| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób składania wniosku o wydanie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „zaświadczeniem”, oraz wykaz dokumentów, które należy do niego dołączyć;

2) wzór zaświadczenia.

§ 2. [Wniosek o wydanie zaświadczenia]

Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z dokumentami, które należy dołączyć do wniosku, składa się do upoważnionego organu w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo za pośrednictwem pojedynczego punktu kontaktowego, o którym mowa w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 3. [Wykaz dokumentów i wzór zaświadczenia]

1. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rozwoju i Finansów: wz. J. Kwieciński


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 549), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 87 pkt 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Załącznik 1. [WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 27 grudnia 2016 r. (poz. 2265)

Załącznik nr 1

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

1. Kopia strony z ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia.

2. Kopie dokumentów potwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej przez wnioskodawcę oraz zawierających informacje o jego doświadczeniu zawodowym nabytym podczas wykonywania tej działalności na własny rachunek oraz podczas zatrudnienia przy jej wykonywaniu, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) świadectw pracy lub umów o pracę;

2) umów cywilnoprawnych – w przypadku świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło.

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wraz z numerem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wraz z numerem identyfikacji podatkowej (NIP), o ile przedsiębiorca posiada takie wpisy i numery.

4. Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty za wydanie zaświadczenia.

Załącznik 2. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE CHARAKTER, OKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE CHARAKTER, OKRES I RODZAJ DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »