| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) biologiczne czynniki chorobotwórcze podlegające zgłoszeniu oraz okoliczności i sposób dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

2) podmioty, którym są przekazywane zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, właściwe ze względu na rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego;

3) sposób dokonywania zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;

4) wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych.

§ 2.
Ustala się wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu oraz okoliczności dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 2, jest przekazywane państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla siedziby laboratorium, w którym wykonano badanie.

2. W przypadku wykonywania w danym laboratorium wielu badań materiału klinicznego pobranego od pacjenta w czasie trwania tego samego zakażenia zgłoszeniu podlega jedynie pierwszy dodatni wynik badania w kierunku danego biologicznego czynnika chorobotwórczego.

§ 4.
Zgłoszenie, o którym mowa w § 3, jest przekazywane również instytutowi badawczemu, ośrodkowi referencyjnemu, wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, właściwym ze względu na rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego – w przypadku przekazywania do nich materiału klinicznego lub wyizolowanego biologicznego czynnika chorobotwórczego w celu przeprowadzania dalszych badań.
§ 5.
Ustala się wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
Ustala się wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 7.
Ustala się wzór formularza zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 8.
Formularze zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych są przesyłane:

1) przesyłką poleconą lub przekazywane bezpośrednio za pokwitowaniem w kopertach opatrzonych wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i oznaczeniem „ZLB”, a w przypadku, o którym mowa w § 4, wraz ze zleceniem badania laboratoryjnego, lub

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci zaszyfrowanej, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy

– w sposób zapewniający pełną ochronę przed ujawnieniem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu.

§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 października 2007 r. w sprawie rodzaju biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań laboratoryjnych w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, okoliczności dokonywania zgłoszeń oraz trybu ich przekazywania (Dz. U. Nr 203, poz. 1467), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2012 r. na podstawie art. 68 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1723).

Załącznik 1. [WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ORAZ OKOLICZNOŚCI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA DODATNICH WYNIKÓW BADAŃ W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 25 marca 2014 r. (poz. 459)

Załącznik nr 1

WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH PODLEGAJĄCYCH ZGŁOSZENIU ORAZ OKOLICZNOŚCI DOKONYWANIA ZGŁOSZENIA DODATNICH WYNIKÓW BADAŃ W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

Lp.

Biologiczny czynnik chorobotwórczy podlegający zgłoszeniu

Okoliczności dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

1

Anaplasma sp.

– wykazanie znamiennej dynamiki przeciwciał swoistych dla Anaplasma sp. lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

– wykrycie kwasu nukleinowego Anaplasma sp. we krwi

2

Bacillus anthracis

(laseczka wąglika)

– izolacja Bacillus anthracis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Bacillus anthracis w materiale klinicznym

3

Bordetella pertussis

(pałeczka krztuśca)

– izolacja Bordetella pertussis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Bordetellla pertussis w materiale klinicznym

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla toksyny krztuścowej lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

4

Borrelia burgdorferi sensu lato

– wykazanie obecności przeciwciał dla Borrelia burgdorferi testem ELISA (wyniki dodatnie i wątpliwie dodatnie) po potwierdzeniu ich swoistości testem western blot

5

Brucella sp.

– izolacja Brucella sp. z materiału klinicznego

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

6

Burkholderia mallei

– izolacja Burkholderia mallei z materiału klinicznego

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla Burkholderia mallei lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

7

Campylobacter sp.

– izolacja z materiału klinicznego chorobotwórczych pałeczek z rodzaju Campylobacter sp.

8

Chlamydia trachomatis

– izolacja Chlamydia trachomatis z materiału klinicznego pobranego z układu moczowo-płciowego, z okolic odbytu, ze spojówek lub gardła

– wykrycie antygenów Chlamydia trachomatis w materiale klinicznym metodą immunofluoroscencji

– wykrycie kwasu nukleinowego Chlamydia trachomatis w materiale klinicznym

9

Clostridium botulinum

(laseczka jadu kiełbasianego)

– wykrycie toksyny botulinowej w materiale klinicznym w próbie biologicznej lub badaniu immunologicznym

10

Clostridium perfringens

(laseczka zgorzeli gazowej)

– izolacja Clostridium perfringens z materiału klinicznego

11

Corynebacterium diphtheriae

(maczugowiec błonicy)

Corynebacterium ulcerans

Corynebacterium pseudotuberculosis

– izolacja z materiału klinicznego maczugowców wytwarzających toksynę błoniczą (wykazane testem potwierdzenia)

12

Coxiella burnetii

– wykrycie swoistych przeciwciał fazy II lub I dla Coxiella burnetii na poziomie diagnostycznie znamiennym lub wykazanie znamiennej dynamiki poziomu swoistych przeciwciał

13

Cryptosporidium sp.

(kryptosporydium – pierwotniak układu pokarmowego)

– wykrycie Cryptosporidium sp. w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego Cryptosporidium sp. w materiale klinicznym

14

Echinococcus granulosus

(tasiemiec bąblowcowy jednojamowy)

Echinococcus multilocularis

(tasiemiec bąblowcowy wielojamowy)

– wykrycie elementów Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał – test potwierdzenia

– wykrycie kwasu nukleinowego Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis w materiale klinicznym

15

Enterowirusy wywołujące ostre nagminne porażenie dziecięce

(wirusy Polio)

– izolacja wirusa Polio z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa Polio w materiale klinicznym

16

Escherichia coli

(werotoksyczne pałeczki okrężnicy – STEC/VTEC)

– izolacja pałeczki okrężnicy z materiału klinicznego i uzyskanie wyniku dodatniego testu immunologicznego wykrywającego werotoksyny (niezależnie od tego, czy rozpoznano typ serologiczny szczepu)

– wykrycie w kwasie nukleinowym szczepu Escherichia coli genu kodującego wytwarzanie werotoksyny

– wykrycie wolnej werotoksyny w bezpośrednim badaniu kału testem immunologicznym lub na linii komórkowej Vero, potwierdzone testem neutralizacji

17

Francisella tularensis

(pałeczka tularemii)

– izolacja Francisella tularensis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Francisella tularensis w materiale klinicznym

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu swoistych przeciwciał lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

18

Giardia lamblia

(giardia – pierwotniak układu pokarmowego)

– wykrycie pierwotniaka Giardia lamblia w materiale klinicznym w badaniu mikroskopowym (preparat bezpośredni)

– wykrycie kwasu nukleinowego pierwotniaka Giardia lamblia w materiale klinicznym

19

Haemophilus influenzae

– izolacja Haemophilus infuenzae z materiału klinicznego pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie kwasu nukleinowego Haemophilus infuenzae w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

20

HIV typ 1 i 2 – ludzki wirus niedoboru odporności

– izolacja wirusa z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa w materiale klinicznym

– wykazanie swoistych przeciwciał w teście potwierdzenia (niezależne od tego, czy rozpoznano typ wirusa)

21

Legionella pneumophila

(pałeczka legionelozy)

– izolacja pałeczek z rodzaju Legionella z wydzieliny drzewa oskrzelowego lub miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie antygenów Legionella pneumophila w moczu

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla pałeczek z rodzaju Legionella pneumophila lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

22

Leptospira interrogans

– izolacja Leptospira interrogans z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Leptospira interrogans w materiale klinicznym

– wykazanie obecności Leptospira interrogans w materiale klinicznym metodą immunofluoroscencji

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

23

Listeria monocytogenes

(pałeczka listeriozy)

– izolacja Listeria monocytogenes z materiału klinicznego pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe, lub z miejsca, które w warunkach prawidłowych nie jest jałowe, od płodu, płodu martwo urodzonego, niemowlęcia lub matki w ciągu 24 godzin od porodu

– wykrycie kwasu nukleinowego Listeria monocytogenes w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe, lub z miejsca, które w warunkach prawidłowych nie jest jałowe, od płodu, płodu martwo urodzonego, niemowlęcia lub matki w ciągu 24 godzin od porodu

24

Mycobacterium tuberculosis complex

– wykrycie prątków należących do kompleksu Mycobacterium tuberculosis w plwocinie lub innym materiale klinicznym pobranym z dróg oddechowych chorego – preparat bezpośredni (gruźlica w okresie prątkowania)

– preparat bezpośredni i wykrycie w materiale klinicznym kwasu nukleinowego prątków należących do kompleksu Mycobacterium tuberculosis

– izolacja z materiału klinicznego prątków należących do kompleksu Mycobacterium tuberculosis

– wykrycie wielolekooporności typu MDR prątków należących do kompleksu Mycobacterium tuberculosis

25

Neisseria gonorrhoeae

(dwoinka rzeżączki)

– wykrycie Neisseria gonorrhoeae w materiale klinicznym (preparat bezpośredni)

– izolacja Neisseria gonorrhoeae z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Neisseria gonorrhoeae w materiale klinicznym

26

Neisseria meningitidis

(dwoinka zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)

– izolacja Neisseria meningitidis z każdego materiału klinicznego z wyjątkiem wymazu z nosogardła

– wykrycie kwasu nukleinowego Neisseria meningitidis w każdym materiale klinicznym z wyjątkiem wymazu z nosogardła

– wykrycie dwoinek Gram-ujemnych w płynie mózgowo-rdzeniowym (preparat bezpośredni)

27

Norowirusy

– wykrycie antygenu norowirusa w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego norowirusa w materiale klinicznym

– stwierdzenie w mikroskopie elektronowym obecności norowirusa w materiale klinicznym

28

Pałeczki Salmonella

(odzwierzęce typy serologiczne)

– izolacja pałeczek Salmonella nie-Typhi i nie-Paratyphi A, B, C z materiału klinicznego

– typowanie serologiczne

29

Plasmodium sp.

(zarodźce malarii)

– wykrycie postaci rozwojowych Plasmodium sp. w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego Plasmodium sp. w materiale klinicznym

30

Priony – postać CJD

– stwierdzenie typowych zmian neuropatologicznych w badaniu histopatologicznym lub immunocytochemicznym materiału klinicznego pochodzącego z biopsji mózgu lub pobranego post mortem lub stwierdzenie tych zmian w badaniu mikroskopem elektronowym

– wykrycie białka 14-3-3 w płynie mózgowo-rdzeniowym

31

Priony – postać v-CJD

– stwierdzenie typowych zmian neuropatologicznych w badaniu histopatologicznym lub immunocytochemicznym materiału klinicznego pochodzącego z biopsji mózgu lub pobranego post mortem lub stwierdzenie tych zmian w badaniu mikroskopem elektronowym

32

Rickettsia prowazeki

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla riketsji z grupy duru wysypkowego lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

– wykrycie kwasu nukleinowego Rickettsia prowazeki w materiale klinicznym pobranym ze zmian na skórze lub wykrycie go we krwi

33

Rickettsia sp.

– wykazanie znamiennej dynamiki poziomu przeciwciał swoistych dla riketsji z grupy gorączek plamistych lub wykrycie ich na poziomie diagnostycznie znamiennym

– wykrycie kwasu nukleinowego Rickettsia sp. w materiale klinicznym pobranym ze zmiany pierwotnej na skórze lub wykrycie go we krwi

34

Rotawirusy

– wykrycie antygenu rotawirusa w materiale klinicznym

– wykrycie kwasu nukleinowego rotawirusa w materiale klinicznym

– izolacja rotawirusa z materiału klinicznego

– stwierdzenie w mikroskopie elektronowym obecności rotawirusa w materiale klinicznym

35

Salmonella Typhi

(pałeczka duru brzusznego)

– izolacja pałeczek duru brzusznego z materiału klinicznego

– typowanie serologiczne

36

Salmonella Paratyphi A, B i C

(pałeczki durów rzekomych A, B i C)

– izolacja pałeczek durów rzekomych z materiału klinicznego

– typowanie serologiczne

37

Shigella sp.

(pałeczka czerwonki)

– izolacja pałeczek czerwonki z materiału klinicznego

– typowanie serologiczne

38

Streptococcus pneumoniae

(dwoinka zapalenia płuc)

– izolacja Streptococcus pneumoniae z materiału klinicznego pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie kwasu nukleinowego Streptococcus pneumoniae w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie antygenu Streptococcus pneumoniae w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

39

Streptococcus pyogenes

– izolacja Streptococcus pyogenes z materiału klinicznego pobranego z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

– wykrycie kwasu nukleinowego Streptococcus pyogenes w materiale klinicznym pobranym z miejsca, które w warunkach prawidłowych jest jałowe

40

Taenia solium

(forma tkankowa zarażenia tasiemcem T. solium – wągrzyca)

– wykrycie kwasu nukleinowego Taenia solium w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w teście potwierdzenia

41

Toxoplasma gondii

(przypadki zarażenia wrodzonego pierwotniakiem T. gondii)

– wykrycie kwasu nukleinowego Toxoplasma gondii w materiale klinicznym pobranym od płodu, noworodka lub wykrycie go w płynie owodniowym

– wykazanie obecności markerów ostrej fazy toksoplazmozy w materiale klinicznym pobranym od noworodka

42

Trichinella sp.

(włośnie, larwy nicieni gatunków Trichinella)

– wykrycie larw nicieni gatunków Trichinella sp. w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

43

Vibrio cholerae

(przecinkowiec cholery)

– izolacja Vibrio cholerae O1 lub O139 z materiału klinicznego i potwierdzenie jego toksynotwórczości

– wykrycie w kwasie nukleinowym Vibrio cholerae genu warunkującego toksynotwórczość szczepu

44

Wirus denga

– izolacja wirusa dengi z materiału klinicznego

– wykrycie antygenu wirusa dengi w materiale klinicznym metodą immunohistochemiczną lub immunofluorescencji

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa dengi w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

45

Wirus gorączki Zachodniego Nilu

– izolacja wirusa gorączki Zachodniego Nilu z krwi lub płynu mózgowo-rdzeniowego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa gorączki Zachodniego Nilu w krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

46

Wirus grypy

– izolacja wirusa grypy typu A lub typu B z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy typu A lub typu B w materiale klinicznym

47

Wirus odry

– izolacja wirusa odry z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa odry w materiale klinicznym

– wykrycie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM

48

Wirus różyczki

– izolacja wirusa różyczki z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa różyczki w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM

– wykazanie znamiennego wzrostu poziomu swoistych przeciwciał w klasie IgG

49

Wirus wścieklizny

– izolacja wirusa wścieklizny z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wścieklizny w materiale klinicznym

– wykrycie antygenu wirusa wścieklizny metodą immunofluorescencji bezpośredniej w materiale klinicznym

– wykazanie testem neutralizacji obecności swoistych przeciwciał przeciw wirusowi wścieklizny u osób, które nie były szczepione lub nie otrzymały immunoglobuliny

50

Enterowirus typ 72 Wirus zapalenia wątroby typu A (wzw A)

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw A w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał w klasie IgM

51

Wirus zapalenia wątroby typu B (wzw B)

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw B w materiale klinicznym

– wykazanie swoistych markerów zakażenia w badaniu serologicznym

52

Wirus zapalenia wątroby typu C (wzw C)

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa wzw C w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

– wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa wzw C

53

Wirus żółtej gorączki

– izolacja wirusa żółtej gorączki z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego wirusa żółtej gorączki w materiale klinicznym

– wykrycie antygenu wirusa żółtej gorączki w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

54

Yersinia enterocolitica

Yersinia pseudotuberculosis

(pałeczki jersiniozy)

– izolacja Yersinia pseudotuberculosis lub patogennej pałeczki Yersinia enterocolitica z materiału klinicznego

55

Yersinia pestis

(pałeczka dżumy)

– izolacja Yersinia pestis z materiału klinicznego

– wykrycie kwasu nukleinowego Yersinia pestis w materiale klinicznym

– wykazanie obecności swoistych przeciwciał

56

Treponema pallidum

(krętek blady)

– wykrycie Treponema pallidum w wydzielinie lub tkance pobranej ze zmiany pierwotnej lub wykwitów kiły II-rzędowej w badaniu mikroskopowym w ciemnym polu widzenia (preparat bezpośredni)

– wykrycie antygenu Treponema pallidum w materiale klinicznym metodą immunofluoroscencji

– wykrycie kwasu nukleinowego Treponema pallidum w materiale klinicznym lub pierwszorazowe wykazanie obecności swoistych przeciwciał w teście potwierdzenia

 

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU BIOLOGICZNYCH CZYNNIKÓW CHOROBOTWÓRCZYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY]

Załącznik nr 3

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU GRUŹLICY

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV)]

Załącznik nr 4

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA DODATNIEGO WYNIKU BADANIA W KIERUNKU LUDZKIEGO WIRUSA NIEDOBORU ODPORNOŚCI (HIV)

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »