| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 23 sierpnia 2005 r.

w sprawie urządzeń radiowych objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu2)

Na podstawie art. 155 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje urządzeń radiowych, które podlegają obowiązkowi zawiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej „Prezesem URTiP”, o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu, oraz sposób, zakres i tryb dokonania zawiadomienia.
§ 2.
1. Obowiązkowi, o którym mowa w § 1, podlegają następujące rodzaje urządzeń radiowych:

1) nadawcze,

2) nadawczo-odbiorcze

– przeznaczone do pracy w zakresach częstotliwości, których warunki wykorzystania nie zostały zharmonizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, zwane dalej „urządzeniami”.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do urządzeń radiowych stanowiących urządzenia klasy 1, do których pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej wykorzystywane są jednakowe zakresy częstotliwości oraz obowiązują jednakowe wymagania dotyczące podstawowych parametrów technicznych urządzeń, takich jak: moc, częstotliwość, szerokość pasma, cykle pracy, rodzaj modulacji.

§ 3.
Ustala się wzór formularza zawiadomienia o zamiarze wprowadzenia urządzenia do obrotu, zwanego dalej „zawiadomieniem”, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
1. Zawiadomienie składa się w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem poczty albo bezpośrednio w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanym dalej „URTiP”.

2. Za dzień złożenia zawiadomienia uważa się:

1) dzień wysłania zawiadomienia do systemu teleinformatycznego URTiP – w przypadku złożenia zawiadomienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;

2) dzień nadania zawiadomienia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego – w przypadku złożenia zawiadomienia za pośrednictwem poczty;

3) dzień przyjęcia zawiadomienia – w przypadku złożenia zawiadomienia bezpośrednio w URTiP.

§ 5.
1. W przypadku złożenia wadliwie wypełnionego zawiadomienia Prezes URTiP, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, wzywa pisemnie zawiadamiającego do poprawienia lub uzupełnienia zawiadomienia w wyznaczonym terminie.

2. Zawiadomienie niepoprawione lub nieuzupełnione w wyznaczonym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Jeżeli w treści zawiadomienia nie wskazano podmiotu wprowadzającego urządzenie radiowe do obrotu lub jego adresu i nie ma możliwości ich ustalenia na podstawie posiadanych przez Prezesa URTiP danych, zawiadomienie pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 6.
Zmiana treści zawiadomienia wymaga złożenia nowego zawiadomienia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 września 2005 r.3)

Minister Infrastruktury: K. Opawski

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1999/5/WE z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności zawarte w art. 6 ust. 4 w zakresie nieuwzględnionym w innych przepisach (Dz. Urz. WE L 91 z 07.04.1999 r.).

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie urządzeń radiowych, objętych obowiązkiem zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty o zamiarze wprowadzenia ich do obrotu (Dz. U. Nr 110, poz. 1166), które z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc na podstawie art. 223 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362).

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA ZAWIADOMIENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 sierpnia 2005 r. (poz. 1406)

WZÓR FORMULARZA ZAWIADOMIENIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »