| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 25 września 2006 r.

w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzór legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego, zwanej dalej „SWW”;

2) organy właściwe do wydawania, wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacji służbowej oraz innych dokumentach SWW;

3) przypadki, w których legitymacja służbowa lub inne dokumenty SWW podlegają zwrotowi, wymianie lub unieważnieniu;

4) tryb postępowania w przypadku utraty legitymacji służbowej lub innych dokumentów SWW;

5) sposób posługiwania się legitymacją oraz innymi dokumentami SWW.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) legitymacji – rozumie się przez to legitymację służbową SWW;

2) żołnierzu SWW – rozumie się przez to żołnierza wyznaczonego na stanowisko służbowe w SWW;

3) funkcjonariuszu SWW – rozumie się przez to funkcjonariusza pełniącego służbę w SWW.

§ 3.
1. Żołnierzowi SWW na czas pełnienia służby w SWW wydaje się legitymację.

2. Funkcjonariuszowi SWW na czas pełnienia służby w SWW wydaje się:

1) legitymację;

2) książeczkę zdrowia.

§ 4.
1. W legitymacji zamieszcza się:

1) imię i nazwisko żołnierza SWW albo funkcjonariusza SWW;

2) aktualną fotografię żołnierza SWW albo funkcjonariusza SWW;

3) numer legitymacji;

4) datę ważności legitymacji;

5) informację o uprawnieniach żołnierza SWW i funkcjonariusza SWW, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego.

2. Wzór legitymacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Organem właściwym do wydawania dokumentów, o których mowa w § 3, jest Szef SWW.

2. Szef SWW jest również właściwy do wymiany, unieważniania oraz dokonywania wpisów w legitymacjach.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, może wykonywać, upoważniony przez Szefa SWW, szef komórki organizacyjnej SWW właściwej w sprawach kadrowych.

§ 6.
Legitymacja podlega wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w niej zawartych;

2) uszkodzenia lub zniszczenia;

3) upływu okresu jej ważności.

§ 7.
1. Legitymacja podlega zwrotowi w przypadku:

1) uzyskania zgody przez żołnierza zawodowego na urlop bezpłatny lub urlop okolicznościowy, o którym mowa w art. 62 ust. 12 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z późn. zm.1));

2) uzyskania zgody przez funkcjonariusza SWW na urlop bezpłatny lub urlop okolicznościowy, o którym mowa w art. 58 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710);

3) zawieszenia w czynnościach służbowych;

4) zwolnienia ze służby w SWW;

5) wygaśnięcia stosunku służbowego.

2. Żołnierz SWW albo funkcjonariusz SWW zwraca legitymację szefowi komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3.

§ 8.
Legitymacja podlega unieważnieniu w przypadku jej utraty albo zgonu żołnierza SWW lub funkcjonariusza SWW.
§ 9.
1. W przypadku utraty legitymacji żołnierz SWW lub funkcjonariusz SWW jest obowiązany niezwłocznie złożyć drogą służbową pisemny meldunek Szefowi SWW, podając w nim datę i okoliczności utraty legitymacji.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef SWW zarządza przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.

3. W przypadku odzyskania utraconej legitymacji żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW jest obowiązany niezwłocznie zwrócić ją Szefowi SWW i złożyć pisemny meldunek, podając w nim datę i okoliczności jej odzyskania.

§ 10.
1. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW może posługiwać się legitymacją tylko podczas wykonywania czynności służbowych.

2. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW, okazując legitymację, jest obowiązany czynić to w sposób umożliwiający odczytanie umieszczonych w niej danych.

§ 11.
Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW jest obowiązany dbać o należyty stan legitymacji, a w szczególności chronić ją przed utratą lub zniszczeniem.
§ 12.
1. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW, posługując się legitymacją, nie może:

1) odstępować legitymacji innej osobie;

2) przesyłać legitymacji pocztą, z wyjątkiem dokonywania takiej czynności zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 149, poz. 1078);

3) wywozić legitymacji za granicę, chyba że uzyska na to zgodę Szefa SWW.

2. W razie nieuzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 pkt 3, żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW jest obowiązany na czas wyjazdu zdeponować legitymację w sposób określony przez szefa jednostki (komórki) organizacyjnej, w której pełni służbę.

§ 13.
1. Żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW, naruszający sposób posługiwania się legitymacją, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

2. Zasady i tryb odpowiedzialności dyscyplinarnej określają przepisy ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

3. Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi także żołnierz SWW i funkcjonariusz SWW, który z własnej winy legitymację zniszczył, uszkodził lub utracił albo nie złożył pisemnego raportu o jej utracie lub też bez usprawiedliwionych przyczyn złożył taki raport z opóźnieniem.

§ 14.
1. Książeczka zdrowia jest przeznaczona do dokonywania wpisów o stanie zdrowia funkcjonariusza SWW oraz o przebiegu jego leczenia, a także o wydanych orzeczeniach przez wojskową komisję lekarską.

2. Do dokonywania wpisów w książeczce zdrowia są właściwi lekarze udzielający funkcjonariuszowi SWW pomocy lekarskiej oraz członkowie komisji lekarskiej, o której mowa w ust. 1.

3. Wzór książeczki zdrowia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 15.
Funkcjonariusz SWW otrzymuje nową książeczkę zdrowia w przypadku jej utraty lub zniszczenia, a także wyczerpania się miejsca na wpisy, o których mowa w § 14 ust. 1. Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.
§ 16.
Legitymacje wydane żołnierzom Wojskowych Służb Informacyjnych na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą ważność i niezwłocznie podlegają zwrotowi szefowi komórki organizacyjnej, o której mowa w § 5 ust. 3.
§ 17.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

 

1)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 711.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI ŻOŁNIERZA I FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 25 września 2006 r. (poz. 1244)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI ŻOŁNIERZA I FUNKCJONARIUSZA
SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR KSIĄŻECZKI ZDROWIA]

Załącznik nr 2

WZÓR KSIĄŻECZKI ZDROWIA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »