| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 13 maja 2008 r.

w sprawie sposobu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, wzoru wniosku o wpis do Rejestru, warunków i trybu dokonywania wpisów oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru

Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Państwowy Rejestr Muzeów, zwany dalej „Rejestrem”, prowadzi się dla muzeów spełniających warunki określone w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, zwanej dalej „ustawą”.

2. Podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, występuje do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego o wpisanie muzeum do Rejestru z własnej inicjatywy, na wniosek dyrektora muzeum lub na wniosek kolegium doradczego działającego w muzeum.

3. Rejestr zawiera następujące rubryki:

1) rubryka pierwsza – numer rejestru;

2) rubryka druga – data wpisu;

3) rubryka trzecia – nazwa i adres muzeum;

4) rubryka czwarta – nazwa podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, i jego adres;

5) rubryka piąta – akt o utworzeniu muzeum;

6) rubryka szósta – akt o nadaniu statutu;

7) rubryka siódma – adnotacja o zmianach.

4. Dla każdego muzeum prowadzi się oddzielnie akta rejestrowe obejmujące dokumenty, które stanowią podstawę wpisu do Rejestru, oraz dokumenty, na podstawie których dokonuje się zmian w Rejestrze.

§ 2.
Podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, ubiegający się o wpis muzeum do Rejestru składa wniosek, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia. Do wniosku dołącza się dokumenty mające stanowić podstawę wpisu, a w szczególności akt o utworzeniu muzeum, statut i regulamin organizacyjny muzeum.
§ 3.
1. Wniosek o wpisanie muzeum do Rejestru opiniuje komisja kwalifikacyjna.

2. Członków komisji kwalifikacyjnej, składającej się z dziesięciu osób, w tym jej przewodniczącego, powołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego spośród wybitnych specjalistów z zakresu muzealnictwa i nauk pokrewnych.

3. Obsługę kancelaryjno-biurową komisji kwalifikacyjnej prowadzi urząd obsługujący ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 4.
1. Po uzyskaniu opinii komisji kwalifikacyjnej minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydaje decyzję o wpisie do Rejestru lub o odmowie wpisu.

2. Wraz z wpisaniem do Rejestru muzeum uzyskuje numer rejestracyjny, który podaje w dokumentach urzędowych i publikacjach.

§ 5.
1. Jeżeli muzeum nie wypełnia zadań przewidzianych w ustawie i statucie muzeum, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może zażądać od podmiotu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, aby ponownie złożył dokumenty wymienione w § 2, a następnie poddać muzeum kontroli komisji kwalifikacyjnej.

2. Za okoliczności uzasadniające, że muzeum nie wypełnia zadań przewidzianych w ustawie i statucie, oraz dające podstawę do zarządzenia kontroli uważa się w szczególności uzyskanie informacji o:

1) przestępstwie popełnionym w muzeum;

2) redukcji zatrudnienia w muzeum powyżej 10%;

3) zmniejszeniu środków finansowych na utrzymanie i rozwój muzeum;

4) naruszeniu obowiązujących przepisów prawa lub statutu.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia Państwowego Rejestru Muzeów, warunków i trybu dokonywania wpisów w rejestrze oraz okoliczności, w jakich można zarządzić kontrolę w celu ustalenia, czy muzeum spełnia nadal warunki wpisu do Rejestru (Dz. U. Nr 72, poz. 753), które utraciło moc z dniem 1 marca 2008 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach (Dz. U. Nr 136, poz. 956).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 13 maja 2008 r. (poz. 567)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »