| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie szczegółowych warunków dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. warunków, jakie muszą spełniać te programy, podmiotów dokonujących oceny programów oraz sposobu i trybu wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki dofinansowania programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży objętych Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, ustanowionym uchwałą nr 70/2007 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”;

2) warunki, jakie musi spełniać program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwany dalej „programem”;

3) udział środków własnych niezbędnych do ubiegania się o udzielenie dofinansowania;

4) podmioty dokonujące oceny programów;

5) sposób i tryb wyboru programów, którym zostanie udzielone dofinansowanie.

§ 2.
Projektodawcami i realizatorami programów mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2)), zwane dalej „podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie”.
§ 3.
1. Program musi koncentrować się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty przez wprowadzenie rozwiązań zwiększających efektywność kształcenia i wychowania oraz dostosowujących kształcenie do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, a także na wdrożeniu nowego modelu pracy z uczniem skoncentrowanego na wyrównywaniu szans edukacyjnych, podnoszeniu kompetencji kluczowych i zdolności umożliwiających podjęcie zatrudnienia w przyszłości oraz zapobieganiu przerwania realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki i ukończenia edukacji na niższym poziomie kształcenia, a także możliwości zagospodarowania czasu wolnego uczniów w okresie ferii letnich.

2. Program musi uwzględniać funkcję wychowawczą, w szczególności polegającą na wspieraniu:

1) odpowiedzialności w podejmowanych działaniach;

2) inicjatyw uczniów;

3) współpracy nauczycieli z uczniami, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym;

4) rozwoju empatii i dialogu;

5) pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i podejmowaniu wspólnych inicjatyw wychowawczych.

3. Program określa:

1) cel;

2) zasięg;

3) formę realizacji;

4) przewidywaną skuteczność;

5) liczbę i strukturę odbiorców;

6) realizatorów.

§ 4.
1. Wojewoda ogłasza konkurs na regionalne lub lokalne programy spełniające warunki określone w § 3 oraz zgodne z założeniami Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”.

2. W ogłoszeniu o konkursie określa się:

1) rodzaj programów podlegających dofinansowaniu;

2) rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;

3) kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie programów dla danego województwa (w ramach limitu środków dla danego województwa);

4) kryteria wyboru programów;

5) termin rozstrzygnięcia konkursu;

6) wzór wniosku o dofinansowanie programu;

7) termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie programów;

8) wzór umowy o dofinansowanie programu.

§ 5.
1. Wniosek o dofinansowanie programu, zwany dalej „wnioskiem”, zawiera:

1) pełną nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie programu;

2) nazwę programu;

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze, w przypadku podmiotu niebędącego jednostką samorządu terytorialnego;

4) informację o zgodności przedstawionego programu z przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie programu;

5) termin realizacji programu;

6) miejsce realizacji programu;

7) zasięg programu;

8) formę realizacji programu;

9) opis, cel i uzasadnienie programu;

10) zakres podejmowanych działań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży;

11) informację o innych programach pomocy realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży;

12) informację o współrealizatorach programu;

13) harmonogram realizacji programu;

14) kalkulację kosztów ze wskazaniem:

a) wysokości środków własnych,

b) źródeł finansowania,

c) wysokości dofinansowania, o jaką ubiega się podmiot,

d) struktury dochodów i wydatków;

15) informację o zgodności programu z regionalną lub lokalną polityką edukacyjną.

2. Przez środki własne, o których mowa w ust. 1 pkt 14 lit. a, rozumie się wkład finansowy, wkład osobowy oraz wkład rzeczowy.

§ 6.
1. Wojewoda powołuje zespół do oceny wniosków, zwany dalej „zespołem”. W skład zespołu wchodzą co najmniej 4 osoby, w tym co najmniej po jednym przedstawicielu wojewody i kuratora oświaty. Pozostałe osoby zostaną wybrane przez wojewodę ze środowisk zapewniających obiektywną i rzetelną ocenę wniosków.

2. Zespół opracowuje kryteria oceny wniosków, uwzględniające wymagania określone w rozporządzeniu.

3. Wnioski ocenia się pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym, uwzględniając w szczególności:

1) spełnianie wszystkich wymogów formalnych określonych we wzorze wniosku;

2) merytoryczną jakość programu, w tym jego zasięg i przewidywanąskuteczność;

3) zgodność programu z regionalną lub lokalną polityką edukacyjną;

4) celowość programu, w tym możliwość rozwiązania lub złagodzenia istniejących problemów edukacyjnych oraz wykorzystania potencjału regionalnego lub lokalnego;

5) zasadność zaplanowanych kosztów;

6) wysokość kosztów obsługi;

7) możliwość realizacji programu zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

4. Na podstawie oceny wniosków zespół przygotowuje listę programów, wraz z wysokością przyznanego dofinansowania na każdy program, uwzględniając wielkość środków przekazanych wojewodzie na dofinansowanie programów (w ramach limitu środków dla danego województwa).

5. Wojewoda ogłasza listę realizatorów, którzy otrzymają dofinansowanie, wraz z wysokością przyznanego dofinansowania na każdy program.

6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, podaje do publicznej wiadomości zakres świadczeń edukacyjnych dla uczniów, przewidzianych w programie, oraz warunki uczestnictwa w programie.

§ 7.
W przypadku niewykorzystania całości środków zaplanowanych dla województwa w trakcie konkursu wojewoda może ogłaszać ponowne konkursy na zasadach określonych w § 4.
§ 8.
1. Dofinansowanie na realizację programów przyznaje wojewoda w formie dotacji. Dotację przyznaje się w wysokości 70 % środków niezbędnych do realizacji programu, z tym że łączna kwota dotacji przyznanych przez wojewodę nie może przekraczać wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie programów, będących w dyspozycji wojewody. Pozostałe 30 % środków stanowią środki własne realizatora programu.

2. Minister Finansów przekazuje wojewodzie środki na realizację Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” w wysokości, w jakiej jest planowane udzielenie dofinansowania, uwzględniając limit środków dla województwa.

3. Podmiot, który otrzymał dotację, sporządza sprawozdanie merytoryczne i finansowe ze zrealizowanego programu oraz przekazuje je wojewodzie w terminie do dnia 28 grudnia 2007 r.

4. Wojewoda, do dnia 15 lutego 2008 r., przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania zbiorczą informację merytoryczną i finansową o zrealizowanych programach, uwzględniając w niej:

1) liczbę uczniów poszczególnych typów szkół, którym przyznano pomoc;

2) formy przyznanej pomocy.

§ 9.
Realizator programu może przeznaczyć nie więcej niż 5 % środków przeznaczonych na program na jego obsługę.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Turek

Ewa Turek ekspert komunikacji, trener biznesu, mediator. Od 20 lat doradza w świecie biznesu wspierając w rozwoju osobistym i zawodowym. Pracuje z zarządami, managerami, uczelniami, startupami. Pomaga w skutecznej komunikacji na scenie, w pracy, w życiu. Od 1996 roku działa w branży doradztwa personalnego. Pamięta czasy bez internetu i telefonów komórkowych. Technologia się zmienia, pozostaje człowiek. Mówca na konferencji TEDx. Od lat związana z międzynarodową organizacją edukacyjną Toastmasters International gdzie uzyskała najwyższy tytuł - Distinguished Toastmasters. Wicemistrz Polski Toastmasters. Od lat wspiera innych w rozwoju jako mentor, wykładowca, trener. Przedsiębiorca, prowadzi firmę konsultingową Innova Consulting, której hasło przewodnie brzmi – „Świadoma komunikacja – realny wpływ”

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »