| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia

Na podstawie art. 87 ust. 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się regulamin pracy Rady do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu pracy Rady do Spraw Monitoringu (Dz. U. Nr 104, poz. 1104).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY RADY DO SPRAW MONITORINGU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 lutego 2007 r. (poz. 270)

REGULAMIN PRACY RADY DO SPRAW MONITORINGU ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA

§ 1. Rada do Spraw Monitoringu Żywności i Żywienia, zwana dalej „Radą”, realizuje zadania określone w art. 87 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225).

§ 2. 1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, zwany dalej „Przewodniczącym”.

2. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.

3. Obowiązki Przewodniczącego w razie jego nieobecności wykonuje zastępca Przewodniczącego.

§ 3. Przewodniczący Rady:

1) zwołuje pierwsze posiedzenie Rady nie później niż w terminie 30 dni od dnia powołania Rady;

2) ustala porządek dzienny posiedzeń Rady;

3) może zapraszać na posiedzenia Rady ekspertów z zakresu bezpieczeństwa żywności i żywienia.

§ 4. 1. Rada działa kolegialnie.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Rady.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5. 1. Posiedzenie Rady odbywa się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 2.

2. Przewodniczący zawiadamia członków Rady o terminie posiedzenia nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

3. Przewodniczący przesyła członkom Rady porządek obrad oraz niezbędne dokumenty dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia w terminie, o którym mowa w ust. 2.

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki posiedzenie Rady może być zwołane w terminie 3 dni od dnia złożenia stosownego wniosku Przewodniczącemu. W takim przypadku Przewodniczący zawiadamia członków Rady o terminie posiedzenia na 2 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego.

§ 7. 1. Rada podejmuje uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub zastępca Przewodniczącego.

§ 8. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2. Protokół powinien zawierać:

1) numer kolejny protokołu;

2) datę i miejsce posiedzenia;

3) porządek obrad;

4) listę obecnych osób;

5) treść podjętych uchwał wraz z wynikiem głosowania;

6) zdania odrębne – w przypadku ich zgłoszenia.

3. Protokół posiedzenia Rady, po jego przyjęciu przez Radę, podpisują osoba, która przewodniczyła obradom, oraz protokolant.

4. Członkowi Rady przysługuje prawo zgłaszania uwag do treści protokołu.

§ 9. Przewodniczący Rady przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, sprawozdanie z realizacji zadań Rady w roku ubiegłym.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »