| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 15 maja 2008 r.

w sprawie warunków, sposobu i trybu przenoszenia muzealiów

Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Muzealia mogą być przenoszone, jeżeli:

1) warunki i sposób przenoszenia oraz przechowywania w nowym miejscu nie narażają przenoszonej rzeczy na uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie;

2) jest dla nich opracowana dokumentacja naukowo-konserwatorska zawierająca w szczególności dane muzealiów ujęte w karcie ewidencyjnej i księdze inwentarzowej.

§ 2.
Przed przeniesieniem muzealiów poza teren muzeum dyrektor tego muzeum i podmiot przyjmujący muzealia, zwani dalej „stronami”, w drodze pisemnej umowy określają w szczególności:

1) cel przeniesienia,

2) miejsce przeniesienia,

3) okres, na jaki następuje przeniesienie,

4) wymagane warunki transportu,

5) wymagane warunki przechowywania

oraz sporządzają wykaz muzealiów wraz z dokumentacją wizualną.

§ 3.
1. Przeniesienie muzealiów stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera:

1) nazwę i adres stron oraz imiona i nazwiska ich upoważnionych przedstawicieli;

2) określenie przyczyny przeniesienia;

3) dokładny opis przenoszonych muzealiów, w tym określenie materiału, techniki, wymiaru, czasu powstania i stanu zachowania;

4) numer inwentarzowy;

5) wycenę muzealiów w dniu przenoszenia;

6) termin planowanego zwrotu;

7) datę i miejsce sporządzenia protokołu.

§ 4.
Wszelkie prace konserwatorskie przy przeniesionych muzealiach mogą być wykonywane tylko za pisemną zgodą dyrektora muzeum, w którym muzealia są wpisane do inwentarza.
§ 5.
Strona wykonująca czynności związane z przeniesieniem muzealiów obowiązana jest zachować szczególną staranność w celu zabezpieczenia przenoszonych muzealiów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zaginięciem.
§ 6.
1. W przypadku przenoszenia muzealiów poza granice kraju ich transport, niezależnie od wymagań przewidzianych w § 5, powinien odbywać się pod opieką kuriera muzealnego.

2. W przypadku przenoszenia muzealiów uznanych przez dyrektora muzeum, w którym muzealia są wpisane do inwentarza, za szczególnie cenne, kwalifikacje kuriera muzealnego oraz kwalifikacje przewoźnika ustala ten dyrektor.

§ 7.
Warunki przechowywania muzealiów w nowym miejscu muszą odpowiadać warunkom przechowywania muzealiów przed ich przeniesieniem.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie warunków przenoszenia muzealiów (Dz. U. Nr 21, poz. 175), które utraciło moc z dniem 1 marca 2008 r. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach (Dz. U. Nr 136, poz. 956).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »