| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 4 lipca 2003 r.

w sprawie kart i tabliczek tożsamości żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych

Na podstawie art. 41a ust. 5 w związku z art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek tożsamości wydawane:

a) żołnierzom zawodowym,

b) kandydatom na żołnierzy zawodowych;

2) organy wojskowe właściwe do wydawania i ewidencjonowania kart i tabliczek tożsamości;

3) tryb ewidencjonowania, doręczania i postępowania w razie zniszczenia lub utraty karty i tabliczki tożsamości;

4) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego żołnierzom, wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę.

§ 2.
Ustala się następujące rodzaje kart tożsamości:

1) według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przeznaczona jest dla żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami”;

2) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia, przeznaczona jest dla żołnierzy:

a) przewidzianych do odszukiwania, zbierania, przenoszenia, przewożenia, leczenia rannych i chorych oraz do zapobiegania chorobom,

b) przewidzianych do zarządzania jednostkami lub zakładami medyczno-sanitarnymi,

c) wykonujących czynności duszpasterskie w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”.

§ 3.
Karty tożsamości wydaje się żołnierzom:

1) wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę;

2) w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 4.
1. Tabliczka tożsamości zawiera:

1) numer tabliczki;

2) nazwę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – „Siły Zbrojne RP”.

2. Kartę tożsamości wydaje się wraz z tabliczką tożsamości, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Żołnierzom wyjeżdżającym w celach służbowych za granicę wydaje się indywidualny rozkaz wyjazdu.

2. Indywidualnego rozkazu wyjazdu można nie wydawać żołnierzom, o których mowa w ust. 1, jeżeli przełożonemu tych żołnierzy, wyjeżdżającemu z nimi za granicę, wydano zbiorowy rozkaz wyjazdu.

3. Rozkazy wyjazdu, o których mowa w ust. 1 i 2 i których wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, wydaje dowódca jednostki wojskowej.

§ 6.
1. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi wydaje karty tożsamości, określa termin ich ważności oraz zezwala na wydanie tabliczek tożsamości na podstawie wniosku, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości dla żołnierza składa dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się również w celu aktualizacji danych zawartych w karcie tożsamości.

4. Złożenie wniosku w przypadkach, o których mowa w § 3 pkt 1, powinno nastąpić co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem wyjazdu lub terminem utraty ważności karty tożsamości.

5. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić w przypadkach uzasadnionych terminem wyjazdu i rodzajem wykonywanych zadań również w innym terminie.

6. W czasie pokoju można składać wniosek o wydanie karty i tabliczki tożsamości na wypadek ogłoszenia mobilizacji lub na czas wojny.

7. We wniosku o wydanie karty i tabliczki tożsamości dowódca jednostki wojskowej składający wniosek podaje numer tabliczki tożsamości, która zostanie wydana wraz z kartą tożsamości.

§ 7.
1. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

2. Ewidencję wydanych kart tożsamości prowadzą także dowódcy jednostek wojskowych w stosunku do podległych im żołnierzy, którym wydano karty tożsamości.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1 i 2, prowadzi się w formie rejestru wydanych kart tożsamości oraz w formie elektronicznej.

4. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią tajemnicę służbową.

§ 8.
1. Ewidencję tabliczek tożsamości prowadzi szef komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

2. Wydawanie i ewidencjonowanie wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości prowadzą, w stosunku do podległych im żołnierzy, dowódcy jednostek wojskowych.

3. Ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie zbiorczego rejestru tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej, z podziałem na liczbę wydanych tabliczek i ich numerów oraz nazwę dowódcy jednostki wojskowej, o którym mowa w ust. 2.

4. Ewidencję, o której mowa w ust. 2, prowadzi się w formie rejestru wydanych lub zdeponowanych tabliczek tożsamości oraz w formie elektronicznej.

5. Zbiory ewidencji, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowią tajemnicę służbową.

§ 9.
1. Karty tożsamości doręcza się, za potwierdzeniem odbioru, dowódcy jednostki wojskowej składającemu wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Tabliczki tożsamości wydaje wraz z kartami tożsamości, za potwierdzeniem odbioru, dowódca jednostki wojskowej składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.

3. Dowódca jednostki wojskowej składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, deponuje karty tożsamości i tabliczki tożsamości wydawane w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do czasu ich wydania uprawnionym osobom.

§ 10.
1. Żołnierz, któremu wydano kartę i tabliczkę tożsamości, w razie jej utraty lub zniszczenia, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie oraz o okolicznościach tego zdarzenia szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi, za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej składającego wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty i tabliczki tożsamości lub po upływie terminu ważności karty tożsamości albo z powodu zmiany danych zawartych w tej karcie, karty i tabliczki tożsamości zwraca się niezwłocznie do organu wydającego.

3. Karty tożsamości, których termin ważności jeszcze nie upłynął, po ustaniu przyczyny uzasadniającej wydanie karty tożsamości, deponuje dowódca jednostki wojskowej składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wraz z kartą tożsamości zwrotowi podlega tabliczka tożsamości.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, oraz zwrot, o którym mowa w ust. 2, stanowią podstawę do skreślenia karty i tabliczki tożsamości z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości.

5. Karty i tabliczki tożsamości, w razie ich zwrotu:

1) mogą być ponownie wydane, o ile ich stan pozwala na ich dalsze używanie;

2) niszczy się protokolarnie po skreśleniu z ewidencji wydanych kart i tabliczek tożsamości, jeżeli ich stan nie pozwala na ich ponowne wydanie.

6. Zniszczenia dokonuje dowódca jednostki wojskowej, składający wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1, o czym zawiadamia szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej w sprawach zarządzania zasobami osobowymi.

§ 11.
Dotychczasowe karty tożsamości przeznaczone do wydania na wypadek ogłoszenia mobilizacji i czas wojny zachowują ważność do czasu ich zastąpienia nowymi kartami tożsamości, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: w z.J. Zemke

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117, z 1999 r. Nr 1, poz. 7, z 2001 r. Nr 85, poz. 925 i Nr 154, poz. 1800 i 1801, z 2002 r. Nr 141, poz. 1184, N r 200, poz. 1687 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie kart i tabliczek tożsamości (M.P. Nr 65, poz. 585), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 200, poz. 1687).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 4 lipca 2003 r. (poz. 1241)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR TABLICZKI TOŻSAMOŚCI

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »