| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 16 września 2016 r.

w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego

Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 510, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Bankowi Gospodarstwa Krajowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 535 oraz z 2011 r. poz. 1150).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.3)

§ 3.

Minister Rozwoju: M. Morawiecki


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895 oraz z 2016 r. poz. 1359).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. poz. 1513 oraz z 2016 r. poz. 266, 615, 888, 1202 i 1250.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. poz. 535 oraz z 2011 r. poz. 1150), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 888).

Załącznik 1. [STATUT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 16 września 2016 r. (poz. 1527)

STATUT BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „Bankiem”, jest bankiem państwowym i działa na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanej dalej „ustawą”, innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

2. Do działalności Banku stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.1)), o ile inne obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 2. 1. Nazwa Banku brzmi „Bank Gospodarstwa Krajowego”.

2. Bank może posługiwać się skróconą nazwą „BGK”.

§ 3. 1. Bank posiada osobowość prawną i prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również poprzez jednostki organizacyjne.

2. Prowadzenie przez Bank działalności poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej służy zapewnieniu efektywnej realizacji podstawowych celów działalności i zadań Banku.

3. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.

Rozdział 2

Przedmiot działalności Banku

§ 4. 1. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności bankowych:

1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;

2) prowadzenie innych rachunków bankowych;

3) udzielanie kredytów;

4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych, w tym gwarancji portfeli kredytowych, oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;

5) emitowanie bankowych papierów wartościowych;

6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;

7) wykonywanie innych czynności bankowych przewidzianych dla Banku w innych ustawach.

2. Bank może wykonywać również następujące czynności bankowe:

1) udzielać pożyczek pieniężnych;

2) wykonywać operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;

3) świadczyć usługi płatnicze oraz wydawać pieniądz elektroniczny;

4) dokonywać terminowych operacji finansowych;

5) nabywać i zbywać wierzytelności pieniężne;

6) przechowywać przedmioty i papiery wartościowe oraz udostępniać skrytki sejfowe;

7) prowadzić skup i sprzedaż wartości dewizowych;

8) udzielać i potwierdzać poręczenia, w tym udzielać poręczeń portfeli kredytowych lub portfeli należytego wykonania innych zobowiązań oraz poręczeń dla podmiotów udzielających poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego;

9) wykonywać czynności zlecone, związane z emisją papierów wartościowych;

10) pośredniczyć w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym;

11) pełnić funkcje banku-reprezentanta jako przedstawiciela ustawowego obligatariuszy;

12) emitować listy zastawne.

§ 5. 1. Poza wykonywaniem czynności bankowych, o których mowa w § 4, Bank może:

1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji, udziały innej osoby prawnej i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;

2) zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych;

3) dokonywać obrotu papierami wartościowymi;

4) dokonywać, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika;

5) nabywać i zbywać nieruchomości;

6) świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych;

7) świadczyć usługi certyfikacyjne w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez banki w czynnościach, których są stronami;

8) prowadzić działalność maklerską w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

9) lokować środki pieniężne w papierach wartościowych krajowych i zagranicznych;

10) prowadzić działalność lokacyjno-depozytową na rynku międzybankowym;

11) emitować obligacje;

12) realizować transakcje z wykorzystaniem instrumentów pochodnych;

13) pośredniczyć w transakcjach kompensacyjnych;

14) świadczyć usługi w zakresie zarządzania aktywami na podstawie odrębnych przepisów oraz umów zawartych ze Skarbem Państwa lub państwowymi osobami prawnymi albo w ramach realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego;

15) świadczyć usługi finansowe, inne niż usługi, o których mowa w pkt 14, na podstawie odrębnych przepisów, w wykonaniu umów zawartych ze Skarbem Państwa lub państwowymi osobami prawnymi albo w ramach realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych oraz programów samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego;

16) wykonywać inne czynności, przewidziane dla Banku w odrębnych ustawach lub do których wykonywania uprawniają Bank przepisy odrębnych ustaw.

2. Bank w swej działalności może zaciągać kredyty i pożyczki pieniężne.

§ 6. Bank realizuje zadania związane z obsługą funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych mu na podstawie odrębnych ustaw.

§ 7. Bank wspiera politykę gospodarczą Rady Ministrów, rządowe programy społeczno-gospodarcze oraz programy samorządności lokalnej i rozwoju regionalnego.

§ 8. Bank wykonuje czynności wymienione w § 4 i § 5 z uwzględnieniem podstawowych celów działalności określonych w art. 4 ustawy oraz zadań określonych w art. 5 i art. 6 ustawy.

§ 9. Bank może otwierać i posiadać rachunki bankowe w bankach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz lokować środki dewizowe na tych rachunkach.

Rozdział 3

Organy Banku i organizacja Banku

§ 10. Organami Banku są Rada Nadzorcza i Zarząd.

§ 11. 1. Skład, kadencję oraz liczbę członków Rady Nadzorczej, zasady ich powoływania i przyczyny wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej określa art. 8 ustawy.

2. Rada Nadzorcza wybiera, w głosowaniu tajnym, ze swego grona osoby stale pełniące funkcje: zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz sekretarza Rady Nadzorczej.

§ 12. 1. Do zadań Rady Nadzorczej, poza zadaniami określonymi w art. 5c, art. 9 oraz art. 11 ust. 3 i 5 ustawy, a także w innych przepisach prawa, należy:

1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej;

2) uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych, poręczeń i innych zobowiązań pozabilansowych osobom i podmiotom, o których mowa w art. 79 ust. 1 i art. 79a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, oraz innych zobowiązań pozabilansowych udzielanych na zlecenie osób i podmiotów, o których mowa w art. 79 ust. 1 tej ustawy;

3) zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Banku;

4) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Banku;

5) zatwierdzanie regulaminu kontroli wewnętrznej w Banku;

6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu;

7) wyrażanie zgody na emisję przez Bank bankowych papierów wartościowych oraz obligacji;

8) wyrażanie zgody na emisję przez Bank listów zastawnych;

9) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości przejmowanych za wierzytelności Banku;

10) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację jednostek organizacyjnych w formie oddziałów Banku;

11) wyrażanie zgody na dokonywanie inwestycji kapitałowych, jeżeli wysokość pojedynczej inwestycji kapitałowej lub łączna wysokość inwestycji kapitałowych w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, przy czym przez inwestycje kapitałowe rozumie się inwestycje w papiery wartościowe z prawem do kapitału, udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne, a także instrumenty, o których mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy;

12) podejmowanie uchwały w przedmiocie zaliczkowej wpłaty z zysku do budżetu państwa zgodnie z § 37 ust. 4 i 5;

13) określanie, na podstawie art. 5d pkt 3 ustawy, celów, na które może zostać przeznaczony zysk netto Banku;

14) zatwierdzanie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, ustalonego przez Zarząd Banku;

15) rozpatrywanie spraw przedstawionych przez Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Nadzorczej;

16) występowanie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie prezesa Zarządu i członka Zarządu, o którym mowa w art. 22a ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, a także na powierzenie funkcji członka Zarządu, o którym mowa w tym przepisie, powołanemu członkowi Zarządu;

17) informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o zmianach w składzie Zarządu.

2. Do zadań Rady Nadzorczej należy również:

1) zawieranie w imieniu Banku z członkami Zarządu umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;

2) uchwalanie regulaminu określającego warunki kształtowania wynagrodzeń, a także przyznawania innych świadczeń członkom Zarządu, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

3) przyznawanie nagrody rocznej członkom Zarządu lub wnioskowanie do właściwych ministrów o ustalenie wysokości takiej nagrody, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej;

4) wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Banku;

5) wybór członków Komitetów Rady Nadzorczej, o których mowa w § 24–26, a także przyjęcie regulaminów tych Komitetów;

6) nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocena jego adekwatności i skuteczności;

7) sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem braku zgodności oraz ocena efektywności zarządzania tym ryzykiem, a także zatwierdzanie przedstawianej przez Zarząd polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności, zwanej dalej „Polityką Zgodności”;

8) zatwierdzanie opracowanej przez Zarząd polityki wynagrodzeń dla poszczególnych kategorii osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku, o której mowa w art. 9ca ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, zwanej dalej „Polityką Wynagrodzeń”.

3. Rada Nadzorcza przed podjęciem uchwały, o której mowa w art. 5c ustawy, zasięga opinii Zarządu o zasadności, wysokości i sposobie obniżenia funduszu statutowego.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 pkt 12, Rada Nadzorcza podejmuje na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Przed podjęciem uchwały Rada Nadzorcza zasięga opinii Zarządu o zasadności i wysokości zaliczkowej wpłaty z zysku.

5. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Banku oraz ma prawo żądać od Zarządu i pozostałych pracowników Banku wszystkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności Banku.

§ 13. 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy, niniejszego statutu oraz regulaminu, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 1.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje funkcje osobiście.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – członek Rady Nadzorczej pełniący stale funkcję zastępcy przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek prezesa Zarządu albo co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej lub co najmniej dwóch członków Zarządu, złożony w formie pisemnej przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu stale funkcję zastępcy przewodniczącego. Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – członek Rady Nadzorczej pełniący stale funkcję zastępcy przewodniczącego.

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołane przez przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności przez członka Rady Nadzorczej pełniącego stale funkcję zastępcy przewodniczącego, na wniosek osób, o których mowa w ust. 3, odbywa się nie później niż w ciągu 10 dni od daty złożenia pisemnego wniosku w sprawie jego zwołania przewodniczącemu Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu stale funkcję zastępcy przewodniczącego.

5. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej pełniącego stale funkcję zastępcy przewodniczącego.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów.

7. Uchwały o charakterze osobowym są podejmowane w głosowaniu tajnym.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Decyzje o trybie głosowania podejmuje przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności członek Rady Nadzorczej pełniący stale funkcję zastępcy przewodniczącego. Uchwałę podjętą w tym trybie uważa się za przyjętą, jeżeli w głosowaniu brali udział wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i głosowała za nią bezwzględna większość członków Rady Nadzorczej. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

9. W trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość nie mogą zostać podjęte uchwały dotyczące:

1) zawieszenia w czynnościach członków Zarządu;

2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), zwanego dalej „sprawozdaniem finansowym”;

3) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku w roku obrotowym;

4) podziału zysku albo pokrycia straty;

5) rocznego planu finansowo-rzeczowego Banku;

6) obniżenia funduszu statutowego Banku zgodnie z art. 5c ustawy;

7) zaliczkowej wpłaty z zysku do budżetu państwa zgodnie z § 37 ust. 4 i 5;

8) wyboru osób pełniących stale funkcje: zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz sekretarza Rady Nadzorczej;

9) wyboru członków Komitetów Rady Nadzorczej, o których mowa w § 24–26, a także przyjęcia regulaminów tych Komitetów;

10) przeznaczenia zysku netto Banku na cele, o których mowa w art. 5d pkt 3 ustawy.

10. Uchwały Rady Nadzorczej są przekazywane Zarządowi do wykonania lub do wiadomości.

§ 14. Skład i kadencję Zarządu oraz zasady powoływania, przyczyny wygaśnięcia mandatu oraz zasady zawieszania członków Zarządu określają art. 10 i art. 11 ustawy.

§ 15. 1. Zarząd kieruje działalnością Banku.

2. Do zadań Zarządu należą wszystkie sprawy związane z kierowaniem Bankiem, z wyjątkiem zadań zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i prezesa Zarządu, w szczególności:

1) ustalanie zasad polityki kadrowej i płacowej;

2) ustalanie wewnętrznego podziału kompetencji w Zarządzie, z uwzględnieniem art. 10a ustawy;

3) ustalanie oprocentowania kredytów, pożyczek pieniężnych, depozytów i lokat oraz stawek prowizji i opłat za czynności bankowe;

4) uchwalanie regulaminów bankowych;

5) zamiana wierzytelności na akcje lub udziały, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 11;

6) zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5% funduszy własnych, z zastrzeżeniem § 12 ust. 1 pkt 7, 9 i 11;

7) przygotowanie planu finansowo-rzeczowego Banku;

8) projektowanie, wprowadzanie oraz zapewnianie działania systemu zarządzania, obejmującego zarządzanie ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej, w tym uchwalanie regulaminu kontroli wewnętrznej w Banku;

9) opracowywanie i wdrażanie Polityki Wynagrodzeń.

3. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej w celu zatwierdzenia albo przyjęcia:

1) wieloletnie programy rozwoju Banku;

2) sprawozdanie finansowe Banku;

3) sprawozdanie z działalności Banku;

4) wniosek dotyczący podziału zysku albo pokrycia straty Banku;

5) wnioski w sprawie emisji bankowych papierów wartościowych oraz obligacji;

6) wnioski w sprawie emisji listów zastawnych;

7) wnioski w przedmiocie tworzenia i likwidacji jednostek organizacyjnych w formie oddziałów Banku;

8) wnioski w sprawach, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 11;

9) regulamin Zarządu i regulamin kontroli wewnętrznej w Banku;

10) wnioski w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości Banku, z wyłączeniem nabycia i zbycia nieruchomości przejmowanych za wierzytelności Banku;

11) Politykę Wynagrodzeń oraz Politykę Zgodności;

12) wewnętrzny podział kompetencji w Zarządzie, z uwzględnieniem przepisów art. 10a ustawy;

13) inne sprawy przedstawiane z inicjatywy Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej.

4. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej opinię, o której mowa w § 12 ust. 3 i 4. Zarząd informuje ministra właściwego do spraw gospodarki o podjętych przez Radę Nadzorczą uchwałach w przedmiocie obniżenia funduszu statutowego Banku oraz w przedmiocie zaliczkowej wpłaty z zysku do budżetu państwa, o której mowa w § 37 ust. 4 i 5.

§ 16. 1. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniu. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

2. Uchwały Zarządu podejmowane na posiedzeniu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos prezesa Zarządu lub w razie jego nieobecności pierwszego wiceprezesa Zarządu.

3. Uchwały Zarządu podejmowane w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli w głosowaniu brała udział co najmniej połowa członków Zarządu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

4. W trybie określonym w ust. 1 zdanie drugie nie mogą być podjęte uchwały dotyczące:

1) zasad polityki kadrowej i płacowej;

2) wieloletnich programów rozwoju Banku;

3) sprawozdania finansowego Banku i sprawozdania z działalności Banku;

4) planu finansowo-rzeczowego Banku;

5) wniosków w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty Banku;

6) opinii o obniżeniu funduszu statutowego Banku, zgodnie z art. 5c ustawy;

7) opinii o zaliczkowej wpłacie z zysku, o której mowa w § 37 ust. 4 i 5.

5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin Zarządu.

§ 17. 1. Prezes Zarządu reprezentuje Bank na zewnątrz, przewodniczy obradom Zarządu, organizuje działalność Banku, a także zapewnia wykonywanie uchwał Zarządu. Prezes Zarządu jest przełożonym wszystkich pracowników Banku.

2. Do zadań prezesa Zarządu należy w szczególności:

1) wydawanie przepisów regulujących działalność i organizację Banku, niezastrzeżonych do zadań Zarządu i Rady Nadzorczej;

2) decydowanie w sprawach obsady stanowisk;

3) dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy;

4) podpisywanie dokumentów Banku, w tym z zakresu prawa pracy;

5) zapewnienie bezpieczeństwa Banku i ochrony informacji niejawnych;

6) ustalanie zastępstw pomiędzy członkami Zarządu.

3. W razie nieobecności prezesa Zarządu jego funkcje i zadania realizuje pierwszy wiceprezes Zarządu.

4. W razie nieobecności prezesa Zarządu i pierwszego wiceprezesa Zarządu funkcje i zadania prezesa Zarządu realizuje wiceprezes Zarządu.

5. W razie nieobecności prezesa Zarządu, pierwszego wiceprezesa Zarządu oraz wiceprezesa Zarządu prezes Zarządu może powierzyć przewodniczenie obradom Zarządu wskazanemu członkowi Zarządu. Uchwały Zarządu podjęte na takim posiedzeniu podpisuje członek Zarządu przewodniczący obradom Zarządu.

§ 18. 1. Przy ustalaniu podziału kompetencji, o którym mowa w § 15 ust. 2 pkt 2, członkom Zarządu, o których mowa w art. 10a ustawy, mogą być powierzone również kompetencje inne niż wynikające z podziału określonego w art. 10a ustawy.

2. Co najmniej jednemu z członków Zarządu, o których mowa w art. 10a ustawy, powierza się sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem ryzykiem istotnym w działalności Banku.

3.W przypadku powierzenia członkowi Zarządu sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 2, sprawy należące do zakresu kompetencji tego członka, w tym kompetencji, o których mowa w art. 10a ustawy, nie mogą obejmować obszarów stwarzających ryzyko istotne w działalności Banku.

§ 19. 1. Uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu Banku, w tym w zakresie praw i obowiązków majątkowych, określają przepisy art. 10 ust. 3 ustawy.

2. Pełnomocnictw do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub pełnomocnicy działający w zakresie otrzymanych pełnomocnictw.

3. Pełnomocnicy mogą działać samodzielnie lub łącznie z innym pełnomocnikiem lub członkiem Zarządu.

§ 20. 1. Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)) jest Bank.

2. Prezes Zarządu może upoważnić inne osoby do wykonywania w jego imieniu czynności z zakresu prawa pracy.

§ 21. 1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku stanowi centrala oraz inne jednostki organizacyjne, tworzone w celu realizacji zadań Banku, w szczególności oddziały.

2. W skład centrali Banku wchodzą departamenty, biura, inne komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy.

3. W skład innych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, stosownie do ich regulaminów organizacyjnych, mogą wchodzić komórki organizacyjne.

4. Jednostki organizacyjne prowadzą działalność operacyjną wynikającą z zakresu działalności Banku.

§ 22. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Banku określa regulamin organizacyjny Banku uchwalany przez Zarząd.

2. Organizację jednostek organizacyjnych i komórek organizacyjnych centrali Banku oraz szczegółowy zakres ich zadań określają regulaminy organizacyjne tych jednostek i komórek, zatwierdzane przez prezesa Zarządu.

§ 23. 1. W Banku działają:

1) Komitet Finansowy;

2) Komitet Kredytowy.

2. W jednostkach organizacyjnych Banku mogą być tworzone komitety kredytowe w celu rozpatrywania zagadnień dotyczących działalności kredytowej i obsługi kredytobiorców.

3. Zarząd może powoływać inne komitety zajmujące się określonymi dziedzinami działalności Banku.

4. Zakres działania, tryb powoływania i skład komitetów określa w drodze uchwały Zarząd.

§ 24. 1. W Banku działa Komitet do spraw Audytu, którego członkowie są powoływani spośród członków Rady Nadzorczej.

2. W skład Komitetu do spraw Audytu wchodzi od 3 do 5 członków, przy czym co najmniej jeden z nich powinien spełniać warunki niezależności, o których mowa w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1000), i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.

3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu do spraw Audytu określa regulamin Komitetu do spraw Audytu.

§ 25. 1. W Banku działa Komitet do spraw Wynagrodzeń, którego członkowie są powoływani spośród członków Rady Nadzorczej.

2. W skład Komitetu do spraw Wynagrodzeń wchodzi od 3 do 5 członków.

3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu do spraw Wynagrodzeń określa regulamin Komitetu do spraw Wynagrodzeń.

§ 26. 1. W Banku działa Komitet do spraw Ryzyka, którego członkowie są powoływani spośród członków Rady Nadzorczej.

2. W skład Komitetu do spraw Ryzyka wchodzi od 3 do 5 członków.

3. Szczegółowy zakres i tryb działania Komitetu do spraw Ryzyka określa regulamin Komitetu do spraw Ryzyka.

§ 27. 1. W Banku działa system kontroli wewnętrznej, który zapewnia skuteczność i efektywność działania Banku, wiarygodność sprawozdawczości finansowej, przestrzeganie zasad zarządzania ryzykiem oraz zgodność działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

2. W ramach kontroli wewnętrznej Bank wyodrębnia:

1) funkcję kontroli, która obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub komórki organizacyjne centrali Banku odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji;

2) komórkę do spraw zgodności;

3) niezależną komórkę audytu wewnętrznego.

3. Zarząd jest odpowiedzialny za zorganizowanie komórki audytu wewnętrznego oraz komórki do spraw zgodności.

4. Komórka audytu wewnętrznego podlega bezpośrednio prezesowi Zarządu. Prezes Zarządu nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z osobą kierującą tą komórką. Przepisu § 20 ust. 2 nie stosuje się.

§ 28. W przypadku emisji listów zastawnych przy Banku powołuje się powiernika i jego zastępcę zgodnie z przepisami wymienionymi w art. 6a ust. 2 ustawy.

§ 29. Wewnętrzne regulacje Banku wydawane są przez organy Banku lub upoważnione do tego osoby, w zakresie ich zadań, odpowiednio w formie uchwał, zarządzeń lub decyzji.

Rozdział 4

Fundusze Banku

§ 30. 1. Bank posiada fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

2. Fundusze własne Banku tworzą:

1) fundusz statutowy;

2) fundusz zapasowy;

3) fundusz z aktualizacji wyceny;

4) fundusz rezerwowy;

5) fundusz ogólnego ryzyka bankowego;

6) zysk (strata) z lat ubiegłych;

7) zysk (strata) netto;

8) odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).

§ 31. 1. Fundusz statutowy jest tworzony:

1) ze środków pieniężnych i innych składników majątkowych wnoszonych przez Skarb Państwa, w tym z przekazanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych skarbowych papierów wartościowych na podstawie art. 5a ustawy;

2) z corocznych odpisów z zysku netto Banku, w wysokości nie mniejszej niż 10% tego zysku.

2. Podwyższenie funduszu statutowego następuje z dniem:

1) wpływu do Banku środków pieniężnych od Skarbu Państwa;

2) zapisania skarbowych papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych Banku;

3) przeniesienia przez Skarb Państwa na rzecz Banku innych składników majątkowych;

4) podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku.

3. Obniżenie funduszu statutowego Banku, zgodnie z art. 5c ustawy, następuje z dniem:

1) obciążenia rachunku Banku z tytułu wpłaty do budżetu państwa środków pieniężnych w wysokości kwoty, o którą obniżono fundusz statutowy;

2) obciążenia rachunku papierów wartościowych Banku w wyniku nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa będących w posiadaniu Banku skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w art. 5a ust. 1 ustawy;

3) nieodpłatnego przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa lub innej państwowej osoby prawnej akcji lub udziałów przekazanych uprzednio do Banku w celu podwyższenia funduszu statutowego.

§ 32. 1. Fundusz zapasowy jest tworzony:

1) z odpisów z rocznego zysku netto, w wysokości nie niższej niż 8% tego zysku, przy czym dokonywania odpisów można zaprzestać, gdy fundusz zapasowy osiągnie wysokość co najmniej 1/3 funduszu statutowego;

2) z innych źródeł, w tym zysku netto, o którym mowa w § 37 ust. 2.

2. Fundusz zapasowy przeznaczony jest, z zastrzeżeniem § 38, na pokrycie strat bilansowych Banku.

3. O użyciu funduszu zapasowego decyduje Rada Nadzorcza.

§ 33. 1. Fundusz rezerwowy tworzony jest z odpisów z rocznego zysku netto.

2. Fundusz rezerwowy jest przeznaczony, z zastrzeżeniem § 38, na pokrycie szczególnych strat i wydatków oraz strat bilansowych.

3. O użyciu funduszu rezerwowego decyduje Rada Nadzorcza.

§ 34. 1. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony jest z odpisów z rocznego zysku netto.

2. Zarząd decyduje o użyciu funduszu ogólnego ryzyka bankowego na podstawie regulaminu wykorzystywania tego funduszu, uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

Rozdział 5

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej

§ 35. 1. Bank prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie planu finansowo-rzeczowego, stanowiącego plan finansowy w rozumieniu art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

2. Bank wyodrębnia w planie finansowo-rzeczowym plany finansowo-rzeczowe funduszy, o których mowa w § 6, oraz sporządza dla nich odrębne bilanse, rachunki zysków i strat oraz pozycji pozabilansowych, jeżeli z odrębnych przepisów wynika taki obowiązek.

3. Plany finansowo-rzeczowe funduszy, o których mowa w § 6, stanowią załącznik do planu finansowo-rzeczowego Banku, z wyjątkiem planów finansowo-rzeczowych funduszy, których aktywa spełniają definicję aktywów Banku w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

4. Bank przygotowuje plany finansowo-rzeczowe związane z realizacją podstawowych celów działalności Banku, o których mowa w art. 4 ustawy.

§ 36. 1. Sprawozdanie finansowe Banku Zarząd przedstawia do rozpatrzenia i zatwierdzenia Radzie Nadzorczej w terminie do dnia 31 maja roku następnego po roku obrotowym, za który zostało one sporządzone.

2. W przypadku gdy aktywa funduszy, o których mowa w § 6, nie spełniają definicji aktywów Banku w rozumieniu przepisów o rachunkowości, sprawozdania tych funduszy stanowią wyłącznie załącznik do sprawozdania finansowego Banku.

3. Rokiem obrotowym w Banku jest rok kalendarzowy.

§ 37. 1. Zysk netto Banku zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej może zostać przeznaczony na:

1) zwiększenie funduszy własnych Banku, o których mowa w § 30,

2) wpłatę do budżetu państwa lub

3) inne cele określone przez Radę Nadzorczą.

2. Zysk netto osiągnięty na działalności funduszy, o których mowa w § 6, przeznacza się na uzupełnienie tych funduszy.

3. Zysk netto osiągnięty na działalności funduszy, których aktywa spełniają definicję aktywów Banku w rozumieniu przepisów o rachunkowości, może być również przeznaczony na fundusz zapasowy.

4. Zysk Banku osiągnięty od końca poprzedniego roku obrotowego wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta pomniejszony o zysk, o którym mowa w ust. 3, oraz o niepokryte straty, może zostać przeznaczony na zaliczkową wpłatę do budżetu państwa, w przypadku gdy Bank posiada fundusze własne, o których mowa w § 30, na poziomie wyższym niż poziom, który Bank jest zobowiązany utrzymywać zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

5. Wysokość zaliczkowej wpłaty do budżetu państwa może stanowić maksymalnie 90% zysku określonego zgodnie z ust. 4.

§ 38. W przypadku wystąpienia strat na działalności któregoś z funduszy, o których mowa w § 6, strata pokrywana jest w ciężar tego funduszu.

§ 39. Bank prowadzi rachunkowość zgodnie z odrębnymi przepisami.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 559, 978, 1166, 1223, 1260, 1311, 1348, 1357, 1513, 1634, 1830, 1844, 1854, 1864 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 615, 904, 996 i 1177.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053.

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »