) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym instrumenty pochodne będące zobowiązaniami, wycenia się według wartości godziwej, z tym że zobowiązanie, które ma zostać rozliczone poprzez przekazanie instrumentu kapitałowego, którego wartości godziwej nie można wiarygodnie ustalić, należy wycenić w wysokości zamortyzowanego kosztu. Skutki zmiany wartości godziwej zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu odnosi się odpowiednio do przychodów lub kosztów z operacji finansowych,

9) zobowiązania finansowe nieprzeznaczone do obrotu i niebędące instrumentami pochodnymi wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, która obejmuje również odsetki od zobowiązań.

§ 32b. 1. Zyski lub straty, wynikające z zastosowania po raz pierwszy zasad wyceny aktywów i zobowiązań finansowych ustalonych na dzień 1 stycznia 2002 r., odnosi się na zysk (stratę) z lat ubiegłych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zyski lub straty, wynikające z zastosowania po raz pierwszy zasad wyceny aktywów i zobowiązań finansowych ustalonych na dzień 1 stycznia 2002 r., odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny, jeśli skutki wyceny tych aktywów i zobowiązań odnosi się na kapitał z aktualizacji wyceny.”.

§ 2.
Sprawozdania finansowe sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z § 32a i 32b rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, uznaje się za sporządzone prawidłowo.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 września 2002 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »