| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 grudnia 2008 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „postępowaniem w sprawie uznania kwalifikacji”.

§ 2.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności stwierdza się w postanowieniu wydanym przez właściwy organ w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, zwany dalej „organem prowadzącym postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji”.

2. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

§ 3.
Po otrzymaniu wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji przekazuje postanowienie, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o kwalifikacjach wnioskodawcy, w tym o wykształceniu i praktyce zawodowej, odpowiednio:

1) jednostce ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 15 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.2)), lub jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.3)), w których ma być odbywany staż adaptacyjny, zwanym dalej „jednostkami organizacyjnymi”;

2) jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, które przygotowują i przeprowadzają test umiejętności, zwanym dalej „szkołami”.

§ 4.
Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swoich stronach podmiotowych informacje o wymaganiach kwalifikacyjnych stawianych osobom zamierzającym wykonywać zawód inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa i strażaka oraz wykaz jednostek organizacyjnych, w których można odbyć staż adaptacyjny.
§ 5.
Staż adaptacyjny i test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 6.

1. Wnioskodawca we wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności wskazuje organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji jednostkę organizacyjną, w której zamierza odbywać staż adaptacyjny.

2. Wnioskodawca dołącza do wniosku o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności pisemne zobowiązanie kierownika jednostki organizacyjnej do nawiązania z nim stosunku pracy albo zawarcia umowy cywilnoprawnej w celu odbycia stażu adaptacyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

3. W pisemnym zobowiązaniu, o którym mowa w ust. 2, kierownik jednostki organizacyjnej określa w szczególności:

1) rodzaj stosunku prawnego, który zostanie nawiązany z wnioskodawcą;

2) termin, w jakim zostanie nawiązany stosunek prawny;

3) okres, na jaki zostanie nawiązany stosunek prawny;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy;

5) koszty odbywania stażu adaptacyjnego.

4. Okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, nie może być krótszy niż długość stażu adaptacyjnego.

§ 7.
1. W postanowieniu, o którym mowa w § 2 ust. 1, określone są długość i program stażu adaptacyjnego.

2. Staż adaptacyjny odbywa się w jednostce organizacyjnej zgodnie z programem stażu adaptacyjnego, zwanym dalej „programem”.

3. Program ustalany jest przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje wnioskodawcy;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

3) długości stażu niezbędnego do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) wymaganej znajomości prawa polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

6) różnic wynikających ze specyfiki zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 8.
1. Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w ust 1, zawiadamia organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji o terminie rozpoczęcia stażu adaptacyjnego.

§ 9.
1. Opiekuna stażu adaptacyjnego w przypadku zawodów inżyniera pożarnictwa oraz technika pożarnictwa wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej spośród osób o kwalifikacjach co najmniej równorzędnych z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu strażaka – spośród osób o kwalifikacjach co najmniej technika pożarnictwa.

2. Opiekun w czasie stażu adaptacyjnego:

1) określa zadania dla wnioskodawcy;

2) kontroluje wykonanie powierzonych wnioskodawcy zadań;

3) pomaga w prawidłowym prowadzeniu dziennika stażu adaptacyjnego;

4) co najmniej raz na kwartał dokonuje okresowej oceny realizacji programu;

5) sporządza opinię o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy.

3. Opiekun może być zmieniony przez kierownika jednostki organizacyjnej z powodu:

1) braku możliwości dalszego pełnienia obowiązków przez opiekuna;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanego wniosku opiekuna, złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

4. W przypadku okoliczności, o których mowa w ust. 3, kierownik jednostki organizacyjnej niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna i informuje o tym wnioskodawcę oraz organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 10.
1. Wnioskodawca dokumentuje przebieg stażu adaptacyjnego w dzienniku stażu adaptacyjnego otrzymanym od kierownika jednostki organizacyjnej.

2. Opiekun potwierdza własnoręcznym podpisem w dzienniku stażu adaptacyjnego zgodność przebiegu stażu adaptacyjnego z programem.

§ 11.
Organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji sprawuje nadzór nad przebiegiem stażu adaptacyjnego wnioskodawcy, w szczególności przez:

1) kontrolę warunków odbywania stażu adaptacyjnego i realizacji programu;

 2) kontrolę uczestnictwa wnioskodawcy w stażu adaptacyjnym;

3) kontrolę prawidłowego prowadzenia dziennika stażu adaptacyjnego;

4) kontrolę postępów wnioskodawcy w przysposobieniu do samodzielnego wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

5) obserwację pracy wykonywanej przez wnioskodawcę w czasie stażu adaptacyjnego;

6) gromadzenie dodatkowych informacji o przebiegu stażu adaptacyjnego.

§ 12.
1. Koszty odbywania stażu adaptacyjnego wyliczane są każdorazowo przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest odbywany staż adaptacyjny, stosownie do programu i czasu trwania stażu adaptacyjnego, z uwzględnieniem wydatków na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych i pomocy naukowych, kosztów organizacyjno-technicznych, kosztów umundurowania odpowiedniego do działań ratowniczo-gaśniczych wraz z kosztami środków ochrony osobistej, kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu, a także kosztów zajęć szkoleniowych zapewniających realizację programu oraz ocenę stażu adaptacyjnego.

2. Wyliczenie kosztów jest dokonywane wstępnie, w terminie umożliwiającym poinformowanie wnioskodawcy o ich wysokości, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem stażu, z zastrzeżeniem, że ostateczne ustalenie kosztów nastąpi po zakończeniu stażu adaptacyjnego.

3. Wysokość kosztów odbycia stażu adaptacyjnego jest ustalana ostatecznie na dzień zakończenia tego stażu, na podstawie rzeczywistych kosztów poniesionych w związku z jego odbyciem.

4. Wnioskodawca pokrywa koszty odbycia stażu, o których mowa w ust. 1, jednorazowo w terminie do 10 dni od daty rozpoczęcia stażu lub w równych ratach płatnych z góry do 10 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału planowanego stażu adaptacyjnego, na wskazany rachunek bieżący dochodów jednostki organizacyjnej. Decyzję o trybie płatności podejmuje na wniosek wnioskodawcy kierownik jednostki organizacyjnej.

5. Jeżeli ostateczne koszty są wyższe od kosztów, o których mowa w ust. 2, wnioskodawca wpłaca różnicę na rachunek bieżący dochodów jednostki organizacyjnej, w której odbywał staż adaptacyjny, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

6. Jeżeli wnioskodawca nie jest w stanie wpłacić powstałej różnicy, o której mowa w ust. 5, we wskazanym w ust. 5 terminie, może zawrzeć z kierownikiem jednostki organizacyjnej aneks do umowy o pracę lub do umowy cywilnoprawnej, o której mowa w § 6 ust. 2, w którym określone zostaną zasady spłaty powstałej różnicy w ratach.

7. Jeżeli ostateczne koszty są niższe od kosztów, o których mowa w ust. 2, jednostka organizacyjna, w której wnioskodawca odbywał staż adaptacyjny, zwraca wnioskodawcy różnicę w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

8. Wnioskodawcy przysługuje zwrot poniesionych kosztów odbywania stażu adaptacyjnego, pomniejszonych o koszty związane z przygotowaniem stażu oraz materiałów edukacyjnych, jeżeli:

1) co najmniej na 7 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia odbywania stażu adaptacyjnego, uzgodnionym przez wnioskodawcę z kierownikiem jednostki organizacyjnej, złoży pisemną rezygnację z odbywania stażu adaptacyjnego;

2) zdarzenia losowe uniemożliwią przystąpienie do stażu adaptacyjnego lub złożenie rezygnacji, o której mowa w pkt 1.

§ 13.
1. Zespół powołany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji dokonuje oceny nabytych przez wnioskodawcę w trakcie odbywania stażu adaptacyjnego umiejętności, zwanej dalej „oceną”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, składa się z nie mniej niż trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu osób, w przypadku zawodów inżyniera pożarnictwa oraz technika pożarnictwa o kwalifikacjach co najmniej równorzędnych z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu strażaka – o kwalifikacjach co najmniej technika pożarnictwa.

3. Zespół dokonuje oceny na podstawie:

1) dziennika stażu adaptacyjnego;

2) opinii opiekuna o przebiegu stażu adaptacyjnego i umiejętnościach wnioskodawcy;

3) opinii kierownika jednostki organizacyjnej o przysposobieniu wnioskodawcy do samodzielnego wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka.

4. Oceny dokonuje się w obecności wnioskodawcy.

5. W terminie 3 dni od dnia dokonania oceny zespół sporządza protokół z dokonanej oceny.

6. Ocenę zespół przekazuje organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu.

§ 14.
1. W uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek złożony przez wnioskodawcę przed dokonaniem oceny, o której mowa w § 13 ust. 1, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji może przedłużyć staż adaptacyjny na czas określony nieprzekraczający łącznie z odbytym już stażem 2 lat.

2. W przypadku przedłużonego stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 6–13.

§ 15.
1. W przypadku negatywnej oceny stażu adaptacyjnego, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji umożliwia powtórne przystąpienie do stażu adaptacyjnego.

2. W przypadku powtórnego przystąpienia do stażu adaptacyjnego stosuje się odpowiednio przepisy § 6–14.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 16.

1. Dwa razy do roku organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wyznacza miejsce i terminy przeprowadzania testu umiejętności, zwanego dalej „testem”.

2. Terminy przeprowadzania testu są podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych organu prowadzącego postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji nie później niż na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 17.
Wnioskodawca składa wniosek o przeprowadzenie testu nie później niż na 3 miesiące przed wyznaczonym terminem testu.
§ 18.
Zakres wiedzy i umiejętności objętych testem ustalany jest przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji na podstawie:

1) świadectw i dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje wnioskodawcy;

2) dokumentów potwierdzających okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

3) zakresu wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wymaganej znajomości prawa polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka;

5) różnic wynikających ze specyfiki zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy.

§ 19.
1. Informacje o zakresie wiedzy i umiejętności, jakie będą objęte testem, przekazuje się komendantowi szkoły celem opracowania pytań i zadań testowych, w tym zadań z części praktycznej.

2. Komendant szkoły, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zakresie wiedzy i umiejętności ustalonym przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, opracowuje pytania i zadania testowe oraz kryteria oceny.

3. Pytania i zadania testowe zatwierdzane są przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.

§ 20.
Arkusze testu są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich ujawnienie do momentu rozpoczęcia testu.
§ 21.
1. Koszty przeprowadzenia testu, obejmujące koszty części praktycznej, koszty przygotowania oraz powielenia testów oraz koszty wynagrodzenia zespołu egzaminującego, wyliczane są każdorazowo przez komendanta szkoły, w której test jest przeprowadzany, nie później niż na 30 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z przeprowadzeniem testu, ponoszonych przez szkołę.

2. Wnioskodawca pokrywa koszty, o których mowa w ust. 1, dokonując jednorazowej opłaty, na wskazany rachunek bieżący dochodów szkoły, co najmniej na 14 dni przed ustalonym terminem przeprowadzenia testu.

§ 22.
1. Nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem przeprowadzenia testu organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji informuje wnioskodawcę i wskazaną do przeprowadzenia testu szkołę o ustalonym zakresie wiedzy i umiejętności objętych testem, miejscu i terminie jego przeprowadzenia oraz o wysokości opłaty z tytułu przeprowadzenia testu.

2. Informacje o terminie i miejscu przeprowadzania testu oraz kryteriach jego oceny udostępnia się wnioskodawcy również w szkole przeprowadzającej test.

§ 23.
Przystępując do testu, wnioskodawca okazuje dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 21 ust. 2, oraz dokument poświadczający tożsamość.
§ 24.
1. Test składa się z:

1) części pisemnej w formie testu obejmującej nie mniej niż 30 i nie więcej niż 50 pytań;

2) części ustnej polegającej na odpowiedzi na wylosowany przez wnioskodawcę zestaw, składający się nie mniej niż z 3 i nie więcej niż z 5 pytań;

3) części praktycznej obejmującej wykonanie nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zadań sprawdzających przygotowanie do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka.

2. Czas trwania testu umiejętności nie może przekraczać 360 minut.

§ 25.
1. Każde pytanie w części pisemnej testu zawiera nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi. Pytania zawierają co najmniej jedną odpowiedź poprawną.

2. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie w części pisemnej ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej odpowiedzi niż jedna jest prawidłowych, żeby uzyskać punkty należy wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi.

3. W części ustnej każda odpowiedź jest oceniana w skali od 0 do 5 punktów.

4. W części praktycznej zadanie jest punktowane w skali od 0 do 5 punktów – w zależności od stopnia prawidłowości jego wykonania.

5. Wynik testu określa się jako pozytywny albo negatywny.

6. Wynik testu uznaje się za pozytywny, w przypadku gdy wnioskodawca uzyskał co najmniej 70 % punktów możliwych do uzyskania.

§ 26.
1. Test jest przeprowadzany przez zespół egzaminacyjny powołany przez komendanta szkoły, składający się z nie mniej niż trzech, lecz nie więcej niż dziewięciu osób posiadających wiedzę, umiejętności i doświadczenie w zakresie problematyki testu.

2. W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzą osoby o kwalifikacjach co najmniej równorzędnych z kwalifikacjami, o których uznanie występuje wnioskodawca, natomiast w przypadku zawodu strażaka – o kwalifikacjach co najmniej technika pożarnictwa.

3. Do zadań zespołu egzaminacyjnego należy w szczególności:

1) przeprowadzenie testu;

2) dokonanie oceny testu.

§ 27.
Pytania i zadania są umieszczane na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu, ostemplowanych przez komendanta szkoły, w której test jest przeprowadzany.
§ 28.
Ocena testu jest dokonywana w terminie 7 dni od dnia jego przeprowadzenia.
§ 29.
Niezwłocznie po dokonaniu oceny testu, o której mowa w § 28, zespół egzaminacyjny sporządza protokół przebiegu testu zawierający w szczególności:

1) wskazanie wnioskodawcy;

2) wskazanie szkoły, w której test został przeprowadzony;

3) skład zespołu egzaminacyjnego;

4) ocenę testu;

5) podpisy członków zespołu egzaminacyjnego;

6) datę przeprowadzenia testu.

§ 30.
W terminie 3 dni od dnia sporządzenia protokołu, o którym mowa w § 29, komendant szkoły, w której został przeprowadzony test, przekazuje ocenę wnioskodawcy i organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
§ 31.
1. Nieprzystąpienie do testu w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie wnioskodawcy od testu.

2. Wnioskodawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów w przypadku odstąpienia od testu umiejętności.

3. Ponowne przystąpienie do testu wymaga złożenia nowego wniosku, chyba że nieprzystąpienie do testu nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

4. Nieprzystąpienie wnioskodawcy do testu jest oceniane i usprawiedliwiane przez organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1678).

5. Wnioskodawca, który nie przystąpił do testu z usprawiedliwionej przyczyny, nie ponosi kosztów ponownego przystąpienia do testu.

6. W przypadku negatywnej oceny testu, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji umożliwia powtórne przystąpienie do testu w najbliższym terminie.

7. W przypadku powtórnego przystąpienia do testu stosuje się odpowiednio przepisy § 16–30.

§ 32.
1. Przepisy § 16–31 stosuje się również do osób, o których mowa w art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w przypadku gdy zamierzają wykonywać zawód inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa oraz strażaka, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie bilateralnych umów międzynarodowych lub w ramach wspólnotowego mechanizmu udzielania pomocy do spraw ochrony ludności.

Rozdział 4

Przepis końcowy

§ 33.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 163, poz. 1015.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania nabytych w niektórych państwach kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa, technika pożarnictwa lub strażaka (Dz. U. Nr 11, poz. 85), które utraciło moc z dniem 20 października 2008 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »