| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 9 maja 2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Na podstawie art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zwanej dalej „ustawą”, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7–9, 12 i 13 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez:

a) ministra właściwego do spraw transportu lub

b) ministra właściwego do spraw łączności, lub

c) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, lub

d) ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

albo wobec których minister wymieniony w lit. a–d jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa;

2) wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej kierownikom podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 ustawy, podległych lub nadzorowanych przez właściwego dla tego podmiotu ministra wymienionego w pkt 1 albo wobec których minister wymieniony w pkt 1 jest organem właściwym do reprezentowania Skarbu Państwa.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) uprawniony – osobę, o której mowa w § 1 pkt 1;

2) rok obrotowy – rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 3.
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest:

1) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 1, 2, 8, 9, 12 i 13 ustawy:

a) minister właściwy do spraw transportu lub

b) minister właściwy do spraw łączności, lub

c) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, lub

d) minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej;

2) dla kierowników podmiotów, o których mowa w art. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy – walne zgromadzenie akcjonariuszy.

§ 4.
1. Właściwy organ może przyznać uprawnionemu nagrodę roczną, jeżeli podmiot, w którym był on zatrudniony, w roku obrotowym:

1) osiągnął dodatni wynik finansowy lub zmniejszył stratę netto;

2) terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym;

3) nie przekroczył maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorców, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 4 ust. 3a ustawy z dnia 16 grudnia 1994 r. o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.3));

4) efektywnie realizował zadania i cele statutowe;

5) uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego;

6) efektywnie wdrożył przyjęte plany rozwoju lub restrukturyzacji.

2. Warunki określone w ust. 1 stosuje się z uwzględnieniem formy prawnej podmiotu oraz jego zadań i celów statutowych.

3. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

4. W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu, związanej w szczególności z komercjalizacją, łączeniem lub podziałem, wypłata nagrody rocznej może nastąpić, o ile uprawniony zajmował swoje stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej podmiotu.

§ 5.
1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:

1) miejscowość i datę;

2) nazwę podmiotu i jego siedzibę;

3) wskazanie organu wnioskującego;

4) oznaczenie adresata wniosku;

5) imię i nazwisko kierownika podmiotu;

6) stanowisko zajmowane przez kierownika podmiotu wraz z zakresem pełnionych obowiązków;

7) datę objęcia stanowiska;

8) wysokość przeciętnego wynagrodzenia kierownika podmiotu za okres objęty wnioskiem;

9) proponowaną wysokość nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem jej wysokości;

10) przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem;

11) informację o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu;

12) podpisy osób reprezentujących organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.

2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o ile nie są w posiadaniu organu właściwego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:

1) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrotowy;

2) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe podmiotu;

3) oświadczenie wnioskodawcy o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych;

4) oświadczenie wnioskodawcy o nieprzekroczeniu maksymalnego rocznego wskaźnika przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia u przedsiębiorcy;

5) uchwałę organu wnioskującego w sprawie wystąpienia do organu właściwego o przyznanie nagrody rocznej kierownikowi podmiotu.

3. Organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej składa wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy.

4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 6.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 97, poz. 1062);

2) rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 22 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. Nr 204, poz. 1481).

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 60, poz. 535 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1207.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. Nr 43, poz. 221, z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 162, poz. 1112, z 2001 r. Nr 5, poz. 45 i Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 6, poz. 63 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 226 i Nr 240, poz. 2407.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 9 maja 2008 r. (poz. 565)

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »