| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17 lipca 2007 r.

w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 i Nr 99, poz. 660) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa tryb postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej, o której mowa w art. 106 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
1. Przedsiębiorca uznający, że spełnia warunki, o których mowa w art. 109 ust. 1 lub 2 ustawy, może wystąpić do Prezesa Urzędu z pisemnym wnioskiem o odstąpienie od wymierzenia lub obniżenie kary pieniężnej, zwanym dalej „wnioskiem”. Prezes Urzędu potwierdza datę i godzinę wpływu wniosku.

2. Wniosek przesłany pocztą elektroniczną lub faksem na wskazany na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Urzędem”, adres poczty elektronicznej lub numer faksu uznaje się za złożony w dniu i o godzinie jego wpływu do Urzędu, jeżeli oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona w sposób określony w art. 51 ustawy zostanie przekazana Prezesowi Urzędu w terminie 3 dni od dnia wpływu wniosku drogą elektroniczną lub faksem.

3. Przedsiębiorca może złożyć wniosek również ustnie do protokołu. Sporządzający protokół pracownik Urzędu opatruje go datą i godziną.

4. Na prośbę przedsiębiorcy Prezes Urzędu informuje go, czy w tej samej sprawie wpłynął już wniosek innego przedsiębiorcy.

§ 3.
1. Przedsiębiorca załącza do wniosku informację wystarczającą do wszczęcia postępowania antymonopolowego lub dowód umożliwiający albo w istotny sposób przyczyniający się do wydania decyzji, o której mowa w art. 10 lub 11 ustawy.

2. Do wniosku przedsiębiorca załącza także:

1) oświadczenie o zaprzestaniu uczestnictwa w zakazanym porozumieniu, określające termin zaprzestania;

2) oświadczenie, że przedsiębiorca składający wniosek nie był inicjatorem zawarcia porozumienia i nie nakłaniał innych przedsiębiorców do uczestnictwa w porozumieniu – w przypadkach określonych w art. 109 ust. 1 ustawy.

3. Przedsiębiorca może załączyć do wniosku również inne dowody lub informacje, jeżeli uzna je za wskazane lub konieczne. Jeżeli przedsiębiorca nie dysponuje w chwili złożenia wniosku niektórymi z takich dowodów lub informacji, może załączyć do wniosku ich wstępny opis.

§ 4.
Jeżeli Prezes Urzędu stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, a w szczególności brak jest załączników, o których mowa w § 3, lub wniosek zawiera braki formalne, niezwłocznie wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia. W razie nieuzupełnienia wniosku w wyznaczonym terminie Prezes Urzędu nie uwzględnia wniosku, o czym niezwłocznie zawiadamia strony, wskazując przyczyny jego nieuwzględnienia. Wniosek wraz z załączonym do niego materiałem dowodowym pozostawia się w aktach sprawy.
§ 5.
1. Jeżeli na podstawie analizy wniosku Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 ustawy, Prezes Urzędu niezwłocznie zawiadamia przedsiębiorcę o nieuwzględnieniu wniosku.

2. Wniosek wraz z załączonym do niego materiałem dowodowym pozostawia się w aktach sprawy.

§ 6.
1. Jeżeli na podstawie analizy wniosku Prezes Urzędu uzna, że przedsiębiorca może spełniać warunki określone w art. 109 ust. 1 lub 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamia o tym pisemnie przedsiębiorcę. W zawiadomieniu Prezes Urzędu informuje jednocześnie, że uznanie spełnienia powyższych warunków ma charakter wstępny i będzie podlegać weryfikacji w toku postępowania antymonopolowego, oraz poucza o skutkach prawnych braku lub niewłaściwej współpracy z Prezesem Urzędu, o której mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy.

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, Prezes Urzędu informuje ponadto o kolejności, w jakiej wniosek wpłynął do Prezesa Urzędu.

§ 7.
W przypadku nieuwzględnienia wniosku wniosek ten nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu kolejności złożonych wniosków do celów stosowania art. 109 ust. 1–4 i art. 110 ustawy.
§ 8.
1. Przedsiębiorca może cofnąć wniosek w każdej chwili przed wydaniem przez Prezesa Urzędu decyzji w sprawie zakazanego porozumienia, którego wniosek dotyczy.

2. Cofnięcie wniosku nie ma wpływu na zmianę kolejności pozostałych złożonych wniosków. Wniosek wraz z załączonym do niego materiałem dowodowym pozostawia się w aktach sprawy.

§ 9.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie trybu postępowania w przypadku wystąpienia przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o odstąpienie od wymierzenia kary pieniężnej lub jej obniżenie (Dz. U. Nr 130, poz. 1380).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »