| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 75c ust. 16 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaj i zakres badań okresowych;

2) wzór skierowania na badania okresowe i kontrolne;

3) wzór orzeczenia lekarskiego.

§ 2. [Zakres podstawowy i zakres rozszerzony badań okresowych oraz ich rodzaje]

1. Zakres podstawowy badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres rozszerzony badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę:

1) w strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców oraz dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjmujących wnioski cudzoziemców o ochronę międzynarodową jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

2) w wydziałach realizacji i zabezpieczenia działań oraz na stanowisku pirotechników jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

3) w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej, w laboratorium kryminalistycznym, jako eksperci kryminalistyczni, radiometryści i kierujący pojazdami służbowymi oraz pełniący służbę w warunkach narażenia na inne czynniki szkodliwe i uciążliwe jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. [Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne]

Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 4. [Wzór orzeczenia lekarskiego]

Wzór orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

Załącznik 1. [ZAKRES PODSTAWOWY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 lutego 2017 r. (poz. 266)

Załącznik nr 1

ZAKRES PODSTAWOWY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Rodzaj

badań

okresowych

Zakres badań okresowych

2

Lekarskie

badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych

Laboratoryjne

morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, glukoza, cholesterol/lipidogram*)

Diagnostyczne

RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe

 

*) Lipidogram w przypadku funkcjonariusza kierowanego na badania okresowe po ukończeniu przez niego 40 roku życia.

Załącznik 2. [ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W STRZEŻONYCH OŚRODKACH, ARESZTACH DLA CUDZOZIEMCÓW, POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH DOPROWADZEŃ CUDZOZIEMCÓW ORAZ DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI CUDZOZIEMCÓW O OCHRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ]

Załącznik nr 2

ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W STRZEŻONYCH OŚRODKACH, ARESZTACH DLA CUDZOZIEMCÓW, POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH DOPROWADZEŃ CUDZOZIEMCÓW ORAZ DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI CUDZOZIEMCÓW O OCHRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Lp.

Rodzaj służby

Rodzaj badań okresowych

Zakres badań okresowych

1

2

3

4

1

Służba w:

– strzeżonym ośrodku,

– areszcie dla cudzoziemców,

– pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,

– komórkach doprowadzeni cudzoziemców (z wyjątkiem stanowisk bez bezpośredniego kontaktu z cudzoziemcami)

lekarskie

badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*)

laboratoryjne

morfologia z rozmazem*) i płytki, badanie ogólne moczu*), glukoza*), bilirubina, ALAT, cholesterol*), przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu szczepienia)

diagnostyczne

RTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*), konsultacja psychologiczna

lekarskie roczne

badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*)

diagnostyczne roczne

RTG klatki piersiowej*) lub szybki test na obecność gruźlicy typu IGRA (T-Spot TB lub Quantiferon)

2

Funkcjonariusze przyjmujący wnioski cudzoziemców o ochronę międzynarodową

lekarskie

badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*)

laboratoryjne

morfologia z rozmazem*) i płytki, badanie ogólne moczu*), glukoza*), bilirubina, ALAT, cholesterol*), przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu szczepienia)

diagnostyczne

RTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*), konsultacja psychologiczna

 

*) Nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1.

Załącznik 3. [ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WYDZIAŁACH REALIZACJI I ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ ORAZ NA STANOWISKU PIROTECHNIKÓW]

Załącznik nr 3

ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WYDZIAŁACH REALIZACJI I ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ ORAZ NA STANOWISKU PIROTECHNIKÓW

Rodzaj badań okresowych

Zakres badań okresowych

1

2

Lekarskie

badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*), badanie okulistyczne**), laryngologiczne**) i neurologiczne**)

Laboratoryjne

morfologia z rozmazem*), badanie ogólne moczu*), glukoza*), lipidogram*)

Diagnostyczne

RTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*) i wysiłkowe, audiogram, spirometria, konsultacja psychologiczna

 

*) Nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1.

**) Badanie przez lekarza posiadającego specjalizację w podanej dziedzinie medycyny.

Załącznik 4. [ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WARUNKACH MORSKICH NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH STRAŻY GRANICZNEJ, W LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM, JAKO EKSPERCI KRYMINALISTYCZNI, RADIOMETRYŚCI I KIERUJĄCY POJAZDAMI SŁUŻBOWYMI ORAZ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ W WARUNKACH NARAŻENIA NA INNE CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE]

Załącznik nr 4

ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WARUNKACH MORSKICH NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH STRAŻY GRANICZNEJ, W LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM, JAKO EKSPERCI KRYMINALISTYCZNI, RADIOMETRYŚCI I KIERUJĄCY POJAZDAMI SŁUŻBOWYMI ORAZ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ W WARUNKACH NARAŻENIA NA INNE CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE

Rodzaj narażenia lub nazwa stanowiska służbowego

Rodzaj badań okresowych

Zakres badań okresowych

1

2

3

– Radiometrysta

– Promieniowanie jonizujące

– Promieniowanie i pola elektromagnetyczne

– Promieniowanie optyczne

lekarskie

badanie ogólne przez uprawnionego do badań profilaktycznych z oceną stanu skóry, badanie okulistyczne**) z oceną soczewek, badanie neurologiczne**)

laboratoryjne

morfologia z rozmazem*) i płytki, retikulocyty

Ekspert kryminalistyczny i funkcjonariusz pełniący służbę w laboratorium kryminalistycznym

lekarskie

badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki, badanie neurologiczne**) i laryngologiczne**)

diagnostyczne

morfologia z rozmazem*) i płytki, ALAT, kreatynina, przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu szczepienia)

Funkcjonariusze pełniący służbę w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej

lekarskie

badanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*), badanie okulistyczne**) (ostrość

wzroku do bliży i do dali, pole widzenia, widzenie stereoskopowe, rozpoznanie barw), badanie laryngologiczne**) (badanie akumetryczne, audiometryczne, badanie narządu równowagi – próby statyczno-dynamiczne), badanie neurologiczne**)

laboratoryjne

morfologia z rozmazem*), ogólne moczu*), glukoza*), lipidogram*), bilirubina, GGTP, ALAT

diagnostyczne

konsultacja psychologiczna wraz z badaniem sprawności psychomotorycznej (w tym widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie), RTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*), spirometria

Kierowanie pojazdami służbowymi

diagnostyczne

widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie

Obsługa monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasu

lekarskie

badanie okulistyczne**)

Hałas

lekarskie

badanie ogólne przez lekarza profilaktyka*), otolaryngologiczne**)

diagnostyczne

RTG klatki piersiowej*), audiogram

 

*) Nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1.

**) Badanie przez lekarza posiadającego specjalizację w podanej dziedzinie medycyny.

Załącznik 5. [WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIE OKRESOWE/KONTROLNE FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik nr 5

WZÓR – SKIEROWANIE NA BADANIE OKRESOWE/KONTROLNE FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE WYDANE NA PODSTAWIE SKIEROWANIA NA BADANIE]

Załącznik nr 6

WZÓR – ORZECZENIE LEKARSKIE WYDANE NA PODSTAWIE SKIEROWANIA NA BADANIE

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »