| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 6 maja 2006 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów” (Dz. U. Nr 285, poz. 2862) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. Wnioskodawca będący osobą fizyczną dołącza do wniosku:

1) kopię dokumentu tożsamości – w części dotyczącej danych osobowych;

2) w przypadku gdy projekt jest realizowany na nieruchomości stanowiącej przedmiot współposiadania:

a) informację zawierającą następujące dane współposiadacza nieruchomości:

– imię,

– nazwisko,

– serię i numer dokumentu tożsamości,

– numer identyfikacji podatkowej NIP,

b) oświadczenie współposiadacza nieruchomości, że wyraża on zgodę na ubieganie się o dofinansowanie realizacji projektu;

3) aktualne zaświadczenia, wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

b) Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS):

– o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

– potwierdzające, że domownik, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, jest objęty ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym,

c) naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków;

4) aktualne zaświadczenia potwierdzające, że wnioskodawca nie ma ustalonego prawa do emerytury ani:

a) renty stałej przyznanej na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, wydane przez ZUS,

b) renty stałej rolniczej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników ani renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin, wydane przez KRUS,

c) wojskowej renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa), wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli wnioskodawca podlegał lub podlega ubezpieczeniu na podstawie tych przepisów,

d) renty inwalidzkiej przyznanej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, orzeczonej w związku z całkowitą niezdolnością do pracy (I grupa), wydane przez właściwy organ emerytalno-rentowy, jeżeli wnioskodawca podlegał lub podlega ubezpieczeniu na podstawie tych przepisów.

§ 3. Wnioskodawca będący osobą prawną dołącza do wniosku:

1) odpis z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) aktualne zaświadczenia, wydane przez:

a) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) – o braku zaległości w opłacaniu składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub o niefigurowaniu w ewidencji płatników składek ubezpieczeniowych,

b) naczelnika urzędu skarbowego – o braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatników lub płatników podatków;

3) kopię umowy, statutu lub regulaminu organizacyjnego.”;

2) w § 4:

a) w ust. 1:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) aktualne zaświadczenia, wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o:

a) wielkości gospodarstwa rolnego,

b) braku zaległości podatkowych lub o niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości;”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy dofinansowanie, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub pracownika instytucji wdrażającej;”,

– w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) agroturystyki lub usług związanych z turystyką i wypoczynkiem, obejmujących tworzenie bazy noclegowej dla turystyki wiejskiej:

– kopię dokumentu określającego kategorię obiektu zakwaterowania, nadaną przez jednostkę nadającą kategorie obiektom zakwaterowania, które poddane zostały kategoryzacji, albo

– opinię jednostki nadającej kategorie obiektom zakwaterowania, potwierdzającą zgodność projektu z wymogami standaryzacji – w przypadku obiektów, które nie zostały poddane kategoryzacji, albo”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kopie zapytań ofertowych wysłanych do co najmniej 5 dostawców wraz z potwierdzeniem ich wysłania;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie :

„5. Jeżeli do realizacji projektu, z odrębnych przepisów, w szczególności z przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, dotyczących warunków zdrowotnych żywności i żywienia, ochrony środowiska lub ochrony zwierząt, wynika obowiązek uzyskania decyzji, w tym zezwoleń lub pozwoleń, lub opinii organów administracji publicznej, wnioskodawca dołącza do wniosku kopie tych dokumentów.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Złożenie wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.”;

4) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku złożenia wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę, w formie pisemnej, do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”;

5) w załączniku do rozporządzenia część VII. „Oświadczenia ubiegającego się o dofinansowanie projektu” otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Jeżeli do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–2006” w zakresie działania „Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów”, złożonego po dniu 11 października 2005 r. a przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie zostały dołączone dokumenty wymagane przepisami tego rozporządzenia, instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 1, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Lepper

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 6 maja 2006 r. (poz. 622)

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sierakowski

Radca prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny. Wiceprezes Zarządu Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Partner kancelarii Zimmerman i Wspólnicy sp.k. Specjalizuje się w restrukturyzacji zadłużenia zagrożonych podmiotów gospodarczych, ochronie praw wierzycieli, w tym egzekucji przez zarząd przymusowy, a także w prawie procesowym cywilnym i gospodarczym, prawie upadłościowym, postępowaniu administracyjnym, jak również w prawie obrotu nieruchomościami. Współautor komentarza praktycznego do Prawa restrukturyzacyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i egzekucyjnego. Publikuje m.in. w Monitorze Prawa Bankowego, a także jest ekspertem Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz TVN Biznes i Świat. Prelegent na konferencjach i szkoleniach z zakresu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »