| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 5 stycznia 2005 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954, z 2002 r. Nr 71, poz. 655, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ich ponoszenia,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ich ponoszenia

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „postępowaniem”.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o „strażaku”, należy przez to rozumieć pracowników, o których mowa w art. 16a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959), z wyłączeniem techników pożarnictwa i inżynierów pożarnictwa.
§ 3.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym w toku postępowania przez właściwy organ określony w przepisach ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.2)), zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 4.
Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, organ prowadzący postępowanie przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej wnioskodawcy, odpowiednio:

1) jednostce ochrony przeciwpożarowej w rozumieniu art. 15 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej lub jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1–4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.3)), w której ma być odbywany staż adaptacyjny, zwanej dalej „jednostką organizacyjną”;

2) szkole Państwowej Straży Pożarnej w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, która przygotowuje i przeprowadza test umiejętności, zwanej dalej „szkołą”.

§ 5.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych dla zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa i strażaka oraz wykaz jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w których można odbyć staż adaptacyjny.
§ 6.
Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 7.

1. Wnioskodawca we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, wskazuje organowi prowadzącemu postępowanie jednostkę organizacyjną, w której zamierza odbywać staż adaptacyjny.

2. Wnioskodawca do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, dołącza dokument zawierający zobowiązanie kierownika jednostki organizacyjnej do nawiązania z nim stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.

3. W dokumencie, o którym mowa w ust. 2, na podstawie postanowienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, otrzymanego od wnioskodawcy, kierownik jednostki organizacyjnej określa w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny z wnioskodawcą;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy do wykonywania;

5) koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie może być krótszy niż długość stażu adaptacyjnego.

§ 8.
1. Postanowienie, o którym mowa w § 3 ust. 1, określa długość i program stażu adaptacyjnego.

2. Staż adaptacyjny odbywa się w jednostce organizacyjnej zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, zwanym dalej „programem”.

3. Program ustala się na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

3) długości stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

6) różnic wynikających ze specyfiki zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 9.
1. Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

2. Wnioskodawca zawiadamia organ prowadzący postępowanie o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

§ 10.
1. Staż adaptacyjny dla zawodów inżyniera pożarnictwa oraz technika pożarnictwa odbywa się pod nadzorem opiekuna, którym może być osoba posiadająca kwalifikacje co najmniej równorzędne z kwalifikacjami, o uznanie których występuje wnioskodawca, zaś w przypadku zawodu strażaka – kwalifikacje co najmniej technika pożarnictwa.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej wyznacza opiekuna.

3. Opiekun w czasie stażu adaptacyjnego:

1) określa zadania dla wnioskodawcy;

2) kontroluje realizację powierzonych wnioskodawcy zadań;

3) udziela pomocy w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;

4) sporządza okresową ocenę realizacji programu, co najmniej raz na kwartał;

5) sporządza opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy.

4. Zmiana opiekuna przez kierownika jednostki organizacyjnej następuje z powodu:

1) braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanego wniosku opiekuna, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę oraz organ prowadzący postępowanie.

§ 11.
W trakcie odbywania stażu adaptacyjnego wnioskodawca:

1) przestrzega porządku organizacyjno-prawnego jednostki organizacyjnej;

2) realizuje program;

3) prowadzi dziennik stażu adaptacyjnego.

§ 12.
1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymywanym od kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność jego przebiegu z programem.

§ 13.
Organ prowadzący postępowanie sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególności przez:

1) kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego i realizacji programu;

2) kontrolę obecności wnioskodawcy w trakcie trwania stażu adaptacyjnego;

3) kontrolę prawidłowego prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego;

4) kontrolę postępów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

5) obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę w czasie stażu adaptacyjnego;

6) gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.

§ 14.
1. Wyliczenia kosztów odbywania stażu adaptacyjnego dokonuje każdorazowo kierownik jednostki organizacyjnej, w której jest odbywany staż adaptacyjny, stosownie do programu i czasu trwania stażu adaptacyjnego, uwzględniając w szczególności wydatki jednostki organizacyjnej na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, a także kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 1, w równych ratach płatnych z góry do 10. dnia każdego miesiąca, za dany okres rozliczeniowy, na wskazany rachunek bieżący – subkonto dochodów jednostki organizacyjnej.

§ 15.
1. Oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego, zwanej dalej „oceną”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego, dokonuje zespół powołany przez organ prowadzący postępowanie.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się co najmniej z trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu osób, dla zawodów inżynier pożarnictwa oraz technik pożarnictwa posiadających kwalifikacje co najmniej równorzędne z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, zaś dla zawodu strażak – posiadających kwalifikacje co najmniej technika pożarnictwa.

3. Zespół dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika stażu adaptacyjnego;

2) opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy;

3) opinii kierownika jednostki organizacyjnej o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka.

4. Oceny dokonuje się w obecności wnioskodawcy.

5. Z dokonanej oceny zespół sporządza protokół w terminie 3 dni od dnia dokonania oceny.

6. Ocenę zespół przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w ust. 5.

§ 16.
1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę przed dokonaniem oceny, o której mowa w § 15 ust. 1, organ prowadzący postępowanie może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony, nieprzekraczający, łącznie z odbytym już stażem, 2 lat.

2. Do przedłużonego stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 7–15.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 17.

1. Miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej „testem”, organ prowadzący postępowanie wyznacza 2 razy do roku.

2. Terminy przeprowadzania testu są podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw wewnętrznych, nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 18.
Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem testu.
§ 19.
Zakres wiedzy i umiejętności objętych testem ustala dla wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane przez wnioskodawcę kwalifikacje;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabytych przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

3) długości stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wymaganej znajomości prawa polskiego do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

6) różnic wynikających ze specyfiki zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 20.
1. Zakres wiedzy i umiejętności, jaki zostanie objęty testem, przekazuje się komendantowi szkoły celem opracowania pytań i zadań testowych, w tym zadań z części praktycznej.

2. Komendant szkoły, w terminie 14 dni od dnia otrzymania ustalonego przez organ prowadzący postępowanie zakresu wiedzy i umiejętności, opracuje pytania i zadania testowe oraz kryteria oceny.

3. Pytania i zadania testowe zatwierdza organ prowadzący postępowanie.

§ 21.
1. Wyliczenia kosztów przeprowadzenia testu dokonuje każdorazowo komendant szkoły, w której test jest przeprowadzany, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, w oparciu o rzeczywiste wydatki ponoszone przez szkołę.

2. Wnioskodawca uiszcza koszty, o których mowa w ust. 1, w postaci jednorazowej opłaty, na wskazany rachunek bieżący – subkonto dochodów szkoły, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 22.
1. O ustalonym zakresie wiedzy i umiejętności objętych testem, o którym mowa w § 19, miejscu, terminie i szkole wskazanej do jego przeprowadzenia, zgodnie z profilem jej działania, oraz o wysokości opłaty z tytułu przeprowadzenia testu, organ prowadzący postępowanie informuje wnioskodawcę i wskazaną szkołę, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

2. Informacje o terminie i miejscu przeprowadzania testu oraz kryteriach jego oceny udostępnia się wnioskodawcy również w szkole przeprowadzającej test.

§ 23.
Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, oraz dokument poświadczający tożsamość.
§ 24.
1. Test składa się z:

1) części pisemnej obejmującej nie więcej niż 50 pytań;

2) części ustnej polegającej na wypowiedzi ustnej na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw, składający się nie więcej niż z 5 pytań;

3) części praktycznej obejmującej sprawdzenie wybranych umiejętności z zakresu zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka.

2. Czas trwania testu umiejętności nie może przekraczać 360 minut.

§ 25.
1. Każde z pytań zawiera nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi. Co najmniej 60 % pytań zawiera jedną odpowiedź poprawną.

2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie w części pisemnej ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla zdobycia punktów za takie pytanie należy wskazać jako poprawne wszystkie odpowiedzi.

3. W części ustnej każda odpowiedź jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów.

4. Wykonanie zadania w części praktycznej punktuje się w zależności od stopnia prawidłowości jego wykonania w skali od 0 do 5 punktów.

5. Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.

6. Za pozytywny uznaje się wynik testu, jeżeli wnioskodawca uzyskał co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania.

§ 26.
1. Test przeprowadza zespół egzaminacyjny powołany przez komendanta szkoły, składający się co najmniej z trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu, osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie związanym z problematyką objętą testem.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą osoby posiadające kwalifikacje co najmniej równorzędne z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, zaś w przypadku zawodu strażaka – kwalifikacje co najmniej technika pożarnictwa.

3. Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:

1) przeprowadzenie testu;

2) dokonanie oceny testu.

§ 27.
Pytania i zadania są umieszczane na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu, ostemplowanych przez komendanta szkoły, w której test jest przeprowadzany.
§ 28.
Ocena testu jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.
§ 29.
Z przeprowadzonego testu niezwłocznie po dokonaniu oceny, o której mowa w § 28, zespół egzaminacyjny sporządza protokół zawierający w szczególności:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) wskazanie szkoły, w której test jest przeprowadzany;

3) skład zespołu egzaminacyjnego;

4) ocenę testu;

5) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego.

§ 30.
Ocenę testu komendant szkoły, w której test jest przeprowadzany, przekazuje, w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 29, wnioskodawcy i organowi prowadzącemu postępowanie.
§ 31.
1. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu.

2. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. W przypadku nieprzystąpienia do testu z uzasadnionej przyczyny organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie termin, szkołę zobowiązaną do przeprowadzenia testu, zgodnie z profilem jej działania, oraz miejsce przeprowadzenia tego testu i zawiadamia o tym wnioskodawcę oraz szkołę co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu.

4. Oceny przyczyny nieprzystąpienia do testu w wyznaczonym terminie organ prowadzący postępowanie dokonuje, kierując się przepisami o usprawiedliwianiu nieobecności w pracy.

5. W przypadku negatywnej oceny testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia powtórne jednokrotne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.

6. Do powtórnego zdawania testu stosuje się odpowiednio przepisy § 17–30.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 32.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: R. Kalisz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 141, poz. 1492, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703.

4) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. Nr 76, poz. 727), zachowane w mocy na podstawie art. 111 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

GACH MIZIŃSKA Kancelaria prawna

Kancelaria GACH MIZIŃSKA spółka jawna to kancelaria specjalizująca się w doradztwie podatkowym oraz w doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »