| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 9 stycznia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006 (Dz. U. Nr 206, poz. 1707) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w ust. 1 po pkt 88 dodaje się pkt 88a w brzmieniu:

„88a) PF – sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek/kredytów ze środków własnych;”,

b) w ust. 2 po pkt 13 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:

„14) ankieta ZD – badanie aktywności ekonomicznej ludności;

15) ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności.”;

2) w § 2:

a) w ust. 1:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Edukacji i Nauki:”,

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) MN-02 – sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii.”,

b) w ust. 2:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Gospodarki:”,

– uchyla się pkt 61–65,

c) w ust. 3:

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Transportu i Budownictwa:”,

– po pkt 7 dodaje się pkt 8–11 w brzmieniu:

„8) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-1;

9) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-2;

10) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-3;

11) Zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-4.”,

d) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:”,

e) uchyla się ust. 5,

f) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej:

1) MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami);

2) MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy;

3) MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach;

4) MPiPS-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce;

5) MGiP-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia;

6) MGiP-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy;

7) MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.”,

g) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Określa się wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2006, prowadzonych przez Ministra Sportu: KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego.”;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) wzór formularza F-01/I-01 – sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza G-02g – sprawozdanie o infrastrukturze, odbiorcach i sprzedaży gazu ziemnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) wzór formularza I-01 – sprawozdanie o nakładach na środki trwałe otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia,

d) po wzorze formularza P-02 – meldunek o produkcji wyrobów i zapasach dodaje się wzór formularza PF – sprawozdanie dotyczące działalności przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego oraz przedsiębiorstw udzielających pożyczek/kredytów ze środków własnych w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia,

e) wzór formularza R-09U – sprawozdanie o wielkości ubojów zwierząt gospodarskich otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

f) wzór formularza R-KSRA – badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu w (czerwcu, grudniu) oraz produkcji zwierzęcej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia,

g) wzór formularza R-KSRB – badanie pogłowia trzody chlewnej w (kwietniu, sierpniu, grudniu) oraz produkcji żywca wieprzowego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia,

h) wzór formularza TD-E – kwestionariusz tygodniowy o przewozach ładunków pojazdem samochodowym otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego rozporządzenia,

i) wzór formularza Z-06 – sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy (załącznik do Z-06 – sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach nauczycieli i nauczycieli akademickich) otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) wzory formularzy:

– BR-01 – książeczka budżetu gospodarstwa domowego,

– BR-01a – badanie budżetów gospodarstw domowych. Karta statystyczna gospodarstwa domowego,

– BR-01b – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacja o udziale w badaniu,

– BR-04 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Informacje uzupełniające o gospodarstwie domowym,

– BR-05 – badanie budżetów gospodarstw domowych. Dochody w naturze z pracy najemnej

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzory formularzy:

– KGD-1 – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – kwestionariusz respondenta,

– KGD-1a – kondycja gospodarstw domowych (postawy konsumentów) – wykaz osób zamieszkałych w mieszkaniu

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego rozporządzenia,

c) po wzorze formularza SN-01 – statystyczna ankieta stowarzyszeń narodowościowych (z załącznikiem) dodaje się wzory formularzy:

– ankieta ZD – badanie aktywności ekonomicznej ludności,

– ZG – kartoteka gospodarstwa domowego, badanie aktywności ekonomicznej ludności

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 12 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:

a) po formularzu EN-2 – sprawozdanie z działalności wydawniczej skreśla się wzór formularza KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego i dodaje się wzory formularzy:

– MN-01 – sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii,

– MN-02 – sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 13 do niniejszego rozporządzenia,

b) wzór formularza G-10.3 – sprawozdanie o mocy i produkcji energii elektrycznej i ciepła elektrowni (elektrociepłowni) przemysłowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego rozporządzenia,

c) skreśla się wzory formularzy:

– MGiP-01 – sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami),

– MGiP-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy,

– MGiP-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na prace wydawanych cudzoziemcom w Polsce,

– MGiP-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia,

– MGiP-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy,

d) wzory formularzy:

– GUGiK-1 – sprawozdanie o mapie zasadniczej i jej aktualizacji,

– GUGiK-3 – sprawozdanie o katastrze nieruchomości oraz jego modernizacji

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego rozporządzenia,

e) po wzorze formularza PP-1 – planowanie przestrzenne w gminie dodaje się wzory formularzy:

– zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-1,

– zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-2,

– zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-3,

– zestawienie zbiorcze do sprawozdania GUGiK-4

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia,

f) skreśla się wzory formularzy:

– MN-01 – sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej z zakresu biotechnologii,

– MN-02 – sprawozdanie o innowacjach w obszarze biotechnologii,

g) po wzorze formularza PM-1 – roczne sprawozdanie o pojazdach i maszynach dodaje się wzory formularzy:

– MPiPS-01 – sprawozdanie o rynku pracy (z załącznikami),

– MPiPS-02 – sprawozdanie o przychodach i wydatkach Funduszu Pracy

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 17 do niniejszego rozporządzenia,

h) po wzorze formularza MPiPS-03 – sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej – pieniężnych, w naturze i usługach dodaje się wzory formularzy:

– MPiPS-04 – sprawozdanie o przyrzeczeniach i zezwoleniach na pracę wydawanych cudzoziemcom w Polsce,

– MGiP-05 – sprawozdanie o kontroli legalności zatrudnienia,

– MGiP-06 – sprawozdanie o instytucjonalnej obsłudze rynku pracy,

– MPiPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu

– w brzmieniu określonym w załączniku nr 18 do niniejszego rozporządzenia,

i) skreśla się wzór formularza MPS-07 – sprawozdanie o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu,

j) wzory formularzy:

– RRW-26 – sprawozdanie miesięczne ze skupu mleka i śmietanki oraz produkcji przetworów mlecznych,

– RRW-27 – sprawozdanie roczne z zakupu surowców oraz produkcji przetworów mlecznych,

– RRW-28 – sprawozdanie kwartalne o produkcji, zapasach i rozdysponowaniu alkoholu etylowego

– otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszego rozporządzenia,

k) po wzorze formularza MSP-01 – informacja dotycząca przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego dodaje się wzór formularza KFT-2 – sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego w brzmieniu określonym w załączniku nr 20 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załącznikach do rozporządzenia użyte w różnym przypadku wyrazy:

a) „Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Edukacji i Nauki”,

b) „Ministerstwo Gospodarki i Pracy” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Gospodarki”,

c) „Ministerstwo Polityki Społecznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej”,

d) „Ministerstwo Infrastruktury” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Transportu i Budownictwa”,

e) „Ministerstwo Kultury” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego”,

f) „Ministerstwo Nauki i Informatyzacji” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Ministerstwo Edukacji i Nauki”.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

(Załączniki do rozporządzenia stanowią oddzielny załącznik do niniejszego numeru)

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 28 lutego 2006 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

dr Witold Florczak

Aktuariusz, Ekspert ds. wyceny rezerw na świadczenia pracownicze

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »