| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 5 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej

Na podstawie art. 3 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 89, poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wojskowymi inspektorami weterynaryjnymi są:

1) zastępca Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego;

2) lekarze weterynarii wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej;

3) wojskowi weterynaryjni inspektorzy farmaceutyczni wojskowych ośrodków medycyny prewencyjnej.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojskową Inspekcją Weterynaryjną kieruje Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego, podległy szefowi jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wojskowym inspektorom weterynaryjnym, wymienionym w § 2 ust. 2, uprawnienia wojskowych inspektorów weterynaryjnych nadaje i cofa szef jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1, na wniosek Szefa Służby Weterynaryjnej – Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego.”;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego i wojskowi inspektorzy weterynaryjni wykonują swoje zadania, posługując się pieczątką i legitymacją wojskowego inspektora weterynaryjnego, wydanymi przez szefa jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1.”;

5) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dokonywania kontroli podmiotów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wojsk obcych w produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego – w zakresie i na zasadach określonych w prawodawstwie weterynaryjnym, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W razie stwierdzenia przez wojskowego inspektora weterynaryjnego, że podmiot zaopatrujący wojsko produkuje lub dostarcza produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego z naruszeniem lub niezgodnie z prawodawstwem weterynaryjnym, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia konsumenta wojskowego, bądź uniemożliwia przeprowadzenie czynności kontrolnych, wojskowy inspektor weterynaryjny może nakazać odbiorcy wojskowemu zaprzestanie dalszego zaopatrywania się u tego podmiotu.”;

6) w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szef Służby Weterynaryjnej – Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego przedstawia corocznie, w pierwszym kwartale, szefowi jednostki organizacyjnej, o której mowa w § 3 ust. 1, analizę i ocenę realizacji zadań przez Wojskową Inspekcję Weterynaryjną.”;

7) uchyla się § 12 i 14.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »