| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 września 2016 r.

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

Na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 401) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zadania realizowane przez Agencję Rynku Rolnego, zwaną dalej „Agencją”, związane z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej, określonych w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/921 z dnia 10 czerwca 2016 r. ustanawiającym dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 154 z 11.06.2016, str. 3), zwanym dalej „rozporządzeniem 2016/921”.

§ 2. Agencja realizuje zadania związane z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 1 rozporządzenia 2016/921, zwanej dalej „wsparciem”, w tym przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2016/921.

§ 3. Prezes Agencji przekazuje Komisji Europejskiej powiadomienia i informacje, o których mowa w art. 11 rozporządzenia 2016/921.

§ 4. 1. Wsparcie przysługuje:

1) organizacji producentów owoców i warzyw, uznanej na podstawie odrębnych przepisów i realizującej program operacyjny, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.1)), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”;

2) producentowi owoców i warzyw niebędącemu członkiem organizacji producentów, o której mowa w pkt 1, będącemu producentem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419), który:

a) posiada gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha, w którym prowadzi uprawę owoców lub warzyw w gruncie, a powierzchnia działki rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, na której prowadzi daną uprawę, wynosi co najmniej 0,1 ha, lub

b) prowadzi uprawę owoców lub warzyw w ramach działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Wsparcie jest udzielane za przeprowadzenie operacji wycofania z rynku produktów wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w okresie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 rozporządzenia 2016/921, jeżeli zostały spełnione warunki określone w rozporządzeniu 2016/921.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zamierzający ubiegać się o wsparcie składa do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę powiadomienie o zamiarze dokonania operacji określonej w ust. 2, zwane dalej „powiadomieniem”, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia tej operacji.

4. Powiadomienie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zamierzającego ubiegać się o wsparcie;

2) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, zamierzającego ubiegać się o wsparcie, jeżeli został nadany;

3) informacje dotyczące:

a) ilości produktów objętych planowaną operacją, w tym ilości każdego z rodzajów produktów objętych tą operacją,

b) przeznaczenia produktów objętych planowaną operacją na bezpłatną dystrybucję, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, albo na cele inne niż bezpłatna dystrybucja,

c) sposobu produkcji produktów objętych planowaną operacją, w tym czy uprawa tych produktów jest lub była prowadzona w gruncie, czy pod osłonami;

4) datę planowanego przeprowadzenia operacji;

5) oznaczenie działek ewidencyjnych, na których jest lub była prowadzona uprawa produktów objętych planowaną operacją, oraz informację o powierzchni tej uprawy z podaniem powierzchni, na której jest lub była prowadzona uprawa poszczególnych rodzajów produktów objętych planowaną operacją;

6) inne informacje niezbędne do udzielenia wsparcia i przeprowadzenia kontroli, o których mowa w art. 9 rozporządzenia 2016/921.

5. Powiadomienie składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

6. Jeżeli łączna ilość produktów wynikająca z powiadomienia przekracza limit:

1) 20 000 ton – w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo

2) 200 ton – w przypadku podmiotu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

– uznaje się, że łączna ilość produktów wynikająca z tego powiadomienia jest równa odpowiedniemu limitowi, a ilość danego rodzaju produktu wynikająca z tego powiadomienia jest równa iloczynowi ilości tego produktu oraz stosunku odpowiedniego limitu do łącznej ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia.

7. Jeżeli ten sam podmiot złożył więcej niż jedno powiadomienie, przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do powiadomienia, którego złożenie spowodowało przekroczenie odpowiedniego limitu określonego w ust. 6, z tym że, obliczając łączną ilość produktów oraz ilość danego rodzaju produktu, które uznaje się za wynikające z tego powiadomienia, zamiast odpowiedniego limitu określonego w ust. 6 uwzględnia się różnicę między tym limitem a łączną ilością produktów wynikającą z poprzednio złożonych przez ten podmiot powiadomień.

8. Powiadomienia złożone przez ten sam podmiot po złożeniu powiadomienia, o którym mowa w ust. 7, nie podlegają rozpatrzeniu i nie są uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

9. Jeżeli ilość danego rodzaju produktu wynikająca z powiadomienia w przeliczeniu na powierzchnię uprawy, z której pochodzi ten produkt, jest większa od odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, uznaje się, że ilość ta jest równa iloczynowi powierzchni uprawy, z której pochodzi ten produkt, i odpowiedniego dla tego produktu maksymalnego plonu określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Maksymalna ilość produktów objęta operacjami, za które może zostać udzielone wsparcie, w przypadku produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2:

1) lit. a, b, d, f oraz g rozporządzenia 2016/921 – wynosi 10 900 ton;

2) lit. i oraz j rozporządzenia 2016/921 – wynosi 90 400 ton;

3) lit. k oraz m rozporządzenia 2016/921 – wynosi 500 ton;

4) lit. s rozporządzenia 2016/921 – wynosi 600 ton.

2. W dniu, w którym suma ilości produktów wynikających z powiadomień przekroczy ilość, o której mowa w ust. 1, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

1) zakończeniu przyjmowania powiadomień dotyczących operacji obejmujących odpowiednią grupę produktów;

2) wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu i w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

3. Powiadomienie złożone po dniu, o którym mowa w ust. 2, nie podlega rozpatrzeniu i nie jest uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

4. Współczynnik przydziału, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stanowi iloraz różnicy między ilością, o której mowa w ust. 1, a sumą ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych przed piątym dniem poprzedzającym dzień, o którym mowa w ust. 2, oraz sumy ilości produktów wynikających z powiadomień złożonych w tym dniu i w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

5. Do objęcia operacją kwalifikuje się ilość produktów wynikająca z powiadomienia, przy czym w przypadku operacji objętej powiadomieniem złożonym w dniu, o którym mowa w ust. 2, albo w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień do objęcia tą operacją kwalifikuje się ilość produktów stanowiąca iloczyn ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

§ 6. 1. Jeżeli informacja, o której mowa w § 5 ust. 2, zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 27 marca 2017 r., a ilość produktów objęta operacjami przeprowadzonymi do tego dnia okaże się mniejsza niż ilość tych produktów kwalifikująca się do objęcia operacjami zaplanowanymi do przeprowadzenia do tego dnia, Prezes Agencji w dniu 3 kwietnia 2017 r. poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

1) ilości tych produktów, jaka pozostała do wykorzystania w ramach limitu określonego w § 5 ust. 1, stanowiącej różnicę między ilością produktów kwalifikującą się do objęcia operacjami zaplanowanymi do przeprowadzenia do dnia 27 marca 2017 r. a ilością produktów objętą operacjami przeprowadzonymi do tego dnia;

2) możliwości złożenia przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1, dodatkowych powiadomień dotyczących operacji obejmujących te produkty.

2. Podmiot, o którym mowa w § 4 ust. 1, składa powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, do dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu, nie później niż 7 dni przed planowanym dniem przeprowadzenia tej operacji. Przepisy § 4 ust. 4–9 stosuje się odpowiednio.

3. W dniu, w którym suma ilości produktów wynikających z powiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przekroczy ilość wskazaną w informacji podanej na podstawie ust. 1 pkt 1, Prezes Agencji poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:

1) zakończeniu przyjmowania powiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

2) wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z powiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, złożonych w tym dniu i w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

4. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, złożone po dniu, o którym mowa w ust. 3, nie podlega rozpatrzeniu i nie jest uwzględniane przy udzielaniu wsparcia.

5. Współczynnik przydziału, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stanowi iloraz różnicy między ilością, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a sumą ilości produktów wynikających z powiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, złożonych przed piątym dniem poprzedzającym dzień, o którym mowa w ust. 3, oraz sumy ilości produktów wynikających z powiadomień, o których mowa w ust. 1 pkt 2, złożonych w tym dniu i w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień.

6. Do objęcia operacją kwalifikuje się ilość produktów wynikająca z powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, przy czym w przypadku operacji objętej tym powiadomieniem złożonym w dniu, o którym mowa w ust. 3, albo w okresie ostatnich pięciu dni poprzedzających ten dzień do objęcia tą operacją kwalifikuje się ilość produktów stanowiąca iloczyn ilości produktów wynikającej z tego powiadomienia oraz współczynnika przydziału, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

§ 7. Współczynniki przydziału, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 i § 6 ust. 3 pkt 2, zaokrągla się do drugiej cyfry po przecinku:

1) w dół – jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, albo

2) w górę – jeżeli trzecia cyfra po przecinku należy do przedziału od 5 do 9.

§ 8. 1. Operacja wycofania z rynku produktów z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, polega na przekazaniu tych produktów jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, których rejestr prowadzi Prezes Agencji na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58), z tym że w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, wyłącznie jednostce organizacyjnej, która jest dodatkowo organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

2. Operacja wycofania z rynku produktów z przeznaczeniem na cele inne niż bezpłatna dystrybucja, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, polega na przekazaniu tych produktów jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, których rejestr prowadzi Prezes Agencji na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu lub art. 23 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 925), przy czym produkty te mogą być przekazane wyłącznie z przeznaczeniem na:

1) pasze dla zwierząt, o których mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r. poz. 29), lub

2) cele energetyczne – podmiotowi prowadzącemu biogazownię.

3. Potwierdzeniem przekazania produktów wycofanych z rynku jest świadectwo wystawione przez podmiot odbierający te produkty na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, potwierdzające odbiór tych produktów i zawierające co najmniej następujące informacje:

1) identyfikujące podmiot wycofujący z rynku dany produkt:

a) imię i nazwisko albo nazwę tego podmiotu,

b) adres zamieszkania albo siedziby tego podmiotu,

c) numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli zostały nadane, a w przypadku osoby fizycznej – również numer PESEL, natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;

2) dotyczące produktu wycofywanego z rynku, w tym:

a) rodzaj produktu i jego masę netto z podaniem, jaka część produktu spełnia wymagania jakości handlowej, a jaka nie spełnia tych wymagań, oraz datę wycofania z rynku tego produktu,

b) opakowanie produktu,

c) środek transportu i jego numer rejestracyjny,

d) miejsce, do którego został dostarczony ten produkt, i termin jego odbioru,

e) numer partii dostarczonego produktu;

3) identyfikujące podmiot odbierający dany produkt:

a) imię i nazwisko albo nazwę tego podmiotu,

b) adres zamieszkania albo siedziby tego podmiotu,

c) numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli zostały nadane, a w przypadku osoby fizycznej – również numer PESEL, natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego – kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości.

§ 9. 1. Wsparcie jest udzielane na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, na wniosek podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 1, udziela się również wsparcia, o którym mowa w art. 81 i art. 82 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.2)).

3. Wnioski o udzielenie wsparcia składa się w terminach, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/921.

4. Wniosek o udzielenie wsparcia składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

5. Wniosek o udzielenie wsparcia zawiera informacje niezbędne do ustalenia wysokości wsparcia, w tym co najmniej:

1) imię i nazwisko albo nazwę podmiotu ubiegającego się o wsparcie;

2) numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, podmiotu ubiegającego się o wsparcie, jeżeli został nadany;

3) numer rachunku bankowego podmiotu ubiegającego się o wsparcie, na który ma być wypłacone wsparcie;

4) informacje dotyczące:

a) ilości produktów objętych operacją, w tym ilości każdego z rodzajów produktów objętych tą operacją,

b) przeznaczenia produktów objętych operacją na bezpłatną dystrybucję, o której mowa w art. 34 ust. 4 rozporządzenia nr 1308/2013, albo na cele inne niż bezpłatna dystrybucja,

c) sposobu produkcji produktów objętych operacją, w tym czy uprawa tych produktów była prowadzona w gruncie, czy pod osłonami;

5) oznaczenie działek ewidencyjnych, na których była prowadzona uprawa produktów objętych operacją, oraz informację o powierzchni tej uprawy z podaniem powierzchni, na której była prowadzona uprawa poszczególnych rodzajów produktów objętych operacją;

6) informacje dotyczące:

a) miejsca, z którego produkt objęty operacją został wysłany do odbiorcy,

b) numeru partii dostarczonego produktu objętego operacją i ilości tego produktu,

c) środka transportu i jego numer rejestracyjny.

6. Do wniosku o udzielenie wsparcia, oprócz dokumentów, o których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia 2016/921, dołącza się:

1) świadectwo zgodności z normami handlowymi Unii Europejskiej dla świeżych owoców i warzyw wydane przez właściwy organ Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych;

2) dokument, o którym mowa w § 8 ust. 3.

7. Oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia 2016/921, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

§ 10. 1. Dyrektor oddziału terenowego Agencji, wydając decyzję o udzieleniu wsparcia, określa wysokość wsparcia jako iloczyn ilości produktów objętych operacją oraz maksymalnej kwoty wsparcia określonej dla danego rodzaju produktu objętego operacją w załączniku II do rozporządzenia 2016/921.

2. Przy obliczaniu wysokości wsparcia uwzględnia się ilość produktów danego rodzaju objętych operacją, nie większą jednak niż ilość produktów kwalifikująca się do objęcia tą operacją zgodnie odpowiednio z § 5 ust. 5 albo § 6 ust. 6.

3. W przypadku operacji wycofania z rynku produktów przeprowadzonej przez podmioty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, jeżeli wysokość wsparcia w przeliczeniu na 1 ha upraw, z których pochodzą produkty objęte tą operacją, przekracza maksymalny poziom wsparcia określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wsparcie przysługuje w wysokości stanowiącej iloczyn maksymalnego poziomu wsparcia określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia i powierzchni tych upraw.

§ 11. Obliczenie równowartości kwoty wsparcia w złotych następuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 36 lit. c rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 907/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, zabezpieczeń oraz stosowania euro (Dz. Urz. UE L 255 z 28.08.2014, str. 18, z późn. zm.3)).

§ 12. Środki z tytułu wsparcia Agencja wypłaca w terminie określonym w art. 12 rozporządzenia 2016/921.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

§ 13.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 261, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 20 oraz Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1.

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 76, Dz. Urz. UE L 194 z 26.07.2011, str. 25, Dz. Urz. UE L 231 z 08.09.2011, str. 11, Dz. Urz. UE L 264 z 08.10.2011, str. 25, Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2011, str. 14, Dz. Urz. UE L 283 z 29.10.2011, str. 32, Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 66, Dz. Urz. UE L 26 z 28.01.2012, str. 26, Dz. Urz. UE L 99 z 05.04.2012, str. 21, Dz. Urz. UE L 116 z 28.04.2012, str. 10, Dz. Urz. UE L 140 z 30.05.2012, str. 53, Dz. Urz. UE L 203 z 31.07.2012, str. 60, Dz. Urz. UE L 223 z 21.08.2012, str. 6, Dz. Urz. UE L 232 z 29.08.2012, str. 5, Dz. Urz. UE L 297 z 26.10.2012, str. 9, Dz. Urz. UE L 109 z 19.04.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 74, Dz. Urz. UE L 167 z 19.06.2013, str. 26, Dz. Urz. UE L 170 z 22.06.2013, str. 43, Dz. Urz. UE L 263 z 05.10.2013, str. 9, Dz. Urz. UE L 272 z 12.10.2013, str. 35, Dz. Urz. UE L 130 z 01.05.2014, str. 41, Dz. Urz. UE L 145 z 16.05.2014, str. 5, Dz. Urz. UE L 307 z 28.10.2014, str. 34, Dz. Urz. UE L 111 z 30.04.2015, str. 24, Dz. Urz. UE L 292 z 10.11.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 318 z 04.12.2015, str. 23 oraz Dz. Urz. UE L 116 z 30.04.2016, str. 23.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 27 z 03.02.2015, str. 7.

Załącznik 1. [MAKSYMALNE PLONY UZYSKIWANE Z UPRAW OWOCÓW I WARZYW OBJĘTYCH WSPARCIEM]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 września 2016 r. (poz. 1523)

Załącznik nr 1

MAKSYMALNE PLONY UZYSKIWANE Z UPRAW OWOCÓW I WARZYW OBJĘTYCH WSPARCIEM

Lp.

Produkt

Maksymalny plon

w dt/ha

1

pomidory kod CN 0702 00 00; pod osłonami

3 300

2

pomidory kod CN 0702 00 00; w gruncie

424

3

marchew kod CN 0706 10 00

577

4

papryka słodka kod CN 0709 60 10; pod osłonami

1 100

5

papryka słodka kod CN 0709 60 10; w gruncie

450

6

ogórki kod CN 0707 00 05; pod osłonami

2 700

7

ogórki kod CN 0707 00 05; w gruncie

281

8

korniszony kod CN 0707 00 90

281

9

jabłka kod CN 0808 10

306

10

gruszki kod CN 0808 30

114

11

śliwki kod CN 0809 40 05

90

12

winogrona kod CN 0806 10 10

40

13

brzoskwinie kod CN 0809 30

200

 

Załącznik 2. [MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA W PRZELICZENIU NA 1 HA UPRAW, Z KTÓRYCH POCHODZĄ PRODUKTY OBJĘTE OPERACJĄ WYCOFANIA Z RYNKU]

Załącznik nr 2

MAKSYMALNY POZIOM WSPARCIA W PRZELICZENIU NA 1 HA UPRAW, Z KTÓRYCH POCHODZĄ PRODUKTY OBJĘTE OPERACJĄ WYCOFANIA Z RYNKU

Lp.

Produkt

 Maksymalny poziom wsparcia

na 1 ha, w odniesieniu do operacji wycofania z rynku produktów z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję (w euro)

Maksymalny poziom wsparcia na 1 ha, w odniesieniu do operacji wycofania z rynku produktów z przeznaczeniem na cele inne niż bezpłatna dystrybucja (w euro)

1

pomidory kod CN 0702 00 00; pod osłonami

90 585,00

60 390,00

2

pomidory kod CN 0702 00 00; w gruncie

11 638,80

7 759,20

3

marchew kod CN 0706 10 00

7 391,37

4 927,58

4

papryka słodka kod CN 0709 60 10; pod osłonami

48 840,00

33 000,00

5

papryka słodka kod CN 0709 60 10; w gruncie

19 980,00

13 500,00

6

ogórki kod CN 0707 00 05; pod osłonami

64 800,00

43 200,00

7

ogórki kod CN 0707 00 05; w gruncie

6 744,00

4 496,00

8

korniszony kod CN 0707 00 90

6 744,00

4 496,00

9

jabłka kod CN 0808 10

5 195,88

4 045,32

10

gruszki kod CN 0808 30

2 718,90

1 812,60

11

śliwki kod CN 0809 40 05

3 060,00

1 836,00

12

winogrona kod CN 0806 10 10

1 566,40

1 044,40

13

brzoskwinie kod CN 0809 30

5 380,00

5 380,00

 

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego FORTUNA

Kompleksowa obsługa prawna firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »